19/10/23

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς
 Ἑλληνίδας.  Μᾶλλον νεφελώδης εἰς 1°C ἐν Οὐψάλα. Χειμών; 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἂς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὴν καθημερινότητα. 
Πέραν τῆς "ἀριστερο - δεξιᾶς" ἀγγλοβλακείας.
Οἱ Ἓλληνες, ἐμεῖς οὐδέποτε ἐνδίδομεν. "Δὲν τὸ βάζομε κάτω", λέγουν
 πολλοί. Παλαιότερον ἐρωτοῦσαν ὃλοι: Ἐνέδωσες; Ὂχι, οὒ!.. 
Μία λέξις ἡ ἐρώτησις, μὲ τὸ ἀρνητικόν ἡ ἀπάντησις.
Εἰς τὸ Δημοτικόν Σχολεῖον ὀ δάσκαλος μᾶς ἐμάθαινε νὰ λέγωμε καὶ τὸ
 καταφατικόν "Μάλιστα".
Ἂς ἲδωμεν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Ἑλλάδα ἢ ἒχουν
 δεσμούς μὲ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν ἂλφα ἢ βήτα τρόπον. 
Σήμερον θὰ ἀναφερθῶμεν μόνον εἰς  Ἓλληνας, Ξένους καὶ Φιλέλληνας.
Ξένοι θεωροῦνται ὃσοι ἀλλοδαποί διαμένουν ἐκτὸς Ἑλλάδος καὶ εἶναι
 γόνοι, ἀπόγονοι ἢ καὶ συγγενεῖς κατὰ τρόπον τινὰ μὲ Ἓλληνας. 
Φιλέλληνες θεωροῦνται ὃλοι οἱ Ἂλλοι ποὺ ἂν καὶ ἀνήκουν εἰς ἂλλην
 φυλήν, ἒχουν ἂλλην ἰθαγένειαν, ἀγαποῦν τὴν Ἑλλάδαν καὶ ἒχουν φιλικούς
 δεσμούς μὲ τοὺς Ἓλληνας.

Vikingar. 

Οἱ Σουηδοί εἶχαν καὶ ἒχουν φιλικούς δεσμούς μὲ τὴν Ἑλλάδαν καὶ τοὺς

 Ἓλληνας, ἐπιβεβαιωμένα ἢδη ἀπὸ τὴν ἐποχήν τῶν Βίκιγκς 

(Μέση Περίοδος τῆς Ὓστερης Ρωμαϊκῆς Περιόδου, 700-1000 περίπου). 

Ἀναφέρεται λόγου χάριν ἡ Κωνσταντινούπολις ὡς Μίκλα Γκόαρντ

 (Miklagård, Miklagarör, mikla gård "den stora staden" : ἡ μεγάλη πόλις). 

Οἱ Ἓλληνες, ἢ ἂλλως ἀνατολικορωμαῖοι, τοὺς ἐδέχοντο φιλικῶς καὶ 

ἀντήλλασαν προϊόντα. 

Οἱ Βίκινγκς ἐπρομηθεύοντο ἁλάτι, καὶ πολλοί πολεμοῦσαν ὡς μισθοφόροι 

(ἐλέγοντο väringar, Βέριν(γ)καρ) ὑπὸ τοῦ Ρωμαίου (Βυζαντινοῦ)

 αὐτοκράτορος.

Ὁ Georg Von Rosen (1843 - 1923), κόμης καὶ διάσημος καλλιτέχνης ἦτο 

υἱός τοῦ Adolf Eugène von Rosen ("πατὴρ" τῶν Σουηδικῶν σιδηροδρόμων)

 καὶ τῆς Εὐφροσύνης Ρίζου-Ραγκαβῆ

Ἁδελφή τοῦ ποιητή Ἀλεξάνδρου Ρίζου-Ραγκαβῆ (ἀρχαιολόγος καὶ πολιτικός

, 1809- 1892).

Ὁ Sture Linnér (1917 - 2010), καθηγητής τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ

 λογοτεχνίας τοῦ Πανεπιστημίου, νυφευμένος μὲ τὴν Κλειώ 

Ταμπακοπούλου (1916 - 2005), εἶναι γνωστός φιλέλλην καὶ συγγραφεύς 

μὲ τεράστια προσφορά. 

Ἐγνώρισε τὴν σύζυγόν ὃταν τὸ 1941 μὲ τὸν Ἐρυθρόν Σταυρόν ἦλθεν εἰς τὴν

 Ἑλλάδα μὲ τρόφιμα καὶ ἂλλα ἀναγκαῖα. 

Τὸ δεύτερον Σουηδικόν πλοῖον τοῦ Ερ.Σταυροῦ πλοῖον ἐβυθίσθη ὑπὸ τῶν

 Ἂγγλων!! 

Ὁ Sture Linnér διεσώθη τὴν τελευταίαν στιγμήν τὸ 1961, ἐργαζόμενος

 εἰς τὸν ΟΗΕ, ὃταν ὁ δολοφονημένος Γραμματεύς τοῦ ΟΗΕ, 

Dag Hammarskjöld τοῦ εἶπε νὰ μείνῃ ἐκτὸς τοῦ ἀεροπλάνου, 

τὸ ὀποῖον μετέπειτα ἐξεράγη ἐν πτήσει Leopoldville (Kinshasa) τοῦ Κογκό.

 Ἱδρυτής τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀκροπόλεως, 2003, ἒγραψε πολλά βιβλία ὃπου 

ἀνέδειξεν τὴν (ἀρχαιο)Ελληνικήν Γραμματείαν, μὲ τελευταῖον ἒργον τὰ 

ποιήματα νίκης τοῦ ΠΙΝΔΑΡΟΥ, 2010.

Ὁ Axel Waldemar Persson (1888 - 1951), ἧτο καθηγητής Ἀρχαιοτήτων, 

ἀρχαιολόγος καὶ φιλόλογος εἰς τὴν Ἑλληνικήν γλώσσαν (κλασσικήν ἀρχαία

λεγομένην). Ἐτιμήθη ἀπὸ τὸ Ἑλληνικόν κράτος τὸ 1926, ὡς ἱππότης, 

"Τάγμα τοῦ Φοίνικος" καὶ ὡς ἀξιωματικός, "Τάγμα τοῦ Σωτῆρος" κλπ. 

Συμμετεῖχε ἐπίσης μὲ τὴν σύζυγόν του, ὃπως καὶ ὁ Sture Linnér, 

εἰς τὸν ἒρανον καὶ ἀποστολήν τῶν δύο Σουηδικῶν πλοίων τοῦ Ἐρ. Σταυροῦ

 πρὸς τὴν Ἑλλάδαν, 1943.

 Ἧσαν μέλη τῆς Σουηδικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ἑλλάδαν 

(Greklands Kommissionen).

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=7106

Ὁ Björn Ulvaeus, μέλος τῶν ΑΒΒΑ, θεωρεῖται καὶ αὐτὸς καὶ τὸ συγκρότημα
 μεγάλοι Φιλέλληνες, μὲ μεγάλο Φ. 
Ἒφεραν τὴν Χολλυγουντιανή ταινία Mamma mia (1 και 2), εἰς τὴν Σκιάθον
 καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδαν ὂχι τελείως τυχαία. 
Εἶχαν (καὶ ἒχουν) συνεργασία μὲ Ἓλληνες. 
Ὁ ἀείμνηστος ἐπιχειρηματίας καὶ ἐργολάβος Νίκος Γρίβας  (Στοκχόλμη) 
συνέβαλε ὣστε ἡ ἐργατικότης, ἡ συνέπεια καὶ ἡ ἐκτίμησις τῶν Ἑλλήνων 
νὰ ἐπιφέρῃ ἐκτίμησιν καὶ σεβασμόν.
Τὸ 2019 καὶ μετέπειτα, οἱ ΑΒΒΑ συνέχισαν νὰ "ντύνουν" εἰς τὸ λευκό καὶ 
τὸ γαλάζιο κέντρα ἀναψυχῆς.
Μεγάλος ὁ κατάλογος τῶν Σουηδῶν Φιλελλήνων...
ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, μετέχομεν εἰς τὰ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας 
μετ' αἰδοῦς καὶ δίκης.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: