10/6/22

100 χρόνια από την Μικρασιατιοκή Προδοσία. Η 16η Ιουνίου 1922

 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

το ΕΥΠατζίδικο μαγαζάκι κάνει παρακαλάει για 3,5 ευρώ αλλά εμείς τους ΕΥΠτζήδες τους γαμάμε και τους σκοτώνουμε

Ανώνυμος είπε...

Ναι! Δηλαδή, ναι! Επιτέλους! Αυτό που χρειάζεται πλέον ο τόπος, η κοινωνία, το Έθνος, η Ευρώπη και ολόκληρη η υφήλιος! Το τέρας πολιτικής σκέψης επανέρχεται στο προσκήνιο. Cωθήκαμε…

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/dynami-gia-tin-ellada-o-proin-ypam-p-panagiotopoulos-dimiourgei-think-tank-politikou-provlimatismou-kai-paremvasis/

Ανώνυμος είπε...

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/879 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(8)
Η Ρωσική Ομοσπονδία διεξάγει συστηματική, διεθνή εκστρατεία χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και στρέβλωσης των γεγονότων, προκειμένου να ενισχύσει τη στρατηγική της για την αποσταθεροποίηση των γειτονικών της χωρών και της Ένωσης και των κρατών μελών της.

Συγκεκριμένα, η προπαγάνδα έχει στοχεύσει κατ’ επανάληψη και συστηματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, ιδίως κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων,

καθώς και την κοινωνία των πολιτών, τους αιτούντες άσυλο, τις ρωσικές εθνοτικές μειονότητες,

τις έμφυλες μειονότητες και τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Ανώνυμος είπε...

(11)
Δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης και ως απάντηση στις ενέργειες της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία, είναι αναγκαίο, με τρόπο σύμφωνο με τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που αναγνωρίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως με το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 11 αυτού,

να θεσπιστούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα ώστε να ανασταλούν επειγόντως οι δραστηριότητες ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αυτών των μέσων ενημέρωσης στην Ένωση ή που απευθύνονται στην Ένωση. Τα μέτρα θα πρέπει να διατηρηθούν έως ότου δοθεί τέλος στην επίθεση κατά της Ουκρανίας και έως ότου η Ρωσική Ομοσπονδία και τα συνδεδεμένα με αυτήν μέσα ενημέρωσης σταματήσουν να διεξάγουν προπαγανδιστικές ενέργειες κατά της Ένωσης και των κρατών μελών της.


(12)
Είναι σκόπιμο να ανατεθούν στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για να αποφασίζει, μέσω εκτελεστικών πράξεων και κατόπιν εξέτασης των σχετικών πραγματικών περιστατικών, εάν τα περιοριστικά μέτρα θα τεθούν σε εφαρμογή, την ημερομηνία που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, σε σχέση με μία ή περισσότερες οντότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα VI του παρόντος κανονισμού.

Ανώνυμος είπε...

1. Απαγορεύεται η αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά, άμεσα ή έμμεσα, αργού πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα XXV, εάν είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία.

3. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 δεν ισχύουν:

5. Από τις 5 Δεκεμβρίου 2022 και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές της Βουλγαρίας μπορούν να επιτρέπουν την εκτέλεση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, συμβάσεων που συνήφθησαν πριν από τις 4 Ιουνίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων αναγκαίων για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, για την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και προϊόντων πετρελαίου που απαριθμούνται στο παράρτημα XXV και είναι καταγωγής Ρωσίας ή εξάγονται από τη Ρωσία.


6. Από τις 5 Φεβρουαρίου 2023 και κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι αρμόδιες αρχές της Κροατίας μπορούν να επιτρέπουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 την αγορά, εισαγωγή ή μεταφορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης υπό κενό που υπάγεται στον κωδικό ΣΟ 2710 19 71 και προέρχεται ή εξάγεται από τη Ρωσία

Κατά προσωρινή παρέκκλιση, οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο εφαρμόζονται από τις 5 Δεκεμβρίου 2023 όσον αφορά την εισαγωγή και τη μεταφορά εντός της Τσεχίας προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από αργό πετρέλαιο το οποίο έχει παραδοθεί μέσω αγωγού σε άλλο κράτος μέλος όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 παράγραφος δ), καθώς και όσον αφορά την πώλησή τους σε αγοραστές στην Τσεχία.

Εάν διατεθεί στην Τσεχία εναλλακτικός εφοδιασμός για τα εν λόγω προϊόντα πετρελαίου πριν την ημερομηνία αυτή, το Συμβούλιο τερματίζει την εν λόγω προσωρινή παρέκκλιση.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2023 οι ποσότητες των εν λόγω προϊόντων πετρελαίου που εισάγονται στην Τσεχία από άλλα κράτη μέλη δεν μπορούν να υπερβαίνουν το μέσο όρο των ποσοτήτων που εισάγονταν στην Τσεχία από αυτά τα άλλα κράτη μέλη για το ίδιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων πέντε ετών.

Ανώνυμος είπε...

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.


Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2022.


Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
C. COLONNA


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0879#d1e32-71-1

Ο Δολοφονήσας του Δολοφονήσαντος

  Ο Σμαραγδής δεν ήθελε να κάνει μια ταινία για τον πραγματικό Καποδίστρια και δεν θέλησε να δείξει την δολοφονία του.  Σχεδίασε μια νέα δολ...