30/3/13

Το Χρέος του Έθνους και οι Ρότσιλντ

Η Δ' Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων που έγινε στο Αργος, την 31η Ἰουλίου 1829 υιοθέτησε ομόφωνα, μετά από πρόταση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το Η' Ψήφισμα της, «Περί ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστού», στο οποίο αναφερόταν:

Α' Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ Κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τήν Καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ' ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος. .................................................................................
 Ε' Τά ὀνόματα τῶν Φιλελλήνων, ὅσοι ἀπέθανον εἰς τήν Ἑλλάδα μαχόμενοι ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθῆ ἐπί τινος Μνημείου ἀνεγερθησομένου εἰς τόν Ναόν τοῦ Σωτῆρος. ΣΤ' Τά ὀνόματα τῶν Φιλελλήνων, ὅσοι συνετέλεσαν εἰς τήν ἐπανόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος, θέλουν κατατεθῆ ἐπί τοῦ ρηθέντος Μνημείου.

Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια και την έλευση του Όθωνα, η Αντιβασιλεία, αφού εξέδωσε το 1834 το διάταγμα με το οποίο η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού κράτους, εξέδωσε εις υλοποίηση του Η' Ψηφίσματος «τῆς ἐν Ἄργει Δ' Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως» Βασιλικό Διάταγμα, «Περί ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας». ( Ἐφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος ἀριθ. 5. Ἐν Ναυπλίῳ 29 Ἰαν./10 Φεβρ. 1834), στο οποίο αναφερόταν:

Ὄθων ἐλέῳ Θεοῦ Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος
Λαβόντες ὑπ' ὄψιν τά ἄρθρα 1, 5 καί 6 τοῦ ἀπό 31 Ἰουλίου 1829 Η' Ψηφίσματος τῆς Δ' τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν. Ἄρθρο 1. Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός τιμώμενος ἐπ' ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τήν πίστιν, δι' ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἐλευθερίαν των εἰς τούς ἀπό τῶν 1821 μέχρι τῶν 1830 αἱματώδεις πολέμους. Ἄρθρο 2. Θέλομεν τό μνημεῖον τοῦτο νά εἶναι ἄξιον καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται. Θέλει ἑπομένως γένει ἄνευ ἀναβολῆς ἡ ἐκλογή τῆς θέσεως καί ἡ σύνταξις τοῦ προγράμματος˙ μετά δέ ταῦτα θέλουν προσκληθῆ ἀμέσως ἀρχιτέκτονες, ἐντόπιοι καί ξένοι, διά νά παρουσιάσουν σχέδια κατασκευῆς τοῦ μνημείου. Ἄρθρο 3. Ὁ πρῶτος λίθος θέλει κατατεθῆ τήν 25 Ἰανουαρίου 1835, καί ἑπομένως αἱ προπαρασκευαί τῆς τελετῆς πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν. Ἡ πρός τούς ἀρχιτέκτονας πρόσκλησις, διά νά παρουσιάσουν τα περί κατασκευῆς σχέδιά των, θέλει γένει πρό τοῦ τέλους τοῦ ἔτους, ἡ δέ κατασκευή νά ἀρχίσῃ καί νά ἐξακολουθῇ ἀνεμποδίστως, ἅμα τεθῇ ὁ πρῶτος λίθος. Ἄρθρο 4. Τά ὀνόματα τῶν εἰς τά πεδία τῆς μάχης πεσόντων Φιλελλήνων, καθώς καί τῶν ὅσοι συνετέλεσαν καθ' οἱονδήποτε τρόπον εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, θέλουν καταγραφῆ ἀκριβῶς καί καθυποβληθῆ εἰς Ἡμᾶς εἰς δύο χωριστούς καταλόγους. Θέλει ληφθῆ πρόνοια, ὥστε νά προμηθευθῶσιν ἀπό ἀξίους τεχνίτας σχέδια τοῦ μνημείου, τοῦ κατά τό ἄρθρον 5 ρηθέντος Ψηφίσματος εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ ἀνεγερθησομένου.

Ο Οθωνας και η αντιβασιλεία ήθελαν ο θεμέλιος λίθος του Ναού του Σωτήρος , που θα ήταν η Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών, να κατατεθεί 25 Ιανουαρίου/6Φεβρουαρίου 1835. Ο Οθωνας εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στις 10/22 Δεκεμβρίου 1834. Και όμως ούτε ο θεμέλιος λίθος κατατέθηκε, ούτε οι προσκλήσεις για τους αρχιτέκτονες έγιναν. Κάποιος διαφωνούσε. Και το ποιός ήταν φαίνεται από το δεύτερο διάταγμα που εκδόθηκε 4 χρόνια αργότερα το 1938, (Ἐφημερίς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἀριθ. 12. Ἐν Ἀθήναις 11-4-1838), στο οποίο αναφερόταν ότι :

 «Ἀφοῦ ἐξεφράσαμεν ἤδη διά τοῦ ἀπό 25 Ἰανουαρίου - 8 Φεβρουαρίου 1834 Ἡμετέρου Διατάγματος τήν θέλησίν Μας, τοῦ νά ἀνεγείρωμεν εἰς τήν Πρωτεύουσάν Μας, τάς Ἀθήνας, Ναόν τιμώμενον ἐπ' ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τήν πίστιν, δι' ἧς οἱ Προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἀνεξαρτησίαν των, ἐγκριθέντων ἤδη παρ' Ἡμῶν τῶν ὑποβληθέντων παρά τοῦ ἐπ' αὐτῷ διωρισμένου ἀρχιτέκτονος σχεδίων, ὡς ἀξίων κατά πάντα καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται, προσδιορισθείσης δέ καί τῆς θέσεως ἐπί τῆς ὁποίας μέλλει νά ἀνεγερθῇ ὁ Ναός οὗτος, ν' ἀρχίσῃ ὅσον τάχιστα ἡ ἀνέγερσις τοῦ Μνημείου τούτου: Ἀποφασίζομεν ὅθεν νά γένῃ τώρα ἔναρξις τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν καί νά προχωρήσῃ ἡ οἰκοδομή ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπαρχόντων μέσων».

Το ζήτημα ήταν οικονομικό. Η τότε τρόικα έλεγε ΟΧΙ. Δηλαδή ο Μαξ ντε Ροτσίλντ. Το 1838, ο Όθωνας αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες και να προχωρήσει η οικοδομή αναλόγως των υπαρχόντυων μέσων.Ουτε αυτό δεν του επ΄ςετρεψαν οι Ρότσιλντ. Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού που πρότεινε ο Καποδίστριας δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Πέρασαν 184 χρόνια και το «βέτο» των Ρότσιλντ, παραμένει ισχυρό.Χτίστηκαν χιλιάδες εκκλησίες από τοι 1829 στην Ελλάδα.Αλλά μία δεν θα γίνει ποτέ. Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού. Για αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι.Για την Εθνική Αναγέννηση.

Σπύρος Χατζάρας

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ ΣΠΟΡΤΙΓΚ

Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού και Εμείς

Ημερίδα στο Σπόρτιγκ 31-03-2013
Αύριο Κυριακή 31 Μαρτίου, (16.00-19.30 μμ) στο γήπεδο του Σπόρτιγκ στον Άγιο Ελευθέριο, (Ηλ.Ζερβού 9), διοργανώνεται από το σωματείο «οι φίλοι του Τάματος του έθνους» ημερίδα για την προβολή της διεκδίκησης της υλοποίησης του «Χρέους του Εθνούς»
Έκκληση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος καί τον Ἐξοχωτάτῳ Πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά του Μητεροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για το «Τάμα του Έθνους μας»

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτόν τόν καιρό, μέ τίς συζητήσεις γιά τήν ἀνέγερσι μουσουλμανικοῦ τεμένους (τζαμιοῦ) στήν Ἀθήνα, μερίμνῃ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καί πιό πολύ σήμερα ἔρχεται στή μνήμη μας τό ἐπί 192 ἔτη ἀνεκπλήρωτο ἀκόμη «Τάμα τοῦ Ἔθνους μας» καί ὅ,τι καί ὅσα αὐτό συνέπαγεται γιά τήν περιδινούμενη πατρίδα μας. Οἱ Προπάτορές μας, ἥρωες ἀγωνιστές καί Κυβερνῆτες τῆς Πατρίδας μας ἔκαμαν τό μεγάλο αὐτό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», ὑποκινούμενοι ἀπό βαθειά εὐλάβεια καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Σωτῆρα Χριστό, ἀλλά παρ' ὅτι εἶχε γίνει ἡ ἀπαραίτητη προετοιμασία (νομική ρύθμισις, σύνταξις μελετῶν, ἐξεύρεσις οἰκοπεδικοῦ χώρου κλπ.) δέν ὑλοποιήθηκε ἡ ἱερή αὐτή Ἀπόφασις Ἀρχόντων Κλήρου καί Λαοῦ. Στίς ἡμέρες μας ἀνακινεῖται καί ἀναζωπυροῦται τό θέμα. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν προλαβοῦσαν Συνοδικήν περίοδον, ἐπανειλημμένως ἠσχολήθη μέ τό θέμα αὐτό καί ἐκπνεούσης τῆς θητείας της ἀπεφασίσθη ἡ συγκρότησις Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ «Τάματος» ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἐκθύμως στηρίζει τό μέγιστο αὐτό διά τό Ἔθνος μας ἐγχείρημα. Ἐτέθη, μάλιστα, κατά τήν προηγουμένην Ἱεράν Σύνοδον, τῆς ὁποίας διετέλεσα Συνοδικόν μέλος, ἡ προοπτική διά νά ἑορτασθοῦν σύν Θεῷ τά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἐθνεγερσίαν μέ τόν Νέον Ναόν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τό ἀνεγνωρισμένο Σωματεῖον «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» δραστηρίως καί πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν κινεῖται διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ μνημειώδους τούτου ἔργου. Πιστεύομεν ὅτι σύντομα θά προωθηθῇ τό θέμα αὐτό ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας διά νά χαρῇ γῆ καί Οὐρανός μέ τήν πραγμάτωσίν του. Εἰλικρινῶς λυπούμεθα, καί μαζί μας ὅλος ὁ φιλόχριστος λαός, ὅταν, παρότι παραμένει ἐπί δύο ἑκατονταετίας περίπου τό Πανελλαδικό αὐτό Ἱερό Τάμα ἀνεκπλήρωτο, προωθεῖται ἡ ἀνέγερσις τεμένους ἑτεροθρήσκων στήν περιοχή τῆς Πρωτευούσης, δαπάναις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἐνῷ εἴμεθα ἐκτεθειμένοι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων διά τήν μέχρι τώρα παραμέλησιν τῆς σοβαρωτάτης αὐτῆς ὑποχρεώσεώς μας ὡς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὡς Ἔθνους. Εἶναι πράγματι «μεγάλο τό κρῖμα καί ἄδικο», ὅπως λέγει ὁ λαός μας, τό ὁποῖο συντελεῖται εἰς τήν πατρίδα μας. Ἐάν ἦτο ἡ παραχώρησις ἑνός μεγάλου οἰκοπεδικοῦ χώρου γιά δημιουργία νεκροταφείου ἤ ἑνός Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος διά τούς ἑτεροθρήσκους, θά ὑπῆρχε κατανόησις. Νά ἐπιχειρῆται, ὅμως, ἡ ἀνέγερσις μουσουλμανικοῦ τεμένους εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Ἔθνους μας, μή πραγματοποιηθέντος ἀκόμη τοῦ Ἐθνικοῦ Τάματος, ἐνῷ ἡ θρυλική Ἁγιά Σοφιά καί ἡ περιώνυμος Πατριαρχική Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης δέν λειτουργοῦν, εἶναι ἥκιστα τιμητικόν δι' ὅλους μας, Ἄρχοντες, Κλῆρο καί Λαό. Ἡ παροῦσα ἔκκλησις ἀνακοινοῦται καθηκόντως τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῷ Ἐξοχωτάτῳ Πρωθυπουργῷ τῆς Χώρας μας κ. Ἀντωνίῳ Σαμαρᾷ διά τά κατ' αὐτούς.-

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

29/3/13

New masonic Kids ιn The Block

Η δύναμη των «πνευμάτων», των διαδικτυακών ηλιθίων και του photoshop είναι ακατανίκητη. Στις 25 Μαρτίου, έκαναν παρέλαση οι Αόρατοι και Θαυματουργοί μασόνοι της Νέας Μεγάλης Ανατολής.
Με αφορμή το δημοσίευμα που έχει κατακλύσει το διαδίκτυο για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο Ηράκλειο Αττικής ο δήμος ανακοίνωσε ότι δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Αλλά έτσι, με μια φωτογραφία, έμαθαν όλοι για τη unisex Στοά «ΔΙΟΝΥΣΟΣ», της Grande Oriente Universal , που έχει «δάσκαλο» τον Α. Τσιπίδη. Δημόσιες σχέσεις ματ-ρουά.

