24/8/23

ΨΕΥΔΟΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΦΑΣΟΥΛΑ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας
 τὰς Ἑλληνίδας.
 Ἡλιοφάνεια εἰς τοὺς 15°C ἐν Οὐψάλα. 
Καιρική ὓφεσις καὶ κλιματική σταθερότης.
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἀκόμη καὶ ἡ παρουσίασις τοῦ Καιροῦ ἀποτελεῖ τώρα πλέον 
μέσον πολιτικῆς προπαγάνδας.
Καιρός ἒχει καθιερωθεῖ νὰ λέγεται ὃτι συντρέχει τὴν σήμερον 
ἡμέραν καὶ ὂτι πιθανόν νὰ συμβῆ τὴν ἑπομένην ἡμέραν ἢ
 ἑβδομάδαν.
Κλῖμα θεωρεῖται ὃτι συντρέχει διαχρονικῶς, εἰς τὸν χρόνον. 
Ἀλλὰ καὶ ὃποια στατιστικά δεδομένα ἐκλαμβάνονται.
Οὒτε εἶναι λάθος, οὒτε φλύαρον.
Λέγονται πολλά ὃμως διὰ τὸ Φαινόμενον τοῦ Θερμοκηπίου.
Γράφεται εἰς σελίδας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ΕΕ)*:
"Διοξείδιον τοῦ ἂνθρακος (CO2). 
Τὸ CO2 παράγεται φυσικά ἀπὸ τὰ ζῶα κατά τὴν ἐκπνοήν καὶ 
μὲσω τῆς ἀποσυνθέσεως τῆς βιομάζας. Εἰσέρχεται ἐπίσης 
εἰς τὴν ἀτμόσφαιραν μέσω καύσεως ὀρυκτῶν καυσίμων καὶ 
χημικῶν ἀντιδράσεων. 
Ἀφαιρεῖται ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιραν ἀπὸ τὰ φυτά εἰς τὴν 
διαδικασίαν γνωστήν ὡς φωτοσύνθεσις ποὺ μετατρέπει 
τὸ ἡλιακόν φῶς εἰς ἐνέργειαν. 
Καὶ ἐπίσης μετατρέπει τὸ CO2 καὶ τὸ νερό εἰς σάκχαριν καὶ
 ὀξυγόνον. 
Τὸ CO2 ποὺ ἀπορροφᾶται διατηρεῖται μακράν τῆς ἀτμόσφαιρας 
μέχρι νὰ πεθάνουν τὰ φυτά καὶ δι' αὐτό τὰ δάση διαδραματίζουν 
σημαντικόν ρόλον εἰς τὴν δέσμευσιν ἂνθρακος..."
Ἀλλοῦ γράφεται:
 "Πῶς σχεδιάζει ἡ ΕΕ νὰ μειώσῃ τὰ ἀέρια τοῦ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ; ...
καὶ ἡ ΕΕ πρέπει νὰ φθάσῃ τὶς καθαρές μηδενικές ἐκπομπές ἒως
 τὸ 2050. 
Διὰ τὴν ἐπίτευξιν αὐτῶν τῶν στόχων, ἡ ΕΕ λάμβάνει ἓνα εὐρύ
 φάσμα μέτρων. 
1. Μείωσις τῶν ἐκπομπῶν εἰς τὰς μεταφοράς.
 2. Τὸν καθορισμόν κανόνων διὰ τὴν ἐξοικονόμισιν ἐνεργείας
 καὶ τὴν ἐπένδυσιν εἰς τὶς ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειες
3. Ἀποτροπή τῆς μετεγκαταστάσεως βιομηχανιῶν ἐκτὸς ΕΕ εἰς
 μίαν προσπάθειαν νὰ ἀποφευχθοῦν αὐστηρότερα πρότυπα. 
4. Ἐνίσχυσις τῆς πρώτης μεγάλης ἀγορᾶς ἂνθρακος εἰς τὸν κόσμον 
- τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συστήματος Ἐμπορίας Ἐκπομπῶν. 
5. Τὸν καθορισμόν στόχων μειώσεως διὰ κάθε χώραν τῆς ΕΕ. 
6. Ἐνίσχυσις τῶν δασῶν καὶ ἂλλων περιοχῶν δεσμεύσεως
 ἂνθρακος.
*εἰς ὀρθήν Ἑλληνικήν.
Ὁ κάθε ἓνας ἂς θέσει ἐρωτήματα δια τὸ 
ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ. 
Πῶς λ. χ. ἐνισχύονται τα δάση (;). Ἀποτρέπονται οἱ 
"μετεγκαταστάσεις βιομηχανιῶν" εἰς τρίτες χώρες; 
Δηλαδή φυτεύονται δάση, προστατεύονται δάση, ὑδροβιότοποι 
κλπ Ἐλέγχεται ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ;
ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ἐμπρηστάς, πυρομανεῖς, δασοφάγους κλπ; 
Ἐνισχύεται  ἠ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ἀγροτικῶν καὶ κτηνοτροφικῶν κατὰ 
τόπους;
Η ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΙ; 
Μήπως εἶναι ἀπαράδεκτη λοιπόν ἠ μεταφορά τομάτας, ἀπὸ 
Ὀλλανδία καὶ Ἱσπανία πρὸς Ἑλλάδαν, Ἰταλίαν; 
Πῶς θὰ ἐπιτύχει μία χώρα μείωσιν CO2 ἂν συνεχίζεται ἡ
 μεταφορά ἀγροτικῶν προϊόντων λόγῳ κάποιου 
"περιβόητου ἐμπορικοῦ συναγωνσμοῦ";
Ἒχει ἡ ΕΕ, ἀκόμη καὶ ὁ ΟΗΕ, τὸ σθένος, διαθέτει τὰ μέσα νὰ 
ἀντιταχθεῖ εἰς ὃποια ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΝ τοῦ 
CODEX ALIMENTARIUS; ἲδε, CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION. 
Ὃπου Γῆς...
 Ὑπάρχει ἐνδελεχές καὶ ἐν λεπτομερείᾳ πρόγραμμα διᾶ τὴν 
παραγωγικήν δραστηριότητα ἀγροτικῶν καῖ κτηνοτροφικών 
προϊόντων, τοπικῶν καὶ κατὰ περιφέρειαν; 
Διὰ τὴν "ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ;
ΕΠΙΜΕΝΩ:
 Ἡ ψευδοπανδημία παρῆλθεν, ἐπέρασεν. 
Ψευδοπανδημία τὴν ἀποκαλῶ διότι οἱ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ 
ἐξήγγειλαν καὶ διεμήνυσαν τὴν ΥΠΑΡΞΙΝ καὶ ἐξάπλωσιν πανδημίας
 γρίπης, Σαρς 
2. Μήπως ὃμως ἂνοιξαν τὸ "κουτί τῆς Πανδώρας μὲ τοὺς ἰούς; 
Σαρς 2, ἐποχική γρίπη, Η1Ν1 τύπου Α ἢ τύπου B καὶ C;
Ἢ συνέβη τὶ τὸ πλέον ἀνατριχιαστικόν, ὃτι διέδωσαν πνευμονικάς 
παθήσεις, εἲδη πνευμονιῶν;
 Οὐδέποτε θὰ μάθωμεν τὴν ἀλήθεια. Μήπως διέδωσαν σωρείαν 
στρεπτοκόκκων, σταφυλοκόκκων κλπ Εἶναι βέβαιον ὃτι 
ἡ πνευμονία στρεπτοκόκων, ἡ ὀποία θανατώνει ἀλύπητα
 παθόντας, εὑρέθη καὶ εἰς τήν Σουηδίαν καὶ εἰς τὴν Ἀγγλίαν. 
Οἱ Ὑπεύθυνοι οὐδέν ἀνεκοίνωσαν.
1. Οἱ Κινέζοι καὶ οἱ σύντεκνοί των ἐπέζησαν τῆς "Ἀποτυχημένης
 Πανδημίας" μὲ ἐλάχιστα θύματα (5 ἒως 7 χιλιάδες).
 Ἐπεβλήθη ἡ ἀπαγόρευσις τῆς νεκροψίας.  
2. Ἒγινε κάθετη μείωσις τῶν διαγνώσεων ὡς καί τῶν 
θεραπευτικῶν ἀγωγῶν.
 3. Ἐπεβλήθησαν οἱ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ. 
4. Συνεχίσθη καὶ διὰ τῶν ἐμβολιασμών ἡ διάδοσις μίας 
συγκεκριμένης γρίπης. 5 Συνεχίσθη ἡ ἀνασφάλεια. 
5. Διεδόθη ἡ ἀβεβαιότης καὶ ὁ φόβος. 
6. Ἐδόθη παράτασις τοῦ διεθνοῦς οίκονομικοῦ Χάους. 
Καὶ ὡς έκ τούτού εἰσεπράχθησαν μυθικά χρηματικά ποσά. 
Τὰ φαρμακεῖα ἒγιναν τὰ "μπακάλικα"τῆς γειτονιᾶς...
Ἒλεγεν φίλος χαριέστατα: Ἀποφεύγω τὰ φαρμακεῖα! 
Ἐὰν ὃμως ἡ πωλήτρια εἶναι ἑλκυστική, τὸτε ἀγοράζω μία 
βούρτσα μαλλιών!
ΟΥΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ!
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
Φυσική Ἀνοσία. Ἣλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.
Μεσογειακή Διατροφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: