9/7/18

9 Ιουλίου 1715. Η Άλωση του Παλαμηδίου και η Παράδοση του Ναυπλίου

Όπως γράφει ο αυτόπτης Μάνθος Ιωάννου.... «Και το Σάββατο την αυγήν δίδει φωτιάν στη μίναν κ ‘ εγύρισαν τους Χριστιανούς, λίγοι αναμείναν».

 Ο Οθωμανικός στρατός με το σήμα του Σερασκέρη, ‘άρχισε την έφοδο κατά του Παλαμιδίου του οποίου τα πλείστα των πυροβόλων είχαν «καθηλωθεί». 
Η φρουρά εκ 500—600 ανδρών ανετράπη γρήγορα . 
Ό Ενετός Διοικητής του Παλαμηδίου Ζάκος, ο άρχηγός της φρουράς Αθηναίος Λεονάρδος Ταρωνίτης και όσοι της φρουράς δεν μπόρεσαν να διαφύγουν προς την πόλιν κατεσφάγησαν υπό των Τούρκων. 

Το Τουρκικό σώμα, το ταγμένο κατά του Ναυπλίου,με την ανατίναξη του λαγουμιού διέρρηξε το εξωτερικό σφηνοειδές πρόχωμα του προμαχώνα της Πύλης της Ξηράς,, και το οποίο οι Ενετοί εξελθόντες προσπάθησαν να το κλείσουν ματαίως. 

«Η φρουρά του Ναυπλίου και της Ακροναυπλίας πανταχόθεν προσβαλλομένη περιήλθεν εις άπέλπιδα θέση μη άριθμούσα δέ ήδη πλέον τών 700 άνδρών, και ούδαμόθεν ούδεμίαν προσδοκώσα βοήθειαν, τό μάταιον άλλως τής αντιστάσεως καθορώσα, ύψωσε τήν λευκήν σημαίαν και παρεδόθη άνευ όρων εις τήν διάκρισιν τών νικητών, ύψωσε τήν λευκήν σημαίαν και παρεδόθη άνευ όρων εις τήν διάκρισιν τών νικητών». 

Οι Τούρκοι την μεσημβρία του Σαββάτου  9 Ιουλίου 1715, άνοιξαν τις πύλες και ορμήσαν για πλιάτσικο έξ όλων τών σημείων εις τήν πόλιν " θύοντες και λεηλατοΰντες" το  παν . 

"Οι Τούρκοι κύριοι ούτω γενόμενοι πάντων τών φρουρίων τοΰ Ναυπλίου,  τά πάντα παρέδωκαν εις την αρπαγήν και την καταστροφήν. Η φρουρά και οι κάτοικοι υπέστησαν  πανωλεθρίαν. Οι πλείστοι τούτων έσφάγησαν εις τα οδούς  κατά τήν ώραν τής πρώτης εισβολής. Ό Ενετός Φρούραρχος, ο Ελλην Άρχηγός Πάλης και πάντες οί άξιωματικοί και οί έν τέλει ανηλεώς έθανατώθησαν. Ό εύπορώτερος τών Ναυπλιέων Ελλήνων Θεόδωρος Πλανήτερος συναπωλέσθη μετά τοΰ άδελφοΰ του και τής περιουσίας του ολοκλήρου".

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αξιωματικοί και αντάρτες του Ε.Λ.Α.Σ.

Χθές το ραδιόφωνον εξήγγειλε, ότι οι Αλβανοί βαδίζουν εναντίον της Ηπείρου. Βούλγαροι εισήλθον εις την Ελληνικήν Δυτικήν Μακεδονίαν και σφάζουν. Οποία προσβολή!!! Οι νικηταί μετεβλήθησαν εις ηττημένους. Γιατί;

Εις τας τάξεις σας υπηρετούν Γερμανοί, Βούλγαροι και Ιταλοί, υπό το πρόσχημα δήθεν, ότι είναι κομμουνισταί και υπακούετε εις αυτούς.

Έλληνες, γιατί δεν σας καλούν οι Βούλγαροι κομμουνισταί να πάτε στην Βουλγαρία να επιβάλετε εκεί το κομμουνιστικό καθεστώς πρώτα; να ρίξετε την Κυβέρνησίν των, πού ήταν σύμμαχος με τους Γερμανούς; να διαλύσετε τον στρατόν της και να τον κάμετε με καθοδηγητάς και καπεταναίους; Όχι, δεν σας καλούν, μπήκανε μέσα εις τας τάξεις σας εκμεταλλευόμενοι την φιλοδοξίαν, την βλακείαν και ασυνειδησίαν των μωροδόξων αρχηγών σας για να διαλύσουν την πατρίδα μας, να μας πάρουν την Μακεδονίαν και την Θράκην.

Το Υπουργικόν Συμβούλιον σας καλεί δια τελευταίαν φοράν να στρέψετε τα όπλα εναντίον των Γερμανών, των Βουλγάρων και των Ιταλών, που έχετε στας τάξεις σας και ύστερα να καταθέσετε τα όπλα και να καταταγήτε εις τον Εθνικόν Στρατόν και να πάμε όλοι μαζί εναντίον των Γερμανο-βουλγάρων.

Όποιος παρουσιασθή και καταθέση το όπλον εντός 48ώρου αμνηστεύεται.

Θα δικασθούν μόνον οι αρχηγοί και οι δολοφόνοι.

Όσοι συνεχίσουν τον εμφύλιον πόλεμον θα δικασθώσιν ως στασιασταί εν ώρα πολέμου και προδόται της πατρίδος. Η περιουσία των θα δημεύεται υπέρ του Έθνους.

Απευθύνομαι τελευταίως προς τον λαόν της υπαίθρου. Γνωρίζω ότι σας επεβλήθη τυραννία, έχετε υπομονή. Με την απελευθέρωση Αθηνών και Πειραιώς έχομεν οργανώσει ήδη 5 Ταξιαρχίας αρτίως εξωπλισμένας και εντός ολίγου θα επιβληθή το Κράτος του Νόμου.

Εις ολόκληρον την χώραν θα σας αποδωθούν αι ελευθερίαι για να εκλέξετε το πολίτευμά σας και την Κυβέρνησίν σας. Το Έθνος μας θα καταλάβη πάλιν την πρέπουσαν θέσιν μεταξύ των συμμάχων Εθνών, την θέσιν που δικαιούται το τόσον αίμα.

Το Κράτος του Νόμου θα επιβληθή, η Ελλάς θα γίνη μεγάλη, είτε το θέλουν, είτε όχι, οι ολίγοι στασιασταί και οι εχθροί της.

23 Δεκεμβρίου 1944

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Γ. Παπανδρέου

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ»

Ανώνυμος είπε...

To 1715 Οι Τουρκοι εισέρχονται στην Βενετοκρατούμενη Πελοπόννησο και την κατακτούν πολύ εύκολα καθως ο ελληνικός πληθυσμός της είχε σιχαθεί την Βενετοκρατία και δεν έβλεπε διαφορά στο να γυρίσει στην προηγούμενη κατάσταση της Τουρκοκρατίας. 28 χρόνια πριν Οι Βενετοι είχαν καταλάβει με ευκολία την Πελοπόννησο καθώς ο Ελληνικός πληθυσμός έβλεπε τους Χριστιανούς Βένετους ως ελευθερωτές.
Αυτά για να καταλαβαίνουμε ότι Δυτικοί και Ανατολικοί είναι το ίδιο εχθροί μας.