7/6/24

Ημέρες του 1949. Ο Συμμοριτοπόλεμος στις .7 Ιουνίου

 2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Οι κλέφτες από τ’ Άγραφα, κι αρματολ’ απ’ τα Χάσια,
Φορέστε τα γελέκια σας, ζωστείτε τα σπαθιά σας.

Πιάστε ταμπούρια φοβερά, ταμπούρια σιγουράτα,
Το καραούλ εφώναζε, μέσ’ από το ταμπούρι.

— «Πολλά κοράκια φαίνονται, μαύρα σαν Αρβανίτες·

Μην είν’ ο Φώτης π’ έρχεται, μην είν’ ο Λεπενιώτης;»

— «Μηδέ ο Φώτης έρχεται, μηδέ ο Λεπενιώτης.

Μουχτάρ Πάσας μας έρχεται, με τριάντα δυο χιλιάδες.»

Κι ο Παπαθύμιος φώναξε, με το σπαθί στο χέρι·
— «Βαστάτε, παλικάρια μου, όλοι μες τα ταμπούρια·

Και τον μουρντάρ Μουχτάραγα, κτυπάτε στο κεφάλι.

Κι αυτά τα λιανοκόνιαρα, και τους ψωραρβανίτας,
Στους βράχους να τους ρίξομε, να φάγουν τα κοράκια.»


Τρία γερούσια έκαμαν, με το Αλλάχ - Αλλάχ τους·
Κι όλοι στους βράχους έπεσαν, Κονιάροι κι Αρβανίτες·

Κι άλλο γερούσ’ επρόσταξε, Μουχτάρ-Πασάς να κάμουν,
Κι οι Τούρκ’ έκαμαν τον ντουά, κι έπεσαν στο γερούσι.

Πέντε χιλιάδες Κονιαριά, και Λιάπηδες * φτακόσιοι.
Μες τα ταμπούρια των κλεφτών, και των καπιτανέων,
Γέμισαν βράχ’ αρβανιτιά, τα ρέματα Κονιάρους

Ανώνυμος είπε...

Φυλή Αλβανική, κάτοικοι εν διαφόροις χωριδίοις, επί των εν Θεσπρωτία Ακροκεραυνίων ορέων, πλησιόχωροι της Χειμάρας, και ομόριοι, της πάλαι Ατιντανίας·

ποιμένες οι πλείστοι τούτων, και φιλάρπαγες των απωτέρων της χώρας αυτών ποιμνίων, αντιτιμώντες την ζωήν των εν μοίρα Καρός.

Φιλοπόλεμοι δε, και υπέρ του μισθοδοτούντος αυτούς περισσότερον πολεμούντες· άλλως τε φιλόξενοι άνδρες και γυναίκες, ακάλυπτοι αύται το πρόσωπον δημοσία, παρ’ εντολήν του κορανίου!
(εξαιρέσει τινών λίαν φανατικών χανουμισσών της ανωτέρας τάξεως,)

υποδέχονται δε τους ξένους των μετ' ικανής φιλοξενίας και προσφέρουσιν επί τραπέζης τον παχύτερον τράγον του ποιμνίου των· τυχούσης δ’ ανάγκης υπερασπίζουσιν αυτούς, και δι’ της ιδίας εαυτών ζωής.

Βία δε κατά την παρελθούσαν εκατονταετηρίδα και προ αυτής εξωμόσαντες, κατήντησαν, εκτός τινων, αδιάφοροι προς το απόλυτον θρήσκευμά των, τον εφευρέτην και αρχηγόν του οποίου Μωάμεθ, σιωπηλώς μυκτηρίζοντες, ομολογούσιν ιδία ουκ ολίγοι τούτων, το αληθές της αμωμήτου χριστιανικής πίστεως.

Γινώσκοντες δε εκ πατρογονικής παραδόσεως την εκ χριστιανών καταγωγήν των και παρατηρούντες τας εν διαφόροις μέρεσι, καταπτώτους εκκλησίας των προγόνων των, παρέρχονται ταύτας μετά σεβασμού, ιδίως δε υποληπτόμενοι τον Άγιον Γεώργιον, θύουσιν εν τη εορτή αυτού, τα καλούμενα παρ’ αυτοίς κουρμπάνια (θύματα) πρόβατα,

ως και οι χριστιανοί τα αρνία των, και δέχονται ευμενώς τας επισκέψεις των πλησιοχώρων των χριστιανών, επευχομένων αυτοίς το Πρεσιούμ-μοτ.

Αντεπισκέπτονται δε και ούτοι αυτούς, εις την μνήμην του Αγίου Δημητρίου.

Τοιαύτα ούτω φρονούντες, και αναπολούντες εν τη μνήμη, αυτών, τρέφουσιν άσπονδον μίσος, κατά των εκ της Ασίας Κονιάρων, των προξενητών της εξωμώσεώς των