Τέρμα πλέον με τους Αραχνιασμένους της Αχαρνών. Τώρα, New Kids ιn the (βαλκανικό) Block, Grande Oriente Universal. Στις 11 Μαΐου θα γίνει η Διαβαλκανική Συνεδρίαση των «αδελφών» της Grande Oriente Universal στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Θα συμμετάσχουν εκτός από την GOU της Ελλάδος οι αντίστοιχες Στοές της Αλβανίας, Βοσνίας , Σερβίας Κροατίας και Βουλγαρίας. Η Τουρκία είναι εκτός. Πρεμιέρα είχαν κάνει πέρσι στη Θεσσαλονίκη και μοίραζαν στην Πλατεία Αριστοτέλους , χαρτιά υγείας, πάνες για μωρά, και σερβιέτες , σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.
Πίσω τους βρίσκονται πολλά λεφτά και η «αθάνατη» U.S. Steel.

ΥΓ.Συμβουλή μου προς συνμπλόγκερς. Είτε Ξυπνήστε είτε ζητήστε περισσότερα

Βίοι αντίθετοι! Έλληνες και προδότες.

Πατριωτικό Καθήκον. 25 Μαρτίου 2013. Κέρκυρα.
Μονή Πλατυτέρας. Μνημόσυνο στον τάφο του δολοφονημένου  Ελευθερωτή του Ελληνικού Γένους και της Πατρίδας.  Του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια.

Εμείς, κάναμε το καθήκον μας. Οι Εξευτελισμένοι εκπρόσωποι του εβραιόπνευστου Κράτους των Ελληνόφωνων και Ελληνώνυμων δεν ήταν εκεί. Έκαναν «παρέλαση» στο μασονικό μνημείο Μέτλαντ , που συμβολίζει τη διαρκή εβραϊκή κατοχή, ενώ οι «ρουφιάνοι όλου του κόσμου Ενωθείτε» πετούσαν, "εορταστικά" φέιγ-βολάν και οι παιδικές μπάντες παιάνιζαν.


Ρουφιάνοι όλου του κόσμου ενωθείτε

              Desperate Housewives

ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝΕΞΕΛΛ ΓΩΝΙΑ (KEΔ)

Πολιτική Ψιλο-απάτη στην ΕΣΗΕΑ
με το κυπριακό ΟΧΙ και για ένα 500άρικο

Εξαπάτησαν πολιτικά –και όχι μόνο- την ΕΣΗΕΑ αλλά και την κοινή γνώμη, κατ’ αρχήν, ο πρόεδρος της, Δ. Τρίμης και το μέλος της διοίκησης του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος των εργαζομένων Μιχ. Ψύλλος, εν ονόματι της νέας κυπριακής τραγωδίας.

Προκειμένου λοιπόν να πάρουν δωρεάν την αίθουσα της ΕΣΗΕΑ για την εκδήλωση το βράδυ της Τετάρτης με θέμα «Στηρίζουμε την Κύπρο-Παλεύουμε για το αύριο» που οργάνωσε η κίνηση ιδεών «Πράττω» του καθηγητή Ν. Κοτζιά, εμφανίσθηκαν να ζητούν την παραχώρηση της , 5 δημοσιογράφοι, λες κι οργανώνουν εκείνοι, εκδήλωση, με e-mail, που εστάλη στις 20 Μαρτίου από γνωστό δικηγόρο, μέλος της κίνησης.
Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα, η αίθουσα διατίθεται δωρεάν στα μέλη της ΕΣΗΕΑ, στο e-mail που εστάλη στη γραμματεία της Ένωσης, αναφέρονται, από το δικηγορικό γραφείο, ως δήθεν αιτούντες 5 δημοσιογράφοι, μαζί με το συντονιστή της εκδήλωσης Μ. Ψύλλο και με την επισήμανση «θερμή παράκληση η απάντηση για την έγκριση να περιέλθει στο συγκεκριμένο e-mail» του δικηγορικού γραφείου, προφανώς για ευνόητους λόγους.

Το θέμα ουδέποτε συζητήθηκε στο ΔΣ, όπως προβλέπεται, παρ’ όλο που ο
Δ. Τρίμης, ενημερώθηκε από τη συνεργάτη του και συνεταίρο του σε αυτά και σε άλλα πολλά, γενική γραμματέα και βέβαια χωρίς την παραμικρή αντίρρηση από τον ταμία του. Το εκπληκτικό είναι ότι μέχρι και αργά το βράδυ της Τετάρτης, στην πινακίδα των ανακοινώσεων στο θυρωρείο της ΕΣΗΕΑ, δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη για τους πραγματικούς οργανωτές της εκδήλωσης και ουδείς γνώριζε λεπτομέρειες για την εκδήλωση στην οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν ομιλητές οι βουλευτές: Ν. Βαλαβάνη (Σύριζα), Ν. Μαριάς (ΑΝΕΞΕΛΛ.) Πάρις Μουτσινάς (ανεξάρτητος) και ο καθηγητής Ν. Κοτζιάς. Στην ιστοσελίδα πάντως της κίνησης «Πράττω» ήδη υπήρχε , δελτίο τύπου – πρόσκληση για την ημερίδα με την ρητή διατύπωση ότι «..Την Τετάρτη 27 Μαρτίου και ώρα 19:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ ( Ακαδημίας 20 1ος όροφος) διοργανώνει ημερίδα - ανοικτή συζήτηση».

Κάποιοι φαίνεται ο τι πούλησαν εκδούλευση στο Σύριζα και το «Πράττω» για να τους εξασφαλίσουν τζάμπα την αίθουσα, λες και αν οι οργανωτές την ζητούσαν απευθείας θα τους έλεγαν ΟΧΙ. Και όλα αυτά για να γλιτώσουν ένα 500άρικο. Είναι βέβαιο ότι οι μόνοι αμέτοχοι στην ιστορία αυτή είναι οι βουλευτές και ίσως οι πολιτικοί τους φορείς.
Ο συντονιστής-δημοσιογράφος όμως με τον σύντροφο του, που υποδύεται και τον πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, έστησαν μια χαρά την δουλειά. Την ιστορία χρεώνεται και ο καθηγητής Ν. Κοτζιάς που πληρώνει δυστυχώς τον κολλητό του φίλο από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που δεν παύει να είναι ταυτόχρονα και κολλητός του Κεδίκογλου αλλά και συναυτουργός στη διαβόητη ΚΥΑ που βάζει στην πρέσα τους μισθούς σε ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ΓΓ Επικοινωνίας στα δημοτικούς Ρ/Σ κλπ. .

Τώρα αν υπάρχει τσίπα, κάποιος μπορεί και να απαντήσει. Το κυπριακό ΟΧΙ , όμως δεν έχει ανάγκη από λεκέδες στην Αθήνα. Ούτε και από πολιτικούς ψύλλους.

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων 

Στη Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ εστάλη η ακόλουθη επιστολή από το μέλος του ΔΣ Δημήτρη Τσαλαπάτη με την οποία γνωστοποιούνται οι ακόλουθες παράνομες πράξεις:
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2013 Προς τη Νομική Υπηρεσία της ΕΣΗΕΑ Υπόψη κας Χρύσας Σαλαβράκου
Κοινοποίηση: 1. Δ.Σ. ΕΣΗΕΑ 2. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που έχετε πληροφορηθεί και αφορούν τη στάση μελών του Προεδρείου της ΕΣΗΕΑ και συγκεκριμένα του Προέδρου του Δ.Σ. Δ. Τρίμη και της Γεν. Γραμματέως Μ. Αντωνιάδου, οι οποίοι αρνούνται να εκτελέσουν αποφάσεις του Δ.Σ. που οι ίδιοι ψήφισαν και αρνούνται έτσι να πράξουν το καθήκον τους με σκοπό να εκθέσουν σε κίνδυνο μέλη της ΕΣΗΕΑ, που είναι συνδικαλιστικοί τους αντίπαλοι, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε τι ισχύει για αυτές τις κατάφωρες παραβάσεις καθήκοντος. Επίσης, να ερευνηθεί νομικά η εξαπάτηση των μελών του Δ.Σ., αλλά και των μελών της ΕΣΗΕΑ αναφορικά με τη χθεσινή πολύκροτη υπόθεση της οργάνωσης εκδήλωσης στην αίθουσα του 1ου ορόφου της Ενώσεως με απώλεια εσόδων για το Σωματείο, δεδομένου ότι η Αίθουσα διατέθηκε δωρεάν, δήθεν σε συναδέλφους, ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από αστική εταιρεία, που δεν έχει καμία σχέση με την ΕΣΗΕΑ. Τέλος, να γνωμοδοτήσετε τι ακριβώς ισχύει και στην περίπτωση καταβολής σεβαστού ποσού χρημάτων σε τρίτους από την ΕΣΗΕΑ χωρίς την έκδοση από τους παρόχους της συγκεκριμένης υπηρεσίας του αναγκαίου παραστατικού (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών) νομίμως θεωρημένο και χωρίς την καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας εντός της ημέρας και είμαστε βέβαιοι ότι η Νομική Υπηρεσία θα αρθεί στο ύψος των περιστάσεων. Δημήτρης Ι. Τσαλαπάτης

25/3/13

Για τις τράπεζες ευθύνονται οικαταθέτες


Ο τσιφούτ πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα διάσωσης της Κύπρου αντιπροσωπεύει "ένα νέο μοντέλο για την επίλυση προβλημάτων χρηματοπιστωτικής φύσης στην ευρωζώνη και ότι και άλλες χώρες - μέλη ίσως χρειαστεί να αναδιαρθρώσουν (κατ αυτό τον τρόπο) τους τραπεζικούς τους τομείς"."Αυτό που κάναμε", είπε, " ήταν απώθηση κινδύνων", τόνισε και πρόσθεσε: "Αν υπάρχει κίνδυνος σε μια τράπεζα, η πρώτη μας ερώτηση θα πρέπει να είναι, "τι θα κάνετε εσείς στην τράπεζα γι' αυτό; Τι μπορείτε να κάνετε για να ανακεφαλαιοποιθείτε μόνοι σας;".
"Αν η τράπεζα δεν μπορεί να το καταφέρει, τότε θα μιλήσουμε στους κατόχους μετοχών και τους κατόχους ομολόγων, θα τους ζητήσουμε να συμβάλουν στην ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, και αν είναι απαραίτητο θα το ζητήσουμε και από τους κατόχους ανασφάλιστων καταθέσεων" άνω των 100.000 ευρώ. Αν θέλουμε να έχουμε έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα, ο μόνος τρόπος είναι να πούμε, 'Κοίτα, εκεί όπου αναλαμβάνεις κιδνύνους, πρέπει και να τους αντιμετωπίζεις και, αν δεν μπορείς να τους αντιμετωπίσεις, τότε δεν θα έπρεπε να τους είχες αναλάβει'", δήλωσε ο Ντάισελμπλουμ.

ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΙΑΛΤΕΣ

24/3/13

O Αληθινός Πατριώτης Ιωάννης Καποδίστριας



Η Κορωνίδα του Ελληνικού Γένους, Ιωάννης Καποδίστριας,
ο ζωντανός στύλος της Πατρίδος, το καύχημα ολοκλήρου του Γένους, ο νέος Μιλιτιάδης και Θεμιστοκλής, ήταν ο αρχηγός της Επανάστασης του 21.

Το 1817 κυκλοφόρησε στα Επτάνησα από τους Φιλογενείς Εθνικιστές,μια επαναστατική μπροσούρα κατα της αγγλοκρατίας, που είχε τίτλο «Δοκίμιον περί Πατριωτισμού» και απευθυνόταν προς τους κατοίκους των Ιονικών Επτά Νήσων.

Η μπροσούρα ήταν η απάντηση στα επιχειρήματα των αγγλοφρόνων του «Ιόνιου Λαού», και στην οποία τονιζόταν ότι , «η Πατρίς το Έθνος, η Ευρώπη ολόκληρος τρέφει χρηστάς ελπίδας εις τα υποκείμενα σας» , (τους Έλληνες της Επτανήσου), « και με ανυπομονησίαν περιμένει τους καρπούς του ευγενούς πατριωτισμού και των ενδόξων αγώνων σας».

Το ανυπόγραφο δοκίμιο γράφτηκε από τους ανθρώπους που ήταν κοντά στον Καποδίστρια και φέρει την υπογραφή Ε.Φ.(Εταιρεία των Φίλων;), ενώ στη δεύτερη σελίδα έχει το ακόλουθο απόσπασμα από επιστολή του Ι.Κ.(Ιωάννη Καποδίστρια) προς τον Α.Β. «Δι’ αυτής γαρ υπάρχομεν (της πατρίδος) , και υπέρ αυτής ζειν οφείλομεν».

Στο «Δοκίμιον περί Πατριωτισμού» του 1817, ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας , χαρακτηριζόταν «η Κορωνίδα του Ελληνικού Γένους, ο αληθής και ζων στύλος της Πατρίδος, και το καύχημα του Γένους ολοκλήρου», «νέος Μιλιτιάδης και Θεμιστοκλής»*.

Ο Ε.Φ. μάλιστα έψαλε «Πολυχρόνιο», προς τον «Γενναίο και ένδοξο Άνδρα», τον «Άγιο Ιωάννη του Φοίνικα», τονίζοντας τους λαμπρούς του αγώνες, «υπέρ του Γένους». «Το όνομα σου είναι χαραγμένο στις καρδιές όλων μας , και οι αληθινοί πατριώτες Βλέπουν στο πρόσωπο σου τον δεύτερο Μιλιτιάδη και τον νέο Θεμιστοκλή», έλεγε.

Αυτά, οι ιστορικοί των δολοφόνων τα ξέχασαν. Το 1847, το Δοκίμιον περί πατριωτισμού επανεκδόθηκε στην Αθήνα λογοκριμένο και πλαστογραφημένο από κάποιον Π. Πατρικίο, χωρίς την αναφορά στον Καποδίστρια. Αυτή την έκδοση έχει το Πανεπιστήμιο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του.

 Η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε  λοιπόν το 1800 από την Κέρκυρα.
Το βιβλίο μου, «Η Επανάσταση των Φιλογενών», στο οποίο αποδεικνύω ότι Αρχηγός της Επανάστασης το 21 ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και ότι η επανάσταση , ήταν έργο των Φιλογενών της Επτανήσου, που ίδρυσαν το 1800 στην Κέρκυρα, την «Εταιρία των Φίλων του Γένους», θα παρουσιάσει επιτέλους! στην εστία της εθνικής μας Αναγέννησης.  

Η παρουσίαση, χάρη στην πρωτοβουλία ορισμένων Κερκυραίων Φιλογενών, θα γίνει...
   την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 19.30 στο cafe tropicana στη διασταύρωση Ρόδας, στην Κασσιόπη

και την...
 την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 19.30 μμ. στην πόλη της Κέρκυρας, στο βιβλιοπωλείο «Μουστάκης». (οδός Καββαδα 16)

Θα βρίσκομαι στην Κέρκυρα από τις 25 Μαρτίου, για προσκύνημα στον τάφο του Εθνάρχη στην Μονή της Πλατυτέρας. Καλή αντάμωση με τους φίλους πατριώτες της Κέρκυρας.


Σπ.Χατζάρας

*(Υποσημείωση του Ε.Φ στη σελίδα 30).

"Αρκούμαι μεταξύ άλλων να αναφέρω την Κορωνίδα του Ελληνικού Γένους, τον αληθή και ζώντα στύλον της Πατρίδος σας, και το καύχημα του Γένους ολοκλήρου, τον εξοχώταον Κόμητα Ιωάννην Καποδίστριαν. Γενναίε και ένδοξε Άνερ! Οι υπέρ του Γένους σου λαμπροί αγώνες είναι πλέον παρά αξιώτεροι των ασθενών μου εγκωμίων. Δότι στεφανούνται καθ εκάστην με χρυσάς δάφνας από ολόκληρον τον εξευγενισμένον κόσμον, εις την ευδαιμονίαν του οποίου συνήργησας υπέρ άλλον τινά, και επί προσώπου όλης της οικούμενης εκύρωσας αυτήν δια της σφραγίδος σου. Το όνομά Σου, είναι εγκεχαραγμένον εις τας πλάκας των καρδιών μας, και οι αληθείς πατριώται δεν θεωρούσιν εις το πρόσωπόν Σου παρα δεύτερονΜιλιτιάδην ή άλλον Θεμιστοκλέα, οίτινες δια της απελευθερώσεως του Γένους και της Πατρίδος των απέκτησαν μνήμην αθάνατον εις τα ένδοξα χρονικά του ανθρωπίνου Γένους. Ας χαίρη η πατριωτική Σου καρδία, θερίζουζα τους δικαίους καρπούς των υπέρ του Γένους σου ενδόξων αγώνων , το οποίον ως εξ ενός στόματος Σοι εύχεται Ζωήν Πολυχρόνιον".

23/3/13

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΟ



Η εκπομπή της 21ης Φεβρουαρίου έχει το ρεκόρ ακροαματικότητας. Έφτασε τις 5.982 ακροάσεις.

Ξεβρόμισε ο τόπος

Νεκρός ο εβραίος μεγαλοαπατεώνας Μπόρις Μπερεζόφσκι.Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του βρετανικού δικτύου Sky News, ο Μπερεζόφσκι αυτοκτόνησε.

Ανάψτε απόψε όλα τα φώτα

Sat Mar 23. EARTH HOUR JEWISH CHANTING, HAVDALAH & LIVE MUSIC led by Rabbi Miriam with Cantor Lisa Amid flickering candlelight, we mark the end of Shabbat and celebrate Earth Hour together as a community with an evening of great live music.

Οι απατεώνες της παγκόσμιας (ιουδαϊκής) διακυβέρνησης. θα σβήσουν και φέτος στις 20.30 για μια ώρα τα φώτα σε κτήρια και μνημεία σε περισσότερες από 150 χώρες στο πλαίσιο της ιουδαϊκής Earth hour.
Εμείς ανάβουμε όλα τα Φώτα.
Δεύτε λάβετε ΦΩΣ.Ελληνικό ΦΩΣ.

Ιδού γιατί Μητροπολίτης Γκιλμουτζίνας

Ο Χάρτης της μελλοντικής Τουρκίας που δημοσίευσε χθές η Μιλλιέτ εξηγεί γιατι
ο παπα-Ρουφιάνος, δήλωσε μητροπολίτης Γκιλμουτζίνας. Το βέλος δείχνει την Δυτική Θράκη,(Bati Trakya), με την "Ανατολική". Όλοι οι "Τρακιώτες" μαζί.
Στο "τουρκικό χρώμα" και η Κύπρος, η Ρόδος η Μυτιλήνη κλπ.Τούτκικα και το Βατούμι  στη Μαύρη Θάλασσα.
Η Milliyet, στο άρθρο της κάνει ειδική αναφορά στο μήνυμα του Οτσαλάν από τις φυλακές του Ιμραλή, όπου κάλεσε το κουρδικό ΡΚΚ να αφήσει τα όπλα και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες με τον τουρκικό στρατό, και το ερμηνεύει ως αναβίωση του λεγόμενου «Εθνικού Συμφώνου», δηλαδή της συμφωνίας των Κούρδων με τον Κεμάλ για να πολεμήσουν στο πλευρό του κατά των Ελλήνων στην Μικρά Ασία . Η εξέλιξη με τους Κούρδους , παράλληλα με την επανασύνδεση Τουρκίας- Ισραήλ, έχει προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στην Άγκυρα και οι περισσότεροι αρθογράφοι στον τουρκικό τύπο, αναφέρονται στην «Büyük Türkiye», δηλαδή, την «Μεγάλη Τουρκία».

Ένα Καλωσόρισμα στην Κέρκυρα

Έτσι επειδή οι ξύλινοι πολιτικοί λόγοι με τις ψεύτικες υποσχέσεις, και τις ακαταλαβίστικες προτάσεις χωρίς νόημα μας φέρνουν τουλάχιστον υπνηλία...Τούς απορρίπτουμε και τους αντικαθιστούμε με λόγους που δεν αφορούν χρωματισμένες ιδεολογίες, ούτε κόμματα...απλά και κατανοητά αφορούν την Ελλάδα και την Ιστορία της...
Καλώς να έρθετε κύριε Χατζάρα..σας περιμένουμε...

ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθ΄οδόν προς την Κέρκυρα

Μακρύ το ταξίδι στην Κέρκυρα για να παρουσιάσω εκεί τα βιβλία μου, «η Επανάσταση των Φιλογενών», και «Οι Αθέατοι».
Επομένως μακρά θα είναι και η απουσία.
Μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου το μεν μπλογκ θα υπολειτουργεί, ενώ η εκπομπή μου στο Axisradio, «Η Αλήθεια δεν έχει χορηγό», δεν θα μεταδοθεί αυτή την εβδομάδα. Ράδιο Χατζάρας μετά την πρωταπριλιά,
στις 2 Απριλίου, με την Αλήθεια.

Σπ.Χατζάρας

Ο παπα-Μουτάφης της Γκιουλμουτζίνα

Ο αρχιμανδρίτης Παντελεήμων Μουτάφης , προστατευόμενος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου Μιχαήλ Καλαφάτη, εξελέγη σε έκτακτη συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ως μητροπολίτης Γκιουλμουτζίνας, με 29 ψήφους, επί συνόλου 77 ψηφισάντων.
Ο έτερος υποψήφιος, ο μητροπολίτης Βρεσθένης Θεόκλητος, από τους στενούς συνεργάτες του μακαριστού αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, έλαβε 23 ψήφους.

