2/12/21

ΕΨΙΛΟΝ ΔΕΛΤΑ ΟΜΙΚΡΟΝ Ο ΠΑΝΙΣΜΟΣ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. 
 Σουηδικός χειμών -7 ἒως -14°C οἱ βαθμοί εἰς τὴν νεφελώδην Uppsala (Οὐψάλα) τοῦ Anders Celsius (1742), τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike.

 Χιονοθύελλα μισοῦ μέτρου εἰς τὴν Νότιον Σουηδίαν καὶ ἐως -27°C εἰς τὰ βόρεια. 

 Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. 

 Ἡ εὒστοχη ἡ διήγησις τοῦ Εὐθύφρωνος, ὃπου περιγράφεται κάποιος ἀσήμαντος ἂρχων τῶν Ἀθηναίων τὸ 399 πεχ, πρὸ τῆς Δίκης – Καταδίκης τοῦ Σωκράτους. 
Ἡ ἀναφορά ἐκείνη πρὸς τὸν βασιλεύοντα ἐν Ἀθήναις ταιριάζει καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ Πολύ Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος νομίζει ὂτι εἶναι Πρωθυπουργός-Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων ὂπως καὶ ὀ ἂλλος προκάτοχός του, Ὁλίγος Τσιπροπρέσπας). 

 Ο ΕΥΘΥΦΡΩΝ ΔΙΗΓΕΙΤΑΙ, ΠΕΡΙ ΤΟΥ L'ÉTAT, C'EST MOI. 
 -Τί νεώτερον, ὦ Σώκρατες, γέγονεν, ὅτι σὺ τὰς ἐν Λυκείῳ καταλιπὼν διατριβὰς ἐνθάδε νῦν διατρίβεις περὶ τὴν τοῦ βασιλέως στοάν; οὐ γάρ που καὶ σοί γε δίκη τις οὖσα τυγχάνει πρὸς τὸν βασιλέα ὥσπερ ἐμοί. 
 (ἀπόδοσις: -Τί συμβαίνει, ὦ Σώκρατες, ὃτι ἀφοῦ ἐγκατέλειψες τὰς (διοεπιστημονικάς) διατριβάς εἰς τὸ Λύκειον, ἐδῶ τώρα συχνάζεις, εἰς τὴν Βασίλειον Στοάν; Διότι ἀποκλείεται νὰ ἒχης βεβαίως καὶ ἐσὺ κάποιαν δίκην ἐνώπιον τοῦ ἂρχοντος βασιλέως, ὃπως κι ἐγώ.) 

 Σωκράτης: οὔτοι δὴ Ἀθηναῖοί γε, ὦ Εὐθύφρων, δίκην αὐτὴν καλοῦσιν ἀλλὰ γραφήν. (οι Αθηναίοι αὐτοί λοιπόν ονομάζουν αυτήν ὂχι δίκην, δια κοινόν έγκλημα, ώ Ευθύφρον, αλλά πολύ χειρότερον, ΓΡΑΦΗΝ, -δηλαδή δίκην διὰ δημόσιον ἒγκλημα-)... 

Ἐν συνεχείᾳ: 

Ευθύφρων: Καὶ ποίος είναι αὐτός ποὺ σὲ κατήγγειλεν; 

Σωκράτης: Και εγώ ο ίδιος δεν τον γνωρίζω καλά-καλά τον άνθρωπον αυτόν, ώ Ευθύφρον. Μου φαίνεται να είναι αυτός ένας νέος, τον οποίον προσωπικώς δεν εγνώρισα. Όμως τον λέγουν, καθώς νομίζω, Μίλητον. Είναι δε από τον δήμον Πιτθόν, αν έρχεται εις την ενθύμησίν σου κανένας Μίλητος Πιτθεύς, ένας νέος με μακράν και λείαν κόμην, με ολίγα γενάκια και με μύτην γερακωτήν). 

 Ὁ Σπύρος Χατζάρας, εἶπεν περὶ αὐτοῦ τοῦ «ἀνθρώπου τῆς ἀγέλης», L'État, c'est moi (τὸ κράτος εἶμαι ἐγὼ). Δηλαδή ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ, ὁ Κάπα Μητσοτάκαρος! https://ellas21.com/, 19:00-21:00. ἲδε καὶ: http://deltio11.blogspot.com/

 -Οὐ πάνυ! Πανισμός, λοιπόν, πανικός καὶ φόβος εἰς τὴν ἀγέλην τῶν κτηνοτρόφων! 

 Καὶ συνεχίζεται ο σπουδαῖος ἐκεῖνος διάλογος μεταξύ ἐμοῦ (Εὐθύφρονος) καὶ τοῦ Σωκράτους) 

 Εὐθύφρων: οὐκ ἐννοῶ, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ δὴ τίνα γραφήν σε γέγραπται; Σωκράτης: ἥντινα; οὐκ ἀγεννῆ, ἔμοιγε δοκεῖ: τὸ γὰρ νέον ὄντα τοσοῦτον πρᾶγμα ἐγνωκέναι οὐ φαῦλόν ἐστιν. ἐκεῖνος γάρ, ὥς φησιν, οἶδε τίνα τρόπον οἱ νέοι διαφθείρονται καὶ τίνες οἱ διαφθείροντες αὐτούς. καὶ κινδυνεύει σοφός τις εἶναι, καὶ τὴν ἐμὴν ἀμαθίαν κατιδὼν ὡς διαφθείροντος τοὺς ἡλικιώτας αὐτοῦ, ἔρχεται κατηγορήσων μου ὥσπερ πρὸς μητέρα πρὸς τὴν πόλιν. καὶ φαίνεταί μοι τῶν πολιτικῶν [2δ] μόνος ἄρχεσθαι ὀρθῶς: ὀρθῶς γάρ ἐστι τῶν νέων πρῶτον ἐπιμεληθῆναι ὅπως ἔσονται ὅτι ἄριστοι, ὥσπερ γεωργὸν ἀγαθὸν τῶν νέων φυτῶν εἰκὸς πρῶτον ἐπιμεληθῆναι, μετὰ δὲ τοῦτο καὶ τῶν ἄλλων. καὶ δὴ καὶ Μέλητος ἴσως πρῶτον. καὶ δὴ καὶ Μέλητος ἴσως πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἐκκαθαίρει τοὺς τῶν νέων τὰς βλάστας διαφθείροντας, ὥς φησιν· ἔπειτα μετὰ τοῦτο δῆλον ὅτι τῶν πρεσβυτέρων ἐπιμεληθεὶς πλείστων καὶ μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος τῇ πόλει γενήσεται, ὥς γε τὸ εἰκὸς συμβῆναι ἐκ τοιαύτης ἀρχῆς ἀρξαμένῳ.
 (Ἀποδ.) Ευθύφρων: Δεν ενθυμούμαι τέτοιον νέον, ω Σώκρατες, αλλ’ είπέ μου ακριβώς ποία είναι η καταγγελία, οπού σου έκαμε; 

 Σωκράτης: Ποία είναι; Είναι μία κατηγορία, ω Ευθύφρον, παρά πολύ γενναία, η οποία κατά την ιδικήν μου τουλάχιστον γνώμην τον φανερώνει αυτόν τον νέον άνθρωπον όχι κοινόν. Διότι τόσο νέος αυτός όπου είναι, δεν είναι μικρόν και ασήμαντον πράγμα να έχει γνώσεις διά τόσον σπουδαίας υποθέσεις. Διότι καθώς εκείνος λέγει, ηξεύρει με ποίον τρόπον καταστρέφονται οι νέοι την σήμερον και ποίοι είναι οι καταστροφείς αυτών.
Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι παρά πολύ σοφός. Και αφού εκατάλαβε την ιδικήν μου αμάθειαν, ήλθε εδώ και με κατήγγειλεν ενώπιον της πόλεως όλης, απαράλλακτα όπως μιας κοινής όλων μας μητρός, ότι δήθεν εγώ καταστρέφω τους συνηλικιώτας του. 
 Και ομολογώ ότι αυτός μου φαίνεται ότι είναι ο μόνος άνθρωπος, οπού αρχίζει να ανακατώνεται εις τα πολιτικά, καθώς πρέπει. 
Διότι ο καθαυτό πολιτικός άνθρωπος, είναι ορθόν και πρέπον να αρχίζη το πολιτικόν του στάδιον μανθάνων πρώτον διά την εκπαίδευσιν της νεολαίας, με ποίον τρόπον να γίνουν οι νέοι όσον το δυνατόν χρηστότατοι. Καθώς κάμνει και ο έμπειρος γεωργός, όστις είναι φυσικόν να φροντίζει πρώτον δια τα νέα φυτά, όπου είναι βλασταράκια ακόμη, έπειτα δε δια τα μεγαλείτερα και τα πλέον ανεπτυγμένα. 
 Αναμφιβόλως λοιπόν και ο Μέλιτος πρώτα-πρώτα αποκόπτει ως βλαβερούς ημάς, οπού καταστρέφουμε τους νέους, καθώς λέγει. Έπειτα δε είναι φανερόν ότι με την φροντίδα, οπού θα λάβη διά τους μεγάλους, θα γείνη αίτιος μεγίστων καλών εις την πόλιν μας, καθώς βέβαια είναι φυσικόν να συμβή εις ένα άνθρωπον, όστις γνωρίζει τόσον καλά να αρχίζη το έργον του. ... 
Συμπέρασμα ἐμοῦ (Ευθύφρωνος): Εκατάλαβα, ω Σώκρατες. Αυτός λέγει ότι κατασκευάζεις καινούργιους θεούς, διότι διακηρύττεις δημοσία ότι συνήθως εμφανίζεται εντός σου το γνωστόν δαιμόνιον! ἲδε: https://www.mikrosapoplous.gr/plato/euthyphron/1.html) 
 ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΣΟΙ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ, ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΣΟΥΜΕ, Τσιπραίους, Μητσοτακαίους καὶ παιδιά ποὺ μεταφέρουν τὰς κωδικοποιημένας ἐντολάς, Βαρουφακαίοι (πρὸ-εἶπεν μὴν... βάλετε πρόστιμον 100 εὐρώ εἰς τοὺς ἀνεμβολίαστους!) καὶ ὁ Κυριᾶκος τὸ ἐφαρμόζει. Τοὺς λογῆς Βελοπουλαίους καὶ ἂλλους τινούς Ὑπερ-θετικούς τῆς Κυριαρχίας ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ τοῦ London School of Economics, καὶ τῶν ἀπογόνων τῶν δολοφόνων τοῦ Ι. Καποδίστρια. 

