23/11/23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς 3°C ἐν Οὐψάλα. Σκότος, ὑγρασία, χιὼν. -33°C βορείως. Χειμών. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἀποτίων φόρον τιμῆς εἰς τὸν μέγιστον Κυβερνήτην, Τζών Φ. Κέννεντυ, τὸν Φιλέλληνα καὶ γαλουχημένον ἀπὸ τὸν Πατριωτισμόν τῶν Ἑλλήνων, ἐπαναλαμβάνω τὸ “Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,” «Μὴν ἐρωτᾶς τὶ δύναται νὰ κάνῃ ἡ πατρίδα σου δι' ἐσένα – ἐρώτησε τὶ δύνασαι νὰ κάνῃς ἐσὺ διὰ τὴν πατρίδα σου». 

Ἐξήντα ἒτη (χθές, 22/11) ἀπὸ τὴν  ἀποτρόπαιον δολοφονίαν του. Οἱ δολοφόνοι κρύπτονται ἀκόμη. 
Μὴν διαβάζετε τές σάχλα - μάρες, τὰ "αχλα μπούχλα" ὃτι ὁ Λι Χάρβεϊ Ὂσβαλντ τὸν ἐδολοφόνησεν ἀπὸ τὸ σχολεῖο ποὺ ἠργάζετο, καὶ ὁ ὁποῖος ἐδολοφονήθη δύο ἡμέρας ἀργότερα ἀπό τὸν Τζακ Ρούμπι. 
Οἱ δολοφόνοι ἦσαν ἒνστολοι εἰς τὸν περίγυρον καὶ ἐκπροσωποῦσαν τὰ ἲδια συμφέροντα τῶν δολοφόνων τοῦ Ἒλληνος Κυβερνήτη Ἱωάννη Α. Καποδίστρια. 
Σύμπτωσιν ἀποτελεῖ τὸ ὂνομά των. Τζών καὶ Ἱωάννης! 
Ἀλλὰ καθόλου σύμπτωσιν ΟΙ ΗΘΙΚΟΙ ΑΥΤΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΕΛΟΝΤΕΣ, ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΟΡΜΗ
Ὑπῆρξαν καὶ οἱ δύο Πατριῶται, Ὑπέρμαχοι τῆς οίκονομικῆς εὐρωστίας τοῦ κράτους ποὺ ἐκυβερνοῦσαν. 
ΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ secret societies, τῶν "μυστικῶν ἑταιρειῶν", τῶν παρακρατικῶν ὀργανώσεων (σήμερον τῶν τοκογλυφικῶν συμμοριῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἐμφανῶν ΜΚΟ).
Ἡ Ἐπανελλήνισις ὃμως τῶν Ἑλλήνων ἂρχεται μὲ τὸν ἀρχαῖον 'Ὓμνον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους.
Ἂλφα Βῆτα Γάμμα Δέλτα Ἒψιλον... Μάλιστα, τὸ ἀλφάβητον!
Ἀποκωδικοποιῶντες τὴν γνωστὴν αὐτὴν διάταξιν, ποὺ ἔγινε συμφώνως τῶν ἀρχῶν τῆς Ἑρμητικῆς φιλοσοφίας, ἔχομεν τὰ ἀκόλουθα:
ΑΛ ΦΑ, ΒΗ ΤΑ ΓΑ, (Α)ΜΑ ΔΕ (Ε)Λ ΤΑ ΕΨ ΙΛΩΝ, ΣΤ(Η) ΙΓΜΑ, ΖΗ ΤΑ, Η ΤΑ, ΘΗ ΤΑ ΙΩΤΑ ΚΑ ΠΑΛΑΜ, ΔΑ, ΜΗ ΝΥΞ Η, 
Ο ΜΙΚΡΟΝ, ΠΥΡΟΣ ΙΓΜΑ ΤΑΦΥ (Ε)Ψ ΙΛΩΝ, ΦΥ ΨΥΧΗ Ο ΜΕΓΑ.
Ὕμνος εἰς τὸ φῶς καὶ τὴν ψυχή.
Ὃπως ἀντιλαμβάνεται ὁ Ἓλλην, τὰ ἱερότερα βιβλία τῶν Ἑλλήνων τὸ γένος, τὰ πλέον ἐθνικὰ καὶ παιδαγωγικὰ εἶναι τὰ ἒπη τοῦ προπάτορος Ὁμήρου - Ὀδυσσέως καὶ τῶν Μουσῶν. Ὃμηρος ἦτο ὀ Ὀδυσσεύς, ὃμηρος τῆς Θαλάσσης καὶ τῶν κλιματικῶν ἀλλαγῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Μοῦσαι ὑπῆρξαν αἱ γυναῖκες, αἱ ἐπιστημόνισσαι τῶν Πανεπιστημίων τῆς Ἀρχαίας ἐποχῆς, τῆς προκλασσικῆς ἐποχῆς. Ἐκεῖναι ποὺ ἐκρατοῦσαν "ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΩΝ. 
Ἂν μετέπειτα ἂλλοι λαοί ἐχρησιμοποίησαν τὴν λέξιν 'ἀρχεῖον' ὡς Ark of the Covenant (ἑρμην. ὡς Διαθήκη) δι' ὀνομασίαν "κιβωτοῦ" ἢ ἂλλως, ἡ λέξις χρησιμοποιεῖται εὑρέως μὲ τὴν ἀρχικήν ἒννοιαν τῆς Ἀρχειοθεσίας, τοῦ Ἀρχείου. Διὰ τῶν "μουσῶν" μάλιστα τὰ παλαιά ἀρχεῖα τῶν πόλεων λέγονται ΜΟΥΣΕΙΑ. Καὶ αὐτὰ εἰς ὃλον τὸν γνωστόν πανευρωπαϊκόν κόσμον (Εὐρώπη, Ἀμερική, Αὐστραλία).
Διὰ τοῦ πολυτονικοῦ μάλιστα συστήματος, διδασκώμεθα τὴν ἀκριβήν προφοράν λημμάτων καὶ φράσεων, ποὺ ὃταν ὁμιλοῦμε, ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝ ΟΡΘΩΣ, δημιουργοῦν τὰς πολυθρύλητας ΣΥΝΑΨΕΙΣ. Συνάψεις ὑγείας, εὐεξίας, εὐδαιμονίας καὶ λογικῆς διὰ ἓναν ἀκατάβλητον ἐπίγειον βίον. Ἂλλως περπατῶμεν ὡς κουτ' ὀρνίθια!
Πᾶρε τὴν Ἰλιάδα, ἀρχαῖον (σημ.= ἀρχικόν) κείμενον εἰς πολυτονικόν καὶ διάβασέ κάποιο ἀπόσπασμα ὃπως ἐπιβάλλουν οἱ τόνοι. Λ. χ.
Β591. Οἳ δὲ Πύλον τ' ἐνέμοντο καὶ Ἀρήνην ἐρατεινὴν
καὶ Θρύον Ἀλφειοῖο πόρον καὶ ἐΰκτιτον Αἰπὺ
καὶ Κυπαρισσήεντα καὶ Ἀμφιγένειαν ἔναιον
καὶ Πτελεὸν καὶ Ἕλος καὶ Δώριον, ἔνθά τε Μοῦσαι
ἀντόμεναι Θάμυριν τὸν Θρήϊκα παῦσαν ἀοιδῆς
Οἰχαλίηθεν ἰόντα παρ' Εὐρύτου Οἰχαλιῆος·
(Ἀπόδοσις. Ἐκείνοι ποὺ ἐζοῡσαν καὶ εἰς τὴν Πύλον καὶ εἰς τὴν ὂμορφην Αρήνην / καὶ εἰς τὸ Θρύον, τὸ πέρασμα τοῦ Ἀλφειοῦ, καὶ εἰς τὸ καλοκτισμένον Αἰπὺ / καὶ οἱ κατοικοῦντες εἰς τὸν Κυπαρισσήεντα καὶ εἰς τὴν Ἀμφιγένεια / και εἰς τὴν Πτελεόν
καὶ εἰς τὸ Ἒλος καὶ εἰς τὸ Δώριον, ὃπου αἱ Μοῦσαι ἀντάμωσαν τὸν Θάμυριν τὸν Θράκα καὶ τὸν ἒκαναν νὰ παύσῃ νὰ ψάλλῃ,
καθώς ἢρχετο ἀπὸ τὴν Οἰχαλίαν, ἀπὸ τὸν Εὒρυτον τὸν Οἰχαλέαν).
Ἐδῶ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝ ἐπὶ πλέον ὃτι Η ΠΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΣΤΩΡΟΣ, ἡ πρωτεύουσα τῆς Τριφυλίας, τῶν ὁμηρικῶν ἐτῶν τοποθετεῖται εἰς τὴν Ζαχάρω - Ἀρήνη. Εἰς τὴν θέσιν Καλύδωνα. Διότι ὁ Ὃμηρος - Ὀδυσσεύς ἀνέφερεν τὰ βασίλεια μὲ τὴν  πρωτεύουσα πρώτην ἢ τελευταίαν, ἡ ὁποία πάντοτε κατεῖχεν τὴν μεσαίαν γεωγραφικήν θέσιν ἐνῶ αἱ πόλεις (καὶ νῆσοι) ἀπαριθμοῦντο ἀπὸ βορρᾶν πρὸς νότον. Θρύον Ἀλφειοῦ - Κυπαρισσία.
Ἡ ἐπανελλήνισις "ξεκινᾶ" ἀπὸ τὴν "Ἑλλήνων Συνείδησιν". Ἑλληνοενσυνείδησις ΟΥΔΟΛΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟΝ ἐμφυτεύεται εἰς ἐπήλυδας (δηλαδή εἰσβολεῖς, ἀπασχολούμενους ἀλλοδαπούς κλπ). Ἀτόπημα μέγα εἶναι δέ, καὶ ἡ ἀναζήτησις ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων τῆς ἀλλοδαπῆς. Διότι Χώρα καὶ κάτοικοι φοροῦν ΔΕΣΜΑ. "Τὰ δάνεια εἶναι δεσμά", ἒλεγεν συνεχῶς ὁ Σουηδός Πρωθυπουργός Γιόραν Πέρσον (1996 - 2006). ΟΥ ΠΑΤΡΙΟΝ!

http://deltio11.blogspot.com/

ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