18/4/24

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΒΑΡΑΤΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ!

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας 
τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς 0°C ἐν Οὐψάλα.
 ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΝ ΚΤΥΠΑΤΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΙΧΟ!
ΟΥΔΕΜΙΑ ΙΔΕΑ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΘΡΑΥΣΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ!
Κατ΄ἀρχάς, ὁ ΣΚΟΠΟΣ τοῦ ἂρθρου ποὺ ἀποστέλλω ἒχει τριπλήν ὑφήν. 
Ἑπικοινωνιακοῦ μήκους κύματος,
 Ἀποκαλυπτικῆς ὑφῆς καὶ χαρακτήρα ἐθνοβιωσιμότητος. 
Πάντοτε γεγραμμένον εἰς τὴν ἐπὶ χιλιετηρίδων μαθηματικῶς 
ἐναρμονιζομένης τῶ σύμπαντι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ (ΓΛΩΣΣΑΣ).

Ἀποκαλυπτικῶς ἐπαναλαμβάνω, ὃτι ἡ λεγόμενη "τουρκική" τοῦ 1928 -34 
ποὺ ἐπιθυμοῦν ὃλοι ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΟΙ τὴν αὐτούσια ὓπαρξιν, 
εἶναι ἡ κακοποιημένη Μικρασιατική Ἑλληνική κατὰ τὸ ἣμισυ μἐ πολλά 
Γερμανικῆς, Γαλλικῆς καὶ ΛατινοΕλληνικῆς, γλωσσῶν, περιέχουσα καὶ 
στοιχεῖα ἐκ τῶν πέριξ Ἀσιατικῶν χωρῶν.
 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ ΕΥΘΑΡΣΩΣ ὃτι οὒτε τὰ: ἂισχτίρ, τσογλάν, σουλεϊμάν, 
σουλτάν, τεμπέλ κλπ ἒχουν ἲχνος κάποιας "τουρκικῆς" γλωσσικῆς ρίζας 
(ΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ).
Ἐξηγῶ. ἂισχτιρ: ἂῃς ἰκτήρ (πνέε, φύγε ἰκτήρ). Σουλεϊμάν: Σύλης (πειρατεία)
 μάνος ("φοβερός"). Σουλτὰνος Σύλης τάνος (κορυφαῖος). Τέμπελ 
ὁ παρακαθήμενος εἰς τὸν πρόναον ζητιάνος 
(Λατ. tempel, ναός). Τσογλάν: Τσι (τίς) τσο (τόσο) τσα (τάς) καὶ 
γλάνος = ὓαινα. Ὁμοίως καὶ τὸ ἐπίθεμα -ογλου. Δῆθεν ἐκ τοῦ oglou -glu 
καὶ gul (τουρκ. γιός). Προέρχεται πιθανόν ἐκ παραφθορᾶς Μικρασιατικῆς, 
Αἰολικῆς λέξεως τοῦ θἱοῦ γιοῦ γλοὺ.
 Μὲ ὃλον τὸν σεβασμόν εἰς τὸν πρυτανεύσαντα Κ. Γεώργιον Μπαμπινιώτην 
καὶ ὃποιους ἂλλους θέλοντας εἰδήμονας. Ὃλοι ὃσοι γράφουν ΚΑΤΑ
 ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ ΑΠΑΞΙΟΥΝΤΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΜΒΡΙΘΗΝ, ΠΟΛΥΕΤΗΝ ΚΑΙ 
ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ.
Ἲδε ΕΛΛΗΝΟΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ΟΜΟΓΛΩΣΣΙΑ - ΔΩΡΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τοῦ λαμπροῦ δρς Κωνσταντίνου Χατζηγιαννάκη.
Ἐπίσης ὃλα τὰ ἐκπαιδευτικά του βίντεο. 
 Ἲδε ἀκόμη και τὸν Νόμον τοῦ ἐπιθέτου. 
Ο Νόμος Επιθέτου (τουρκικά: Soyadı Kanunu) της Δημοκρατίας της Τουρκίας
 εγκρίθηκε στις 21 Ιουνίου 1934.
Ἡ Τουρκία εἶναι ἓνα περιτέχνως "κατασκευασμένον" κράτος, ποτὲ ἒθνος, 
δίχως ἐθνικήν ἱστορία, μὲ κατὰ τὸ δοκοῦν "κατασκευασμένην" γλώσσαν 
ποὺ θὰ σβύσῃ καὶ θὰ ἐπαν-αποκτηθῆ μετὰ πολλῶν αἰώνων ἀφοῦ 
ἑδραιωθεῖ ἡ χώρα εἰς τὴν ὁποῖαν θὰ διαμένῃ ἓνας γηγενής πληθυσμός. 
Ἡ τεχνική δημιουργία κρατῶν, ὃπως ἡ Τουρκία εἲτε ἡ Οὐκρανία / Χαζαρία,
 μὲ ὑποκλεπτόμενον πληθυσμόν, Ρώσσων, Ἑλλήνων, κλπ,
 τροτσκικοῦ μοντέλου, εἶναι βέβαιον ὃτι θὰ ἀπωλεσθῆ καὶ, 
ΤΥΧΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΘΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗ.
 Τὶ εἲδους κράτος ἢ αὐτοκρατορία θὰ προκύψῃ μετὰ μακροῦ χρονικοῦ 
διαστήματος, εἰς τὴν "Τουρκίαν", εἰς τὸ Ισραήλ καὶ εἰς πληθώραν ἂλλων
χωρῶν κυρίως ἀραβικῶν χωρῶν εἶναι ἀδύνατον νὰ προβλεφθῆ. 
Τὶ ὃμως θὰ ἀπογίνῃ ἡ "Οὐκρανία" ὃπως τὴν ἒχουν "καταντήσει" 
οἱ Διάφοροι Ἀθέατοι Κύκλοι καὶ τὰ Συμφέροντα, κατεστραμένη, 
δίχως νέους καὶ νέες; Τ
ὸ "ὃραμα" ἠλιθίων διεστραμμένων πλουτοκρατῶν περὶ ἑνὸς 
ὑπάκουου / ὑπηκόου διαφαίνεται νὰ ἐπιφέρῃ μεγαλυτέρα σύγχισιν 
καὶ χάος. 
Ὂντα (μᾶλλον παρὰ ἂνθρωποι) ἀνασφαλῆ, ποικίλων ψυχοπαθήσεων 
δίχως σκοπόν καὶ βούλησιν πρόκειται νὰ γεννηθοῦν καὶ νὰ πορεύσουν 
ἐπὶ τῆς Γῆς.
Τοὐναντίον, Ἓλληνες, Ρῶσσοι, Κινέζοι, Ἰάπωνες καὶ Ἰνδοί εἶναι βέβαιον 
ὃτι θὰ ἐπιβιώσουν.  
ΕΦ' ΟΣΟΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΗΣ
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ὁ κίνδυνος τοὐλάχιστον δημογραφικοῦ ζητήματος θὰ εἶναι μικρότερος. 
Τὸ δημογραφικόν ζήτημα εἰς τὴν Ἑλλάδα εἶναι τόσον τεχνητόν ὃσον καὶ 
φαινομενικόν. Ἡ "εἰσαγωγή" ἂλλων πληθυσμῶν ἂλλον σκοπόν ἒχει.
Ἂλλοι λαοί εἶναι φύσει ἀδύνατον νὰ ἐπιβιώσουν εἰς τὴν Ἑλλάδαν.
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΛΛΑΣ21. (ellas21.com).
Η ΕΛΛΑΣ ΧΡΩΣΤΑ ΟΣΑ ΧΡΩΣΤΑ ΚΑΙ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΖΕΛΕΝΣΚΙ
 ΑΠΟ ΤΟ 2022.
"Ἐπιμένουν οἱ Γκαουλάουτερς ὣστε χιλιάδες Ἓλληνες νὰ στραφοῦν
 κατὰ τοῦ 21 (ΚΙΝΗΜΑ21).
"Ὁ Κυριάκος Βελόπουλος ἐψήφισεν το μνημόνιο, 2010..."
Ἀπεδέχθη διαφωνῶν(!) τὴν Συμφωνίαν τῶν Πρεσπῶν, 2019, 
ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ.
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΤΑΚΕΣ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΤΖΑΡΑ
16/4/24"Τὸ ΘΕΜΑ εἶναι ὃτι οἱ "τραβεστὶ" βγάλανε τὴν γόβα καὶ τὸ
 ἒκ-σωμο καὶ φορέσανε τὴ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΛΑ τώρα. πᾶνε στὶς ἐκλογές
 ὡς ἐθνικόφρονες! Ὡς ἐθνοΛΟΑΤΚΙ! 
Βρήκανε τὸν δυστυχισμένο Μπελέρι, τὸν βάλανε ὑποψήφιο καὶ λένε 
ΤΩΡΑ Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ! ψηφίζουμε γιὰ τὴν Βόρειο Ἢπειρο! 
Κατεβαίνουν στίς ἐκλογές ὡς ΕΘΝΙΚΟ-ΛΟΑΤΚΙ, ἐθνικόφρονες!"
"Οἱ κλεφτολουμπινέδες!"
Ποῖοι ἐψήφισαν τελικῶς "Σπαρτιάτες"; 
Οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν δυνατότητα μὲ ἂρθρον 53 τοῦ Συντάγματος καὶ
 κλιμακωτάς παραιτήσεις νὰ τινάξουν εἰς τὸν ἀέρα τὸ φασιστικό ὃραμα 
τῶν ΛΟΑΤΚΙ διεθνῶν κίναιδων; 
Ὃπως ἀκριβῶς διετύπωσεν ὁ Μέγας Μαξίμ Γκόρκι:
 “Αν εξαφανίσουμε όλους τους ομοφυλόφιλους, θα εξαφανιστεί αυτόματα
 και ο φασισμός!” (“Πράβδα”, 23.5.1934).
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΗΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΝ ΣΟΥ.
ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΘΗΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΣΟΥ
ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΣΟΥ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΣΟΥ
ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ ΣΟΥ
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
Περιοχή συνημμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: