19/7/21

Ένα συγκλονιστικό ιστορικό ντοκουμέντο. Στις 7/19 Ιουλίου 1807, ο Καποδίστριας, οργάνωσε στην παραλία του Μαγεμένου της Λευκάδας, το γλέντι με τους Αρματωλούς στο οποίο προσήλθε και ο ίδιος για να ευχαριστήσει τους Έλληνες μαχητές. Ήταν εκεί μαζεμένοι εκτός από τους Σουλιώτες και οι καλύτεροι καπετάνιοι και κλέφτες της Ηπείρου και της Ρούμελης, τους οποίους ο Καποδίστριας είχε οργανώσει για να πραγματοποιούν αντιπερισπασμούς στα νώτα των δυνάμεων του Αλή που Πολιορκούσαν την Λευκάδα. Ακολουθεί η περιγραφή από τον Καποδίστρια της Συνάντησης με του αρματωλούς που γράφηκε την επομένη

 

 Το κείμενο του Καποδίστρια,  αναφέρεται στα δείγματα πατριωτισμού που έδωσαν ο Κατσαντώνης  ο Μπότσαρης αλλά οι 400  ανδρες τους, αποτελεί και μια πολύτιμη διάψευση των συκοφαντιών που συνεχίζουν να γράφουν και να επαναλαμβάνουν οι υπηρέτες των δολοφόνων του Εθνάρχη, ότι δήθεν δεν ομιλούσε την ελληνική.
Ο Καποδίστριας βεβαιώνει την Ιόνιο  Γερουσία ότι, 1) συνομίλησε με τους Αρματολούς, 2) οτι άκουσε τις διηγήσεις τους και 3) ότι τους μίλησε για την Επτάνησο Πολιτεία και τη Ρωσική Προστασία.
Το κείμενο του Καποδίστρια επιβεβαιώνει όσα έγραψε ο Βαλαωρίτη για τον όρκο στου Μαγεμένου

Ο Καποδίστριας , έβγαλε σύντομο λόγο στου Μαγεμένου, στα ελληνικά. Μίλησε στους Αρματωλούς χωρίς ...μεταφραστή.

 Τέλος η αναφορά του, στην χρησιμότητα των πλωτών μέσων αποτελεί μια μαρτυρία για το χάος που χώριζε τον πατριώτη Καποδίστρια από τις ΥΕ, της Γερουσίας, και τους λογιστάς.

Απολαύστε το κείμενο.


Άρ.24
Τμ. Εξωτερικών
Προς την Έξοχωτάτην Γερουσίαν
Ό έν Αγία Μαύρα "Έκτακτος Επίτροπος
Έκ του Εκτάκτου Έπιτροπείου
τη 8 Ιουλίου 1807 π.ή.

Έκ της εσωκλείστου εφημερίδος αι Υ.Ε. θα λάβουν τάς πλέον εξηκριβωμένας ειδήσεις των γενναίων ενεργειών των αρματολών. Αύτη διωρθώθη υπ εμού του ιδίου κατόπιν της συνομιλίας την οποίαν έσχον μετ' αύτών χθες.

Ό Σεβασμιώτατος Ιγνάτιος, μολονότι εις κακήν κατάστασιν υγείας, μετέβη είς τήν εξοχήν, είς τήν θέσιν «Μαγεμένο», και ύπό τά δένδρα τών κήπων τούτων κατεσκήνωσε μεταξύ τών γενναίων του, οι όποιοι ύπερβαίνουν τόν άριθμόν τών τετρακοσίων.! Η ημέρα ήτο λαμπρότατη.

Καθήμενοι υπό τήν μεγάλην σκιάν πυκνοφύλλου καρυάς ο Σεβασμιότατος Ιγνάτιος, ή Α.Ε. ο Στρατηγός κύριος Παπαδόπουλος και εγώ ευρέθημεν έν μέσω τών όπλαρχηγών, και ιδιαιτέρως του συνετού και ανδρείου Μπότσαρη, του αρειμανίου Κατσαντώνη και άλλων, των οποίων ή συγκράτησις τών ασυνήθων όνομάτων των δέν είναι εύκολον πραγμα. Τον πρώτον τούτον κύκλον επλαισίωνον, καθήμενοι επίσης είς κύκλον, όλοι οι άλλοι.

Η πρωία ήναλώθη δια τήν άκρόασιν παρά των πλέον ευγλώττων της διηγήσεως τών κατορθωμάτων των. Ηκολούθησε γεύμα, το οποίον είχεν όλα τά χαρακτηρστικά των γευμάτων των ηρωικών χρόνων, των άδομένων υπό του Όμήρου. Τελικώς ή μουσική, το άσμα, ό χορός.

Περί της ημετέρας πολιτείας και περί της προστασίας ήτις την υποστηρίζει έγινε αναφορά δι' όλίγων, καί ούτοι πείθονται πλέον ότι ή Πολιτεία θά μείνη πάντοτε πατρίς των, αφού έδωσαν εις την πατρίδα ταύτην δείγματα συμπαθείας και αφού της παρέχουν κατά τον παρόντα πόλεμον διακεκριμένας και σημαντικωτάτας υπηρεσίας.

Ούτοι πρόκειται να αναχωρήσουν έντός όλίγων ήμερων μέ καλλιτέραν εκπαίδευσιν καί κατόπιν του καθορισμού μερικών κανόνων, έκ των όποιων δύναται νά προσδοκάται ότι ίσως παρωθηθή εις μεγαλύτερα γεγονότα ή αληθώς εις βαθμών ηρωισμού γενναιότης τών ανδρών τούτων, των μοναδικών εις την δύναμιν της ψυχής καί είς τήν καρτερίαν των είς τον αγώνα και εις το να υπομένουν παν είδος στερήσεως.

Τόσον η έλευσίς των είς Α. Μαύραν ώς καί η προσεχής επιστροφή των εις το εχθρικόν έδαφος υπεστηρίχθη υπό της θαλασσίας δυνάμεως της μοίρας της Ανατολής. 
Τοιουτοτρόπως αι Υ.Ε. θα αναγνωρίσουν την χρείαν καί τήν σπουδαιότητα των δύο λέμβων τών κατασκευασθεισών υπό του κυρίου Κουμάνη ώς κανονιοφόρων.
Αί λέμβοι αύται καί βαρύ τι πλοίον, καθώς καί πολλαί γόνδολαι, ευρίσκονται είς συνεχή υπηρεσίαν, διά νά υποστηρίξουν τας αναγκαίας έπικοινωνίας μετά τής ξηράς, όπου οι γενναίοι ούτοι ελευθέρως εισέρχονται, διέρχονται, μάχονται και μας στέλλουν εφόδια αφαιρούμενα από του εχθρού, καθώς και τάς πλέον εξηκριβωμένας ειδήσεις περί της θέσεώς του και περί της πορείας του.
Παρακαλώ τήν συνέχισιν τής δημοσίας εύνοιας.

Ό Έκτ. Έπίτρ. Κόμης ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
 Ληφθέν τή 12 Ιουλίου 1807, παλαιόν ή.
Ό Γραμμ. τής Επικρατείας S.Banaglia.

Δεν υπάρχουν σχόλια: