5/10/23

ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΤΖΑΡΑ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας.  
Αἲθριος, ἐλαφρά νέφωσις εἰς τοὺς 6°C ἐν Οὐψάλα. Φθινόπωρον. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Κατ΄ἀρχάς, εἶναι ἂκρως ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ὃσοι καταβάλλονται ἐναντίον 
τοῦ Σπύρου Χατζάρα. 
Εἶναι καὶ μισέλληνες καὶ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος. 
Καλοῦνται ὃλοι Ἓλληνες καὶ Ἑλληνίδες νὰ συντονισθοῦν ὣστε 
νὰ ἀποτρέπεται ταχέως κάθε συκοφαντία ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων τὸ γένος.
 Εἰς ὃποιον Ἓλληνα ἐπιτίθεται ἡ Διεθνής Συμμορία τῶν Τοκογλύφων ποὺ
 θεωρεῖ τὴν Ἑλλάδα οἰκόπεδόν της καὶ τοὺς Ἓλληνας ἒντομα.
ΤΟ ΡΕΜΒΕΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Στοῦ Κυριάκου τὸ λημέρι / ζοῦνε μόνο καλογέροι
ποὺ μὲ φούντα καὶ μὲ φτέρη / εὐλογοῦν τὸν Πανωχέρη
Πέρα ὁ Κῶτσος μὲ τὴ Ντόρα / παίρνουνε τὴν κατηφόρα
νὰ μοιράσουνε τὰ δῶρα / ποὺ στειλε ἡ Δίπλα Χώρα
Μὰ ἒχει ὁ Ξενοδόχος ζάρι / Κι ὁ Σγουρός μεγάλη χάρη
Νίκη Ἑλληνική νὰ πάρῃ / ἀπ' τὴ Πάρνηθα ὡς τὴ Βάρη.
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ Ή ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ;
Ἂς γνωρίσωμεν τὴν Ἑλληνικήν γλώσσαν.
"...θεοὶ δ᾽ ἐλέαιρον ἅπαντες
νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ᾽ ἀσπερχὲς μενέαινεν
ἀντιθέῳ Ὀδυσῆι πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι".
Δηλαδή:...οἱ θεοί ὃμως ὃλοι τὸν εὐσπλαχνίζοντο
πλὴν τοῦ Ποσειδῶνος. ἐκεῖνος ἀκαταπαύστως ὠργίζετο
ἐναντίον τοῦ ἰσοθέου Ὀδυσσέως πρὶν φθάσει εὶς τὴν χώραν του.
Ἐδῶ, Ὀδυσσείας α 21, καὶ πολλαχοῦ εἰς τὴν Ἰλιάδα καὶ εἰς τὴν Ὀδυσσείαν, 
ὃπως καὶ εἰς ἂλλα κείμενα ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
 παρατηρῶμεν ὃτι ἀντίθεος σημαίνει ἰσόθεος! 
Ἰσόθεος Ὀδυσσεύς, ἰσόθεος Ἡρακλῆς κλπ.
 Οὒτε "ἀντίθεος=μισάθεος", ὠς μισῶν τὶνα (κάποιον) θεόν, οὒτε 
ἀρνούμενος θεόν κλπ.  Ἀλλὰ ἰσόθεος! 
Δηλαδή ἀντικομμουνιστής, ἑρμηνεύεται Ἑλληνιστί ὡς ἰσο-κομμουνιστής, 
ἀντι-σιωνιστής, ὡς ἰσο-σιωνιστής, ἀντιδημοκρατικός ὡς ἰσο-δημοκρατικός,
ἀνθέλλην ὡς ἰσο-Ἓλλην κλπ. 
Αὐτὸ ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙ, ὡς τὸ προλεγόμενον 
καρα=παρα χρησιμοποιοῦνται ἐσφαλμένα. 
Τὸ ἀνθέλλην, ἑρμηνεύεται "γίνομαι" Ἓλλην, ἀντικαθιστῶ τὸν Ἓλληνα 
(καὶ ὂχι δρῶ κατὰ τοῦ Ἓλληνος).
 Τὸ κακόν εἰς τὴν ἐποχήν μας εἶναι ὃτι οἱ ΚΡΑΤΟΥΝΤΕΣ ἐν Ἀθήναις 
ἐπιτρέπουν μὲν τὴν εἰσροήν παντοίων ἀνθ-Ἑλλήνων, πρὸς ἀντικατάστασιν 
ἡμῶν, ἡ ὁποία ὃμως ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΩΣ ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΙΣΕΛΛΗΝΩΝ.
ΠΟΥ ΜΑΣ ΜΙΣΟΥΝ, ποὺ μισοῦν ὃτι τὸ Ἑλληνικόν. 
Προσωπικῶς εἶμαι βέβαιος οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀγαποῦν τὴν χώραν
 των. Καὶ οὒτε αὐτοί, οὒτε οἱ ἀπόγονοί των (δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων 
γενεῶν) πρόκειται νὰ μᾶς συμπαθήσουν. ΝΑ ΜΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ
 ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΝΑΡΧΑΙΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΗΜΩΝ, ΜΑΛΙΣΤΑ, ΝΑΙ! 
Οἱ μισέλληνες ὃπως λόγου χάριν ὁ Μαρδόνιος, ὡς ἐρευνῶ, καὶ οἱ ἀπόγονοί 
του, 2.500 ἒτη μετὰ οὐδέποτε μᾶς συμπάθησαν. 
Οὒτε οἱ Πέρσαι, οὒτε οἱ Τοῦρκοι (1000 ἐτῶν), οὒτε ἂλλοι ἀσιατικοί λαοὶ. 