Ο Μουτάφης χειροτονήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στον 'Αγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, και όταν ανέβηκε στην «Γκιουλμουτζίνα»,  δέχθηκε την επίσκεψη του Γενικού Προξένου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Ρόμπερτ Σάντερς που του έδωσε «γραμμή» για τα ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία της Ροδόπης.
Κατόπιν αυτού ο Μουτάφης, που είπε στο «αφεντικό» ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, μεριμνά πάντοτε για όλους τους συνανθρώπους μας, χωρίς να κάνει διακρίσεις και διαχωρισμούς, κατά την τελετή ενθρόνισής του στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής, άφησε έκπληκτους τους παρευρισκομένους, κάνοντας ένα «χοντροκομμένο άνοιγμα» στη μουσουλμανική κοινότητα, αποκαλώντας την Κομοτηνή , Γκιουλμουτζίνα.

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, έβγαλε εγκύκλιο με τα γνωστά «Πατριωτικά», «στην Θράκη, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος», για να τα ακούσουν οι Έλληνες, αλλά και τα «αυτονομιστικά», που θέλουν οι Αμερικανοί.

«Ως κάτοικοι της Πρωτεύουσας της Θράκης πρέπει να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας». «Εμείς θα είμαστε όλοι ένα, θα έχουμε όλοι μια φωνή, θα είμαστε όλοι μια (τουρκοελληνική) ψυχή». «Όπως ο Θεός αγαπά και αποδέχεται κάθε παιδί Του χωρίς διάκριση, έτσι κι εμείς καλούμαστε να κατορθώσουμε την ίδια ποιότητα αγάπης για τον (Τούρκο)αδελφό μας».

Προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα ο Μουτάφης έστειλε το μήνυμα που επαναλάμβανε η «μιαρά τουρκολάγνα σύνοδος» στα 400 χρόνια της Τουρκοκρατίας. "Προσευχή, Νηστεία, Εξομολόγηση, Μετάνοια, Άσκηση, για την προσωπική μας, Ανάσταση".

Αυτόν διάλεξαν οι ΗΠΑ , οι Τούρκοι και ο Τζερώνυμο. Αυτόν ψήφισαν οι 29, που ευθύνονται και θα τον υποστούν οι Ακρίτες. Ας πρόσεχαν οι άλλοι 25 που πήγαν πάσο. Τέτοιοι Παπά-Προδότες, σαν τον «μητροπολίτη Γκιουλμουτζίνας», αποτελούν όνειδος για την Εκκλησία.

Για αυτό φωνάζουμε: ΑΝΑΞΙΟΣ! (Για Μητροπολίτης Μαρωνείας.Για τη  Γκιουλμουτζίνα, δεν με ενδιαφέρει)  

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

22/3/13

Η Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε το 1800 από την Κέρκυρα

Επιτέλους! Το βιβλίο μου, «Η Επανάσταση των Φιλογενών», στο οποίο αποδεικνύω ότι Αρχηγός της Επανάστασης το 21 ήταν ο Ιωάννης Καποδίστριας και ότι η επανάσταση , ήταν έργο των Φιλογενών της Επτανήσου, που ίδρυσαν το 1800 στην Κέρκυρα, την «Εταιρία των Φίλων του Γένους», θα παρουσιάσει στην εστία της εθνικής μας Αναγέννησης. Στην Κέρκυρα.

Η παρουσίαση, χάρη στην πρωτοβουλία ορισμένων Κερκυραίων Φιλογενών, θα γίνει...
   την Τρίτη 26 Μαρτίου στις 19.30 στο cafe tropicana στη διασταύρωση Ρόδας, στην Κασσιόπη
και την...
 την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 19.30 μμ. στην πόλη της Κέρκυρας, στο βιβλιοπωλείο «Μουστάκης». (οδός Καββαδα 16)

Θα βρίσκομαι στην Κέρκυρα από τις 25 Μαρτίου, για προσκύνημα στον τάφο του Εθνάρχη στην Μονή της Πλατυτέρας. Καλή αντάμωση με τους φίλους πατριώτες της Κέρκυρας.

Σπύρος Χατζάρας

Έλληνες Εβραίοι και Τούρκοι στην Πελοπόννησο το 1821 (συνέχεια)

Η «Εταιρεία των Φίλων» , των Φιλογενών, προετοίμαζε την επανάσταση στην Πελοπόννησο από το 1817. Μέχρι το 1820 έγιναν για λογαριασμό της πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις για τον ελληνικό και τον Τουρκικό πληθυσμό, και τους δυνάμενους να «φέρουν όπλα», ορισμένες από τις οποίες έχει δημοσιεύσει ο Φιλήμων.

Οι κάτοικοι του Πασαλικίου της Πελοποννήσου στις αρχές του 19ου αιώνα ,ήσαν γύρω στις 400,000 Έλληνες , 40,000 μωαμεθανοί και 2,000 εβραίοι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αποστόλων της Εταιρείας, το 1818 και το 1820, οι Τούρκοι ενήλικοι άνδρες, συνολικά υπολογίζονταν από 12.000 ως 15.000. Και ο συνολικός τουρκικός πληθυσμός 40-45000. Στις εκθέσεις αυτές δεν αναφέρεται ποτέ ο Εβραϊκός πληθυσμός, γιατί στρατιωτικά δεν είχε καμιά σημασία. Το σύνολο των Εβραίων της Πελοποννήσου, (άνδρες, γυναίκες, παιδιά και γέροντες) ήσαν λιγότεροι από 2000. Ο Ελληνικός ανδρικός πληθυσμός υπολογιζόταν σε 65-90.000 από τους οποίους 20-25.000 αξιοπόλεμοι. (Μαζί με τους Μανιάτες).

Ακόμα και οι νεώτεροι «μελετητές» δεν έχουν αναφέρει ποτέ περισσότερους από 4000 Εβραίους στην Πελοπόννησο στην αρχή του αιώνα.Επομένως πώς βρέθηκαν οι 5000 στην Τρίπολη για να του σφάξει ο Κολοκοτρώνης;

Οέο;

Ήτοι, Παραμύθια Μάνδολες.

Το Εβραιοπασοκ επιμένει στον αντιρατσιστικό νόμο

Μπορεί ο συνταγματολόγος να χτυπιέται με τον Πάνο Μπλάκ Λέιμπελ για την τέταρτη θέση , (ΠΑΣΟΚ: 5,6%-Ανεξάρτητοι Έλληνες: 5,4%) , αλλά επιμένει ανθελληνικά και αντιρατσιστικά.
Το εβραιοΠΑΣΟΚ, κατέθεσε πρόταση νόμου για την καταπολέμηση των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας κατέθεσε, που επαναφέρει τις ρυθμίσεις του αντίστοιχου σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που είχε επεξεργαστεί αρχικά νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθ. Κατσιρώδη, το οποίο κατατέθηκε στην προηγούμενη Βουλή και εγκρίθηκε από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, το Δεκέμβριο του 2011, χωρίς ωστόσο να εισαχθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, με τις διατάξεις του σχεδίου επιδιώκεται κατ' αρχήν η εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της Ε.Ε., η οποία έχει ως αντικείμενο την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου της ΕΕ της 28ης Νοεμβρίου 2008. Η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της απόφασης - πλαίσιο έπρεπε, να έχει γίνει έως το Νοέμβριο του 2010.

Η πρόταση νόμου περιλαμβάνει διατάξεις σχετικές με την ευθύνη νομικών προσώπων, όταν οι αξιόποινες πράξεις που τελούνται από φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποδοθούν σε αυτά.
Η διάταξη αυτή εμπλουτίζεται και με άλλες ρυθμίσεις όπως: την αύξηση του πλαισίου ποινής, την απαγόρευση μετατροπής και αναστολής της ποινής, την υποχρεωτική επιβολή της παρεπόμενης ποινής της στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, την θέσπιση κωλυμάτων διορισμού, την αυτεπάγγελτη δίωξη των εγκλημάτων και την απαλλαγή των θυμάτων από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου πολιτικής αγωγής, την παροχή νομικής βοήθειας στα θύματα και την εφαρμογή της διαδικασίας του ν. 4022/2011 στα κακουργήματα αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου.

Στην πρόταση νόμου περιλαμβάνονται και μία σειρά νέων διατάξεων, οι οποίες, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ είναι απολύτως απαραίτητες, όχι μόνο για την προστασία των αλλοδαπών και μη θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, αλλά και για την αντιμετώπιση της διάχυτης βίας και σοβαρής εγκληματικότητας κάθε είδους. Οι διατάξεις αυτές αφορούν την διευκόλυνση της πρόσβασης αλλοδαπών θυμάτων και ουσιωδών μαρτύρων σοβαρών εγκλημάτων στη δικαιοσύνη, με την υπό προϋποθέσεις και κατόπιν διάταξης Εισαγγελέα χορήγηση σε αυτούς άδειας διαμονής, την αναστολή της απέλασής τους και της διαδικασίας επιστροφής τους.

Κύπρος: Όλα έγιναν βάση σεναρίου

Ο Αναστασιάδης, αφού ξεσήκωσε τους οπαδούς του με το κούρεμα και των «ασφαλισμένων καταθέσεων» και την «έλλειψη εναλλακτικών», τους οδήγησε στο αδιέξοδο και στη υποταγή προς το «μη χείρον βέλτιστο», μετά το προγραμματισμένο ναυάγιο της αποστολής Σαρρή στη Μόσχα, και το ΝΙΕΤ των ΗΠΑ σε .οποιαδήποτε ρωσική βοήθεια, αφού οι Αναστασιάδηδες , πάνε για τον «Συνεταιρισμό για την Ειρήνη».

Έτσι βάση αμερικανονατοικού σχεδίου, οδηγούν τον αλαφιασμένο κόσμο σε πλήρη αναδίπλωση. Δέχονται κούρεμα 8% για τις καταθέσεις άνω των 100 χιλ. ευρώ που έτσι κι αλλιώς είναι ανασφάλιστες. To Eurogroup ενδέχεται να συνεδριάσει για την Κύπρο μέσα στο Σαββατοκύριακο, και να αποφασίσει κούρεμα καταθέσεων μόνο άνω των 100.000 ευρώ, με την πλήρη εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ. Παράλληλα θα αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας που έχει 6,8 δις ευρώ εγγυημένες καταθέσεις, (μέχρι 100.000 ευρώ ), με τη διάσπαση της σε καλή και κακή τράπεζα. Οι καταθέτες κάτω των 100.000 ευρώ υπολογίζονται γύρω στις 304.000 ενώ άνω των 100.000 ευρώ γύρω στις 11.000.
Στην κακή τράπεζα θα πάνε «οι μεγάλες καταθέσεις» , που θα παραμείνουν παγωμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως μέχρι και 5 χρόνια μέχρι να γίνει εκποίηση περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας (ακίνητα, δάνεια κλπ) για να εισπραχθούν κεφάλαια για να δοθούν στους μεγαλοκαταθέτες. Ακόμα όμως και με την είσπραξη των κεφαλαίων αυτών οι μεγαλοκαταθέτες θα χάσουν τουλάχιστον το 50% των χρημάτων τους. Οι μέτοχοι της Λαϊκής θα ξεχάσουν τις μετοχές τους, και οι κάτοχοι αξιογράφων της Λαϊκής θα πρέπει να ξεχάσουν τις επενδύσεις τους. Η καλή τράπεζα θα συνεχίσει να διενεργεί τραπεζικές εργασίες όπως μέχρι σήμερα οι δε εργαζόμενοι την ερχόμενη Τρίτη θα πάνε κανονικά στην δουλειά τους.

Η πρόταση για εξυγίανση της Λαϊκής διασφαλίζει για την ώρα, τουλάχιστον, τις θέσεις εργασίας και αποτρέπει το κλείσιμο -και πάλι μέχρι στιγμής- των καταστημάτων, καθώς ο κύκλος εργασιών δεν θα τερματιστεί με τη δημιουργία της «καλής» και «κακής» τράπεζας.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη πιστεύει ότι θυσιάζοντας τη Λαϊκή θα μπορέσει να σώσει την Τράπεζα Κύπρου, η οποία επίσης αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.

Χθες το βράδυ στο σπίτι του Σαμαρά στην Κηφισιά μαζεύτηκαν , Βενιζέλος, Κουρέλης, Προβόπουλος και Στουρνάρας και αποφάσισαν τα υποκαταστήματα της Κύπρου και της Λαϊκής να τα αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς ώστε να λειτουργήσουν κανονικά στις 26 Μαρτίου.

Οπότε πάμε για ύπνο ρε Κατίνα!

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στις 19/3/2013 ιδρύθηκε το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, για να συμβάλλει στην Δημοκρατική Πατριωτική Συμπαράταξη όλων των Ελλήνων και την Ενότητα και Συνεργασία των Πατριωτικών πολιτικών, πνευματικών και κοινωνικών δυνάμεων της χώρας. Το ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ έχει στόχο να ενώσει τους Έλληνες Πατριώτες και να τους φέρει κοντά, ανεξάρτητα το όπου ανήκαν πολιτικά και ιδεολογικά στο παρελθόν. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών, ισότιμα και με συλλογική ηγετική ευθύνη, συμμετέχουν κατά αλφαβητική σειρά ως προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή οι:

-Κανελλόπουλος Γεώργιος
- Παπανδρέου-Παπαδάκη Ουρανία
- Ροντούλης Αστέριος
- Σαρατσιώτης Δημήτριος
- Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος

 Στην ιδρυτική τους διακήρυξη τονίζουν ότι «αισθάνονται απόλυτη δικαίωση για την απόφασή τους να καταγγείλουν από την πρώτη στιγμή, την επιστροφή των ενδοτικών δυνάμεων στην Κύπρο, και υπογραμμίζουν ότι, «η Κύπρος είναι Ελλάδα και βάλλεται από το ίδιο κλεπτοκρατικό σύστημα, που θέλει να μας υφαρπάξει τους πλούσιους υδρογονάνθρακες που από κοινού διαθέτουμε», ενώ προσθέτουν ότι θα συνεργαστούν, «δίχως προκαταλήψεις, με όποιους έχουν κοινούς στόχους και παραμερίζουν τον διχαστικό εγωισμό και τις προϊούσες αγκυλώσεις, που τόσο έχουν βλάψει την εθνική ενότητα του λαού μας».

Τον αριστερό (μαλάκα) και αν τον δέρνεις….

...την ησυχία σου χαλάς

Μού γράφει ένας αριστερός (μαλάκας) :
« Εδω υπαρχει κοσμος που δεν εχει να φαει και καποιοι κοιτανε να παρουν και την τελευταια δεκαρα για εκκλησιες. Λες και ελειψαν ποτε οι εκκλησιες σε αυτην την χωρα...».
Πρώτον: Για το Τζαμί, αγαπητέ αριστερέ  περισσεύουν λεφτά «από τον κόσμο που δεν έχει να φάει», και δεύτερον: Δεν μας έλειψαν ποτέ οι εκκλησιές. Χιλιάδες κτίστηκαν.Μόνο μια περισσεύει. Αυτή που πρότεινε ο Καποδίστριας και την οποία αποφάσισε ομόφωνα η Δ΄ Εθνική Συνέλευση.

Ο ναός του Σωτήρα Χριστού θα είναι ένα έργο μνημειώδες που θα κτισθεί μόνο από Έλληνες για τον Ελληνισμό, για τις αξίες του Έθνους και τα ιδεώδη της φυλής. Θα ανεγερθεί χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού και της Εκκλησίας. Ευεργέτες πολλοί, από όλα τα μέρη του κόσμου, θέλουν να συνδέσουν το ΤΑΜΑ, σαν προσωπική τους συνεισφορά στην Σωτηρία της Πατρίδος. Εκατοντάδες πατριώτες θα προσφέρουν τις πλείστες των υπηρεσιών δωρεάν, και εκατοντάδες αποκλειστικά Έλληνες πρόκειται να εργασθούν .

Το σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών διοργανώνουν την 31.3.2013 στο γήπεδο του Σπόρτινγκ , επίκαιρη ημερίδα, με σκοπό την διάδοση της ιδέας της υλοποιήσεως του Χρέους (ΤΑΜΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, από τις 16.00 μμ, έως τις 19.30μμ.

Ομιλητές θα είναι : Ο Πρόεδρος των Φίλων του Τάματος του Έθνους κ. Ι. Αναγνωστόπουλος , ο Σεβ. Μητροπολίτης Μονεμβασίας & Σπάρτης κ. Ευστάθιος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ο Σεβ. Μητροπολίτης Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, ο ηγουμένος της Ἱ. Μ. Καρακάλλου του Ἁγ. Ὄρους, ο Προέδρος τοῦ «Ομίλου Απογόνων 1821 και Επιφανών Ιστορικών Γενεών της Ελλάδος» κ. Κων/νος Πλαπούτας, ο Καθηγητής Αχιλλεύς Λαζάρου, ο δημοσιογράφος Σπ. Χατζάρας, η Ἐκπαιδευτικός κ. Ρένας Ἀνούση, και η οικονομολόγος κ. Γεωργία Φωτεινού.

Τα χοντρά εβραϊκά ψέματα του κ. Μπερνάρ Πιερόν και άλλων πρακτόρων

Λένε: «Οι Εβραϊκές Κοινότητες της Θήβας, της Ναυπάκτου και της Πάτρας εξαλείφθηκαν παντελώς από τους επαναστατημένους Έλληνες».

Η Ναύπακτος λόγω των ισχυρών οχυρώσεων της έμεινε στα χέρια των Τούρκων και ήταν η στρατιωτική τους βάση στην περιοχή. Η Ναύπακτος παραδόθηκε στις 18 Απριλίου 1829. δεν έγινε καμία σφαγή . Φεύγοντας οι Τούρκοι και οι Εβραίοι , άφησαν πίσω τους ελάχιστες οικογένειες Ελλήνων, οι οποίες, μάλιστα, ήρθαν σε αντιπαράθεση με τους Μποτσαραίους , και τους Τζαβελαίους , στούς οποίους το νεοσύστατο ελληνικό κράτος παραχώρησε τα τουρκικά αρχοντικά, ως αντιστάθμισμα για την προσφορά τους στον Αγώνα.

Η Θήβα κατελήφθη αμαχητί στις αρχές του Απριλίου 1821, διότι οι Τούρκοι και οι Εβραίοι της πόλης είχαν ήδη καταφύγει στη Χαλκίδα μαζί με τις οικογένειές τους. Τον Ιούνιο του 1821, ο Ομέρ Βρυώνης ανακατέλαβε τη Θήβα, η οποία κάηκε από τον Δράμαλη το 1822. Η Θήβα πέρασε σε ελληνικά χέρια ,χωρίς καμιά σφαγή, μετά τη μάχη της Πέτρας.

Σύμφωνα με τα εβραϊκά στοιχεία και τον Πουκεβίλ το 1818 υπήρχαν στην Πάτρα 17 εβραϊκές οικογένειες και μία συναγωγή, καθώς και ορισμένοι Ρωμανιώτες, που είχαν εξελληνίσει τα ονόματά τους και μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, και κάποιοι που είχαν γίνει για πολιτικούς λόγους Χριστιανοί. Όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν στο Κάστρο, μαζί με τους Τούρκους .Στην Κοινότητα των Πατρών υπάγονταν και οι Εβραίοι του Μεσολογγίου και του Αγρινίου. Όπως ανέφερε ο Άγγλος κατάσκοπος Leak, στο Αγρίνιο το 1804, υπήρχαν , 40 εβραϊκές κατοικίες.

Λένε: «Ο Κολοκοτρώνης εξολόθρευσε στην Τριπολιτσά 5.000 Εβραίους».

Σύμφωνα με τον άγγλο κατάσκοπο Gordon, στην Τρίπολη κατοικούσαν 7000 Τούρκοι ,7.000 Έλληνες και 1.000 Εβραίοι. Άλλοι, τους Εβραίους τους εκτιμούσαν σε 400. Όσοι Έλληνες πρόλαβαν έφυγαν από την Τρίπολη στην οποία κατέφυγαν οι Μπαρδουνιώτες και οι Λαλαίοι Τούρκοι.
 Ο εβραϊκός πληθυσμός της πολιορκημένης πόλης ήταν από 400-1000. Πως σφάχτηκαν λοιπόν 5000;

Άλλοι μοντέρνοι Μιχάουζεν πιο αυτοσυγκρατημένοι μιλάνε για 2000 εβραίους νεκρούς.

Σύμφωνα με τα όσα γράφηκαν σε Αμερική και Αγγλία το 1835 και το 1839, που ήταν πιο κοντά στα γεγονότα, τα θύματα της σφαγής της Τριπόλεως ήσαν 6000-8000.

Ο αριθμός αυτός ήταν φουσκωμένος, διότι ήδη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, κατά την ανακωχή , μέγα πλήθος πεινασμένων γυναικών και παιδιών βγήκαν από την πόλη και αφέθηκαν να μένουν στα μετόπισθεν του ελληνικού στρατοπέδου, στον δρόμο προς Καλάβρυτα και να διατρέφονται όπως μπορούσαν. Αυτοί αργότερα υπολογίστηκαν στους 3000-4000.
Ορισμένοι από του πλουσίους Εβραίους και Τούρκους της Τρίπολης, έκαναν ιδιωτικές διαπραγματεύσεις με οπλαρχηγούς για την ασφαλή έξοδό τους από την πολιορκημένη πόλη καταβάλλοντας το κατάλληλο αντίτιμο, όπως λέγει και ο πράκτορας Ρεμπώ . Οι περισσότεροι από τους 400 εβραίους της πόλης είχαν ήδη φύγει με αυτόν τον τρόπο πριν την άλωση.
Οι περίπου 4000 Αλβανοί της πόλης έφυγαν για την Ήπειρο υπό την προστασία του Κολοκοτρώνη με ξεχωριστή συμφωνία. Οι περισσότεροι από τους 3.500 στρατιώτες του Κεχαγιάμπεη σκοτώθηκαν στις μάχες μέχρι την άλωση.

Επομένως από τους 10-12.000 πολιορκημένους, είχαν απομείνει 3-4000, εκ των οποίων οι εβραίοι ήσαν λιγότεροι από 200. Εάν υποθέσουμε ότι δεν σκοτώθηκαν όλοι, η περίφημη «σφαγή της Τρίπολης», είχε λιγότερα από 3000 θύματα, μεταξύ των οποίων θα ήσαν και καμιά εκατοστή Εβραίοι, που τους έκαναν τώρα 5000.

Ο βασικός Μινχάουζεν εκτός από τον πράκτορα Ρεμπώ, που ήταν στο στρατόπεδο της Τρίπολης, ήταν ο πράκτορας Τζωρτζ Φίνλεϋ που στάλθηκε στην Ελλάδα μαζί με τον Βύρωνα το 1823 και ο οποίος υποστήριζε την πολιτική του Λονδίνου, όπως την διατύπωσε ο Μπένθαμ για την παραμονή στην ελλάδα των αυτοχθόνων Εβραίων και Μουσουλμάνων.
Ο Φίνλεϋ λάνσαρε τη θεωρία της «σφαγής» επειδή οι «Φιλικοί» υπαγόρευσαν την εξολόθρευση ολόκληρου του τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου.

Σπύρος Χατζάρας

Εβραϊκά επετειακά κόλπα

Λένε: Ο Κολοκοτρώνης «εξολόθρευσε στην Τριπολιτσά 5.000 Εβραίους».(κλάψ)!
Σιγά τα ωά ρε παιδιά!
Εδώ ο Άλλος, εξολόθρευσε 6.000.000 στο Auschwitz- Birkenau.
Και μην ξεχνάμε ότι δεύτεροι πίσω από τους εβραίους στο Auschwitz- Birkenau, ήσαν οι πούστηδες.
Επομένως ο Κολοκοτρώνης «εξολόθρευσε στην Τριπολιτσά και τους πούστηδες/gay.
Πως τους ξεχάσανε!

ΥΓ. Να κάνουν κοινό διάβημα στην Τρόικα το Εβραίο-ΠΑΣΟΚ,  ο Αλαφούζος,  και η Εβραιοδημάρ. Να  προστεθεί ότι ο Κολοκοτρώνης «εξολόθρευσε στην Τριπολιτσά και τους gay.   

Με την ευκαιρία της 25ης Μαρτίου....

....Εβραϊκή προπαγάνδα με αντι-εβραϊκό προσωπείο

Ο Κολοκοτρώνης δεν «εξολόθρευσε»
ποτέ 5.000 Εβραίους !

Βγήκαν με φόρα οι «εθνικιστές» διαμαρτυρόμενοι επειδή «τα παιδιά δεν πρέπει ούτε να υποψιαστούν το προαιώνιο μίσος μεταξύ Εβραίων και Ελλήνων, για να μην γίνουν Εθνικιστές και ενοχληθεί το Διεθνές Εβραϊκό Λόμπυ που χρηματοδοτεί εδώ και χρόνια.την έκδοση των σχολικών μας βιβλίων» και πανηγυρίζουν επειδή ο Κολοκοτρώνης «εξολόθρευσε στην Τριπολιτσά 5.000 Εβραίους»!

Οι «εθνικιστές», που προβάλουν μια ανύπαρκτη σφαγή επικαλούνται ως πηγή τον εβραίο διδάκτορα εβραϊκών σπουδών του Εθνικού Ινστιτούτου Ανατολικών Γλωσσών και Πολιτισμών του Παρισιού, κ. Μπερνάρ Πιερόν.

Λοιπόν ουδέποτε έγινε σφαγή 5000 Εβραίων στην Τριπολιτσά. Καταρχήν 5000 Εβραίους δεν είχε το 1821 όλη η Πελοπόννησος. Στην Τρίπολη έμεναν μόνο ορισμένοι σαράφηδες – τοκογλύφοι. Η μεγαλύτερη κοινότητα των Εβραίων ήταν στην Πάτρα, όπου έμειναν κλεισμένοι στο Κάστρο μαζί με τους Τούρκους, και δεν έπαθαν τα τίποτα. Έφυγαν μαζί με τους Τούρκους, και ας λέει ο ψευδόμενος κ. Μπερνάρ Πιερόν, ότι «οι Εβραϊκές Κοινότητες της Θήβας, της Ναυπάκτου και της Πάτρας εξαλείφθηκαν παντελώς από τους επαναστατημένους Έλληνες». Η Ναύπακτος άλλωστε, παραδόθηκε με συνθήκη και όλοι οι έγκλειστοι κάτοικοι Τούρκοι και Εβραίοι, έφυγαν.

Ο κ. Μπερνάρ Πιερόν, γράφει ψευδόμενος στο βιβλίο του «ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ», ότι από το 1821 μέχρι το 1831,
ο Εβραϊκός Πληθυσμός της Ελλάδος συρρικνώθηκε δραματικά εξ αιτίας των σφαγών και της μεταναστεύσεως.
Σφαγές δεν υπήρξαν.
Τις σχετικές πληροφορίες τις έγραψαν διάφοροι πράκτορες όπως οι Φίνλευ, Μαξίμ Ρεμπό, κλπ
Μετανάστευση υπήρξε. Οι περισσότεροι Εβραίοι της Πελοποννήσου που έφυγαν, πήγαν στην Λάρισα, τη Σμύρνη, τα Επτάνησα, και την Ιταλία.
Αντίθετα οι εβραϊκή προπαγάνδα και οι ανόητοι ή οι ρουφιάνοι που την ακολουθούν, μιλόντας για την ανύπαρκτη σφαγή 5000 Εβραίων στην Τρίπολη, κουκουλώνουν τις σφαγές των Ελλήνων στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη που οργάνωσε ο Σαράφμπασί του Σουλτάνου Χασκέλ.( EZEKIEL BEN JOSEPH NISSIM MENAHEM GABBAI).

Σπύρος Χατζάρας

Πρεμιέρα του Codex Alimentarius στην Ελλάδα με ολλανδικές πατάτες

Φυλάξτε παλιούς σπόρους που ξαναφύονται
και δεν ανήκουν σε εταιρείες

Το Codex Alimentarius βάσει του οποίου θα απαγορεύεται μελλοντικά η αναπαραγωγή αγροτικών προϊόντων με κατοχυρωμένη πατέντα έκανε την εμφάνιση του και στην Ελλάδα... Ετοιμαστείτε για ακραίες καταστάσεις στο προσεχές μέλλον!
Με το Codex Alimentarius απαγορεύεται η φύτευση πατάτας , επειδή η "ράτσα" της πατάτας ανήκει μαζί με τα δικαιώματά της σε κάποια εταιρεία ή οποία απαγορεύει την αναπαραγωγή της.
Προσέξτε αυτό είναι το σχέδιο, ο έλεγχος των τροφίμων.
Μόνο υβρίδια κυκλοφορούν που ανήκουν σε εταιρείες κι επειδή χωρίς λεφτά ζεις αλλά χωρίς φαγητό όχι, φυλάξτε παλιούς σπόρους που ξαναφύονται και δεν ανήκουν σε εταιρείες, γιατί τα υβρίδια είναι μονοετή και μολύνουν το έδαφος.
Είναι σημαντικό να ενισχυθούν όσοι κρατάνε παλιούς σπόρους και να προσπαθήσουμε κι οι ίδιοι να τους αναπαράγουμε. Το θέμα είναι ίσως από τα σοβαρότερα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τώρα και στο εξής.
Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι τις πατάτες Νάξου τις έχει κατοχυρώσει Ολλανδική εταιρεία, οπότε για να σπείρει κάποιος πατάτες Νάξου θα πρέπει να αγοράσει σπόρο από τους Ολλανδούς!!!
Ο έλεγχος του φαγητού θα βοηθήσει την νέα τάξη να εδραιωθεί.!

από Ορθομοριακή Διατροφή και http://kavvathas.com

Οι προνομιούχοι φυγόστρατοι αντιρρησίες συνείδησης και τα ελληνόπουλα

Για το στρατιώτη της θυσίας δίνουν 8,80 ευρώ
και για το καθίκι αντιρρησία 223,53!!!

του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Υποναύαρχου ΛΣ (ε.α)

Πηγή http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-02-16-20-55-55/3997-8-80-223-53

 Στην Ελλάδα, η υποχρεωτική στράτευση θεσμοθετήθηκε, το Νοέμβριο του 1909, με το νόμο «Περί στρατιωτικής προπαιδεύσεως» και υλοποιήθηκε ουσιαστικά για πρώτη φορά το 1911.Σύμφωνα με το νόμο, όλοι οι νέοι που συμπλήρωναν το 16ο έτος της ηλικίας τους υποχρεώνονταν σε στρατιωτική εκπαίδευση, μία ή δύο φορές την εβδομάδα, στα κατά τόπους κέντρα προπαιδεύσεως.
Μέχρι τη δεκαετία του ‘70, αρνητές στράτευσης, επικαλούμενοι λόγους συνείδησης, ήσαν σχεδόν αποκλειστικά οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά». Η χώρα μας, από το καλοκαίρι του1975, με την υποβολή της αίτησης ένταξής της στην ΕΟΚ, εν ονόματι της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πιεζόταν από διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, να ρυθμίσει νομοθετικά και το θέμα της στράτευσης των Χιλιαστών ή Μαρτύρων του Ιεχωβά.
Έτσι, με το Ν. 731/1977, τον τελευταίο της Κυβέρνησης Καραμανλή, αναγνωρίστηκε στους στρατεύσιμους το δικαίωμα να αρνούνται να λάβουν όπλα, επικαλούμενοι τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Το 1978, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την Ε.Ο.Κ.
Το 1979, υπογράφτηκε η Συνθήκη Ένταξής μας, και από 1ης Ιανουαρίου 1981 Ελλάδα γίναμε το δέκατο πλήρες μέλος της Ε.Ο.Κ μπαίνοντας και επίσημα στο «πνεύμα της Δύσης».
Με την πλήρη ένταξή μας, άρχισε να κερδίζει πλέον έδαφος, εντός και εκτός συνόρων,
η αμφισβήτηση του θεσμού της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.
Η στήριξη πολλών οικολογικών κινημάτων και ομάδων που κινούντο στους κύκλους των ανυπότακτων και του αντιεξουσιαστικού χώρου ήταν αμέριστη.
Φυσικό επακόλουθο ο Ν.1763/1988, με τον οποίο αναγνωρίστηκε, το δικαίωμα στους στρατεύσιμους να αρνούνται να λάβουν όπλα, επικαλούμενοι όχι μόνο τις θρησκευτικές τους αλλά και τις ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.
Και στις δύο περιπτώσεις άοπλης θητείας, η διάρκειά της προβλεπόταν να είναι χρονικά διπλάσια της ένοπλης. Και ενώ θα περίμενε κανείς, οι υποστηρικτές των λόγων «θρησκευτικής και ιδεολογικής συνείδησης», να ικανοποιούντο με αυτές τις ρυθμίσεις, αυτοί πήραν θάρρος και βγήκαν στην αντεπίθεση με δύο νέα «προωθημένα» αιτήματα:
(α) την κατάργηση του διπλασίου της άοπλης θητείας, με το επιχείρημα ότι η ρύθμιση αυτή παραβίαζε τη συνταγματική αρχή της ισότητας και (β) την κατάργηση και αυτής της "άοπλης στρατιωτικής θητείας", και την αντικατάσταση της με τη λεγόμενη "εναλλακτική θητεία", με το επιχείρημα και πάλι της συνείδησής τους, που δεν τους επέτρεπε, για λόγους αρχών, να φορούν τη στρατιωτική στολή του οπλίτη, ακόμη κι αν εκτελούν άοπλη θητεία-υπηρεσία.

Την περίοδο 1989 - 1993, τα «προωθημένα» αιτήματα, με την είσοδο στη Βουλή του κόμματος των Οικολόγων Εναλλακτικών και του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου, τα όποια τηρούσαν θετική στάση σε αυτά, ήρθαν στο προσκήνιο και εντός Βουλής.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το 1992, ανακοινώσε την κατάρτιση σχετικού νομοσχεδίου χωρίς ωστόσο να γίνει τελικά νόμος του Κράτους.
 Οι επόμενες κυβερνήσεις, για να ελαχιστοποιήσουν τις πιέσεις τόσο από το εξωτερικό
(η ΕΟΚ είχε ήδη μετεξελιχτεί σε ΕΕ) όσο και από το εσωτερικό της χώρας, μιλούσαν για "κοινωνική θητεία στο στρατό".

