25/10/10

H ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΣΤΑΣΗ (από το άρθρο 248 παρ.1 εδ.β’ Ν. 3852/2010)

1) ΑΣΔΕΡΗΣ Γεώργιος του Στέργιου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ακαδημίας 88, ως εκπρόσωπος του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ»
2) ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ- ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Παναγιώτα του Δημητρίου
3) ΚΑΤΑΛΑΧΑΡΑΚΗ Βασιλική του Ιωάννη, κατοίκων ομοίως


ΚΑΤΑ

Της υπαρ. 939/2010 Απόφασης Εκούσιας Δικαιοδοσίας, περί μη ανακήρυξης του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» στη δημόσια συνεδρίαση της 23/10/2010 για τις δημοτικές εκλογέςΣύμφωνα με την ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση μη ανακήρυξης του Συνδυασμού στον οποίο συμμετέχουμε ως υποψήφιου Δημοτικοί Σύμβουλοι, «…ο Συνδυασμός «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» δεν πρέπει να ανακηρυχθεί, αφού δεν περιλαμβάνονται σε αυτόν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των 49 εδρών της εκλογικής περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων. Ειδικότερα… αν και περιλαμβάνονται υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για όλα (και τα 7 δημοτικά διαμερίσματα) του Δήμου Αθηναίων, ο αριθμός τους δεν ανέρχεται σε τουλάχιστον 49, όπως απαιτείται από τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχ. Β του Ν. 3852/2010… Συγκεκριμένα στη σχετική δήλωση του συνδυασμού αυτού περιλαμβάνονται μόνο 41 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι…»
Όπως είναι προφανές, η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 , εδάφιο α και β, που αναφέρεται στη νομιμότητα του ψηφοδελτίου και περιγράφει τις ελάχιστες προυποθέσεις, το οποίο αναφέρει ότι «η δήλωση του συνδυασμού είναι νόμιμη α) εάν περιλαμβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι για το ½ του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας». Δηλαδή στην περίπτωσή μας, οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Αθηναίων (Δημοτικές Κοινότητες) είναι συνολικά 7, επομένως το ήμισυ αυτών είναι 4, αριθμός που υπερκαλύπτεται από τη δική μας δήλωση. Σύμφωνα με την παράγραφο (β) ο συνδυασμός καλύπτει τις προυποθέσεις «αν περιλαμβάνονται σε αυτή υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων και ο αριθμός των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα 3/5 του αριθμού των μελών του συμβουλίου της.» Στην περίπτωσή μας οι υποψήφιοι σύμβουλοι στις δημοτικές κοινότητες, υπερκαλύπτει επίσης τις ελάχιστες προυποθέσεις του νόμου, όπως εύκολα διαπιστώνεται από τον καθ’ έκαστον αριθμό που έχει δηλωθεί για κάθε δημοτική κοινότητα. Εάν λοιπόν το άρθρο 18, ήταν πράγματι εκείνο που όριζε τη νόμιμη σύνθεση των ψηφοδελτίων, η απόφαση θα έπρεπε να αναφέρεται και στον ελάχιστο αριθμό των διαμερισματικών συμβούλων και να τον απορρίπτει και για τον λόγο αυτό, πράγμα που δεν κάνει.
Η προσβαλλόμενη απόφαση επικαλείται λανθασμένα το άρθρο 18 παρ. 2 εδ.β , το οποίο υπό τον τίτλο «Υποψηφιότητες» προβλέπει την σύνθεση ,εν γένει, του υπό ανακήρυξη ψηφοδελτίου (δήμαρχος- παρ.α, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους- παρ.β, υποψήφιους διαμερισματικούς συμβούλους- παρ. γ) και όχι την απαραίτητη ελάχιστη νόμιμη σύνθεση που το ψηφοδέλτιο οφείλει να περιλαμβάνει ώστε να είναι παραδεκτή η συμμετοχή του στις εκλογές, όπως προκύπτει ασφαλώς από το άρθρο 19 του ίδιου νόμου.
Ο εσφαλμένα απαιτούμενος από την προσβαλλόμενη απόφαση ως ελάχιστος αριθμός των 49 υποψηφίων που δήθεν απαιτείται, ούτε προκύπτει από το νόμο, ούτε περιλαμβάνεται με κάποιον τρόπο στις προβλέψεις της μοναδικής αρμόδιας για την νόμιμη σύσταση του ψηφοδελτίου διάταξης του άρθρου 19 (και όχι 18), αφού αν συνέβαινε αυτό, είναι προφανές ότι δεν θα έπρεπε να ανακηρυχθούν επίσης οι συνδυασμοί «Ελληνική Αυγή για την Αθήνα» και «Κοινωνία των Αθηνών», που αντιστοίχως, περιλαμβάνουν σε απόλυτους αριθμούς, 44 και 43 υποψήφιους αντίστοιχα.
Είναι λοιπόν προφανές ότι από λανθασμένη εφαρμογή αναρμόδιας διάταξης- η οποία μάλιστα έτυχε επίκλησης μόνο στον δικό μας συνδυασμό και όχι στους ανωτέρω δύο που ως παράδειγμα αναφέραμε- εξεδόθη εσφαλμένη απόφαση που πλήττει ευθέως το δικαίωμά μας στην συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές του Δήμου Αθηναίων ως μη όφειλε, αφού ο συνδυασμός που εκπροσωπούμε, πληροί όλες τις ελάχιστες και απαραίτητες προυποθέσεις για την ανακήρυξή του.
Επιχείρημα που ενισχύει την εφαρμογή του άρθρου 19, είναι και το γεγονός ότι, εάν αρμόδια ήταν για την νόμιμη ανακήρυξη η διάταξη του άρθρου 18, θα έπρεπε πριν την παρ. 2, να μην θεωρείται νόμιμη η σύνθεση του ψηφοδελτίου λόγω της μη ύπαρξης υποψηφίου Δημάρχου στον Συνδυασμό μας , όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.α, που όμως, σωστά, δεν στάθηκε εμπόδιο στην ανακήρυξη του συνδυασμού, αφού όπως προεξετέθη, δεν είναι το άρθρο 18, αλλά το 19 που αναφέρεται στις απαιτούμενες ελάχιστες προυποθέσεις ανακήρυξης.
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εσφαλμένη και πρέπει να ανακληθεί, ανακηρύσσοντας νομίμως τον συνδυασμό μας ώστε να δύναται να συμμετάσχει στις εκλογές της 7/11/10.
Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον ως υποψήφιοι να υποβάλουμε την παρούσα και ζητούμε την επείγουσα συζήτησή της λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος, ήτοι εντός 10 ημερολογιακών ημερών.
Επειδή η ένστασή μας, είναι νόμιμη, βάσιμη, εμπρόθεσμη και αληθής, φέρεται δε προς κρίση στο αρμόδιο όργανο, όπως αυτό ορίζεται από τα άρθρα 248-252 Ν. 3852/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Την ανακήρυξη του Συνδυασμού «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ» για τις εκλογές της 7/11/10, όπως ακριβώς έχει υποβληθεί με τη δήλωσή μας, καλύπτουσα πλήρως τις ελάχιστες προυποθέσεις του νόμου.Αθήνα, 25/10/2010
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χαιρετάκη Μαρία Υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος τοπικό Καματερού. Ενωτική πορεία Καματερό Αγ. Ανάργυροι Χριστόφορος Δανάκος.

Τηλ:6939031066

Email:mxeretaki@yahoo.gr

ΟΧΙ στην οικονομική εξαθλίωση του ΔΝΤ.ΟΧΙ στην Εθνική υποτέλεια

http://www.thermopilai.org/sites/www.thermopilai.org/files/images/Xairetaki.jpg

http://enotikhporeia.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

KAI MALAKAS ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ!ΑΥΤΟΣ ΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ,ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΔΕΞΙΟΥΣ,ΤΟΝ ΚΑΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΧΑΤΗΡΙ ΤΟ 1944-49 ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΛΑΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ...ΒΑΡΕΜΕΝΟ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΕΖΙΝΤΙΟΥΜ ΕΛΛΑΔΑΣ...ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΥΛΙΚΗ ΤΟΥ ΜΥΓΑ ΣΤΗ ΜΑΠΑ,ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΑΣ ΑΝΕΥ ΠΕΤΣΑΣ!

«Κύριε Βαρεμένε, είστε ο μεγαλύτερος φασίστας»(ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ...)


Ένας διάλογος διαφορετικός έλαβε χώρα πριν από λίγο στο πλατό της εκπομπής του Γιώργου Παπαδάκη. Σε ζωντανή σύνδεση, οι κάτοικοι του Αγίου Παντελεήμονα για μια ακόμη φορά προσπάθησαν να ακουστούν... μιλώντας για τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τους λαθρομετανάστες στην περιοχή τους.

Σε συζήτηση σχετικά με το ποιο κόμμα θα υποστηρίξουν στις επικείμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, επέρριψαν ευθύνες σε όλες τις παρατάξεις. Ο Γιώργος Βαρεμένος που βρισκόταν στο πλατό, πήρε το λόγο λέγοντας πως συνάντησε μια κυρία στη λαϊκή που του είπε ότι θα ψηφίσει «Χρυσή Αυγή», επιλογή φασιστική για τον κ. Βαρεμένο. Η απάντηση από τους κατοίκους άμεση και αποστομωτική.

Δείτε το απόσπασμα:


http://www.thermopilai.org/content/kurie-baremene-eiste-o-megaluteros-phasistas
http://www.newsbeast.gr/media/arthro/64504/kurie-varemene-eiste-o-megaluteros-fasistas/

Ανώνυμος είπε...

Bαρυσημαντον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΑΥΤΟ.ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ,ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ!ΜΕ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ!ΕΓΓΙΖΕΙ ΔΕ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΑΥΤΗ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ!ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΑΕΝΑΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ,ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΛΛΗΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ:1.ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!! 2.ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΘΥΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ!! 3. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ KAI ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ TAYTOXΡONA!!
ΑΝ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Τι έπεται της αλλαγής του Κώδικα Ιθαγένειας;

Η ψήφιση του νομοσχεδίου που μετέβαλλε τις παραμέτρους για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς και τα παιδιά τους αποτέλεσε μία νίκη των υποστηρικτών του κοσμοπολιτισμού (είτε αριστερού, είτε φιλελεύθερου). Αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι. Για παράδειγμα ο Στρατής Μπουρνάζος γράφει στην «Αυγή» ότι στο εν λόγω νομοσχέδιο «αξιακά, πολιτικά, γνωστικά παίζαμε στο δικό μας γήπεδο» (1). Μία αντίστοιχη άποψη εκφράζει και ο Απόστολος Καψάλης ο οποίος τονίζει ότι «η κτήση της ιθαγένειας για τους μετανάστες της δεύτερης και φυσικά της τρίτης γενιάς είναι διαχρονικά ένα βασικό αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνιστωσών του μεταναστευτικού κινήματος διεθνώς» (2). Ομοίως και ο καθηγητής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γεράσιμος Κουζέλης παραδέχεται ότι το εν λόγω νομοσχέδιο «αποτελεί προϊόν διαδικασιών που οφείλονται σε μία ιδιότυπη ιδεολογική ηγεμονία της Αριστεράς στο συγκεκριμένο πεδίο. Η Αριστερά, η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά, είναι εκείνη που καλλιέργησε το κλίμα, απαίτησε και αγωνίστηκε και τελικά επέβαλε τη θεματική και την κατεύθυνση των λύσεων» (3).Οι αρνητικές συνέπειες της νέας νομοθεσίας έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται καθώς οι μετανάστες, παρά την οικονομική κρίση και την αυξανόμενη ανεργία σε κλάδους στους οποίους κυρίως απασχολούνται, παραμένουν στην χώρα μας προκειμένου να καρπωθούν τα δικαιώματα και τις διευκολύνσεις που απορρέουν από την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. Όπως παραδέχεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλοδαπών Μεταναστών Λάρισας Άγγελος Μήτσης «αυτή η εξέλιξη [η δυνατότητα ευκολότερης κτήσης της Ελληνικής ιθαγένειας] ουσιαστικά είναι που κρατά τους μετανάστες στην Ελλάδα. Έκαναν τόσα χρόνια υπομονή και δεν θέλουν να πάνε χαμένα…Η υπηκοότητα άλλωστε, θα μας δώσει το δικαίωμα και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, κάτι που σημαίνει ότι θα αποκτήσουμε φωνή και υπόσταση, αρχής γενομένης από τις επικείμενες εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τον Νοέμβριο» (4).Γινόμενος πιο συγκεκριμένος αναφορικά με το θέμα της συμμετοχής των μεταναστών στις προσεχείς Αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Μήτσης χαρακτηρίζει ως «πολύ σημαντική την κυβερνητική απόφαση, καθώς όλα αυτά τα χρόνια οι δήμαρχοι δεν ασχολούνταν με τα προβλήματα των μεταναστών…Αποφασίσαμε να πάμε συντεταγμένα και οργανωμένα, όλοι οι μετανάστες σε εκείνον τον συνδυασμό που θα μας πείσει για τις πραγματικές του προθέσεις, για την αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου…[Τ]ους υποψηφίους στους δήμους θα τους στηρίξουμε με βάση τις δεσμεύσεις τους απέναντί μας» (5).

Ανώνυμος είπε...

Ένας πρώτος κριτικός σχολιασμός του νέου νόμου


Είναι πολύ νωρίς για να γίνει κριτικός σχολιασμός της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας περί ιθαγένειας καθώς θα πρέπει να δούμε τα πρώτα αποτελέσματά της και να κρίνουμε κατόπιν. Όμως ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γραφόμενα σε πρόσφατο άρθρο (6) του Δημήτρη Χριστόπουλου, προέδρου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου η οποία πρωτοστάτησε στην προώθηση των αλλαγών στην εν λόγω νομοθεσία. Στο άρθρο αυτό ο Χριστόπουλος παραδέχεται ότι «η πολιτογράφηση δεν αποτελεί υποχρέωση, αλλά δικαίωμα του ελληνικού κράτους το οποίο άπτεται του σκληρού πυρήνα των κυριαρχικών του αρμοδιοτήτων» (σελ. 24). Όμως, υπογραμμίζει ότι «η κανονιστική κρισιμότητα της μετάβασης από τις αποφάσεις στους κανόνες είναι μακροπρόθεσμα η πιο σημαντική αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας με την πρόσφατη μεταρρύθμιση…[Τ]ο άλμα είναι όντως το συγκριτικά μεγαλύτερο από όλα τα αντίστοιχα που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία εικοσαετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (σελ. 22).

Σχολιάζοντας την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νέου Κώδικα Ιθαγένειας («Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον: α. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη Χώρα από τη γέννησή του…») ο Χριστόπουλος υπογραμμίζει ότι «η εισαγωγή της διάταξης αυτής αποτελεί μείζονα καινοτομία στο δίκαιο της ελληνικής ιθαγένειας εισάγοντας…την αυτόματη κτήση της ιθαγένειας για τη λεγόμενη ‘τρίτη γενιά’, τα παιδιά εκείνων των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα χωρίς οι ίδιοι να έχουν μπορέσει ή επιθυμήσει να γίνουν Έλληνες. Το αποτέλεσμα και η σκοπιμότητα της διάταξης είναι προφανής: τα παιδιά αυτά εξισώνονται απολύτως με τα παιδιά Ελλήνων, ακόμη και αν οι γονείς τους δεν το επιθυμούν» (σελ. 28-29).Κατά τον Χριστόπουλο η παράγραφος 1 του άρθρου 1α («Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται και συνεχίζει να ζει στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα και οι δυο στη Χώρα επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του, μέσα σε τρία έτη από τη γέννηση») είναι «[η] σημαντικότερη καινοτομία που εισάγει σε ό,τι αφορά τους τρόπους κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ο νέος νόμος» (σελ. 31).Πάντως, μία παρέκκλιση από την παραπάνω παράγραφο αποτελεί η παράγραφος 2 του άρθρου 24 η οποία ορίζει ότι «Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτούν επίσης σύμφωνα με το άρθρο 1α παρ. 1 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και όσα τέκνα αλλοδαπών έχουν γεννηθεί και συνεχίζουν να ζουν στην Ελλάδα από γονείς που διαμένουν νόμιμα και οι δύο στη Χώρα εφόσον κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η νόμιμη διαμονή ενός τουλάχιστον εξ αυτών υπερβαίνει τα πέντε συνεχή έτη». Άρα δηλαδή για την κτήση της ιθαγένειας από κάποια τέκνα αλλοδαπών πρέπει και οι δύο γονείς να ζουν νομίμως στην χώρα αλλά μόνον ο ένας εξ’ αυτών απαιτείται να έχει συμπληρώσει τα πέντε συνεχή έτη νομίμου διαμονής. Όπως σχολιάζει ο Χριστόπουλος, η παράγραφος αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα «ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που μπορούν την επαύριον της δημοσίευσης του νόμου να κάνουν χρήση προκειμένου να αποκτήσουν την ιθαγένεια να μεγαλώνει σημαντικά» (σελ. 34, σημείωση 43)

Ανώνυμος είπε...

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα σημεία του νόμου για τα οποία εκφράζει ενστάσεις ο Χριστόπουλος. Είναι λογικό να εικάσουμε ότι στα σημεία αυτά θα επικεντρωθεί η κριτική των υποστηρικτών του κοσμοπολιτισμού και επί αυτών θα επιχειρηθούν να ασκηθούν πιέσεις ώστε να επέλθουν «βελτιώσεις» επί το φιλομεταναστευτικότερον! Τα σημεία αυτά είναι:

α) το ότι πρέπει και οι δύο αλλοδαποί γονείς να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην χώρα – άρα αποκλείονται τέκνα των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας δεν διαμένει νομίμως

β) το ότι τα τέκνα αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην χώρα θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς έξι τουλάχιστον σχολικές τάξεις - άρα αποκλείονται τέκνα που δεν έχουν επιτυχή παρακολούθηση αυτών των τάξεων

γ) το ότι τα τέκνα αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην χώρα θα πρέπει να έχουν φοιτήσει σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα - άρα αποκλείονται τέκνα που έχουν φοιτήσει σε μη-ελληνικό σχολείο στην χώρα ή σε σχολεία των οποίων το πρόγραμμα δεν έχει εγκριθεί από το υπουργείο Παιδείας. Το σημείο αυτό χρήζει διευκρίνισης από το αρμόδιο υπουργείο

δ) τα 35 αδικήματα τα οποία αποτελούν απαράγραπτο κώλυμα για την αίτηση πολιτογράφησης (δείτε σχετικά άρθρο 2 παράγραφος 2 του νόμου)

ε) η ανάγκη προσκόμισης 3 συστατικών επιστολών Ελλήνων, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός παρεμπορίου τέτοιων επιστολών

στ) η ανάγκη της εκ μέρους των αλλοδαπών επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας, ομαλής ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, εξοικείωσης με την Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό, επαρκούς εξοικείωσης με τους θεσμούς του Πολιτεύματος και βασικής γνώσης της πολιτικής ιστορίας, ιδιαιτέρως της σύγχρονης (άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφια α, β και γ)

ζ) η δυνατότητα διεξαγωγής ειδικών δοκιμασιών (tests) για την διακρίβωση της συνδρομής των προαναφερθεισών προϋποθέσεων, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν τον αριθμό των πολιτογραφήσεωνΕιδικά το σημείο (στ) φαίνεται να προβληματίζει πολύ τον Χριστόπουλο καθώς υπογραμμίζει ότι «Το γεγονός πάντως ότι, με λεπτομέρεια καινοφανή για τα χρονικά της ελληνικής ιθαγένειας, προβλέπονται σε ένα νόμο τα ‘προς συνεκτίμηση στοιχεία’ μπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει τον ερμηνευτή του νόμου – δημόσιο υπάλληλο ή δικαστή – στο να βρει το απαραίτητο έρεισμα στο γράμμα του νόμου και να απορρίψει εύκολα ένα αίτημα πολιτογράφησης, εφόσον γενικά δεν είναι θετικά διακείμενος απέναντι στην ιδέα ότι κάποιοι θέλουν και μπορούν να γίνουν Έλληνες» (σελ. 42-43).

Ανώνυμος είπε...

Τι θα ακολουθήσει στο εγγύς μέλλον;

Ο Μπουρνάζος επισημαίνει ότι «η ψήφιση του νομοσχεδίου που, όσο άτολμο κι αν είναι, συνιστά μερική έστω νίκη ενός πολύχρονου κινήματος θα διαμορφώσει μία σαφώς ευνοϊκότερη κατάσταση για τις επόμενες μάχες» (1). Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι μάχες; Σύμφωνα με τον Μπουρνάζο αυτές θα αφορούν «στο ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής εν όψει του επόμενου νομοσχεδίου» (1). Πιο καθαρή εικόνα των επόμενων επιδιώξεων των προωθητών του κοσμοπολιτισμού μας δίνει ο Καψάλης ο οποίος υπογραμμίζει ότι «οι όποιες ρυθμίσεις του κώδικα ιθαγένειας θα έπρεπε να συνοδεύονται από νομοθετικά κείμενα που θα νομιμοποιούν άπαξ και δια παντός το σύνολο των μόνιμα εγκατεστημένων μεταναστών με κριτήριο την πραγματική διαμονή στην χώρα και διαζευκτικά: α) τις κατά καιρούς προσπάθειες νομιμοποίησής τους και β) τους πραγματικούς δεσμούς με την χώρα διαμονής» (2).Κάτι αντίστοιχο προτείνει και ο Κουζέλης ο οποίος θεωρεί ότι «η θετική στάση απέναντι στην τομή που επιφέρει η αρχή του νομοσχεδίου δεν μπορεί παρά να προϋποθέτει (και επομένως να συνοδεύεται από) την ένταξη αυτών των ρυθμίσεων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταναστευτικής πολιτικής…η αιχμή της [οποίας] συνίσταται αυτή τη στιγμή στην νομιμοποίηση. Αν δεν υπάρξουν, άμεσα και σύντομα, πρωτοβουλίες οργανωμένης και συστηματικής ‘νομιμοποίησης’ των μεταναστών, πράγματι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και ό,τι άλλο τυχόν ακολουθήσει στην ίδια κατεύθυνση, κινδυνεύει να εξουδετερωθεί» (3).Μία άλλη παράμετρο επισημαίνει ο διευθυντής του Εθνικού Παρατηρητηρίου του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας Μίλτος Παύλου ο οποίος θεωρεί ότι η διευκόλυνση στην κτήση της ιθαγένειας «θα παραμείνει νεκρό γράμμα εάν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και από συμμετοχικές δομές, αντάξιες σε μία δυναμική και αναπτυσσόμενη ελληνική κοινωνία» (7).Ήδη η σκέψη μίας ακόμα εκ των υστέρων νομιμοποίησης παρανόμων μεταναστών φαίνεται να έχει ωριμάσει στα κεφάλια της πολιτικής μας ελίτ. Προσφάτως ο Συνήγορος του Πολίτη διατύπωσε την άποψη ότι στους παράνομους μετανάστες που δεν μπορούν να απελαθούν θα πρέπει «να εξασφαλισθεί…το δικαίωμα κάποιας μορφής (προσωρινής) νόμιμης παραμονής μαζί με τα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν από το είδος της παραμονής αυτής» (8). Την θέση αυτή έχει από καιρού εκφράσει και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Ανδρέας Τάκης (9) ενώ προς αυτήν κλίνει και το διυπουργικό πόρισμα για το ιστορικό και εμπορικό Κέντρο της Αθήνας το οποίο υπολογίζει τον πληθυσμό των παρανόμων μεταναστών σε 200.000-250.000 άτομα (10).Επιπλέον, η νομοθεσία κατά των διακρίσεων έχει εδώ και χρόνια υιοθετηθεί ενώ με τον Νόμο 3304/2005 έχει θεσπισθεί και η δυνατότητα εφαρμογής «θετικών δράσεων» δηλαδή «ειδικών μέτρων με σκοπό την πρόληψη ή την αντιστάθμιση μειονεκτημάτων, λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής» και «λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» (11). Οι «θετικές δράσεις», δηλαδή, αποτελούν θεσμοθετημένους μηχανισμούς διακρίσεων υπέρ των αλλοδαπών και εις βάρος των Ελλήνων, στο όνομα της καταπολέμησης των…διακρίσεων!


Αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο του Κουζέλη αναδύονται ανάγλυφα τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της κοσμοπολίτικης Αριστεράς απέναντι στους μετανάστες και στους γηγενείς. Για τους μετανάστες επιδοκιμάζεται ο συλλογικός αυτοπροσδιορισμός με βάση την εθνοτική καταγωγή τους και την πολιτισμική τους ιδιαιτερότητα. Αντιθέτως, για τους γηγενείς προωθείται μόνο ο ατομικός αυτοπροσδιορισμός και τάσεις εκ μέρους τους για συλλογικό εθνοτικό ή πολιτισμικό προσδιορισμό και διεκδίκησης συλλογικών πολιτικών και πολιτισμικών στόχων θεωρούνται αυτομάτως ως «εθνικιστικές» ή «ρατσιστικές» και επομένως εξοβελιστέες. Πιο συγκεκριμένα, ο Κουζέλης τονίζει ότι «Αριστερή πολιτική σημαίνει εδώ αναγνώριση και ενίσχυση των δεσμών αλληλεγγύης και των διαδικασιών συλλογικού αυτοπροσδιορισμού των ομάδων, την αναγνώριση της διαφορετικότητας των οποίων αξιώνουμε.

Ανώνυμος είπε...

Σημαίνει επομένως υποστήριξη του πολιτισμικού εθνοτικού προσδιορισμού των μελών αυτών των ομάδων με πρωταρχική έμφαση στη μητρική τους γλώσσα…Στη ‘δική μας’ κοινωνία στρέφεται ο απαιτούμενος διαφωτισμός, καθώς αυτή είναι που θα πρέπει να απεγκλωβιστεί από τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που συστηματικά καλλιεργεί ο (και λαϊκιστικός) εθνοκεντρισμός» (3).Μία συνολικότερη αξιολόγηση της νέας νομοθεσίας για την ιθαγένεια θα μπορεί να γίνει στην βάση συγκεκριμένων στοιχείων σε λίγα χρόνια από σήμερα (πχ. σε μία 5ετία). Δεν παύει όμως ο συγκεκριμένος νόμος να αποτελεί μία ακόμα περίπτωση νομοθετήματος που εισήχθη χωρίς ιδιαίτερη περίσκεψη και προγραμματισμό και μάλιστα κατά την στιγμή που η χώρα διέρχεται μία δύσκολη περίοδο τόσο λόγω της διεθνούς κρίσης όσο και λόγω της κάκιστης κατάστασης των Δημόσιων Οικονομικών και της Εθνικής Οικονομίας. Και όπως επισήμανε και ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «παράγει έννομες συνέπειες που από το Σύνταγμα δεν μπορούν να ακυρωθούν» (12).Πάντως, θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας ότι η εφαρμογή των αρχών του πολιτικού φιλελευθερισμού, η οποία επιχειρείται μέσα από τέτοια νομοθετήματα, δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για την εμπέδωση ενός αισθήματος κοινότητας και την διαμόρφωση μίας συνεκτικής κοινωνίας. Όπως τονίζει ο ερευνητής της Νομικής Σχολής του Harvard Liav Orgad «οι φιλελεύθερες αρχές δεν λένε κάτι περί την Ολλανδικότητα, την Γαλλικότητα ή την Βρετανικότητα. Δεν δημιουργούν μία ειδική σχέση μεταξύ των μεταναστών και μίας συγκεκριμένης χώρας. Αυτή η σχέση μπορεί να απαιτείται, καθώς το να γίνεις πολίτης σημαίνει ότι γίνεσαι μέλος μίας συμπαγούς, καλώς καθορισμένης κοινότητας» (13, σελ. 98).

http://www.antibaro.gr/node/2152

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΛΟΥΝ ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ,ΣΕ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

ΑΡΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΕΝ ΚΡΑΝΙΩ!

Η ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΟ?

Ανώνυμος είπε...

Τρεις στην συσκευασία του ενός..

Γράφει ο Ευγένιος Ανδρικόπουλος


Ακόμη κι αυτός ο παρεξηγημένος Μακιαβέλι, ο ημίθεος (στην θέση του θεού υφίσταται συνωστισμός) των πολιτικών ραδιουργιών, θα είχε υποκλιθεί εμπρός στους ατιμώρητους και ως εξ αυτού απροσμέτρητους βυζαντινισμούς των βασιβουζούκων υποτελών του ΔΝΤ. Εκ της «καλο-λαδωμένης» τους εκλογικής μηχανής παρήχθησαν τρία ομοιότυπα (τα δύο δώρο) τα οποία διανεμήθηκαν από τα κομματικά τους delivery στην εκλογική περιφέρεια της Αττικής, (και όχι μόνον), μπορεί υπό διαφορετική ονομασία αλλά πάντα εντός της ίδιας συσκευασίας. Αυτής του ΝΕΟΠΑΣΟΚ.!! Κάπως έτσι στην βάση της λογικής των πωλήσεων μας προέκυψαν οι κ. Δημαράς και Μητρόπουλος.. Ως υποκατάστατα του κ. Σγουρού. Μα και οι τρεις από κοινού είναι πολιτικά αποπλύματα του μόνου γνήσιου πολιτικού ιζήματος. Γνωρίζουν καλά οι του Μαξίμου, ότι δεδομένου του σοσια(λ)ηστ(ρ)ικού τους εκσυγχρονιστικού παρελθόντος μας προέκυψε οικονομική καχεξία εξ αιτίας της οποίας, η αγορά από το εκλογικό καλάθι καθαρόαιμων πολιτικών προϊόντων είναι απαγορευτική. Λογικό. Εμείς δεν έχουμε τον χρόνο και το χρήμα να ψάξουμε στα σκουπίδια για πολιτικά διαμάντια κι αυτοί μας διαθέτουν το μόνο που έχουν. Ζιργκόν! Κατέφυγαν έτσι στην λύση των φθηνών κακέκτυπων που τα ..........επένδυσαν τυχοδιωκτικά με επιχρίσματα ανεξαρτησίας. Επιδιώκουν δηλαδή με αποκριάτικες μεταμφιέσεις (κάτι σαν λύκοι ντυμένοι κοκκινοσκουφίτσες), να υφαρπάξουν την ψήφο μας μισοτιμής... Προηγουμένως ωστόσο και εντός του κοινοβουλίου πλειστηρίασαν δια νόμων τα συνταγματικά δικαιώματά μας έτσι ώστε να είμαστε ευάλωτοι κατά την στιγμή της διαπραγμάτευσης της ίδιας μας της ζωής... Γιατί αυτός είναι ο τελικός τους στόχος. Η υποθήκευση της ζωής ενός εκάστου εξ ημών, αφού πολύ σύντομα το «είναι» μας θα αποτελεί το αποκλειστικό «έχει μας»...

Αν επομένως την ογδόη Νοέμβρη δεν «έχει» ο λαός δια της ψήφου του αναδείξει σε κυρίαρχη δύναμη τα στρατεύματα του αντιμνημονιακού αγώνα, μετέπειτα αθώος πολίτης δεν θα υπάρξει. Επειδή δια της εκλογικής του χειρός θα έχει στερήσει την πολιτική δυνατότητα σε όσους διαθέτουν το ηθικό ανάστημα να σταθούν ανάχωμα στην καθολική επέλαση των τραπεζιτών. Η αποχή το λευκό και το άκυρο που από εντεταλμένους υποβολείς προτείνεται, εξισούνται με το κοινοβουλευτικό «παρόν» ενός εκ των τριών υποψηφίων περιφερειαρχών του ΝΕΟΠΑΣΟΚ. Δηλαδή. Ασελγούν κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση επί των απογόνων σου και μάλιστα ενώπιόν σου, κι εσύ αντί βοήθειας το απολαμβάνεις δηλώνοντας παρών!!! Αν αντικαταστήσετε τους απογόνους με τους ψηφοφόρους αυτομάτως θα καταστεί απολύτως κατανοητό το πολιτικό έγκλημα των κάθε λογής.. ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων της κυβερνώσας πολιτικής συμμορίας. Είναι δε οι συγκεκριμένοι αυτής της έκτασης αδέσμευτοι που όλα τα καθεστωτικά Μέσα τούς αναπαράγουν πάση δυνάμει έτσι ώστε να ακούμε ακόμη και τον απεχθή τσιγαρόβηχά τους. Βεβαίως σε ότι γράφω δεν έχω χρεία αποδείξεων, αφού πολλά εξ αυτών είναι αυταπόδεικτα εν προκειμένω ωστόσο θα επικαλεστώ την εξής: Σοφία Σακοράφα είναι το όνομά της. Επίσης αρνητής του μνημονίου και με το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ταυτότητά της επί της θέσης του θρησκεύματος. Από τα μικράτα της. Προέβη σε δυο δηλώσεις. Η πρώτη μερικές ημέρες μετά την θαρραλέα άρνησή της να υποταχτεί στους ντόπιους και ξένους κατακτητές, και η δεύτερη πρόσφατα σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές, αναδεικνύοντας πολιτικές αρχές και αξίες που έχουν από την εργολαβική ενημέρωση ενταφιαστεί. Το ότι σε αντίθεση με τον τσιγαρόβηχα των .. «αδέσμευτων» δεν τις ακούσατε ή διαβάσατε αποδεικνύει την βαθιά ενόχληση των εντεταλμένων από την δουλική κυβέρνηση σκοταδιστών, μιας ελώδους ιδιωτικής και δημόσιας τηλοψίας.

Λόγοι επαρκείς που κατά τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές σας παρέχουν το ισχυρό άλλοθι να μαυρίσετε τους μνημονιακούς και τα κατά την Τσαρουχική δήλωση τους ανεξάρτητα αλλά κέρινα ομοιώματά τους. Λιώστε τα όλα στην κατακόκκινη φωτιά.. (σας βεβαιώ γνωρίζοντας καλά το καθεστώς πως είναι η μόνη πολιτική θέση που τρέμουν). Ντόπιους και ξένους μεταπράτες της ζωής μας. Πριν είναι αργά..

Ευγένιος Ανδρικόπουλος
eandrik@otenet.gr

Ανώνυμος είπε...

Τρεις στην συσκευασία του ενός..

Γράφει ο Ευγένιος Ανδρικόπουλος


Ακόμη κι αυτός ο παρεξηγημένος Μακιαβέλι, ο ημίθεος (στην θέση του θεού υφίσταται συνωστισμός) των πολιτικών ραδιουργιών, θα είχε υποκλιθεί εμπρός στους ατιμώρητους και ως εξ αυτού απροσμέτρητους βυζαντινισμούς των βασιβουζούκων υποτελών του ΔΝΤ. Εκ της «καλο-λαδωμένης» τους εκλογικής μηχανής παρήχθησαν τρία ομοιότυπα (τα δύο δώρο) τα οποία διανεμήθηκαν από τα κομματικά τους delivery στην εκλογική περιφέρεια της Αττικής, (και όχι μόνον), μπορεί υπό διαφορετική ονομασία αλλά πάντα εντός της ίδιας συσκευασίας. Αυτής του ΝΕΟΠΑΣΟΚ.!! Κάπως έτσι στην βάση της λογικής των πωλήσεων μας προέκυψαν οι κ. Δημαράς και Μητρόπουλος.. Ως υποκατάστατα του κ. Σγουρού. Μα και οι τρεις από κοινού είναι πολιτικά αποπλύματα του μόνου γνήσιου πολιτικού ιζήματος. Γνωρίζουν καλά οι του Μαξίμου, ότι δεδομένου του σοσια(λ)ηστ(ρ)ικού τους εκσυγχρονιστικού παρελθόντος μας προέκυψε οικονομική καχεξία εξ αιτίας της οποίας, η αγορά από το εκλογικό καλάθι καθαρόαιμων πολιτικών προϊόντων είναι απαγορευτική. Λογικό. Εμείς δεν έχουμε τον χρόνο και το χρήμα να ψάξουμε στα σκουπίδια για πολιτικά διαμάντια κι αυτοί μας διαθέτουν το μόνο που έχουν. Ζιργκόν! Κατέφυγαν έτσι στην λύση των φθηνών κακέκτυπων που τα ..........επένδυσαν τυχοδιωκτικά με επιχρίσματα ανεξαρτησίας. Επιδιώκουν δηλαδή με αποκριάτικες μεταμφιέσεις (κάτι σαν λύκοι ντυμένοι κοκκινοσκουφίτσες), να υφαρπάξουν την ψήφο μας μισοτιμής... Προηγουμένως ωστόσο και εντός του κοινοβουλίου πλειστηρίασαν δια νόμων τα συνταγματικά δικαιώματά μας έτσι ώστε να είμαστε ευάλωτοι κατά την στιγμή της διαπραγμάτευσης της ίδιας μας της ζωής... Γιατί αυτός είναι ο τελικός τους στόχος. Η υποθήκευση της ζωής ενός εκάστου εξ ημών, αφού πολύ σύντομα το «είναι» μας θα αποτελεί το αποκλειστικό «έχει μας»...

Αν επομένως την ογδόη Νοέμβρη δεν «έχει» ο λαός δια της ψήφου του αναδείξει σε κυρίαρχη δύναμη τα στρατεύματα του αντιμνημονιακού αγώνα, μετέπειτα αθώος πολίτης δεν θα υπάρξει. Επειδή δια της εκλογικής του χειρός θα έχει στερήσει την πολιτική δυνατότητα σε όσους διαθέτουν το ηθικό ανάστημα να σταθούν ανάχωμα στην καθολική επέλαση των τραπεζιτών. Η αποχή το λευκό και το άκυρο που από εντεταλμένους υποβολείς προτείνεται, εξισούνται με το κοινοβουλευτικό «παρόν» ενός εκ των τριών υποψηφίων περιφερειαρχών του ΝΕΟΠΑΣΟΚ. Δηλαδή. Ασελγούν κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση επί των απογόνων σου και μάλιστα ενώπιόν σου, κι εσύ αντί βοήθειας το απολαμβάνεις δηλώνοντας παρών!!! Αν αντικαταστήσετε τους απογόνους με τους ψηφοφόρους αυτομάτως θα καταστεί απολύτως κατανοητό το πολιτικό έγκλημα των κάθε λογής.. ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων της κυβερνώσας πολιτικής συμμορίας. Είναι δε οι συγκεκριμένοι αυτής της έκτασης αδέσμευτοι που όλα τα καθεστωτικά Μέσα τούς αναπαράγουν πάση δυνάμει έτσι ώστε να ακούμε ακόμη και τον απεχθή τσιγαρόβηχά τους. Βεβαίως σε ότι γράφω δεν έχω χρεία αποδείξεων, αφού πολλά εξ αυτών είναι αυταπόδεικτα εν προκειμένω ωστόσο θα επικαλεστώ την εξής: Σοφία Σακοράφα είναι το όνομά της. Επίσης αρνητής του μνημονίου και με το ΠΑΣΟΚ στην πολιτική ταυτότητά της επί της θέσης του θρησκεύματος. Από τα μικράτα της. Προέβη σε δυο δηλώσεις. Η πρώτη μερικές ημέρες μετά την θαρραλέα άρνησή της να υποταχτεί στους ντόπιους και ξένους κατακτητές, και η δεύτερη πρόσφατα σε σχέση με τις επικείμενες εκλογές, αναδεικνύοντας πολιτικές αρχές και αξίες που έχουν από την εργολαβική ενημέρωση ενταφιαστεί. Το ότι σε αντίθεση με τον τσιγαρόβηχα των .. «αδέσμευτων» δεν τις ακούσατε ή διαβάσατε αποδεικνύει την βαθιά ενόχληση των εντεταλμένων από την δουλική κυβέρνηση σκοταδιστών, μιας ελώδους ιδιωτικής και δημόσιας τηλοψίας.

Λόγοι επαρκείς που κατά τις επερχόμενες περιφερειακές εκλογές σας παρέχουν το ισχυρό άλλοθι να μαυρίσετε τους μνημονιακούς και τα κατά την Τσαρουχική δήλωση τους ανεξάρτητα αλλά κέρινα ομοιώματά τους. Λιώστε τα όλα στην κατακόκκινη φωτιά.. (σας βεβαιώ γνωρίζοντας καλά το καθεστώς πως είναι η μόνη πολιτική θέση που τρέμουν). Ντόπιους και ξένους μεταπράτες της ζωής μας. Πριν είναι αργά..

Ευγένιος Ανδρικόπουλος
eandrik@otenet.gr

Ανώνυμος είπε...

Eκφρἀζω την συμπαράστασή μου στην Ελεύθερη Αθήνα.
Οι φασιστικές λογικές δεν θα περάσουν.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζάρα,

χάρηκα ιδιαίτερα για την ένσταση που υποβάλλατε καθώς και για τη χθεσινή σας παρουσία στο Kontra Channel.

Ήταν η καλύτερη απάντηση στο χθεσινό μου ερώτημα στην προηγούμενη σας ανάρτηση, για το τι μέλει γενέσθαι, για το τι προτείνετα και για το αν στην ουσία εγκαταλείψατε.

Δυο παρατηρήσεις μόνο. Παρότι μέχρι τελευταία στιγμή θα παίζεται δικαστικά το θέμα, πρέπει από σήμερα να αρχίσετε σαν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΘΗΝΑ να επισκέπτεστε γειτονιά γειτονιά, μαγαζί μαγαζί, πολυκατοικία πολυκατοικία...Ας μη μιλάτε πολύ. Λέτε ένα καλημέρα, δώστε τη διακύρηξη αρχών της Ελεύθερης Αθήνας και αυτό φτάνει. όποιος Αθηναίος τη διαβάσει, δεν μπορεί παρά αν μη τι άλλο να προβληματισθεί.

Δεν μπορώ να διανοηθώ πως σε περιοχές όπως: Πλ.Βικτωρίας, Πλ.Αττικής, Αγ.Παντελεήμωνας, Αγ.Νικόλαος, Κάτω Πατήσια, Αχαρνών, Αγ.Ελευθέριος, Μάρνης-Μουσείο κτλ., Μεταξουργείο, Πλ.Βάθη, Ομόνοια δε θα έχει απήχηση το μήνυμα σας. Είναι επριοχές που μπορείτε κάλλιστα να πετύχετε διψήφια ποσοστά. Κατοχυρώστε αυτές και άσ'τε το Κολωνάκι και το Γκάζι να ψηφίσουν τον Κακλαμάνη και τον Καμίνη.

Κινηθείτε όμως, λιώστε παπούτσια, αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει κάτι ! Πιστέψτε στο θαύμα και με τη βοήθεια του Θεού υλοποιήστε το !

Η 2η παρατήρηση έχει να κάνει με το συνδιασμό "Κοινωνία των Αθηνών" που στηρίζεται στο κόμμα Κοινωνία. Γιατί δεν είστε 1 συνδιασμός; Δε νομίζω ότι έχετε διαφορές. Κρίμα δνε είναι να υπάρχει πολυδιάσπαση δυνάμεων που πιστευουν στις ίδιες Αξίες; Τι σας χωρίζει;

Ανώνυμος είπε...

Κοίτα να δεις που η Ελευθεροτυπία έγραψε για την Ελέυθερη Αθήνα:

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=216978

Ανώνυμος είπε...

ΔΥΟ ...ΦΑΝΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΡΟΥΚΛΕΣ ΞΕΜΑΛΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΠΙΚΟΥΤΙ ΤΟΥΣ..

http://fimotro.blogspot.com/2010/10/blog-post_2592.html

Ανώνυμος είπε...

Το όραμα μου για τη Θεσσαλονίκη (Σολουν, Σαλονικα)

http://www.youtube.com/watch?v=00D6tayzK18&feature=player_embedded

Ανώνυμος είπε...

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=40214994

""Χθες το υπουργείο έστειλε αναλυτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται ως ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων στα σύνορα και αναμένεται ότι το αργότερο σε πέντε ημέρες θα ξεκινήσουν επίσημα οι επιχειρήσεις του FRONTEX.

Ο υπουργός τόνισε ότι όλα τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα εντατικών επαφών που είχε τις τελευταίες 20 ημέρες με τους πρέσβεις των ευρωπαϊκών χωρών που προώθησαν το θέμα,

ενώ είχε συνάντηση και με την Αμερικανίδα υπουργό Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο για το ίδιο θέμα.""

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΥΠΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΕΞ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ?
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΗΓΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ?ΜΗΠΩΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΩΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΑ?

ΜΗΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΙΟΝΙΑ ΕΜΑΣ?

Πανάκριβες έγχρωμες αφίσες Ιρανών «πολιτικών προσφύγων» υποκινούμενες από τη CIA...


ΑΠΟ http://greeknation.blogspot.com/2010/10/cia.html

Ανώνυμος είπε...

EMETOΣ!

ΤΟ ΑΝΦΑΝ ΚΟΠΡΕ ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,ΤΩΝ ΚΑΠΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΒΑΓΕΝΑ)ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΕΛΛΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΚΑΜΙΝΗ !!ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΣΚΕΤΟ!!!THN AL SAXLAMAREX ΤΗΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΚΑΠΑΡΩΣΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΑΣ ΔΗΑΡΙΑ...(http://www.dimokratikiaristerazografou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2010-10-19-07-06-42&catid=42:2010-07-06-17-34-55&Itemid=73)

Μαντέψτε ποιοι δίνουν τη μάχη της Αθήνας με τον Καμίνη….

Δραγώνα, Κούλογλου,Ρεπούση, Αλιβιζάτος, Μουζέλης ανάμεσα στους υποστηρικτές του.

Διαβάζουμε στο σάιτ του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων

Άνθρωποι της επιστήμης και της τέχνης στο πλευρό του Γ. Καμίνη

Ο Γιώργος Καμίνης δίνει τη μάχη για τη Δημαρχία της Αθήνας έχοντας στο πλευρό του επώνυμους και καταξιωμένους ανθρώπους από τους χώρους της επιστήμης, της έρευνας, των γραμμάτων, των τεχνών.

Άνθρωποι της επιστήμης και του πολιτισμού έδωσαν το βράδυ της Κυριακής το παρόν στο BIOS, σε μια θερμή ,ουσιαστική εκδήλωση. Το μήνυμα της παρουσίας των ανθρώπων αυτών πλάι στον Γ. Καμίνη είναι διπλό: Στήριξη κατά την προεκλογική περίδο αλλά και εγγύηση για το μετά. Ο δήμος θα κερδηθεί, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «δικαίωμα στην πόλη» Γ. Καμίνης θα τον διοικήσει με τη βοήθεια των ανθρώπων που, κατά τεκμήριο, γνωρίζουν και μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια σειρά από κρίσιμα προβλήματα.

Τον υποψήφιο προλόγησαν με ζεστούς, προσωπικούς τόνους και χιούμορ ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ενώ ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει των δραματικών προβλημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Τη στήριξη και την υπόσχεση για μια δημιουργική συνέχεια σηματοδοτούν και οι παρουσίες των επωνύμων στη χθεσινή συγκέντρωση. Ανάμεσά τους οι Αγγελος Δεληβοριάς, Πέμη Ζούνη, Ειρήνη Γερουλάνου, Νίκος Μουζέλης, Θάλεια Δραγώνα, Νίκος Περράκης, Γιάννης Κουτσομύτης, Ξένια Καλογεροπούλου, Πόπη Διαμαντάκου, Μιχάλης Καρχιμάκης, Γιώργος Κοτανίδης, Λένα Διβάνη, Μάνος Ελευθερίου, Στέλιος Κούλογλου, Αννα Νταλάρα, Βάσω Κιντή, Ορέστης Ανδρεαδάκης, Γογώ Μπρέμπου, Κίττυ Αρσένη, Μαρία Ρεπούση, Θανάσης Καστανιώτης, Τίτος Πατρίκιος, Νίκος Γκιώνης, Εύα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κωνσταντίνου, Χρήστος Χωμενίδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Βασίλης Πεσμαζόγλου, Χρόνης Μπότσογλου, Γιάννης Βαλαβανίδης, Δημήτρης Παπούλιας, Αντώνης Ρουπακιώτης, Αννα Βαγενά, Χριστίνα Αγριαντώνη, Μαρία Φαραντούρη ,Ρένη Πιττακή.

http://gkaminis.gr/news/news-54/


http://pes-ta-ola.blogspot.com/2010/10/blog-post_4666.html

Ανώνυμος είπε...

EMETOΣ!

ΤΟ ΑΝΦΑΝ ΚΟΠΡΕ ΤΩΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΩΝ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ,ΤΩΝ ΚΑΠΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΒΛΕΠΕ ΒΑΓΕΝΑ),TΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΤΟΧΗΣ ,ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΙΣΕΛΛΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΚΑΜΙΝΗ !!ΤΟ ΚΑΜΙΝΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΣΚΕΤΟ!!!THN AL SAXLAMAREX ΤΗΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΙ ΚΑΠΑΡΩΣΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΑΣ ΔΗΑΡΙΑ...(http://www.dimokratikiaristerazografou.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=117:2010-10-19-07-06-42&catid=42:2010-07-06-17-34-55&Itemid=73)

ΑΥΤΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΞΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΥΣ...

Μαντέψτε ποιοι δίνουν τη μάχη της Αθήνας με τον Καμίνη….

Δραγώνα, Κούλογλου,Ρεπούση, Αλιβιζάτος, Μουζέλης ανάμεσα στους υποστηρικτές του.

Διαβάζουμε στο σάιτ του υποψήφιου Δημάρχου Αθηναίων

Άνθρωποι της επιστήμης και της τέχνης στο πλευρό του Γ. Καμίνη

Ο Γιώργος Καμίνης δίνει τη μάχη για τη Δημαρχία της Αθήνας έχοντας στο πλευρό του επώνυμους και καταξιωμένους ανθρώπους από τους χώρους της επιστήμης, της έρευνας, των γραμμάτων, των τεχνών.

Άνθρωποι της επιστήμης και του πολιτισμού έδωσαν το βράδυ της Κυριακής το παρόν στο BIOS, σε μια θερμή ,ουσιαστική εκδήλωση. Το μήνυμα της παρουσίας των ανθρώπων αυτών πλάι στον Γ. Καμίνη είναι διπλό: Στήριξη κατά την προεκλογική περίδο αλλά και εγγύηση για το μετά. Ο δήμος θα κερδηθεί, και ο επικεφαλής του συνδυασμού «δικαίωμα στην πόλη» Γ. Καμίνης θα τον διοικήσει με τη βοήθεια των ανθρώπων που, κατά τεκμήριο, γνωρίζουν και μπορούν να δώσουν λύσεις σε μια σειρά από κρίσιμα προβλήματα.

Τον υποψήφιο προλόγησαν με ζεστούς, προσωπικούς τόνους και χιούμορ ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος και η Ελευθερία Αρβανιτάκη ενώ ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ενόψει των δραματικών προβλημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Τη στήριξη και την υπόσχεση για μια δημιουργική συνέχεια σηματοδοτούν και οι παρουσίες των επωνύμων στη χθεσινή συγκέντρωση. Ανάμεσά τους οι Αγγελος Δεληβοριάς, Πέμη Ζούνη, Ειρήνη Γερουλάνου, Νίκος Μουζέλης, Θάλεια Δραγώνα, Νίκος Περράκης, Γιάννης Κουτσομύτης, Ξένια Καλογεροπούλου, Πόπη Διαμαντάκου, Μιχάλης Καρχιμάκης, Γιώργος Κοτανίδης, Λένα Διβάνη, Μάνος Ελευθερίου, Στέλιος Κούλογλου, Αννα Νταλάρα, Βάσω Κιντή, Ορέστης Ανδρεαδάκης, Γογώ Μπρέμπου, Κίττυ Αρσένη, Μαρία Ρεπούση, Θανάσης Καστανιώτης, Τίτος Πατρίκιος, Νίκος Γκιώνης, Εύα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κωνσταντίνου, Χρήστος Χωμενίδης, Στέφανος Πεσμαζόγλου, Βασίλης Πεσμαζόγλου, Χρόνης Μπότσογλου, Γιάννης Βαλαβανίδης, Δημήτρης Παπούλιας, Αντώνης Ρουπακιώτης, Αννα Βαγενά, Χριστίνα Αγριαντώνη, Μαρία Φαραντούρη ,Ρένη Πιττακή.

http://gkaminis.gr/news/news-54/


http://pes-ta-ola.blogspot.com/2010/10/blog-post_4666.html

Ανώνυμος είπε...

Το έχουμε πει από παλιά. Θα δημιουργηθούν δύο νέες πολιτικές παρατάξεις, που θα διαπερνούν οριζοντίως ΟΛΑ τα τωρινά κόμματα. Η μία παράταξη (η ξεκάθαρα σιωνιστική) θα εργάζεται για την νέα σκλαβιά στην Τουρκία και το Ισραήλ και η άλλη (η κρυφοσιωνιστική) θα παριστάνει τους «πατριώτες». Είναι ΟΛΟΙ τους ίδιοι. Στο ίδιο «αφεντικό» λογοδοτούν. Απλώς, κάποιοι, το δείχνουν περισσότερο από κάποιους άλλους.

Ανώνυμος είπε...

Αθήνα 09.10.2010
Αγαπητοί συμπολίτες,
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στα ιστορικά Πατήσια. Στα Πατήσια που άλλοτε δέσποζαν εξοχικές κατοικίες και τα άφθονα νερά της περιοχής ξεδιψούσαν τα φοινικόδεντρα. Στα Πατήσια που γέννησαν, στέγασαν και φιλοξένησαν μεγάλες προσωπικότητες των χώρων της Πολιτικής, της Τέχνης, των Γραμμάτων. Ανήκω στα παιδιά εκείνα που έβγαιναν κάθε απόγευμα στο δρόμο και έπαιζαν μπάλα, τα κερνούσε παγωτό ο ψιλικατζής της γωνίας, έμαθαν να χαιρετούν του γείτονές τους (γιατί τους εγνώριζαν όλους με τα ονόματά τους).

Σήμερα ζω και μεγαλώνω τα παιδιά μου σε μια φρίκη. Με τη δική μου παρότρυνση, από σεβασμό στον τόπο που μεγάλωσα και παρά τους ενδοιασμούς του συζύγου μου, επιλέξαμε τελικά να επενδύσουμε αγοράζοντας το σπίτι μας (με δάνειο που θα πληρώνουμε μέχρι να πεθάνουμε) στην ίδια περιοχή (Πλατεία Καραμανλάκη).Η περιοχή μας πρέπει να μετονομαστεί σε ΒΑΒΕΛ ή ΣΟΔΟΜΑ.

Εχθές το βράδυ πεταχτήκαμε όλοι στα μπαλκόνια όταν ακούσαμε τις κραυγές πανικού κάποιου αγνώστου. Ο πανικός του ήταν αναγνωρίσιμος όχι όμως και τα λόγια του. Βγήκαν στο δρόμο όλοι: Πακιστανοί, Αφρικάνοι, Ινδοί, Φιλιππινέζοι, Αλβανοί, Γεωργιανοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Τσιγγάνοι, Έλληνες … όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι έλεγε…Πέρασε κανένα δεκάλεπτο για να δούμε έντρομοι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν μαχαιρωμένος και αιμορραγούσε… ΒΑΒΕΛ. Ποιας εθνικότητος ήταν ουδείς γνωρίζει. Είναι πιθανό να μη γνωρίζει κι εκείνος σε ποια φυλή ανήκει!

Το πρωί πριν φύγω για τη δουλειά μου κοιτάζω από το «ματάκι» της πόρτας να δω μήπως κάποιος (εκ των έσω της πολυκατοικίας) παραφυλάει. Βγαίνω από την πολυκατοικία σφίγγοντας την τσάντα μου στη κοιλιά μου κοιτάζοντας γύρω – γύρω να δω ποιος με ακολουθεί. Τους φοβάμαι όλους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, σκυλιά … Το βράδυ η πόρτα σφαλίζει μετά τις 20:00 μ.μ. Κατ’ οίκον απαγόρευση για όλους. Στις πόρτες κλειδαριές ασφαλείας, σύρτες, συναγερμοί.

Ο περιπτεράς τη Μ. Παρασκευή το βράδυ γρονθοκοπήθηκε από άγνωστο ρουμάνο ψυχασθενή. Η υπάλληλος του Φαρμακείου μεταφέρθηκε με διάσειση στο νοσοκομείο όταν η τσάντα την οποία κρατούσε και θέλησε να παραδώσει στους κλέφτες που την κυνηγούσαν, μπλέχτηκε στο ρολόι χειρός. Οικογενειακή φίλη γειτόνισσας (υπερήλικη) σφάχτηκε από κλέφτες και βρέθηκε μόνο όταν μύρισε το υπό σήψη σώμα της.

Ανώνυμος είπε...

Τις απογευματινές ώρες περπατάμε με γοργό βήμα πλησίον της πλατείας Αμερικής (… Αφρικής) σκυφτοί από ντροπή για να μην κοιτάξουμε τους ξένους που συνουσιάζονται στα παγκάκια ή ανάμεσα στα δέντρα της πλατείας. Κλείνουμε με τρόπο τα μάτια των παιδιών μας να μη βλέπουν τους ξένους να κατεβάζουν τα παντελόνια τους και να αφοδεύουν στα πεζοδρόμια. Η περιοχή μας, μια ατελείωτη μπυραρία.

Παντού ξένοι που κάθονται σε κασόνια, πίνουν μπύρες και μεθάνε, τσακώνονται μεταξύ τους και μαχαιρώνονται. Προχθές το απόγευμα έβγαλα τη δυόμιση ετών κόρη μου βόλτα όταν 3 αφρικανοί γελώντας έτρεξαν να τη σηκώσουν στα χέρια …. Κόντεψα να πάθω συγκοπή. Γέλασαν με τον τρόμο μου. Σε κάθε γωνία κάθε βράδυ 3-4 μαύροι που πωλούν ναρκωτικά ή σώματα γυναικών και μικρών παιδιών «προς πάσα χρήση». Το αυτοδιαχειριζόμενο πάρκο επί της οδού Κύπρου και Πατησίων (έργο του υποψήφιου Δημάρχου Ν. Κακλαμάνη) κέντρο τοξικομανών, διαρρηκτών, βιαστών. Μπαίνουμε στην πολυκατοικία μας και αναρωτιόμαστε πότε θα εκραγούμε διότι εκτός των άλλων η περιοχή μας φιλοξενεί και τις γιάφκες των τρομοκρατών. Ήμουν στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης μου όταν σε σημείο συνωστισμού έκοψαν με χαρτοκόπτη το πλαϊνό μέρος της τσάντας μου –που κρατούσα σφιχτά κοντά στην κοιλιά μου- για να με κλέψουν. Μόλις συνειδητοποίησα τι είχε γίνει έκλαιγα από χαρά που δεν χάραξαν την κοιλιά μου. Το καφενεδάκι του Μπαρμπά – Γιώργη έκλεισε και το πήραν Αφρικανοί και το έκαναν πορνείο – μπαρ – τηλεφωνείο. Κινέζοι ανοίγουν μαγαζιά και πωλούν λαθραία. Δεν βγάζω πια τα παιδιά μου βόλτα. Έμποροι σαρκός και οργάνων παραμονεύουν.

Ας μου εξηγήσει κάποιος ζω, ονειρεύομαι; ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ; Η αστυνομία περιφέρεται χωρίς να κάνει ελέγχους, συλλήψεις, απελάσεις. Αναπολώ από τις διηγήσεις του πατέρα μου την Αστυνομία Πόλεων.

Οι ελάχιστοι Πατησιώτες που έχουμε μείνει στην περιοχή (οι περισσότεροι έγιναν αστοί και νοικιάζουν τα μαγαζιά τους για να γίνουν τζαμιά ή τα σπίτια τους σε αλλοδαπούς για να τα κάνουν κοινόβια) συσπειρωνόμαστε γύρω από το παλιό Εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα επιζητώντας το θαύμα. Αυτό το Εκκλησάκι που είναι ο τόπος μαρτυρίου της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας η οποία έδωσε την ζωή της γι’ αυτό τον τόπο δεν τιμάται και δεν προστατεύεται από κανέναν ούτε ως τόπος λατρείας, ούτε ως ιστορικό μνημείο.
Σε καιρούς πολέμου θανατώθηκε η Αγία Φιλοθέη. Έλληνες – προδότες σε καιρούς ειρήνης μας παραδίδουν κάθε μέρα στη φρίκη και το θάνατο.
Δεν επιθυμούμε και δεν προτιθέμεθα να εγκαταλείψουμε την περιοχή μας όπως κάνουν άλλοι. Για να την υπερασπιστούμε χρειαζόμαστε βοήθεια.
Έρχεται χειμώνας. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Τα παιδιά μας θ’ αρχίσουν να μετακινούνται για τις ελάχιστες διαδρομές. Σπίτι – σχολείο – φροντιστήριο. Όλοι οι παράνομοι μετανάστες θ’ αρχίσουν να κρυώνουν εκτός από το να πεινούν. Ο άνθρωπος για να επιβιώσει γίνεται κτήνος (αρρωσταίνει ψυχικά, κλέβει, σκοτώνει). ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ.
Είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ. Ανήκουμε στην Α’ εκλογική περιφέρεια Αθηνών. Δεν είμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Μη μας προδίδετε.
ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ;
Ε.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΤΗΣΙΑ


Υ.Γ. Επιθυμούμε και προτείνουμε να γίνουν από μέρους σας οι κάτωθι ενέργειες:
1. Έλεγχος όλων των κτιρίων & διαμερισμάτων που στεγάζουν παράνομους μετανάστες και απέλαση αυτών.


2. 24ωρη αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής (διάλυση άτυπων συγκεντρώσεων μεταναστών στις πλατείες και περιφρούρηση αυτών, πάταξη της πορνείας, πάταξη του εμπορίου ναρκωτικών).
3. Φωταγώγηση όλων των δρόμων και των πλατειών της περιοχής.
4. Ποινική δίωξη ιδιοκτητών ακινήτων ή μεσιτών που ενοικιάζουν διαμερίσματα και καταστήματα σε παράνομους μετανάστες.
http://e-parembasis.blogspot.com/2010/10/blog-post_9105.html

Ανώνυμος είπε...

Η υπομονη του γραφοντος και η ανοχη σε διεθνη παρακρατικα παιχνιδια ψυχολογικων επιχειρησεων εις βαρος των ελληνων με υπονομευση του ηθικου εχει φτασει στο τελος.Να θυμαστε οτι θα εχουμε μεγαλα ντραβαλα με τον ανθελληνικο πρακτορα ψυχολογικου πολεμου σκαι προσεχως...πρεπει να ετοιμαζομαστε για περικυκλωση των κατασκοπων και του κτιριου του φαληρου και αυγογιαουρτοπολεμο στο κτιριο του...Πιστεψτε γνωριζω τι πρακτορικα μεθοδευμενο θα ειπωθει γιατι ξερω ποιοι εχουν αναλαβει "επιστημονικη" εργολαβια να αποδομησουν την ελληνικη κοινωνια και ψυχη και να ξαναφερουν πληρη υποταγη και εθελοδουλεια...

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΪ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1821

ΤΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΤΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821
ΣΤΗΝ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ" ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ!!!

Αφού δεν τους έχουμε πάρει ακόμα με τις πέτρες, αποθρασύνονται και ετοιμάζουν την αλλοίωση της ιστορίας, με αιχμή του δόρατος τον προπαγανδιστικό σταθμό της Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικής Εξουσίας, τον τηλεοπτικό σταθμο ΣΚΑΪ (τα αρχικά θα μπορούσαν να σημαίνουν Σαλαμοποίηση Και Ανατροπή Ιστοριας).
Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουν ακριβή σειρά, με γυρίσματα σε πέντε χώρες, η οποία θα αναφέρεται στον αγώνα του 1821 αλλά με "νέα θεώρηση" των γεγονότων, μετά από "έρευνα" που έγινε επί δύο χρόνια από ομάδα ιστορικών στην οποία συμμετέχει Τούρκος ιστορικός για να υπάρχει και η άλλη άποψη!!!
Λέγανε μάλιστα με υπερηφάνεια, σήμερα που το ανακοίνωναν, ότι θα συζητηθεί και θα γίνει χαμός!!!

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΡΩΝΕΣ ΤΟΥΣ

http://oimos-athina.blogspot.com/2010/10/1821.html

Ανώνυμος είπε...

Η υπομονη του γραφοντος και η ανοχη σε διεθνη παρακρατικα παιχνιδια ψυχολογικων επιχειρησεων εις βαρος των ελληνων με υπονομευση του ηθικου εχει φτασει στο τελος.Να θυμαστε οτι θα εχουμε μεγαλα ντραβαλα με τον ανθελληνικο πρακτορα ψυχολογικου πολεμου σκαι προσεχως...πρεπει να ετοιμαζομαστε για περικυκλωση των κατασκοπων και του κτιριου του φαληρου και αυγογιαουρτοπολεμο στο κτιριο του...Πιστεψτε γνωριζω τι πρακτορικα μεθοδευμενο θα ειπωθει γιατι ξερω ποιοι εχουν αναλαβει "επιστημονικη" εργολαβια να αποδομησουν την ελληνικη κοινωνια και ψυχη και να ξαναφερουν πληρη υποταγη και εθελοδουλεια...

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΪ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 1821

ΤΟ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΤΕ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 1821
ΣΤΗΝ "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ" ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ!!!

Αφού δεν τους έχουμε πάρει ακόμα με τις πέτρες, αποθρασύνονται και ετοιμάζουν την αλλοίωση της ιστορίας, με αιχμή του δόρατος τον προπαγανδιστικό σταθμό της Παγκόσμιας Τραπεζοπιστωτικής Εξουσίας, τον τηλεοπτικό σταθμο ΣΚΑΪ (τα αρχικά θα μπορούσαν να σημαίνουν Σαλαμοποίηση Και Ανατροπή Ιστοριας).
Συγκεκριμένα θα παρουσιάσουν ακριβή σειρά, με γυρίσματα σε πέντε χώρες, η οποία θα αναφέρεται στον αγώνα του 1821 αλλά με "νέα θεώρηση" των γεγονότων, μετά από "έρευνα" που έγινε επί δύο χρόνια από ομάδα ιστορικών στην οποία συμμετέχει Τούρκος ιστορικός για να υπάρχει και η άλλη άποψη!!!
Λέγανε μάλιστα με υπερηφάνεια, σήμερα που το ανακοίνωναν, ότι θα συζητηθεί και θα γίνει χαμός!!!

ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΑΤΡΩΝΕΣ ΤΟΥΣ

http://oimos-athina.blogspot.com/2010/10/1821.html

Ανώνυμος είπε...

Διαβασα σημερα ενα παραπολιτικο για τις σχεσεις καρατζαφερη-υφυπουργου αμυνας μπεγλιτη που ανεφερετο στο διαλογο τους για τον μεντρεσε εν αθηναις.Ο μπεγλιτης (δηλαδη η πλευρα των ημισεληνοφορων υποτακτικων που εκτελουν σχεδια ,κατοπιν αφθονης εξαγορας συνειδησεων απο πετροδολαρια ισλαμοπροφητων που καταληγουν μαυρα στα αλλοτριωμενα χριστιανομαχα κομματα) απεκαλεσε τον πρωτο(δηλαδη τους απορριπτοντες την εγκατασταση του ισλαμ,την πλειονοψηφια των απλων ελληνων που σκεπτονται ειτε κεντρωοι,δεξιοι,ακροδεξιοι η αριστεροι αθεοι) ισλαμοφοβικο.

Προσεχτε τωρα λογικη.
Εχεις ενα σπιτι,εμφανιζομαι εγω με μια βαριοπουλα και αρχιζω να ισοπεδωνω μεσοτοιχιες για να φτιαξω
ο,τι θελω εγω ο γειτονας-η και ξενος τελειως.
Βγαινεις εσυ και με βλεπεις ,με ρωτας εκπληκτος ,τι κανεις εκει ρε?
Και εγω σου απαντω κουνωντας αλαζονικα και περιφρονητικα το κεφαλι.
Εισαι βαριοπουλοφοβος και δεν σε υπολογιζω!!!

Αλλο παραδειγμα.
Εχεις παλι ενα σπιτι,ερχομαι απεξω και βαζω αυθαιρετα ενα μελισσι δηλωνοντας οτι ο χωρος μου ανηκει.
Γεμιζει το σπιτι μελισσες ,σφηκες,πρηζομαι απο τα τσιμπηματα,κινδυνευω.
Πεταγεσαι και μου λες,τι κανεις εκει ρε?

Εγω σου απαντω,με υφος αλαζονικο και χωρις πλειονες δικαιολογιες,
Εισαι μελισσοφοβος,και συνεχιζω με το μελισσι χωρις ετερη εξηγηση!!!

Στην φαρμα των ζωων του οργουελ αυτο ελεγετο αντιστροφη των εννοιων.Στον νεο "γεναιον" κοσμο το καλο θα ονομαζεται κακο,ο ουρανος γη και το σωστο λαθος!!
Ειναι εξωφρενικη η αλαζονια των εξουσιαστων που οδηγουν τους ελληνες σε εξαθλιωση,υποδουλωση και αποξενωση απο την γη τους,χωρις να κουνιεται εδω και 20 χρονια φυλλο.Ειναι απιστευτο σε εναν ασημαντο απο ιστορικης αποψεως χρονο 10-15 ετων η ελλας να εχει υποστει τετοιον εποικισμο, τοση φθορα και οι ελληνες στον συλλογικο ψυχισμον τους οση δεν εγενετο επι αιωνες!!

Ειναι καταπληκτικο με ποση αλαζονεια χωρις σοβαρα επιχειρηματα για το ωφελος και τα κοστη για την κοινωνια μας προωθουνται συμβολα νεο-κατακτησης,εποικισμου μας και ανταμοιβης πρακτικων τσαμπουκαλιδικης κατακτησης ξενων πληθυσμων!!!


θα κανουμε δηλαδη τους μωαμεθανους σε ρολο ισραηλινων εποικιστων της ιερουσαλημ και την αθηνα σε νεα ιερουσαλημ του ισλαμ?αν συνεχισετε τον εποικισμο η αριθμητικη δυναμικη των μαζων θα το προκαλεσει.

τετοιες ιστοριες θα ανοιξετε μπεγλιτη?το θελουν αυτο οι ελληνες η ειναι σε αφασια?αλλα εδω δεν αντεδρασαν 20 χρονια ,δωσμενοι στην καταναλωση με δανεικα που προετοιμαζαν την προδοσια και την εξαγορα συνειδησεων, στον εποικισμο,στο καταληκτικο συμβολο του εποικισμου θα αντισταθουν?τους εχουν κανει πλυση εγκεφαλου ,υπονομευση ηθικου και την αφασια και τον αυτισμο τον εκαλλιεργησαν λιγο λιγο ωστε να μην ειναι αντιληπτος και να επελθει οριστικη προσαρμογη...

ΥΓ.Ο Μπεγλιτης,ανθρωπος της αμερικανικης αντμινιστρεισον,εν ετει 1991 ως διπλωματης εν αθηναις,περιδιαβαινε το κτιριον της βουλης και μετεφερε σε βουλευτες με αντιρρησεις την απαιτηση της πρεσβειας να αποδεχτουν οι ελληνες βουλευτες την μαζικη εισβολη αλβανων στην ελλαδα ,γιατι ηταν αναγκη των ηπα να περασει στο καπιταλιστικο στρατοπεδο η χωρα αυτη!Μαρτυς αυτης της συμπεριφορας ητο βουλευτης ηπειρου τοτε της νδ,δηλωσας αυτο δημοσιως προ ετων!!
Η συνεχεια βεβαια του εν συνεχεια εποικισμου μειντ ιν usa γνωστη...Μετα 19 ετη ο μπεγλιτης υφυπουργος ελληνικου στρατου,η βουλη να κτιζει νεοοθωμανικους μιναρεδες στα ερειπια του ελληνικου πολιτισμου και η ελλας υπο εθνοκοινωνικοοικονομικη αποσυνθεση....

Ανώνυμος είπε...

Διαβασα σημερα ενα παραπολιτικο για τις σχεσεις καρατζαφερη-υφυπουργου αμυνας μπεγλιτη που ανεφερετο στο διαλογο τους για τον μεντρεσε εν αθηναις.Ο μπεγλιτης (δηλαδη η πλευρα των ημισεληνοφορων υποτακτικων που εκτελουν σχεδια ,κατοπιν αφθονης εξαγορας συνειδησεων απο πετροδολαρια ισλαμοπροφητων που καταληγουν μαυρα στα αλλοτριωμενα χριστιανομαχα κομματα) απεκαλεσε τον πρωτο(δηλαδη τους απορριπτοντες την εγκατασταση του ισλαμ,την πλειονοψηφια των απλων ελληνων που σκεπτονται ειτε κεντρωοι,δεξιοι,ακροδεξιοι η αριστεροι αθεοι) ισλαμοφοβικο.

Προσεχτε τωρα λογικη.
Εχεις ενα σπιτι,εμφανιζομαι εγω με μια βαριοπουλα και αρχιζω να ισοπεδωνω μεσοτοιχιες για να φτιαξω
ο,τι θελω εγω ο γειτονας-η και ξενος τελειως.
Βγαινεις εσυ και με βλεπεις ,με ρωτας εκπληκτος ,τι κανεις εκει ρε?
Και εγω σου απαντω κουνωντας αλαζονικα και περιφρονητικα το κεφαλι.
Εισαι βαριοπουλοφοβος και δεν σε υπολογιζω!!!

Αλλο παραδειγμα.
Εχεις παλι ενα σπιτι,ερχομαι απεξω και βαζω αυθαιρετα ενα μελισσι δηλωνοντας οτι ο χωρος μου ανηκει.
Γεμιζει το σπιτι μελισσες ,σφηκες,πρηζομαι απο τα τσιμπηματα,κινδυνευω.
Πεταγεσαι και μου λες,τι κανεις εκει ρε?

Εγω σου απαντω,με υφος αλαζονικο και χωρις πλειονες δικαιολογιες,
Εισαι μελισσοφοβος,και συνεχιζω με το μελισσι χωρις ετερη εξηγηση!!!

Στην φαρμα των ζωων του οργουελ αυτο ελεγετο αντιστροφη των εννοιων.Στον νεο "γεναιον" κοσμο το καλο θα ονομαζεται κακο,ο ουρανος γη και το σωστο λαθος!!
Ειναι εξωφρενικη η αλαζονια των εξουσιαστων που οδηγουν τους ελληνες σε εξαθλιωση,υποδουλωση και αποξενωση απο την γη τους,χωρις να κουνιεται εδω και 20 χρονια φυλλο.Ειναι απιστευτο σε εναν ασημαντο απο ιστορικης αποψεως χρονο 10-15 ετων η ελλας να εχει υποστει τετοιον εποικισμο, τοση φθορα και οι ελληνες στον συλλογικο ψυχισμον τους οση δεν εγενετο επι αιωνες!!

Ειναι καταπληκτικο με ποση αλαζονεια χωρις σοβαρα επιχειρηματα για το ωφελος και τα κοστη για την κοινωνια μας προωθουνται συμβολα νεο-κατακτησης,εποικισμου μας και ανταμοιβης πρακτικων τσαμπουκαλιδικης κατακτησης ξενων πληθυσμων!!!


θα κανουμε δηλαδη τους μωαμεθανους σε ρολο ισραηλινων εποικιστων της ιερουσαλημ και την αθηνα σε νεα ιερουσαλημ του ισλαμ?αν συνεχισετε τον εποικισμο η αριθμητικη δυναμικη των μαζων θα το προκαλεσει.

τετοιες ιστοριες θα ανοιξετε μπεγλιτη?το θελουν αυτο οι ελληνες η ειναι σε αφασια?αλλα εδω δεν αντεδρασαν 20 χρονια ,δωσμενοι στην καταναλωση με δανεικα που προετοιμαζαν την προδοσια και την εξαγορα συνειδησεων, στον εποικισμο,στο καταληκτικο συμβολο του εποικισμου θα αντισταθουν?τους εχουν κανει πλυση εγκεφαλου ,υπονομευση ηθικου και την αφασια και τον αυτισμο τον εκαλλιεργησαν λιγο λιγο ωστε να μην ειναι αντιληπτος και να επελθει οριστικη προσαρμογη...

ΥΓ.Ο Μπεγλιτης,ανθρωπος της αμερικανικης αντμινιστρεισον,εν ετει 1991 ως διπλωματης εν αθηναις,περιδιαβαινε το κτιριον της βουλης και μετεφερε σε βουλευτες με αντιρρησεις την απαιτηση της πρεσβειας να αποδεχτουν οι ελληνες βουλευτες την μαζικη εισβολη αλβανων στην ελλαδα ,γιατι ηταν αναγκη των ηπα να περασει στο καπιταλιστικο στρατοπεδο η χωρα αυτη!Μαρτυς αυτης της συμπεριφορας ητο βουλευτης ηπειρου τοτε της νδ,δηλωσας αυτο δημοσιως προ ετων!!
Η συνεχεια βεβαια του εν συνεχεια εποικισμου μειντ ιν usa γνωστη...Μετα 19 ετη ο μπεγλιτης υφυπουργος ελληνικου στρατου,η βουλη να κτιζει νεοοθωμανικους μιναρεδες στα ερειπια του ελληνικου πολιτισμου και η ελλας υπο εθνοκοινωνικοοικονομικη αποσυνθεση....

Ανώνυμος είπε...

μιας και ο χατζαρας δεν θα κατεβει στις εκλογες ψηφιζουμε χαντζαρα!!!

Χαντζάρας Ν. Αλκιβιάδης
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΓΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ


http://gianniotis.blogspot.com/
2010/10/2010_21.html

Ανώνυμος είπε...

Συμβιβάστηκε κι ο Μιχαλολιάκος τής « Χρυσής Αυγής » - Θέλει να είναι "politically correct" κι αυτός ...

ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο Ν. ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ
-ΤΟ ΔΗΛΩΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΛΙΓΟ (ΤΡΙΤΗ 26.10.2010, ώρα 23.30 περίπου στο HIGH CHANNEL)-

Ο Ν. Μιχαλολιάκος, πιστός στο σύστημα και ξεπουλώντας τους αγώνες, ακόμα και των τελευταίων οπαδών του, διεκήρυξε πριν από λίγο, δημοσίως, μέσω του high channel, κατά τον πλέον επίσημο και αναμφισβήτητο τρόπο, ότι είναι υπέρ της ανεγέρσεως τζαμιού στην Αθήνα, «υπό προϋποθέσεις». Η προϋπόθεση δε, που έθεσε, είναι η μείωση του αριθμού των μουσουλμάνων, με άλλα λόγια η γνωστή από τον Καρατζαφέρη «ποσόστωση». Φυσικά, αυτή δεν μπορεί να είναι η θέση αυτών που κάνουν «ασυμβίβαστο αγώνα» και «εθνική αντίσταση».

Με αυτήν την δήλωση (και όχι μόνο με αυτήν) ο «κύριος» αυτός έφτυσε τα πιστεύω και τους αγώνες των μελών της Χρυσής Αυγής, αφού γι’ αυτόν η Χρυσή Αυγή δεν είναι παρά μία προσωπική επιχείρηση, η οποία, συγχρόνως, χρησιμεύει και ως μαντρί, αλλά και ως βαλβίδα ασφαλείας για το σύστημα.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΗΞΕΡΕ ΑΡΑΓΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΛΣΟΝ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΤΟ 1975?

ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΚΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ?

""ΕΧΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ,ΕΝΑΝ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ""

συνεντευξη playboy magazine,οκτωβριος 1975.


ΧΕΝΡΥ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ

""ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΕΝΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΜΑΣ""

στο Seattle Post Intelligence ,1975

""ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ""

C. Douglas Dillon, 1975,

Μελος του council on foreign relations CFR,επιτιμος προεδρος του ινστιτουτου για την παγκοσμια ταξη,πρωην υπουργος οικονομιας των ΗΠΑ επι J.F.KENNEDY.

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΗΞΕΡΕ ΑΡΑΓΕ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΕΛΣΟΝ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΤΟ 1975?

ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΚΙΩΔΟΥΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΑΠΛΗ ΣΥΜΠΤΩΣΗ?

""ΕΧΩ ΑΚΡΑΔΑΝΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ,
ΠΟΛΙΤΙΚΟ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ,ΕΝΑΝ ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ""

συνεντευξη playboy magazine,οκτωβριος 1975.


ΧΕΝΡΥ ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ

""ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΟ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΙ ΕΝΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΜΑΣ""

στο Seattle Post Intelligence ,1975

""ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΙΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ""

C. Douglas Dillon, 1975,

Μελος του council on foreign relations CFR,επιτιμος προεδρος του ινστιτουτου για την παγκοσμια ταξη,πρωην υπουργος οικονομιας των ΗΠΑ επι J.F.KENNEDY.

Ανώνυμος είπε...

Ο Ν.ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΣΤΟ HIGH CHANNEL EAN ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ!
ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ.ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΤΙ ΡΟΛΟ ΠΑΙΖΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ.