17/11/10

Η ΑΘΛΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 939 /2010

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τους Δικαστές: Ελένη Θεοδωρακοττούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελευθέριο Γεωργίλη, Πρωτοδίκη-Εισηγητή, Κωνσταντίνο Δεμέστιχα, Πρωτοδίκη.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Οκτωβρίου 2010, με την παρουσία και της Γραμματέως Αικατερίνης Καραβασίλη, για να ανακηρύξει τους έγκαιρα δηλωθέντες συνδυασμούς, για το Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής.

1.Κατά τη διάταξη της παραγρ.1 του άρθρου 20 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3870/2010 (Α138) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», τη δέκατη πέμπτη ημέρα πριν τη ψηφοφορία το αρμόδιο Πρωτοδικείο, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, τους έχουν δηλωθεί νόμιμα .
2.Από τον έλεγχο των δηλώσεων και αποδοχών υποψηφιοτήτων κατά τους συνδυασμούς
για τις Δημοτικές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών Περιφέρειας Αττικής διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο ότι κάθε μια από τις υποψηφιότητες και αποδοχές υποψηφιοτήτων, πλην του παρακάτω αναφερομένου συνδυασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 19 του Ν.3852/2010, α) έχει
όλα τα τυπικά στοιχεία (σειρά αναγραφής ονομάτων υποψηφιοτήτων και υπογραφές), β) καλύπτεται κατά συνδυασμό ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων, γ) καλύπτεται ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων από κάθε φύλο και δ) για κάθε υποψήφιο υπάρχει πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ή της κοινότητας ,όπου είναι υποψήφιος, υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν στερείται τα πολιτικά του δικαιώματα κλπ. καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 14 του ίδιου Νόμου και αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ.
περί καταβολής του νομίμου παραβόλου (άρθρο 19 παρ.3 Ν.3852/2010).
Μετά απ' αυτά, αφού νόμιμα δηλώθηκαν οι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στον άνω Δήμο, πρέπει να ανακηρυχθούν σύμφωνα με το διατακτικό.
Αντίθετα, ο συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των σαράντα εννέα εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα στη σχετική δήλωση του παραπάνω συνδυασμού, αν και περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για όλα (και τα εφτά_δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου Αθηναίων, ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον σαράντα εννέα, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 18 πργ. 2 στοιχ. β' του ν. 3852/2010, όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του ν. 3870/2010. Συγκεκριμένα, στη σχετική δήλωση του συνδυασμού αυτού περιλαμβάνονται μόνο σαράντα ένας υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι (εφτά για το 1° δημοτικό διαμέρισμα, τρείς για το 2° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι εφτά, τρείς για το 3° δημοτικό διαμέρισμα, εφτά για το 4° δημοτικό διαμέρισμα, έξι για το 5° δημοτικό διαμέρισμα, οκτώ για το 6° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι δέκα και εφτά για το 7° δημοτικό διαμέρισμα αντί του προβλεπόμενου ελάχιστου αριθμού υποψηφίων που είναι έντεκα).

ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Κουτέρη, Πρόεδρο Πρωτοδΐκών, Σταματίνα Λαού, Πρωτοδίκη - Εισηγήτρια, Κωνσταντίνο Σκούβαρη, Πρωτοδίκη και από το Γραμματέα Ανδρέα Πάσχο.
Συνεδρίασε δημοσία στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2010, για να δικάσεΐ την υπόθεση :
Των αιτούντων : 1) Γεωργίου Ασδέρη του Στεργίου, υπό την ιδιότητά του ως εκπροσώπου του συνδυασμού με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ», κατοίκου Αθηνών, 2) Παναγιώτας Γιαννάκου - Κουτσούκου του Δημητρίου κοπ 3) Βασιλικής Καταχαλαράκη του Ιωάννη, κατοίκων ως άνω ομοίως, από τους οποίους ο 1ος αιτών εμφανίσθηκε με τον πληρεξούσΐο δΐκηγόρο Ρεθύμνου Πρόδρομο Μιχαηλίδη, τον οποίο νομιμοποίησε ο δικηγόρος Αθηνών Ιωάννης Ζωγράφος, ενώ οι 2η και 3η των αιτούντων εκπροσωπήθηκαν από τους ιδίους ως άνω πληρεξουσίους δικηγόρους.
Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 25-10-2005 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δικαστηρίου αυτού με αύξοντα αριθμό 11964/2010, προσδιορίσθηκε για την παρούσα δικάσιμο με την
υπ'αριθμ. 684/2010 πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και γράφτηκε στο πινάκιο, όπως αυτή συμπληρώθηκε με δήλωση στο ακροατήριο που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των αιτούντων ανέπτυξε τους ισχυρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονταί στα πρακτικά και την κρινόμενη αίτησή τους.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 25-10-2010 αίτησή τους, οι αιτούντες εκθέτουν, ότι εκ προφανούς παραδρομής συμπεριλήφθηκε στο σκεπτικό της υπ'αριθμ. 939/2010 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού η αναφερόμενη στην κρινόμενη αίτηση παράγραφος, δυνάμει της οποίας δεν ανακηρύχθηκε υποψήφιος στο Δήμο Αθηναίων, για τις εκλογές της 7-11-2010, ο συνδυασμός με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ». Ειδικότερα, στην αίτηση αναφέρεται, ότι εκ παραδρομής παρατίθενται στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης απόφασης τα εξής . «... ο Συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υττοψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των 49 εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα αν και περιλαμβσνονται
υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι γΐα όλσ (και τα 7 δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου Αθηναίων, ο αρΐθμός τους δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον 49, όπως απαΐτείται από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχ. Β του Ν. 3852/2010 Συγκεκριμένα στη σχετική δήλωση του συνδυασμού αυτού
ττεριλαμβάνονται μόνο 41 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ». Ζητούν, δε,
κατ'εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου τους, τη διόρθωση της ως άνω απόφασης κατά το προαναφερθέν αιτιολογΐκό της, άλλως την ανάκληση της και περαιτέρω την ανακήρυξη του εν λόγω συνδυασμού. Η κρΐνόμενη αίτηση πσραδεκτώς καΐ αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, σύμφωναμε τις δΐατάξεις των άρθρων 315. 318 και 739 εττ. ΠολΔ, είναι, δε, ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στΐς διατάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολΔ. Όπως προέκυψε από την επισκόπηση της υπ'αριθμ. 939/2010 απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, η οποία απέρριψε ως μη νόμιμη τη δήλωση του ανωτέρω συνδυασμού περί ανακήρυξής του στις δημοτικές εκλογές της 7-11-2010, δεν έχουν παρεισφρύσει λάθη γραφικά ή λογιστΐκά, ούτε διάσταση μεταξύ του σκεπτικού και του διατακτικού της ώστε βασίμως να τίθεται θέμα διόρθωσής (^ο της. Ειδΐκότερα, από τη λεκτΐκή διατύπωση καΐ την εκτίμηση του περιεχομένου ^ της παραγράφου, της οποίας ζητείται η διόρθωση αποτελεί το δικανικό συλλογισμό του Δικαστηρίου που την εξέδωσε, ο οποίος παρατίθεται με σαφήνεια και ακρίβεΐα, χωρίς λάθη και παραλείψεις και δικαιολογεί την εκφρασθείσα με τα διατακτικό απορριπτική κρίση του. Σημειώνεται, ότι η εττπρεπτή κατ'άρθρο 315 ΚΠολΔ διόρθωση ή συμπλήρωση της απόφασης σκοπεί στη διασαφήνιση της διατύπωσης της σττόφασης και δεν είναι ετπτρετττή η αλλοίωση του περιεχομένου της ο*?Τ& μπορεί να προσβάλλεται με αυτή (διόρθωση ή συμττλήρωση) το δεδΐκασμένο, που τταράγεταΐ από αυτή. Συνεπώς, η υπό κρίση αίτηση διόρθωσης πρέττει να απορρΐφθεί ως αβάσιμη κατ'ουσίαν. Εξάλλου, η κρινόμενη αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί ως αίτηση ανάκλησης της ίδιας ως άνω απόφασης του Δικαστηρίου αυτού, προεχόντως, διότι δεν αναφέρονται σε αυτήν, ούτε προέκυψαν από την αποδεΐκτΐκή διαδικασία, είτε νέα πραγματικά περιστατικά, που έλαβαν χώρα μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης καΐ ήταν άγνωστα στο Δίκαστήρϊο κατά την έκδοσή της, διότι, π.χ. έλαβαν χώρα μεταγενεστέρως (οψΐγενή), ή δεν ήταν γνωστά σε αυτό. παρότι, ήδη, είχαν λάβει χώρα, είτε μεταβολή των συνθηκών, υπό τΐς οποίες εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση, συνεπεία της επέλευσης γεγονότων, πρόσφορων να ανατρέψουν τα θεμέλιά της, όπως π.χ. η συντέλεση πραγματικής μεταβολής ή η εμφάνιση νέων αναγκών ή δεδομένων.
………
Κατ' ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ με την παρουσία των αΐτούντων, ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στον Δήμο της Πρωτεύουσας της χώρας με εγγεγραμμένους 487.769 δημότες, ψήφισαν 166.929 ήτοι 34,22 %. Τι είδους δημοτικός "άρχων" είναι κάποιος, τον οποίον ψήφισαν 77.074 δημότες, ήτοι το 15,80%; Δεν χρειάζεται καν να γνωρίζει κάποιος μαθηματικά, για να καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας. Με 77 χιλιάδες ψήφους ούτε δήμαρχος Κοζάνης δεν μπορείς να γίνεις. Πόσο μάλλον δήμαρχος μιας προβληματικής μεγαλούπολης, η οποία είναι ταυτόχρονα και η Πρωτεύουσα της Ελλάδας και μια από τις πιο ιστορικές πόλεις του Πλανήτη. Τα ανάλογα ισχύουν και στην υποτιθέμενη συμπρωτεύουσα. Στον Δήμο της Συμπρωτεύουσας με εγγεγραμμένους 247.637 δημότες, ψήφισαν 113.745, ήτοι 45,93 %. Τι είδους δημοτικός "άρχων" είναι κάποιος, τον οποίον ψήφισαν 52.174 δημότες, ήτοι το 21%; Δηλαδή, αν ήταν υποψήφιος δήμαρχος Φλώρινας, πόσες ψήφους θα έπαιρνε; Τις ψήφους της μάνας του και μερικών συγγενών πρώτου βαθμού;

Ανώνυμος είπε...

Νικητές Πολίτες της ΑΠΟΧΗΣ ...σαπίστε τους στις μηνύσεις !!!

Άκυρα είναι τα αποτελέσματα στις εξής περιφέρειες:
Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου
Άκυρα είναι τα αποτελέσματα στους τρεις μεγαλύτερους Δήμους της χώρας.

Να συμπληρώσουμε βεβαίως ότι δυστυχώς για τον γνωστό "δημοκράτη" Πάγκαλο
η γυναίκα του έχασε εντελώς νόμιμα. Εκεί η συμμετοχή άγγιζε το "άριστο".

…Ο Άρειος Πάγος "ακούει";
…ή μήπως πάλι τους υποσχέθηκε η κυβέρνηση του ΔΝΤ τίποτε "εξτραδάκια";
…"Βλέπει" κάπου το αδίκημα της "Αντιποίησης Αρχής";

Ανώνυμος είπε...

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΔΑ,ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤ'ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΕΤΑΞΕ ΝΑ ΑΦΕΘΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ,ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ ΣΕ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΖΟΡΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ,ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ,ΤΑΥΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ...ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΕΛΛΑΔΑ,ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΥΝ,ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΙΣΛΑΜΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΚΟΨΕΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ...

ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ!! ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Προβληµατισµό προκαλεί η απόφαση των µουσουλµάνων που ζουν στην Ελλάδα να προσευχηθούν σε δηµόσιους χώρους και πλατείες, τόσο στην Αθήνα όσο και σε πολλές ακόµη περιοχές. Οπως έλεγαν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, φέτος επέλεξαν ναασκήσουν πίεση για τη δηµιουργία τεµένους, επιλέγοντας να εκτελέσουν τα λατρευτικά τους καθήκοντα και σε αρκετές πλατείες πέρα από τους συνηθισµένους χώρους, όπως γήπεδα, που χρησιµοποιούσαν τιςπροηγούµενες χρονιές. Η διαφαινόµενη αλλαγή στηστάση των µουσουλµάνων προκαλεί ανησυχία για το γεγονός ότι συµπίπτει χρονικά µε την έξαρση της δράσης ακροδεξιών στοιχείων(Σ.Σ ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΝΟΟΥΝ..). Δεν είχαν πάρει άδεια
Οι µουσουλµάνοι προχώρησαν στη δηµόσια προσευχήπαρά το γεγονός ότι ούτε ο ∆ήµος Αθηναίων ούτε η Αστυνοµία είχαν δώσει σχετική άδεια για την κατάληψη των δηµόσιων χώρων, αν και οι εκπρόσωποί τους την είχαν ζητήσει. «Η απάντηση που δώσαµε ήταν αρνητική, όπως γίνεται στις περιπτώσεις που µας ζητούν άδεια για συγκεντρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των µουσουλµάνων µάς ζήτησαν να τους παράσχουµε αστυνοµική προστασία για ορισµένα σηµεία που είχαν επιλέξει για ναπροσευχηθούν και γιατα οποίαφοβούνταν πιθανές αντιδράσεις. Γιατον λόγο αυτόν είχαν σταλεί αστυνοµικές δυνάµεις στην Πλατεία Αττικής»,εξηγεί στα «ΝΕΑ» αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ..

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4604573

ΣΧΟΛΙΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ: ΕΦΌΣΟΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΟΠΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Κ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΟΥΚΑΡΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ Κ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΑΡΑ...ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ,ΒΓΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Κ ΕΚΑΝΕ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ..

http://eglimatikotita.blogspot.com/2010/11/blog-post_5816.html

Ανώνυμος είπε...

TO TZAMI KATOXHSS ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ.

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΟ...

Ανώνυμος είπε...

INTERNATIONAL CONFERENCE INVITATION IN THE USA AND GREECE


Dear friend,

My name is Miss. Elizabeth White, female, working with Concept Vision
Foundation [C.V.F] with great enthusiasm, we wish to invite groups, youths
and organization to be part of our forthcoming combined international
conference on β€œHuman trafficking and spread of HIV” taking place in
the United States and the Athens Greece. In our request to invite people
from various countries around the world, I went in search of your e-mails
on the website as a means of Contacting youths and organizations As a
result, I picked your email from an N.G.O`s website.

These combine conferences are of two segments, Phase one shall commence on
the 7th to 9th December 2010 at Washington, D.C in the United States and
in, Athens Greece from 13th to 16th December 2010.at Hellenic American
union, 21 mass alias streets, PC 10681 Athens Greece Europe.


This gathering is an avenue to share data and information on the issue of
sex trafficking of women and child Abuse from various researches, case
studies and individual experiences. It is also an avenue to come up with
unities and resolutions to effectively address immediate and long-term
issues regarding sex trafficking and child abuse to draw concrete plan in
international information and education campaign, policy advocacy and the
necessary services which can be extended to the women and children
survivors of sex trafficking.

The time has come to unite and stand together to expose and oppose
sex-trafficking with the continued increase in the number of cases of sex
trafficking in women and children. We have noticed that this is an
incredible means of interacting with different organizations of the world.
On a particular issue as it affects human trafficking.

If you are interested in participating in these great events as
organization representative, to represent your country and to attend as an
individual, email the secretary to the organizing committee 1, Aim and
objectives of your organization 2, Organization profile 3, Organization
Achievements so far.

The benevolent donors from across the global and the Organizing Committee
will provide round Trip air tickets and accommodation for the period of
participants, Stay in the U.S, to all registered participants. If you are
a holder of passport that may require visa to enter the United States, you
may inform the conference Secretariat Email
[secretary_cvf@...], at the time of registration, as the
Organizing committee is responsible for all visas arrangements and travel
assistance, delegates are allowed to participate as an individual or form
a group of at least ten selected members from each country.

I encourage you to share this invitation with anyone you believe would be
interested in attending the conference. We look forward to welcoming you
to United States and Europe Greece. You may get back to me with my email
address below.
Email [infoelizabethwhite01@...].
Sincerely,
Miss. Elizabeth White.


http://groups.yahoo.com/group/sharenet/message/5576

Ανώνυμος είπε...

Eνα σχολιο μονο για τα κατωτερω.Ο ελληνισμος εχει μπει παντου στο στοχαστρο βρωμικων παιγνιων,πλεον δεν εχουμε να κανουμε απλα με θεοστραβους ηλιθιους στοκους,οι συμπτωσεις παρα ειναι πολλες,αλλα με φανατικους δωσιλογους,χωρις να αποκλειεται και η εξαγορα πολιτικων....Αραγε και στη κυπρο φταινε τα...συνορα?Προσθετω μονο σε οσα ερωτα ο κυριος κολοβος και την χριστιανοφοβια καποιων...

Κύπρος και παράνομη μετανάστευση
του Γιάννη Κολοβού
Με κατάπληξη πληροφορήθηκα από Κύπριους φίλους ότι στο φύλλο της «Σημερινής» την 7η Νοεμβρίου, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της ΚΙΣΑ Δώρος Πολυκάρπου με καθύβρισε χαρακτηρίζοντάς με «γραφικό ρατσιστή». Δεν μπορώ ν’ αντιληφθώ πώς μπορεί να είναι «γραφικός» κάποιος που έχει συγγράψει δεκάδες άρθρα και δύο βιβλία έκτασης εκατοντάδων σελίδων και με εκατοντάδες βιβλιογραφικές παραπομπές για το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Τις εύκολες κατηγορίες περί «ρατσισμού» τις αφήνω στην κρίση των αναγνωστών και προκαλώ τον κ. Πολυκάρπου να βρει έστω και μία «ρατσιστική» αναφορά σε βιβλίο μου ή σε άρθρο μου.

Αντιθέτως, είναι ο κ. Πολυκάρπου που πρέπει να εξηγήσει στους αναγνώστες γιατί διαπνέεται από Ελληνοφοβία και από ανθελληνικό ρατσισμό, καθώς δεν ανέχεται όσους Κύπριους επιθυμούν να διατηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα, τους υβρίζει και προσπαθεί να τους αφαιρέσει το δικαίωμα δημόσιας έκφρασης των απόψεών τους. Θα πρέπει, επίσης, να εξηγήσει το γιατί υποβαθμίζει αδικαιολόγητα το μέγεθος και τη σημασία ενός θέματος -αυτού της αυξανόμενης παράνομης μετανάστευσης- το οποίο δικαίως ανησυχεί και προβληματίζει χιλιάδες Κυπρίους.

Βεβαίως, το συκοφαντικό και δυσφημιστικό ξέσπασμα του κ. Πολυκάρπου δεν είναι δυσεξήγητο. Είναι η συνήθης πρακτική όλων εκείνων οι οποίοι, αδυνατώντας να επιχειρηματολογήσουν ή να παρουσιάσουν στοιχεία για τις απόψεις τους, καταφεύγουν στην προσπάθεια ηθικής μείωσης και, εν τέλει, εξαναγκασμού σε σιωπή όσων έχουν αντίθετες απόψεις.

Ανώνυμος είπε...

Αποδεχόμενος προ μηνός την πρόσκληση του Κινήματος Ελληνικής Αντίστασης και του προέδρου του, Κρίνου Μακρίδη, να κάνω μία ομιλία στη Λάρνακα με θέμα το πρόβλημα της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα από πλευράς εθνικής ασφάλειας, ειλικρινά δεν περίμενα ότι θα συναντούσα τέτοιο πνεύμα σκοταδισμού στην Κύπρο, όπως αυτό εκφράστηκε από τον κ. Πολυκάρπου και τους ομοίους του. Το πνεύμα αυτό και η συνεπακόλουθη ιδεολογική τρομοκρατία καθρεφτίζονται ξεκάθαρα στα λόγια κάποιων από τους εισηγητές της ημερίδας του ΚΕΑ -ανθρώπων οι οποίοι έχουν μοχθήσει και αγωνιστεί για τα δίκαια της Κύπρου- με τα οποία προσπαθούσαν να αποτινάξουν από επάνω τους την πραγματικά αδιανόητη γι’ αυτούς «ρετσινιά» του «ρατσιστή» (δείτε «Σημερινή» 7/11/2010).

Το «έγκλημά» τους; Τάσσονται υπέρ της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και ζητούν από την Κυβέρνηση να διαμορφώσει μία επιλεκτική και περιοριστική μεταναστευτική πολιτική. Μία μεταναστευτική πολιτική σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία θα καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση και θα ρυθμίζει το αν η Κύπρος χρειάζεται ή όχι μετανάστες, πόσοι θα είναι αυτοί, σε ποιους κλάδους της οικονομίας θα απασχολούνται, για πόσο χρονικό διάστημα και από ποιες χώρες θα προέρχονται. Μία μεταναστευτική πολιτική προσαρμοσμένη στις ανάγκες της χώρας και στις ιδιαιτερότητές της.

Και το ερώτημα είναι: Ποιοι είναι τελικά οι πραγματικά επικίνδυνοι για την κυπριακή κοινωνία; Εκείνοι που δημοκρατικά διοργανώνουν μία ημερίδα ανοιχτή στο κοινό (και στην οποία θα μπορούσε να παρευρεθεί ακόμα και ο κ. Πολυκάρπου και να εκφράσει την αντίθετη άποψη - αν μπορούσε βεβαίως να παραμείνει κόσμιος και να μην καθυβρίσει τους εισηγητές) και μία ειρηνική πορεία προγραμματισμένη από μηνών για την οποία είχαν γίνει όλες οι σχετικές ενημερώσεις προς τους αρμόδιους και είχαν ληφθεί οι σχετικές άδειες, ή εκείνοι που προσπαθούν μέσω των άναρθρων κραυγών, των ύβρεων και της απειλής βίας να «φιμώσουν» την άλλη άποψη και τελικά καθίστανται, σύμφωνα με την έκθεση της Αστυνομίας (δείτε «Σημερινή» 9/11/2010), υπεύθυνοι για την πρόκληση των σοβαρών επεισοδίων της περασμένης Παρασκευής;

http://www.thermopilai.org/content/kupros-kai-paranome-metanasteuse

Ανώνυμος είπε...

Του Νίκου Χιδίρογλου
Φάτε Καμίνη και Μπουτάρη τώρα!
Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Οι μουσουλμάνοι πέρασαν στην επίθεση και απειλούν ανοικτά πλέον τον τρόπο ζωής μας και τη φυσιογνωμία των πόλεών μας. Και χρησιμοποιώ εδώ πληθυντικό, γιατί σε λίγο σειρά έχουν και άλλες ελληνικές πόλεις. Η Ευραβία, πρώην Ευρώπη, καταπίνει και την Ελλάδα μας...
Αυτό που συνέβη στην Αθήνα, αποτελεί απλά την απαρχή των δεινών μας.

Με τη συνδρομή όλων όσων αποκαλούν σε τακτά χρονικά διαστήματα «Ταλιμπάν» και «Αγιατολάχ» τους Έλληνες αρχιερείς, όταν τοποθετούνται δημόσια, για θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Αυτοί τώρα που προσεύχονται δημόσια, είναι... «προοδευτικοί» μετανάστες, στους οποίους οφείλουμε στο πλαίσιο των θετικών διακρίσεων, να τους παράσχουμε κάθε ευκολία για να λατρεύουν και να προβαίνουν σε ομολογία πίστεως (να κουβαλάνε εδώ τις πολυγαμίες τους και τις μαντίλες τους, αλλά και να κάνουν τις κλειτεριδοκτομές τους ίσως).
Στις πλατείες μας, που βεβηλώνονται, όπως βεβηλώνεται και η (όποια) αισθητική μας! Οι Έλληνες, κατά την εγχώρια αριστερά, οφείλουν να... το βουλώσουν! Φάτε Καμίνη και Μπουτάρη τώρα!

Και ήρθαν λοιπόν εδώ όλοι όσοι απαγορεύουν στους χριστιανούς να λατρεύουν το Θεό (Σαουδική Αραβία), ή διώκουν τους χριστιανούς και τους σκοτώνουν καίγοντας και τις εκκλησίες τους (Τουρκία, Ιράκ, Πακιστάν, Ινδονησία, Ινδία), καταλαμβάνουν τις πλατείες χωρίς να πάρουν άδεια από κανέναν (έτσι έλεγε προχθές το γραφείο Τύπου της ΓΑΔΑ) και ανενόχλητοι μας προκαλούν κατάμουτρα, με τη συνδρομή της εγχώριας εθνομηδενιστικής αριστεράς και των εκπροσώπων της, όπως ο Γιώργος Καμίνης.

Ο νέος δήμαρχος Αθηναίων ίσως και να επιχαίρει με το σκοταδιστικό θέαμα της δημόσιας προσευχής στα Προπύλαια, από ανθρώπους με μια πολύ ιδιότυπη άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Να περιμένουμε και την εφαρμογή της σαρία στην ελληνική πρωτεύουσα, ρωτάμε τον πρώην Συνήγορο του Πολίτη. Φυσικά, δεν περιμένουμε απάντηση...

Δεν θα ήταν εξάλλου η συζήτησή του μαζί μας και σε αυτό το πλαίσιο, «πολιτικά ορθή».
Εμείς ευχόμαστε η Αθήνα μας να μη ζήσει αυτά που έζησαν το Λονδίνο και η Μαδρίτη, στο όνομα του πολυπολιτισμού, να μη θρηνήσει ο λαός μας θύματα στο όνομα της ισλαμικής μισαλλοδοξίας.

Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω σε όσους παίζουν παιχνίδια με τη φωτιά, μόνο και μόνο για να διαλύσουν τον εθνικό κορμό, ότι το Ισλάμ έχει καταλυτική επίδραση στη συγκρότηση της προσωπικότητας των ανθρώπων, ότι οι φανατικοί μουσουλμάνοι, όπως αυτοί που είδαμε στα Προπύλαια και σε πολλές πλατείες της Αθήνας να προσεύχονται δημόσια, δεν θα εντρυφήσουν ποτέ στον αγοραίο φιλελευθερισμό που πρεσβεύουν οι κήρυκες της ανοχής και της ελευθεριότητας.

Οι τελευταίοι θα είναι μάλιστα, ως φορείς της παρακμής του δυτικού πολιτισμού, οι πρώτοι στόχοι των μουλάδων.
Εμείς πάντως προειδοποιήσαμε.

Όσοι ψήφισαν υπέρ της παρακμής που «σπονσοράρει» καιροσκοπικά την ισλαμική μισαλλοδοξία σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη, ας αναλογιστούν τις συνέπειες των πράξεών τους. Πριν δουν τις γυναίκες τους με μαντίλα...
http://www.elora.gr/portal/greece/5-hellas/2599-2010-11-17-12-41-53

Ανώνυμος είπε...

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΣΛΑΜΟΛΑΓΝΟΥΣ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

Ποιος ακριβώς σας έδωσε τι δικαίωμα να καταντήστε τη χώρα μου έτσι?

Και επειδή οι περισσότεροι από εσάς καθώς και η κυβέρνηση των δοσίλογων που σας στηρίζει και σας υποθάλπτει, όπως και τους μουτζαχεντίν που έχουν κατακλύσει τη χώρα μου, έχετε αλωνίσει την Ευρώπη, με τα λεφτά μου, για πείτε ρε λοβοτομημένοι μογγόλοι, που αλλού στην Ευρώπη είδατε αυτό το χάλι?

Σε ποια ευρωπαική πρωτεύουσα καταλήφθηκε δημόσιος χώρος, από μουτζαχεντίν του ισλάμ, με το έτσι θέλω και με τις ευλογίες του επίσημου κράτους(?)

Σε ποια ευρωπαική κωμόπολη ή χωριό έστω, δεκάδες αφιονισμένων δερβίσηδων ξάπλωσαν σε πλατείες – μνημεία της χώρας, εμποδίζοντας τους πολίτες της να λειτουργήσουν ομαλά με την προστασία της αστυνομίας.

Σε ποια χώρα χριστιανική, οι φανατισμένοι εγκληματίες του αλλάχ, προσπάθησαν να εφαρμόσουν το νόμο τους και τις εξοργιστικές αρχές τους, δεν εκδιώχθηκαν κλωτσηδόν?

Πείτε μας ρε ισλαμοκουλτουριάρηδες, σε ποια ευρωπαική πόλη υπάρχει τζαμί? Με μουεζίνη να γκαρίζει? Σε ποια, που σας έπιασε όλους ο πόνος για την θρησκευτική νομοτέλεια των σφαγέων των Ελλήνων?

Και γιατί ρε «βαθιά προοδευτικοί υπερασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων» , που οι ίδιοι οι άγριοι της σαρία δεν σέβονται, δε τους παίρνετε στις πολυτελείς και αστυνομοκρατούμενες περιοχές που ζείτε?

Τι χρωστάνε οι Έλληνες πολίτες των περιοχών του λεκανοπεδίου που τις έχετε κάνει γκέτο της βρωμιάς, των ναρκωτικών, των ληστειών, των βιασμών να φυλάνε σκοπιά τα βράδια, ενώ εσείς κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου ασφαλείς?

Η Ευρώπη είναι καλή για να ξεζουμίζει τον ΕΛΛΗΝΑ, και το έχετε αποδεχτεί! Όταν η Ευρώπη αντιδράει στη βιαιότητα των άγριων του κορανιου είναι «φασιστικές – εθνικιστικές» οι κυβερνήσεις τους!

Αυτά δε λέγατε και για τους Γάλλους που ξεπάτωσαν τους τσιγγάνους από τη χώρα τους για να τους πάρει ο εντεταλμένος της καταστροφής μας στη χώρα μας?

Εσείς δεν κατακρίνατε τη Μέρκελ όταν ανακοίνωσε ότι «τα πολυπολιτισμικά μοντέλα στην Ευρώπη έχουν αποτύχει»?

Η αρχικουτσομπόλα της τηλεόρασης φόρεσε τη μαντήλα και βγήκε για συνέντευξη στους δρόμους. Όχι έτσι ψώνιο! Να πας νύχτα στον Αγ. Παντελεήμονα και στην πλατεία Αττικής. Να δούμε πως θα ξημερώσεις!!

ΌΧΙ ρε διαβρωμένοι οχετοί! Δεν αποδεχόμαστε κανενός είδους – ισμό από κανένα και ιδίως από σας! ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ. Και θέλουμε μια πατρίδα ελεύθερη και περήφανη. Χωρίς παγκόσμιους νταβατζήδες και πληρωμένους δολοφόνους! Χωρίς μαφιόζους δημοσιογράφους και ξεφτιλισμένους πολιτικούς! Θέλουμε την ΕΛΛΑΔΑ του ΕΛΥΤΗ, του ΠΟΛΕΜΗ, του ΒΑΛΑΩΡΙΤΗ.

Και άμα δεν σας αρέσει να πάτε να ζήσετε στο Αμπού Ντάμπι, στις Αραβικές χώρες και όπου αλλού σας αρέσει. Ξεκολλάτε από το κορμί μας ελεεινά τσιμπούρια!!!

Ξεπουλημένα δίποδα κτήνη της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης !Έχουμε αντιληφθεί το πείραμά σας και ότι είμαστε τα πειραματόζωα!

Έχετε χάσει κάθε έλεγχο προσπαθώντας να καθυποτάξετε τον ΕΛΛΗΝΑ? Πέρα από την οικονομική του εξαθλίωση για την οποία φταίτε όλοι, προσπαθείτε να τον εξοντώσετε με τον φόβο των φανατισμένων δερβίσηδων του ισλάμ!!

Εάν έχει μείνει έστω και μία σταγόνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΜΑΤΟΣ στις φλέβες σας συμμαζέψτε το αληταριό που έχετε συνειδητά αμολήσει!!

Θα βρεθεί ο τρόπος να πάρουμε πίσω τη σάρκα που μας ξεσκίσατε! Τα αρρωστημένα και παγκοσμιοποιημένα μυαλά σας δεν το αντιλαμβάνονται ακόμα. Θα γίνει όμως!!

Συμμαζέψτε τους μαζί με τα φασιστοειδή της ελεγχόμενης μαφίας των ΜΜΕ. Γιατί συγχώρεση δεν θα υπάρξει για κανένα. Θα αντιμετωπίσετε ΕΛΛΗΝΕΣ από την ΕΛΛΑΔΑ! Όχι από τις…..Φιλιππίνες, τη Σομαλία….το Κογκό! Και αν θυμάστε καταλαβαίνετε τι μπορεί να κάνει ο εξοργισμένος ΕΛΛΗΝΑΣ!!!

Θα σας επιστρέψουμε το ΦΟΒΟ ΣΤΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΛΑΣΙΟ!!!
http://hellenicrevenge.blogspot.com/2010/11/blog-post_1352.html