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΝΤΟΙΩ ΤΡΟΠΩ ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΙΣ, ΑΠΑΞΙΩΣΙΣ τῆς Ἑλληνικῆς ἀλφαβήτου, γλώσσης, τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας - Ἱστορίας. Ὡς καὶ ἡ φαιδρά ταπείνωσις τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς Ἑλλάδος, διεθνῶς, ἐν πρώτοις διὰ μέσου τῶν μιαρῶν ὀνομασιῶν greece, greeks (=περιοχή σωσμένων ἀπὸ κατακλυσμόν, διασωσμένοι). 

 Ἂπαξ ὁ Ἀριστοτέλης ἀνέφερεν τὸ ὂνομα «γραικοί».

 Οἱ Ἓλληνες ποὺ παλαιόθεν ἀπεκαλέσθησαν γραικοί (ὃταν ὠς διασωσμένοι εἶχαν συγκεντρωθεῖ μετὰ τὸν Κατακλυσμόν τοῦ Δευκαλίωνος πρὸ 11.850 ἐτῶν, κάπου εἰς τὴν Εὒβοια). 

 Διδαχθεῖτε καὶ ἀπὸ τὸ: 

Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΣ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ Μὲ τὸν Γιώργου Λεκάκη καὶ τὴν καθηγήτρια Μαρία Τζάνη. https://www.youtube.com/watch?v=6gMnomB7FBE 

 Ω ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ. ΘΩΡΑΚΙΣΘΕΙΤΕ ἐναντίον τῶν κτηνιάτρων τῆς Pfizer, Astra Zeneca καὶ Moderna κλπ. καὶ τοῦ ΜητσοτακοΤσίπρα. Φροντίσατε τὴν Ἑλληνικήν φύσιν, τὴν ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑΝ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΟΛΩΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ. 

 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, εἶναι ἐδώ. 

Τὸ Ὑπέρ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν, ἒρχεται! Εἶσθε ἐσεῖς! 

 ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ‘ΕΣΣΕΤΑΙ ΗΜΑΡ’!

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
 Οὐψάλα

1 σχόλιο:

JOHN είπε...

Στας Οὐψάλας, καλά περνάτε, εδω είναι τ' αγγούρια...

Η ΓΑΛΛΙΚΉ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ ΕΞΆΡΘΡΩΣΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΌ ΚΎΚΛΩΜΑ-ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΕΊΧΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΎΣ ΣΕ ΕΛΛΆΔΑ & ΤΟΥΡΚΊΑ!

  Δέκα Πακιστανοί υπήκοοι συνελήφθησαν στα προάστια του Παρισιού, ως ύποπτοι για ξέπλυμα χρήματος, εμπορία ανθρώπων και πλαστά έγγραφα.   Όπ...