23/3/24

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 1821

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας 
τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς 1°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Κυβερνῶν ὁ Περικλῆς τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν παρεκάθετο πλησίον
 τοῦ ἂδειου θρόνου τοῦ δολοφονηθέντος βασιλέως Κόδρου. 
Ὁμοίως θὰ ἒπρεπεν νὰ παρακάθεται καὶ ὁ Ἓλλην τὸ γένος Πρωθυπουργός
 τῶν Ἑλλήνων. 
Πλησίον τοῦ ἂδειου γραφείου τοῦ Ἱωάννη Καποδίστρια. 
ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
Οὓτως ἢ ἂλλως Πρωθυπουργός, Κυβέρνησις καὶ Βουλή Κυβερνοῦν.
Συνιδρυτής τῆς Ἑταιρείας τῶν Φιλογενῶν, Ε.Φ. (καὶ ὂχι τῆς ἀνύπαρκτης
 "φιλικῆς ἑταιρείας") ὁ Ιωάννης Καποδίστριας ὂχι μόνον ὑπῆρξεν
 ὁ ὀργανωτής τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἀλλά ὑπῆρξεν 
καὶ ὁ ἱδρυτής τοῦ νεοσύστατου ἒθνους-κράτους τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ. 
Πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ οἱ ἈγγλοΓάλλοι "ψευδο"κοσμοκράτορες 
τοῦ καιροῦ ἐκείνου. 
Καὶ ἒρχεται ὁ ἱστορικός νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ΟΤΙ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
ΚΑΙ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 
Ἀνάγκασαν τελικῶς τὸ 1830 τοὺς ἈγγλοΓάλλους ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ 
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΙΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ...
Ὁ κίνδυνος ἐπιδρομῶν καὶ καταστροφῆς τῆς Εὐρώπης ἀπεμακρύνθη. 
Ἡ Ἑλληνική Ἐπικράτεια θὰ ἀπελευθερώνετο ἒως τὸ 1913. 
Καὶ παρὰ τὴν ΕΠΙΒΟΛΗΝ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ τῶν Σκοτεινῶν 
Δυνάμεων (Secret societies, JF Kennedy), ἡ Εὐρώπη παρέμεινεν ὡς 
"Εὐρώπη τῶν Ἐθνῶν" καὶ γηγενῶν πληθυσμῶν ἒως τὸ τέλος τῆς 
Χιλιετηρίδος.
Ἡ Εὐρώπη τὼρα ὃμως ἒχει πλημμυρίσει ἀπὸ ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ. 
Καὶ ὃταν λέγω εἰσβολεῖς - invanders - ἐννοῶ κακοπροαιρέτους καὶ 
μοχθηρούς πληθυσμούς, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ ἐπιδιώκουν 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Τῆς Ἑλληνικῆς Εὐρώπης. 
Ἑκατομμύρια οἱ "μετανάσται", οἰ τυχοδιῶκται. 
Ἑκατομμύρια ὡς γλαφυρῶς ἀποκαλοῦνται οἱ "Ἂποικοι" ἢ οἱ "πολιτικοί 
προσφυγες". Ἑκατοντάδες χιλιάδες ἐξ αὐτῶν οἱ ἐπικίνδυνοι, οἱ ἰσλαμισταί. 
Δεκάδες χιλιάδες οἰ ἐντὸς Εὐρώπης ὀργανώσεις χωρίς οἶκτον...
Συνελήφθησαν ἐχθές μερικοί ἀπὸ αὐτούς εἰς Γερμανίαν "ὃτι ἐσχεδίαζαν
 νὰ πλήξουν, νὰ βομβαρδίσουν τὸ Κοινοβούλιον τῆς Σουηδίας".
 Λογῆς ἰσλαμισταί, καὶ λοιποί ἐρχόμενοι, ἀπὸ Ἀφγανιστάν, Πακιστάν, 
Βεγγαλιστάν, κλπ.
Εἰς τὴν Ἑλλάδαν οἱ Κυβερνῶντες Ἐφιάλται ἒχουν ἀνοίξει ΤΗΝ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ
 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΘΡΑΣΟΣ ὁδηγοῦν τοὺς 
εἰσβολεῖς εἰς τὰ "μονοπάτια περικυκλώσεως" τῶν ΑΝΥΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
Κυβερνοῦν ὁ Ἐφιάλτης καὶ οἱ ἀπόγονοί του, ὁ διασαλευμένος 
Πήλιος Γούσης, ὁ Ἰασάφ Κόκας, μὴ Ἓλλην τῆ καταγωγῆ, εἲτε ὁ "Δούκας"
 Νοταρᾶς, ὁμοῦ μὲ τὸν Γεννάδιον Σχολάριον.
Ὁ Πατριαρχης "Γεώργιος" Γεννάδιος, εἶς τῶν προδοτῶν τῆς Πόλεως, 
τῆς Βασιλευούσης, "εἶχεν δηλώσει: "εἶμαι χριστιανός, ὂχι Ἓλλην". 
"Ἓλλην ὦν τῆ φωνῆ, οὐκ ἂν ποτε φαίην Ἓλλην εἶναι, διὰ τὸ μὴ φρονεῖν 
ὡς ἐφρόνουν ποτε οἱ Ἓλληνες ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ἰδίας μάλιστα θέλω 
ὀνομάζεσθαι δόξης. Καὶ εἰ τὶς ἒροιτό με τὶς εἰμί ἀποκρινοῦμαι χριστιανός 
εἶναι"!
Ἐνῶ ὁ Ἓλλην αὐτοκράτωρ Κων/νος Παλαιολόγος (Παλαίφατος), εἰς 
τὸν τελευταίον συγκινητικόν του λόγον ἀποκαλεὶ τὴν Βασιλεύουσα, 
"Ἐλπίδαν καὶ χαράν πάντων τῶν Ἑλλήνων".
Ἲδε, Ζήνων Παπαζάχος.
Ἡ Γνῶσις, ἡ Ἐπίγνωσις τῶν ἀνωτέρω ἐγκλείει τὸ νόημα τοῦ 1821. 
Τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους.
Κάθε ἒθνος ἒχει τὴν ἰδικήν του Πολιτείαν καὶ κάθε λαός ἒχει πατρίδαν
 καὶ γῆν τὴν ὁποίαν ἒχει χρέος νὰ προασπίζεται.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ! 
  Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Προδότες στην Ελβετία και το "Ανακοινωθέν" για το Ουκρανικό

  Οι ξεφτιλισμένοι «Τουρκοκύπριοι»από την Νικόζια,    και ο Πράκτωρ Εφιαλτάκης, έπρεπε να ζητήσουν να περιληφθεί στο Ανακοινωθέν της Ελβετία...