22/3/18

ΚΛΙΜΑ 1453. ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΠΥΡΩΝ

«Νεοπολίται» εγκαταλείπουν τήν Φιλλανδίαν εις τούς 6,66◦C, διότι η Φιλλανδία τούς έδωσεν τήν σκαπάνην εργασίας...
Τό θέμα όμως είναι αι Σκοτειναί Δυνάμεις.
Δηλαδή νομαδικοί πληθυσμοί εις συγκερασμόν μετά αινιγματικών φυλών, οι οποίοι αναδύονται καί αυτοαναδεικύονται από χιλιετιών. Κοινωνία παρά ταύτα πολλών εθνών εις μείξιν, πρός δημιουργίαν ενός «λαού» έχει αποδειχθή ευάλωτη όσον καί αυτοκαταστροφούμενη κοινωνία.
Ισχυροί τριγμοί καί διαρκείς συγκρούσεις από τά κατώτερα στρώματα έως τούς υπάτους μίας κοινωνίας έχουν επιφέρει τήν αποδεκάτισιν είτε τήν αποδημίαν υγιών ατόμων μέ συνέπεια τήν παρακμήν ή καί τήν εξαφάνισιν αυτής ταύτης της κοινωνίας.
Συν τοίς άλλοις Πλείσται (πολυπολυτισμικαί) φυλαί πρός σφυρηλάτησιν μίας ενιαίας φυλής ουδέποτε έλαβεν χώραν εις τήν Ιστορίαν τών ανθρώπων (μοναδικόν παράδειγμα ίσως καταγράφεται η κοινωνία τών ΗΠΑ). Εκείνο όμως τό οποίον έχει καταγραφεί κατά τήν ιδίαν προσωπικήν γνώσιν καί αντίληψιν είναι τό πλήθος ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΑΣ διά μέσου τών χιλιετηρίδων. Λαθροχειρία ονόματος, όπως Η ΦΟΙΝΙΚΗ (καί οι Φοίνικες).
Όπου κράτος καί λαθρόχειρ λαός τής Φοινίκης εξηφανίσθησαν. Επίσης δέ έχει καταγραφή καί η επιβολή αλλαγής ονομασίας βασιλείου ή φυλης, κοσμοαντιλήψως είτε λατρείας, ως καί γλώσσης, όπως Ρωμανία > οθωμανική αυτοκρατορία κλπ Χρόνου παρελθόντος όμως η επιστροφή πρός τήν κοινωνίαν τών Προπάλων αποβαίνει αναπόφευκτος. Είτε επιβάλλεται ο Μεσαίων και ή η κοινωνία τών ανθρώπων παρακμάζει καί εξαφανίζεται. Ιδία μοίρα-πορεία αναμένεται καί εις λαθρόχειρας τών Σκοπίων. Ενώ η απελπιστική πορεία κάποιου έντεχνου λαού ονόματι τουρκία θά ακολουθήσει σταδιακώς τήν πορείαν καί κατάληξιν τής πρώην οθωμανικής «αυτοκρατορίας». Πορείαν αποσυνθέσεως.

Μήν λυπάσθε, ως εκ τούτου πολυφυλετικούς α-πάτριδας καί δι-εθνιστάς.
Όποιος είναι πατριώτης έχει Πατρίδα καί χρειάζεται βοήθεια νά επιστρέψη εις αυτήν. Εκεί σφυρηλατείται η Ιστορία λαών καί Ανθρωπότητος.
Όποιος ουδεμίαν πατρίδαν έχει άς συνεχίση τήν πορείαν του μέ ένα εισιτηριάκι πρός τό Υπερπέραν. Εις τό καλό λοιπόν! Διαθέτει η Ελλάς μπλοκάκι επιδομάτων; Από πού; Ακούων τέλος πώς επιτήδειοι «δημοσιογράφοι» χρησιμοποιούν διεθνώς Ελληνικάς λέξεις όπως epistemic (επιτήδευσις), skepsis (αμφισβήτησις) ενοχλούμαι σφόδρα διά τήν ταύτην παραποίησιν τών Ελληνικών Λέξεων από διαφόρους λαούς.
Η παραποίησις όμως συνεχίζεται επιμόνως εις τήν Ελλάδαν. Πρός τούτο θεωρώ χρήσιμον νά καταθέτω κάθε Πέμπτη καί τήν ακριβήν έννοιαν σημαντικών Ελληνικών λέξεων. Κήρυξ (ο) (μετά κηρυκίου) ή κάρυξ καί κηρύκαινα (η), ως ο δημόσιος αγγελιοφόρος. Εκκλησία (η), ως συνέλευσις πολιτών. Εν σκηναίς, ως τό στρατόπεδον. Σταυρός (ο), όρθιος πάσσαλος, σταύρωσις (η), περίφραξις διά πασσάλων. Ουδεμία άλλη έννοια θεωρείται αποδεκτή τοίς Έλλησι.
 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εσύ Κανελλόπουλε χρειάζεσαι βοήθεια για να επιστρέψεις στην Πατρίδα; Τι βοήθεια ακριβώς χρειάζεσαι;