Πόσον μᾶλλον κάποια κελτικά καὶ ἀγγλοσάξωνικά. 
Μέγα παράδειγμα ἀποτελεῖ καὶ ὁ "Κλήμης ἐξ Ἀλεξανδρείας". 
Ἧτο τόσον "φιλλέλην" ἢ καὶ ἰσο-Ἓλλην (ἀνθέλλην ὃπως ἒλεγαν τότε) ὣστε
 ἀφοῦ ἐδιδάχθη μέρος τῆς Ἑλλήνων Γραμματείας καὶ ἐμυήθη μυστηρίων
 περὶ τὸ 200 αΝΕ (ἀπαρχῆς Νέου Ἐνιαυτοῦ) ἐξέδιδεν βιβλία καὶ κείμενα
 ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ. 
"...Ἀλλὰ τὶ παράδοξον εἶναι, ἂν οἱ βάρβαροι Τυρρηνοί μυοῦνται σὲ τόσον 
αἰσχρά παθήματα, ἀφοῦ οἱ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἂλλοι Ἓλληνες, ντρέπομαι 
ποὺ τὸ λέγω, τιμοῦν τὴν γεμάτην ντροπήν μυθολογία τῆς Δηοῦς;
(Εἰς τὰ Ἐλευσίνια Μυστήρια), 20,1. 
Ὁ Κλήμης διαστρεβλώνει καὶ διαδίδει ΑΙΣΧΡΑ ΨΕΥΔΗ, ὡς 
"Τὰ μυστήρια τοῦ Διονύσου εἶναι βεβαίως τελείως ἀπάνθρωπα" (17,2). 
Εἲτε: "Τὸν Διόνυσον τὸν μανιακόν ἑορτάζουν οἱ Βάκχοι μὲ τρόπον 
ὀργιαστικόν, ἐκδηλώνοντες τὴν ἱερομανίαν μὲ ὠμοφαγίαν, διανέμουν 
τελετουργικῶς τὰ κρέατα ἀπ' τοὺς φόνους, στεφανωμένοι μὲ τοὺς ...
ὂφεις(!), κραυγάζοντες Εὐάν, δηλαδή ἐκείνην τὴν Εὒαν, ἐξ αἰτίας τῆς 
ὁποίας ἐπεκολούθησεν ἡ πλάνη. Καὶ σημεῖον τῶν Βακχικῶν ὀργίων εἶναι
 ὁ ὂφις (!)"
Κλήμης Ἀλεξανδρεύς, Προτρεπτικός πρὸς Ἓλληνας, 17-51.
Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειώσω ὃτι ἡ ὀμορφιά καὶ ἡ λαμπρότης τῶν τελετῶν
 πρὸς τιμήν τοῦ Διονύσου ὑπῆρξεν ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ. νέαι ἂνω τῶν δεκα 
ἓξι ἐτῶν, εἰς τὰ λευκὰ μὲ πανέρια ἀνθέων καὶ βῆμα τῆς Κορυφαίας, τῆς 
Εὒας, ἡ ὁποία ὁδηγοῦσε νέας καὶ νέους εἰς τὸν περίβολον τοῦ Ναοῦ 
(ποτὲ μέσα) μὲ τὸ σύνθημα Εὐαί, εὐά,  Εὐαίεὐά... 
ΟΨΟΜΑΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΥΑ, ἀπὸ τὸν Ναόν τοῦ 
Διονύσου εἰς τὴν Τύρον (σημερινός Λίβανος). 
Ἐνῶ οἱ νέοι, οἱ ἂγαμοι ἐλέγοντο ΑΔΑΜΗΤΟΙ! Καὶ ἐγένετο ΕΟΡΤΗ, 
μὲ ὓμνους, τραγούδια καὶ χορούς κλπ Ἡ πανήγυρις. Μήπως θυμίζουν ὃλα 
αὐτὰ ὃτι λατρευτική ἐκδήλωσις γίνεται καὶ σήμερον εἰς τὴν Ἑλλάδα, 
τὰ ὁποῖα ΟΙ ΜΙΣΕΛΛΗΝΕΣ ΣΥΝΩΜΟΤΟΥΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ; 
Ἐνῶ εἰσάγονται καὶ προωθοῦνται ἰσλαμιστικά λατρευτικά πανηγύρια ποὺ
 οὐδεμίαν σχέσιν ἒχουν μὲ τὸν ἂνθρωπον Ἓλληνα καὶ τὴν Ἑλλάδαν;
Ποῖοι ὃμως ἀντέγραψαν τὸ Ἀδάμ-ητος, καὶ τὸ Εὖα, διὰ νὰ περιγράψουν 
ἰδικά των "πρόσωπα";
Μακρύς ὁ κατάλογος τῶν μισ-Ἑλλήνων, δηλαδή ὃσων μισοῦν τοὺς
 Ἓλληνας. Ἐκείνων ποὺ μισοῦν τὴν Ἱστορίαν, τὴν Γλώσσαν, Πολιτείαν
 (καὶ λατρείαν) ἡμῶν καὶ τῶν προγόνων ἡμῶν.
Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΜΗ ΛΗΣΤΡΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΟΥΔΕΝ
 ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΟΣΙΟΝ ΕΧΕΙ.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πλησιάζει η ώρα της απελευθέρωσης του Τσασώβ Γιάρ στην ΛΔ.Ντόνετσκ

  Η Πολιτοφυλακή της ΛΔ Ντόνετσκ με την υποστήριξη των ρωσικών δυνάμεων, απελευθέρωσε σήμερα το χωριό   Μπογκντάνοβκα στα βόρεια και Ανατολι...