5/12/20

Η γερμανική θέση για την Ελληνοϊταλική ρήξη

Στις 5 Δεκεμβρίου 1940 ο πρωθυπουργός και υπουργός των εξωτερικών Ιωάννης Μεταξάς κοινοποίησε ο ίδιος με την υπογραφή του και όχι ως συνήθως δια τους μονίμου υφυπουργού Μαυρουδή, στον πρεσβευτή της Ελλάδος στο Λονδίνο Χ. Σιμόπουλο, τηλεγράφημα της ελληνικής Πρεσβείας, της Αγκύρας για την συνάντηση του Φον Πάπεν με τον Τούρκο Πρόεδρο. 
Το τηλεγράφημα εξηγούσε τι θεωρούσε η Γερμανία απειλή εναντίον της. 
Ο Μεταξάς υπέγραψε το τηλεγράφημα για να δώσει έμφαση στις πληροφορίες που μετέδιδε. Το τηλεγράφημα ανέφερε: 
 «Ο Πρεσβευτής της Γερμανίας έτυχεν ακροάσεως παρά τω Προέδρω Δημοκρατίας, εις ον επανέλαβε σχεδόν κατά λέξιν πάντα όσα είχεν ειπή εις συνάντησίν του μετά κ. Σαράτζογλου. Περί ελληνοϊταλικής ρήξεως Πρεσβευτής Γερμανίας είπεν ότι αύτη αποτελεί απλούν επεισόδιον άνευ σημασίας, εφ' όσον δεν πρόκειται βεβαίως εκεί κριθή ή νίκη, και ότι είναι υπόθεσις καθαρώς ιταλική, εις ην Γερμανία δεν πρόκειται αναμιχθή, έκτος εάν Αγγλία επιζητήση να δημιουργήση μέτωπον. Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θελήσας διευκρίνιση τι ακριβώς ήνόει κ. Φόν Πάπεν διά τούτου, δοθέντος ότι Αγγλία δέν αποκλείεται αποστείλη δυνάμεις ίνα βοηθήση Ελλάδα κατά Ιταλίας, κ. Φόν Πάπεν απήντησεν αύτώ ότι ήνόει μέτωπον όπερ θα ήδύνατο αποτελέση βάσιν επιθετικής κατά Γερμανίας ενεργείας. Ό Πρόεδρος Δημοκρατίας επωφελήθη εύκαιρίας όπως είπη εις Πρεσβευτήν Γερμανίας ότι πάσαι αί συμπάθειαι της Τουρκίας στρέφονται προς την Ελλάδα, ότι έφ' όσον ρήξις περιορίζεται εις 'Αλβανίαν, δέν έκρινε σκόπιμον από στρατιωτικής απόψεως παρέμβη, άλλ' οτι δεν θα συνέβαινε το αυτό, εάν η ρήξις έξηπλώνετο έν Βαλκανίοις. Ο Πρεσβευτής Γερμανίας επανέλαβεν εκ νέου διαβεβαιώσεις φιλίας και επιθυμίαν Γερμανίας ιδή βελτιωμένας σχέσεις μετά Τουρκίας, παρ' ής, έπανέλαβεν, ουδέν ζητεί το άσυμβίβαστον προς αυτής υποχρεώσεις, άλλα μόνον καλυτέραν κατανόησιν γερμανικής πολιτικής». 
 Κατά την 39η ημέρα του πολέμου απελευθερώθηκε το Δέλβινο και χάσαμε το Μυροδοχείο . Την 5η Δεκεμβρίου 1940,τμήματα της 3ης Μεραρχίας μετά από σκληρές μάχες κατέλαβαν το Δέλβινο. 
Το 6ο Σ.Π. κατέλαβε τα υψώματα δυτικώς του Γράπτσι και έθεσε υπό τα πυρά του την αμαξιτή οδό Μουζίνα – Αγ.Σαράντα. Το απόσπασμα Φριζή επιτέθηκε να καταλάβει τον λόφο 1220 στα βορειοανατολικά της Πρεμετής. 
Στις 11:20 το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου μία βόμβα ιταλικού αεροπλάνου έπεσε κοντά στον Μαρδοχαίο Φριζή και ένα θραύσμα που τον χτύπησε στην κοιλιά τον σκότωσε . Ο Μαρδοχαίος Φριζής τάφηκε στην Πρεμετή, από ορθόδοξο ιερέα, ελλείψει ραβίνου. 
 Στον παραλιακό τομέα το απόσπασμα Λιούμπα, πλησίαζε τους Αγίους Σαράντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η 20η Οκτωβρίου στην Ιστορία

1314. Ο Λουδοβίκος Βιτελσμπάχερ της Βαυαρίας εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία Γερμανός Αυτοκράτορας.  1448.  Έληξε η δεύτερη μάχη του Κοσσυφοπεδίου...