8/6/16

Τα Ψέματα της Στοάς και η Αλήθεια για το «Φιλανθρωπικό» ίδρυμα

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 7ῃ Ἰουνίου 2016 

ΜΕΡΟΣ Α! 

 Δημοσιοποιήθηκε στό διαδίκτυο φωτογραφική σειρά τῶν ἐσωτερικῶν χώρων τοῦ Τεκτονικοῦ Μεγάρου Ἀθηνῶν ἐπί τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καί Σουρμελῆ. 
Δέν ἀνεφέρθη ὅμως ὅτι μέ ἀπατεωνικό καί ψευδέστατο τρόπο μέ τήν 1311/27.8.1927 αἴτησί τους οἱ ἱδρυταί τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος Μιλτ. Πουρῆς, Σπ. Βελλῆς, Σπ. Νάγος, Ἀθ. Ἰωάννου, Χρ. Λαδᾶς, Ἀντ. Ἀνδρια-νόπουλος, Ν. Νῶε, Π. Χατζηπάνος, Δημ. Παπούλιας καί Γεώργ. Δ. Ράλλης, πρός τόν Ὑπουργόν τῆς Προνοίας καί Ἀντιλήψεως «ἀδ.•.» Μιχ. Κύρκον, μασόνον, «ἀδ.•.» ὅπως τόν ἀποκαλεῖ ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν Π. Χατζηπάνος 33ος, ζήτησαν τήν ἔγκριση τοῦ Ὀργανισμοῦ τοῦ ἐν Ἀθήναις «Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος». 
Ὁ «ἀδ.•. Μ. Κύρκος» ἐνέκρινε τήν αἴτηση, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Παῦλος Κουντουριώτης ὑπέγραψε τό Διάταγμα καί στίς 10/12/ 1927 εἶχε δημοσιευθεῖ στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως!
 Ὁ σκοπός τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἦταν «ἡ ἀνέγερσις καί διατήρησις Τεκτονικοῦ Μεγάρου ἐν Ἀθήναις πρός εὐόδωσι ἔργων εὐποιΐας, ἰδία δέ περιθάλψεως ἐνδεῶν καί μορφώσεως ἀπόρων παίδων»! 
Ὁ σκοπός αὐτός λοιπόν ἀποτελεῖ τήν πρώτη κραυγαλέα ἀπάτη: Τό Τεκτονικό Μέγαρο, ἀνύπαρκτο κατά τήν ἔγκρισιν τοῦ Ἱδρύματος, δέν ἐκτίσθη ποτέ ώς κτίριο περιθάλψεως ἐνδεῶν, ὡς κέντρο φιλανθρωπίας, κτίστηκε ἐξ' ἀρχῆς κτίριο θρησκευτικό μέ σκοπό του νά ὑπηρετῇ τήν λειτουργία τῆς μασονικῆς θρησκείας καί ὄχι νά περιθάλπει ἐνδεεῖς! Νά εἶναι δηλ. Ναός ὄχι φιλανθρωπική στέγη, ὅπως ὁρίζει τό ἱδρυτικό Διάταγμα!
 Αὐτό ἀποκαλύπτει, ὁ ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τοῦ Τέκτ. Ἱδρύματος, Π. Χατζηπάνος, μασόνος 33ου βαθμοῦ, στό βιβλίο του «Ἑλληνικός Ἐλευθεροτεκτονισμός 1740-1950» σελ. 173-174, ὅπου διαβάζουμε: «Ἐπιτροπή μηχανικῶν καί ἀρχιτεκτόνων, προεδρευομένη ἀπό τόν ἀδ.•. Γ. Γεωργαλᾶν, ἐνετάλη νά παρασκευάσῃ τό καταλληλότερον σχέδιον Ναοῦ Μεγάλου ἐπί τοῦ ἐλεύθερου χώρου, ὡς καί σχε¬διάγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς διαρρυθμίσεως καί διακοσμήσεως καί ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ ἀκινήτου νά ἀρχίσουν αἱ δέουσαι τεχνικαί ύπηρεσίαι... τοῦ Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος ἀναλαβόντος πλέον τήν ὅλην διαχείρισιν καί ἐκπροσώπησιν τοῦ Συμβολικοῦ Τεκτονισμοῦ»
 Δέν εἶναι λοιπόν φιλανθρωπικό, τό τονίζουμε, τό Τέκτονικό Μέγαρο, γιά τό ὁποῖο ἔδωσε τήν ἔγκρισή του τό Ἑλληνικό Κράτος, ἀλλά Ναός παγανιστικός γιά νά στεγάζεται ἡ Σατανολατρεία στήν Ἑλλάδα, τήν κοιτίδα τῆς Χριστιανικῆς Ὀρθοδοξίας! 
Ἀπάτη πού δέν τιμᾷ τό Ἑλληνικό Κράτος πού τήν ὑφίσταται καί τούς «χρηστοήθεις» τῆς Μασονίας πού τήν διέπραξαν καί συνεχίζουν νά τήν διαπράττουν! Ἐπειδή ἡ παρουσίαση τῶν φωτογραφιῶν τοῦ Τεκτονικοῦ Μεγάρου συνοδεύτηκε καί μέ δηλώσεις γιά τό τί εἶναι ὁ Τεκτονισμός καί ἐμφαντικῶς τονίστηκε ὅτι δέν ἀποτελεῖ θρησκευτική ὀντότητα ἐπικαιροποιοῦμε παλαιοτέρα δημοσίευσή μας πού ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Τεκτονισμός εἶναι μή γνωστή παγανιστική καί ἀποκρυφιστική λατρεία μέ κρύφια δόγματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: