12/12/20

12 Δεκεμβρίου 1940. Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο μετέφερε στον Λόρδο Χάλιφαξ τα παράπονα του Μεταξά για την ΑΘΕΑΤΗ αγγλική βοήθεια

12 Δεκεμβρίου 1940. Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο μετέφερε στον Λόρδο Χάλιφαξ τα παράπονα των Αθηνών για την βοήθεια που δεν εμφανιζόταν «Είδον πρό όλίγου τον Λόρδον Χάλιφαξ και παρεκάλεσα αύτόν διά δύο ζητήματα (υμέτερα 37690 και 37646 Κ) και μοί υπεσχέθη προβή αμέσως εις δέουσα σύστασιν. Λόρδος Χάλιφαξ μοι ανακοίνωσε ότι, κατά τις μόλις ληφθείσας ειδήσεις εξ Αιγύπτου, συνελήφθησαν περί τας 25.000 αιχμάλωτοι και ίσως περισσότεροι. Τώρα, μοι προσέθηκε, δύναμαι νά σας αποκαλύψω ότι ή έπίθεσις αύτη παρεσκευάζετο προ καιρού έν άκρα μυστικότητι και αυτός ήτο ό λόγος δι' ον δέν ήδυνήθημεν νά σας παράσχωμεν όλην τήν βοήθειαν και προεκλήθησαν μερικά παράπονα διά τούτο. Ηναγκάσθημεν μάλιστα να άναβάλωμεν έπί τινα χρόνον τήν έπιχείρησιν, ίνα σας βοηθήσωμεν. Ελπίζω ή νέα τροπή νά μας έπιτρέψη να σας βοηθήσωμεν περισσότερον. Ητο τής γνώμης ή έν Αιγύπτω νίκη βοηθήσει και ήμας μεγάλως και είναι βέβαιος ότι θά εχη αντίκτυπον εύχάριστον έν Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ισπανία». 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Χατζαρα, το εμβόλιο της Πφιζερ εγκρίθηκε στην Αμερική από την Υπηρεσία Τροφίμων και φαρμάκων. Βγήκε η Παγωνη και οι άλλοι.... παπαγάλοι και σχεδόν "πανηγύριζαν" και περιμένουν πώς και πώς να έρθει το εμβόλιο και στο Γ-ελλαδισταν. Το Sputnik V τούς βρωμουσε. Πάντα θα τούς βρωμάει ο, τι φτιάχνεται από τον Βλαδίμηρο. Ντροπή τους!