14/11/19

ΑΡΙΣΤΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας. Χειμών καί βροχή εις τούς 2°C, αλλά καί χιών εις τούς -29,5°C παρά τάς Σκανδιναυΐας.

 Έχω τήν πεποίθησιν ότι οι δίδυμοι πύργοι έπεσαν από βόμβα. Μία λοιπόν ψευδοκατασκευή τύπου «ουρανοξύστη» καταρρέει μόνον μέ δυναμίτη. 
Τώρα τί θεωρείται ψευδοκατασκευή εις τά πολιτικά δεδομένα. 

Η «Νέα Δημοκρατία», λόγου χάριν, τό κόμμα τού Κ. Καραμανλή τού πρεσβυτέρου θεωρώ ότι έχει αποτελέσει μία ως άνω κατασκευή. Ο αυτοεξόριστος τών Παρισίων, εμυήθη εκεί τήν τέχνην contrefaçon faux, τής απομιμήσεως! Ιμιτασιόν (imitation) λοιπόν τό όνομα «Νέα Δημοκρατία» εκλαμβανόμενον από τό πρόγραμμα τού παρανόμου ΚΚΕ τού 1973. «...Αγωνιζόμαστε γιά μιά Νέα Δημοκρατία» έγραφαν οι «σύντροφοι Φλωράκηδες». 
Τό μέγα ερώτημα όμως είναι πότε τό κόμμα τής ΝΔ μετεξελίχθη εις «Κόμμα Νέου Τύπου».
 Δι΄όσους αγνοούν τό Κόμμα Νέου Τύπου είναι κατασκευή τού Λένιν. Αναφέρω διά τήν ιστορίαν ότι από τό Στρόμπολι τής Ιταλίας έφυγεν ο Λένιν εις Παρισίους όπου ομού μετά άλλων πλαστουργών κατεσκεύασαν ότι ωνομάσθη μετέπειτα «κομμουνιστικά κόμματα», εικονική «δημοκρατία» κλπ. (Συναντήσεις εις Συνεργεία μεταγλωτισμού, διαστρεβλώσεων κλπ εις Λονδίνον, Παρισίους, Βιέννη από 1911-1913). Γράφεται δέ ότι τό 1913 ο Λένιν διέμεινεν εις τό ίδιον ξενοδοχείον επί 2 εβδομάδας μέ τόν καλλιτέχνην Αδόλφον (!;).

 Ούτως τό ΣΕΚΕ (1918), μετωνομάσθη εις ΚΚΕ (1923), τό οποίον διέδωσεν το σκότος τής ψευδονομασίας πραγμάτων, καταστάσεων καί ιστορικών γεγονότων. Ακόμη καί διαστρεβλώσεως τών φιλοσοφικών θεωριών. 
Τά κέντρα αυτά έχουν «μεταλλάξει» πλήρως τήν έννοιαν τής «μεταρρυθμίσεως». Σήμερον κατά κόρον υποστηρίζουν ακόμη καί οι τούρκοι, οι ισλαμισταί καί άλλοι ότι διενεργούν «μεταρρύθμισιν»! 

Από τό ΚΚΕ τού 1923 ως τήν ΝΔ τού 1974 καί από τό ΠΑΣΟΚ τού 1974 έως τό «Ποτάμι» τού 2014, παρατηρώμεν ότι ΑΠΑΝΤΑ τα κόμματα εις τήν Βουλήν τών Ελλήνων είναι απομιμήσεις τής αλλοδαπής. 
Τί συνέβη όμως από τό 2015;

 Τά Νέα κόμματα ήρχισαν να κατασκευάζονται υπό αρχηγού, ως «αρχηγικά». Ίδε, Λαφαζάνης, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης κλπ. 
Δηλαδή εάν ο αρχηγός απολίπει, διαλύεται καί τό «κόμμα». 
Μήπως έχομεν επιστροφήν εις κλίμα του 1860;

 Νομίζω ότι έχω θέσει τήν βόμβα εις τά θεμέλια τής ΝΔ. 
Είναι ώρα νά αλλάξει όνομα καί όραμα ή νά διαλυθή. 
Ομοίως καί ΑΠΑΝΤΑ τά κόμματα ιμιτασιόν. 

Η ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΜΙΑΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΙΝ, όπου φυλαί Ελλήνων καί πρόσωπα, οι Άριστοι, εναλλάσσονται εις τήν «Αττικήν» δηλαδή ΕΞΟΥΣΙΑΝ. 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: