8/6/16

Τα Ψέματα της Στοάς και η Αλήθεια για τον «θεό» Μ.Α.Τ.Σ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2016
Μέρος Β!

....Ἡ Μασονική Ἐγκυκλοπαίδεια Ν. Χ. Λάσκαρη πού κυκλοφορεῖ μέ τήν ἄδεια τῆς Μ. Στ., τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ 33ου βαθμοῦ, στό λήμμα: «Θρησκεία καί Τεκτονισμός» γράφει μεταξύ ἄλλων:
«ἡ Τεκτονική θρησκεία δέν κάνει διακρίσεις. Δέχεται εἰς τούς φιλόξενους κόλπους της, ἄνδρας παντός δόγματος, οὐδέν δέ ἀπολύτως θρησκευτικόν δόγμα εὐνοεί ἤ ἀποδοκιμάζει. Ὁ Τεκτονισμός δέν εἶναι Ἰουδαϊσμός ὡς ἠθέλησαν νά τόν παρουσιάσουν τινές, καίτοι δέν περικλείει ἐν ἑαυτῷ τίποτε τό δυνάμενον νά θίξῃ τόν Ἰουδαϊσμόν. Δέν εἶναι οὔτε Χριστιανισμός, καίτοι δέν διδάσκει τίποτα τό δυνάμενον νά θίξῃ ἕναν Χριστιανόν. Ἡ θρησκεία τοῦ Τεκτονισμοῦ εἶναι ἡ γενική θρησκεία τῆς φύσεως καί τῆς πρωταρχικῆς ἀποκαλύψεως - τῆς κληροδοτηθείσης ἡμῖν ὑπό ἀρχαίου τινός καί πατριαρχικοῦ ἱερατείου - ἐν τῇ ὁποία ὅλοι οἱ ἄνθρωποι δύνανται νά συμφωνήσουν. Διδάσκει τήν ἄσκησιν τῆς ἀρετής, ἀλλά δέν προσφέρει τρόπον ἀπολυτρώσεως ἐκ τῆς ἁμαρτίας. Ὑποδεικνύει εἰς τούς ὀπαδούς της τήν ἀτραπόν τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά δέν ἰσχυρίζεται ὅτι ἀποτελεῖ «τήν ἀλήθειαν καί, τήν ζωήν».
Ἀποτελεῖ ὅμως ἀναμφισβητήτως τήν πύλην διά τῆς ὁποίας εἰσάγονται οἱ πιστοί εἰς τόν Ναόν τῆς Θείας Ἀληθείας»!

To κείμενο αὐτό εἶναι ἡ φωτογραφία - ἡ ἔγχρωμη φωτογραφία - τοῦ θεοῦ τῆς Μασονίας Μ.Α.Τ.Σ. (Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος) σέ ὅλα του τα ὀνόματα: Ἑωσφόρος Διάβολος, Σατανάς, Βεελζεβούλ, Βελίαλ, Μπαφομέτ, Δαίμονας κ.ά., ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη.
Ὡς προεκήρυξεν ἀπό τῆς γενέσεώς της ἡ Μασονία πιστεύει στήν ὕπαρξιν μιᾶς δημιουργικῆς ἀρχῆς (Principe Createur) ὑπό τό ὄνομα: «Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος».
Τό ἴδιο ὁρίζεται καί στό ἄρθρο 1 τοῦ Συντάγματος τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος τῆς 20/12/1949: «ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός πιστεύει εἰς τήν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ, ὑπό τήν προσωνυμίαν «Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος».
Ποιός εἶναι λοιπόν αὐτός ὁ θεός καί ὑπάρχει ἴχνος σοβαρότητος καί ἐντιμότητος στόν ἰσχυρισμό τῆς Μασονίας ὅτι «δέν διδάσκει τίποτα τό δυνάμενον νά θίξει ἕνα χριστιανόν», ὅταν ἡ μασονική θρησκεία στό σύνολό της, ἀποτελεῖ διαστρέβλωση καί ἄρνηση ὅλης τῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας;
Ποιός εἶναι ὁ Θεός τῆς μασονικῆς θρησκείας, ἀποκαλύπτουν οἱ μασόνοι συγγραφεῖς, Κωστής Μελισσαρόπουλος τοῦ 33ου βαθμοῦ, στό βιβλίο του «Ἑπτά Τεκτονικαί Όμιλίαι εἰς 18ον», στό κεφάλαιο: «ἡ ἔννοια τοῦ Μ. Α. Σύμπ.» ὅπως μέ φρίκη παρουσιάζεται καί ὁ Δημ. Στεφ. Ἀναγνωστόπουλος στό βιβλίο τοῦ «Κυανοῦς Τεκτονισμός», στό κεφ. «Ἡ ἀπόκρυφος Χιραμική παράδοσις», ἀπολύτως σύμφωνοι καί οἱ δύο γιά τήν σχετική μασονική παράδοση!
Τά Λάντμαρκς εἶναι οἱ 25 Θεμελιώδεις Διατάξεις, νόμοι ἡ ἀρχαί, τῆς θρησκείας τοῦ Σατανᾶ, Μασονίας, πού ὅπως διά μακρών ἀναπτύσσεται στό «Τεκτονικόν Δελτίον» (ἐπίσημο ὄργανο τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, τεῦχος ὑπ’ ἀριθ. 74-75 Ἰουλ-Αὐγ- Σεπτ.-Ὀκτωβ. 1967, σελ. 281-289), εἶναι τό δογματικό στήριγμα τῆς μασονικῆς θρησκείας καί γι' αὐτό «οὐδεμία ἀνθρωπίνη δύναμις δύναται νά τά θίξῃ ἤ τροποποίηση... ὅ,τι ὑπήρξαν πρό αἰώνων, θά ἀπομείνωσι διά παντός καί θά ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύωσιν, ἐφ' ὅσον ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται καί ὁ Ἐλεύθερος Τεκτονισμός»!
Ἡ μοίρα λοιπόν τῆς Μασονίας εἶναι στενά δεμένη μέ τά 25 αὐτά δόγματα, ἀνάμεσα στά ὁποῖα καί το ὑπ’ ἀριθμ. 3 πού ἀναφέρεται στήν μυστική παράδοση τοῦ Γ' Βαθμοῦ (Διδασκάλου) πού καθιερώνει ὡς θεό τῆς Μασονίας τόν Ἑωσφόρο ἤ Σατανᾶ ἤ Διάβολο! Μασονία χωρίς τά 25 αὐτά δόγματα δέν νοεῖται! Τό ὑπ’ ἀριθμ. 3 Landmark εἶναι, γιά τόν λόγο αὐτό, τό κλειδί γιά τήν πλήρη ἀποκάλυψη τοῦ μυστικοῦ τῆς Μασονίας, ὁρίζοντας τά ἑξῆς:
«Ἡ παράδοσις τοῦ 3ου. Δέν ὑπάρχει Τεκτονικός Τύπος ἐν τῷ ὁποίῳ νά μή διδάσκονται τά κυριότερα σημεία τῆς παραδόσεως ταύτης. Ἄλλωστε, οἱοσδήποτε τύπος, ὁ ὁποῖος θά παρέλειπεν ἤ θά ἐτροποποίει τήν παράδοσιν ταύτην, θά ἔπαυε νά λέγεται Ἐλευθεροτεκτονικός»!
Ἡ λατρεία λοιπόν τοῦ Ἑωσφόρου, ὡς Θεοῦ τῆς Μασονίας, πού ἀποκαλύπτεται στήν μυστική παράδοση τοῦ 3ου βαθμοῦ (τοῦ βαθμοῦ τοῦ Διδασκάλου) ἐπιβεβαιώνεται στό ὑπ’ ἀριθμ. 3 Landmark, τό ὁποῖο εἶναι ἀπαραβίαστο!
Ἡ Μασονία «βάφτισε» τόν Θεό: Μέγα Ἀρχιτέκτονα τοῦ σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)!
Καί τό ἐρώτημα εἶναι: ἔχει τό δικαίωμα ὁ ἄνθρωπος νά δίδει ἄλλο ὄνομα στόν Θεό, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔχει ἀποκαλύψει τό ἀληθινό του ὄνομα;
Ὁ Ἰ. Χριστός εἶπε προσευχόμενος πρός τόν Πατέρα Toυ: «Ἐφανέρωσά σου τό ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὕς δέδοκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου». Τό ὄνομα αὐτό ἀποτελεῖ τό δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος: Τό ὄνομα τοῦ ΠΑΤΡΟΣ καί τοῦ ΥΙΟΥ καί τοῦ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αὐτό εἶναι ἡ βάση τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς διδασκαλίας, ἐναντίον τῆς ὁποίας βάλλουν ὅλα τά δαιμόνια, ἀτομικά καί συλλογικά, πού ἀρνοῦνται τήν θεότητα τοῦ Ἰ. Χριστοῦ, καί πρώτη βέβαια ἡ Μασονία, πού τόν θεωρεῖ Μύστη καί ὄχι «Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ»!
Μέ ποιό δικαίωμα λοιπόν ἡ Μασονία, πού ἱδρύθηκε καί δρᾶ μέσα στό Χριστιανικό κόσμο, ἀγνόησε τό ἀληθινό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἐπέβαλλε τήν νεφελοκοκκυγία τοῦ «Μ.Α.Τ.Σ.»;
Ποιά ἄλλη ἑρμηνεία μπορεῖ νά ἔχει τό θρασύ αὐτό τόλμημα, παρά τό μῖσος τῆς Μασο¬νίας κατά τοῦ Ἰ. Χριστοῦ καί γενικά κατά τῆς Ἁγίας Τριάδος, τῆς ὁποίας τήν ὕπαρξη θέλησε τόσο ὠμά νά ἀγνοήσῃ;

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2016/06/blog-post_119.html#more


Αυτοί ειναι οι εθνομηδενιστές νεοοθωμανοί που καταστρέφουν τον Ελληνισμό

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ανώνυμος είπε...

ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΛΕΧΡΙΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΕΣ ΚΡΑΤΙΣΤΕΣ, ΜΑΣΟΝΟΙ,ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ ΘΟΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΠΟΤΑΜΙΑ, ΔΗΘΕΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΤΕΣ ΛΟΥΜΠΕΝ,ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΕ ΕΝΑ ΤΣΙΡΚΟΥΛΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΙΝΑΙ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ!

ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ,ΠΑΡΕΟΥΛΕΣ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΜΠΑΛΑΝΤΕΡ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ...ΛΑΔΟΚΟΛΛΕΣ ΤΑΒΕΡΝΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΝΤΟΣΟΥΒΛΙ ΚΑΙ ΜΠΙΡΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΦΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΟΥΛΕΣ-ΘΕΣΜΟΥΣ,ΜΕ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΟΥΛΑΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ


AΛΛΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ ΑΥΤΟΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΚΡΑΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

Έτοιμος ο Μητσοτάκης για χωρισμό Κράτους - Εκκλησίας και κατάργηση του θρησκευτικού όρκου!


Διαβάστε περισσότερα: http://www.xryshaygh.com/enimerosi/view/etoimos-o-mhtsotakhs-gia-chwrismo-kratous-ekklhsias-kai-katarghsh-tou-thrhs#ixzz4B02VTwN6Η ΧΩΡΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ

Ο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΡΑ ΧΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΠΟΥ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ

Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΓΙΝΑΤΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ,ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ


ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΦΙΟΖΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΩΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΔΙΧΩΣ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΑΣΧΕΤΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Η ΔΙΕΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

2.ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΠΩΣ Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ.Ο ΚΑΘΗΓΗΤΑΚΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ)

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΑ ΜΑΝΑΤΖΑΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙΝΑ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΧΟΚΟΜΜΟΥΝΕΣ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΛΑΟ ΔΕΣΜΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΛΑΙΚΙΣΜΟ

ΜΟΝΟΝ Η ΠΛΕΡΙΑ ΦΥΓΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΘΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ

3.ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ , ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ,

4. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΠΩΛΗΘΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΠΑΖΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΡΚΗ.ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΖΕΥΞΗΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

5.ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ,ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ.

6.ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΙΣ ΥΓΙΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ .

ΟΧΙ ΦΟΡΟΙ ΝΑΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΕΙΡΟΛ,ΑΥΤΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

7. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΕΙ ΤΗΝ ΜΑΦΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΑΠΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΗΛΑΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΚΡΑΤΙΚΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

παει το καψαμε εντελως,μασονιες θρησκειες,διαολοι,θεοι,μπαφομετ,της πουτανας γινεται οταν οι ανθρωποι απο την βαρεμαρα κολλανε σε ιδεοληψιες,φαντασιωσεις,θεωριες του κωλου τα9μερα και του φουτσου τα 40,γιατι ρε μανα με εφερες σε αυτη την εποχη τι σου εκανα ο πουστης?