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1997, με το νόμο Ν 2510/1997, καθιέρωσε για πρώτη φορά μια μορφή πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας ως εναλλακτική της στρατιωτικής για τους «αντιρρησίες συνείδησης». Όσοι επικαλούντο τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις για να μην εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, μπορούσαν να αναγνωρίζονται ως «αντιρρησίες συνείδησης».
Οι αναγνωριζόμενοι ως «αντιρρησίες συνείδησης» μπορούσαν να εκπληρώσουν τη θητεία τους με προσαυξημένη "άοπλη θητεία" ή "πολιτική υπηρεσία".
Τα άρθρα 18 έως 28, του Ν.2510/1997, που αναφέρονταν στους «αντιρρησίες συνείδησης», αντικαταστάθηκαν προς το ευνοϊκότερο, από τις διατάξεις του Ν 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 302/13.12.2005), ο οποίος στη συνέχεια τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3648/2008 (ΦΕΚ Α΄ 38/29.2.2008) και 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/24.9.2010). Και όλα αυτά, έγιναν με "Συνταγματική κατοχύρωση" αφού το άρθρο 4 παρ 6. του Συντάγματος (1986) που όριζε ότι : «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων» συμπληρώθηκε με την ερμηνευτική δήλωση της Z’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Απρίλιος 2001) : « δεν αποκλείεται να προβλέπεται με νόμο η υποχρεωτική προσφορά άλλων υπηρεσιών, εντός ή εκτός των ενόπλων δυνάμεων (εναλλακτική θητεία), από όσους έχουν τεκμηριωμένη αντίρρηση συνείδησης για την εκτέλεση ένοπλης ή γενικά στρατιωτικής υπηρεσίας ».

Στο θέμα των παροχών για όσους υπηρετούν τη θητεία τους, έχουν διαμορφωθεί δυο κατηγορίες:

1. Στους “οπλίτες στρατιώτες”, που υπηρετούν τη θητεία τους, για παράδειγμα στα σύνορα του Έβρου, για τους οποίους το κράτος έχει προβλέψει παροχή 8,80 ευρώ μηνιαίως.
 Αυτό προκύπτει από την ΚΥΑ 2/74840/0022/24-01-2003 «Μηνιαίες παροχές οπλιτών» (ΦΕΚ 91 Β/ 29-01-2003) η οποία ισχύει από 1-3-2003 και στηρίζεται στο άρθρο 38 του ΝΔ 721/1970 με το οποίο ρυθμίστηκε για πρώτη φορά η μηνιαία παροχή στους οπλίτες.

2. Στους “αντιρρησίες συνείδησης”, που υπηρετούν «εναλλακτική θητεία» χωρίς όπλο και στολή, όχι σε στρατιωτικές μονάδες αλλά σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, για τους οποίους το κράτος πρόβλεψε άλλες παροχές. Συγκεκριμένα :
(α) να «Δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, καταβάλλεται σε αυτούς χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαδικασία της καταβολής του, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και των συναρμόδιων Υπουργών» (Υποπαράγραφος δ΄ της αναριθμημένης παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν 3421/2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 78 του Ν 3883/2010).
(β) να αμείβονται, στην παραπάνω περίπτωση, μηνιαίως με διακόσια είκοσι τρία ευρώ και 53 λεπτά (223,53 ευρώ) . ΚΥΑ 2/24407/0022/9-6-2005 (ΦΕΚ 858 Β/23-6-2005).
Επομένως προκύπτει το ερώτημα : υπάρχει άραγε ίση μεταχείριση των πολιτών ;
Σε περίπτωση που η Πατρίδα μας δεχθεί πολεμική επίθεση, πώς οι αντιρρησίες θα έχουν την απαίτηση να τους προστατεύσουν κινδυνεύοντας άλλοι γι΄ αυτούς ; Τα ερωτήματα παραμένουν ανοικτά στην ψυχή του λαού και στη συνείδησή μας....

Αλεξανδρούπολη Μάρτιος 2013

21/3/13

Επιτέλους.Η Επανάσταση των Φιλογενών πάει στην Κέρκυρα

Επιτέλους! Χάρη στην προσπάθεια ορισμένων Κερκυραίων Φιλογενών, το βιββλίο μου, η "Επανάσταση των Φιλογενών", θα παρουσιαστεί στην Κέρκυρα.
Η παρουσίαση θα γίνει στο βιβλιοπωλείο ΜΟΥΣΤΑΚΗ στην οδό ΚΑΒΒΑΔΙΑ στην πόλη της Κέρκυρας την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 19.30 μμ.
Θα βρίσκομαι στην Κέρκυρα από τις 25 Μαρτίου, για προσκήνυμα στον τάφο του Εθνάρχη στην Μονή της Πλατυτέρας.
Στις 26 ια μιλήσω για την επανάσταση των Φιλογενών, αλλά και για τον Ερημίτη στην Κασσιόπη.
Καλή αντάμωση με τους φίλους πατριώτες της Κέρκυρας.

Θλιβερή Καθημερινότητα

Σκόρδα Κίνας και Αργεντινής

Πας στο ένα Σούπερ Μάρκετ και σου πουλάνε
τα φθηνότερα κατά 54% σκόρδα Κίνας, πατάτες Γαλλίας και καρότα Γερμανίας.
Τους σιχτιρίζεις και πάς πιο πέρα και σου προσφέρουν σκόρδα Αργεντινής και πατάτες Αιγύπτου.
Ούτε σκόρδα ελληνικά δεν μας πουλάνε πια.

Από εκεί και μετά τι ψάχνουμε…

ΠΗΓΑΙΝΕ-ΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ο ΣΑΡΡΗΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΣΕ....
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
 Πληροφορίες από ιδιαίτερα αξιόπιστες πηγές της ρωσικής πρωτεύουσας εγείρουν σοβαρά ερωτήματα ως προς το τι πήγε ακριβώς να κάνει ο Υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής στη Μόσχα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, ο κ. Σαρρής συζητά μόνο την αναδιάρθρωση του προηγούμενου ρωσικού δανείου προς την Κύπρο, αφού ο κ. Αναστασιάδης δεν επιθυμεί να φύγει από τα πλαίσια της τρόικας.

Δεν συζητά καν την ανακεφαλαιοποίηση των δύο προβληματικών τραπεζών, παρόλο που οι άτυπες ρωσο-κυπριακές συνομιλίες για το θέμα αυτό προχώρησαν ήδη πάρα πολύ στη Λευκωσία. Ο κ. Σαρρής δεν συζητά επίσης συμμετοχή της Ρωσίας στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αερίου (φαίνεται ότι ανήκουν ήδη σε άλλους), ούτε και ενδεχόμενες διευκολύνσεις άλλης μορφής προς τη Ρωσία στη Μεσόγειο.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τον κ. Αναστασιάδη, αλλά, όπως σημειώνουν Ρώσοι αξιωματούχοι, μια τέτοια επίσκεψη θα είχε νόημα μόνο αν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο. Από την πλευρά τους οι Ευρωπαίοι και η Κομισιόν προτείνoυν στη Μόσχα να συμμετάσχει με κεφάλαια στη «διάσωση» της Κύπρου, αρνούνται όμως στους Ρώσους να συμμετάσχουν στη διαχείριση του προγράμματος, να γίνει δηλαδή η τρόικα "κουαρτέτο".

Τόσο οι προτάσεις Αναστασιάδη, όσο και οι προτάσεις Μπαρόζο χαρακτηρίζονται από Ρώσους αναλυτές ως κινούμενες στα όρια του προσβλητικού. Το Κρεμλίνο είναι στο μεταξύ έξαλλο με τη συμπεριφορά του Βερολίνου και της ΕΕ και την αποφυγή συνεννόησης με τη Μόσχα.

Παρά την καταστροφή που έχει ήδη υποστεί με τις αποφάσεις του Eurogroup, του ΔΝΤ, της ΕΚΤ και της Κομισιόν, η πολιτική τάξη της Λευκωσίας, εν απολύτω εξαρτήσει αλλά και πανικώ τελούσα, και παρά την τεράστια λαϊκή πίεση που δέχεται, επιμένει να υπακούει πειθήνια στις εντολές των δυνάμεων ακριβώς που επετέθησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, ισχυρότατες διεθνείς δυνάμεις που θέλουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία και παρέμβαση της Μόσχας, αλλά και ει δυνατόν να καταστρέψουν τις σχέσεις Ρωσίας και Κύπρου, οργάνωσαν τεράστια καμπάνια παραπληροφόρησης ως προς το πραγματικό περιεχόμενο των κυπρο-ρωσικών συνομιλιών και της ρωσικής πολιτικής στο θέμα, σε ΜΜΕ της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος
konstantakopoulos.blogspot.com

Αβε Τρίμη……

Ξεκρέμαστους άφησε σήμερα τους συναδέλφους στην ΕΡΤ ο Δ. Τρίμης ,αφού στην κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας-και παρά τις προτάσεις της ΚΕΔ- την κοπάνησε από το ΔΣ με αποτέλεσμα να αφήσει να παίξει απόψε η Σαλαγγούδη και να μην ληφθεί απόφαση για απεργία το τριήμερο της 25ης Μαρτίου.

Όπως καταγγέλλουν οι εκπρόσωποι της ΚΕΔ στο ΔΣ της ΕΣΗΕΑ Δ. Τσαλαπάτης και Μ. Γκίκα:
Πρόκειται για προσχεδιασμένη ενέργεια και αποχώρηση , αφού με τον τρόπο αυτό αδειάζει τους συναδέλφους, σαν να κλείνει το μάτι στον καινούργιο μάνατζερ της ΕΡΤ που είναι ειδικός στις ιδιωτικοποιήσεις , με ασυμβίβαστο μεν λόγω ΤΑΙΠΕΔ αλλά με μνημόνιο για το ξεπούλημα της ΕΡΤ.
 Επί πλέον δεν άφησε να γίνει κουβέντα για την ΚΥΑ, που υπεγράφη εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1-1-2013, είναι προϊόν συναλλαγής
Τρίμη -Αντωνιάδου με τον Κεδίκογλου, ,όπως προκύπτει από τα πρακτικά της ντροπής με την διαβούλευση στο γραφείο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επειδή εκτός των άλλων καθιερώνει 8ωρο και φέρνει και νέες μειώσεις μέχρι 40 % και στα επιδόματα.
 Με τον τρόπο αυτό και εκτός από το καψόνι για τους εργαζόμενους και την αβάντα στην νέα διοίκηση της ΕΡΤ και την Κυβέρνηση, ο δραπέτης νομιμοποιεί «ντε φάκτο» την μεγάλη σφαγή στην ενημέρωση, που αρχίζει από τους μισθούς και συμπληρώνεται σύντομα με απολύσεις αφού από τώρα τα οργανογράμματα στην ΕΡΤ, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την ΓΓ ΜΜΕ- Ενημέρωσης και στους
δημοτικούς ρ/σ φαίνεται να περισσεύουν εκατοντάδες συνάδελφοι.

Αβε Τρίμη οι μελλοθάνατοι σου, σε χαιρετούν…

Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ


Εγινε χθες στο βιβλιοπωλείο Λόγχη η παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης της "Επανάστασης των Φολογενών", που μεταδόθηκε ζωντανά άπό το Axisradio.
(Foto. Γιάννης Κανελλόπουλος)

Το Τζαμί και το Χρέος του Έθνους

Γήπεδο Σπόρτινγκ 31.3.2013

Πέμπτη 28.3.2013, 17.30 μμ, έξω από την Παλαιά Βουλή εις την οδό Σταδίου, τρισάγιο χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας στη μνήμη τού θρυλικού Γέρου του Μοριά και κατάθεσις στεφάνων εις το άγαλμα του Κολοκοτρώνη

Η Τέταρτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων στο Άργος με πρόταση του κυβερνήτη Καποδίστρια αποφάσισε σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον «Ελευθερωτή Χριστό», να κτιστεί «Ναός τού Σωτήρος Χριστού», στην οριστική Πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους , όταν το επιτρέψουν τα έσοδα του ελεύθερου Κράτους. (Το 1829 ελπίζανε ακόμα ότι η οριστική πρωτεύουσα θα είναι η βασιλεύουσα).
Μαζί με τον Ναό προβλέφτηκε και η κατασκευή μνημείου στο οποίο θα χαράσσονταν τα ονόματα όλων των φιλελλήνων που έπεσαν μαχόμενοι για την ελευθερία των ελλήνων, ή την βοήθησαν πολιτικά και οικονομικά. Αυτό είναι το Χρέος του Έθνους που επικράτησε να το λέμε «Τάμα του Έθνους».
Η απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται στο όγδοο ψήφισμα της 31ης Ιουλίου 1829, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα και στο οποίο προβλεπόταν η ίδρυση του τάγματος του Σωτήρος και η κατασκευή των μνημείων στο Ναβαρίνο και στο Πεταλίδι. (Εκεί όπου αποβιβάστηκε ο γαλλικός στρατός).

Ωστόσο, πέρασαν 184 χρόνια. Τα οικονομικά μας αποκαταστάθηκαν και οριστική πρωτεύουσα έμεινε η Αθήνα αλλά το όγδοο ψήφισμα δεν υλοποιήθηκε ποτέ, παρόλο που υιοθετήθηκε και από τον Οθωνα, με δύο βασιλικά Διατάγματα που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. (ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ 12/11.4.1838). Ούτε ο Ναός του Σωτήρος έγινε ποτέ ούτε το μνημείο των Φιλελλήνων. Προσπάθειες για την εκπλήρωση του Χρέους του Εθνους προς τον Σωτήρα Χριστό έγιναν και επί κυβερνήσεως. Ζαΐμη το 1891 και μετά την επανάσταση στο Γουδί το 1910. Τζαμί όμως είναι έτοιμοι να κάνουν οι τρικολόρε. Και μάλιστα στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας. Στον ελαιώνα.

Το σωματείο «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», και το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών διοργανώνουν την 31.3.2013 στο γήπεδο του Σπόρτινγκ , επίκαιρη ημερίδα, με σκοπό την διάδοση της ιδέας της υλοποιήσεως του ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, από τις 16.00 μμ, έως τις 19.30μμ.

Ελπίζω να το γεμίσουμε το γήπεδο. Θα μιλήσω και εγώ στην ημερίδα με θέμα: «Το Τάμα του Έθνους και ο Ιωάννης Καποδίστριας».

Σε συνέντευξη Τύπου, των διοργανωτών στον Άγιο Γεώργιο Καρύκη στις 20 Μαρτίου αναπτύχθηκε το ιστορικό του Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Ἔθνους, το ὁποιο από της συστάσεώς του, το 2008, προσπαθει να ενημερώνει τους πάντες για την ιστορικήν, εθνικὴν καὶ κοινωνικὴν αναγκαιότητα της πραγματοποιήσεως του Τάματος του Εθνους.
Αποτέλεσμα των συνεχών ενημερώσεων των Ιεραρχών υπήρξε η πρότασις τῆς Ιερας Συνόδου να γίνη το Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τοῦ Γουδῆ.
Ομως ὅλες οἱ ἐκτάσεις ἀπὸ Παπάγου-Γενικὸν Κρατικὸν Νοσοκομεῖον-Σωτηρία μέχρι και Ζωγράφου-Καισαριανήν-Περιφερειακὸν ἀπὸ Κανελλοπούλου μέχρι Καρέα κ.λπ. ἔχουν δωρηθῆ ἐκουσίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια, σχολεῖα, πλατεῖες, ὁδοὺς κ.λπ., κ.λπ. ἢ ἔχουν ἀπαλλοτριωθῆ. Συνεπῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι δεσμευμένες. Ο κ. Ιερώνυμος έλπίζει ὅτι θὰ εἶναι ἐφικτή η οἰκοδόμησις τοῦ Τάματος του Εθνους πίσω απὸ τὸ Νοσοκομεῖον Σωτηρία.

Ἐκεῖ ὅμως στὴν «γούβα» τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ ὅλες οἱ ἐκτάσεις εἶναι παρθένον δάσος μὲ κάλυψιν 80-90% καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας ὁ ἰδιοκτήτης δύναται νὰ καλλιεργῇ μόνον τὴν ρητίνην καὶ διὰ κάθε δένδρο, ποὺ θὰ κόβῃ θὰ ἔχῃ ἕνα χρόνο φυλάκισιν. Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο το Σωματείο «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», αναμένει ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ναοδομίαν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ μὲ αὐτὲς τὶς περιβόητες ἐκτάσεις.
Η Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε μὲν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν, ὅπου ρητῶς ὁρίζεται τὴν 25ην Μαρτίου 2013 νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια, πλὴν ὅμως ποῦ, πῶς καὶ λοιπά, τίποτε…

Όπως τονίστηκε στην συνέντευξη το σωματείο και οι Φίλοι του Τάματος, δεν ἀποσκοπουν νὰ προσθέσουν «ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν στοὺς χιλιάδες ὑπάρχοντες, ἀλλὰ τὸ μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτήρα Χριστὸν, ὅπως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα του 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀριθμ.5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀρ. 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν. Αυτό απαιτεῖ μίαν δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν καὶ ὄχι κάποια «γούβα». Στη συνέντευξη: «Ἐτονίσθη ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ κομματιάζῃ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς με τὸ σύνθημα: «τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ὅλους μᾶς ἐμπνέει, ὅλους μᾶς ἑνώνει». Ὅλες οἱ πολιτικὲς παρατάξεις χωροῦν στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἑνωμένοι γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ». Ακόμα τονίστηκε ότι, «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ δώσῃ ἐργασία σὲ χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των», και ότι «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ μοναδικός «μοχλός» νὰ ἀνορθωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Σπυρίδων Αλ. Χατζάρας

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

20/3/13

Απίστευτη αποκάλυψη μετά από 2 χιλιάδες χρόνια

-Ο Πύρρος
ήταν ναζιστής!!!

-Να παρέμβει τώρα αμέσως
το ΤΣΥΡΙΖΑ.

Το άγαλμα του Βασιλιά
της Ηπείρου Πύρρου χαιρετάει ναζιστικά.
Επιβάλλεται να κατεδαφιστεί αμέσως ή να του κόψουν το χέρι.
Αφού το είπαν η Τζούλια το ΤΣΥΡΙΖΑ και η ΚΚΕ ΕΠΕ ότι αυτός ο χαιρετισμός είναι ναζιστικός πάει και τελείωσε

πηγή http://www.epirus-ellas.gr/2013/03/blog-post_6976.html

Μια εκπληκτική υπόθεση Ρουφιανιάς

Πράκτορες και κατάσκοποι στην εποχή
της Ελληνικής Επανάστασης

του Σπύρου Χατζάρα

Η τύχη της ελληνικής επανάστασης άλλαξε την 1η Δεκεμβρίου 1825, με το «πραξικόπημα» των Δεκεμβριστών στο Ταγκανρόγκ, και την απομάκρυνση του Τσάρου Αλέξανδρου, που «κηδεύτηκε» βιαστικά και θάφτηκε επιτόπου, χωρίς να ανοίξουν ποτέ το φέρετρο του, για τον «ύστατο ασπασμό».
Οι «Δεκεμβριστές», υποστήριξαν την άνοδο στον θρόνο του νόμιμου διαδόχου Μεγάλου Δούκα Κωνσταντίνου, τον οποίο είχε αποκλείσει ο Αλέξανδρος, αλλάζοντας την σειρά της διαδοχής υπέρ του μικρότερου αδελφού Νικολάου.
Η μεταβολή στην ρωσική πολιτική ήταν ουσιαστική καθώς στη ρωσική ηγεσία ανήλθε η «φιλοπόλεμη παράταξη», και ο ρώσο-τουρκικός πόλεμος με πρόσχημα το ελληνικό ζήτημα φαινόταν αναπότρεπτος για την άνοιξη του 1826.
Σε αυτό το κλίμα ο Κολοκοτρώνης, ο Δ.Υψηλάντης, ο Καραϊσκάκης , ο Νικηταράς, και άλλοι , υπέγραψαν μια έκκληση προς τη Ρωσία, που μέσω Γενεύης και Καποδίστρια, έφτασε, στο τέλος Δεκέμβριου του 1825, στην Πετρούπολη.
Στις 29 Δεκεμβρίου 1825/ 10 Ίανουαρίου 1826, ο νέος άγγλος πρεσβευτής Στράτφορντ Κάννινγκ, πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, σταμάτησε στα ανοιχτά της Ύδρας και συνάντησε, τον τοπικό άγγλο πράκτορα Μαυροκορδάτο, και τον ενημέρωσε για τις «φιλελληνικές» προτάσεις που μετέφερε. Αυτονομία για την Πελοπόννησο με τουρκικές φρουρές σε ορισμένα «φρούρια κλειδιά».

Ο Μαυροκορδάτος του είπε πώς ορισμένοι "Έλληνες, δε θα ήταν αντίθετοι, σε μια «λύση» πού θα έδινε στην Πύλη το δικαίωμα ενός ετήσιου φόρου, αλλά που θα προέβλεπε την αποχώρηση του τουρκικού πληθυσμού από την Ελλάδα Βρετανίας, και για να διευκολύνει την αγγλική πλευρά, ήταν έτοιμος να δεχτεί ως πολίτευμα του υποτελούς στο Σουλτάνο ελληνικού κράτους τη μοναρχία. Με αυτές τις συμφωνίες, ξεκίνησε ο Ουέλλιγκτον για την Αγία Πετρούπολη, για να ματαιώσει τον ενδεχόμενο ρωσο-τουρκικό πόλεμο, γνωρίζοντας ότι οι «Μαυροκορδάτοι» είχαν δεχθεί ως λύση την «αυτονομία», ενός φόρου υποτελούς στο σουλτάνο Κράτους, στο οποίο οι Έλληνες θα απολάμβαναν «πλήρη αυτοδιοίκηση», και θα ήταν «ελεύθεροι να εκλέγουν τους κυβερνήτες τους», ενώ, οι μουσουλμάνοι κάτοικοι των απελευθερωμένων επαρχιών, θα εγκατέλειπαν το ελληνικό έδαφος, λαμβάνοντας όμως αποζημίωση για την ακίνητη «περιουσία» τους. Εμπόδιο σε αυτή την πολιτική ήσαν ο Καποδίστριας και οι Καποδιστριακοί, που οργάνωναν από την Κέρκυρα , την αντίσταση κατά της αγγλικής πολιτικής, την οποία είχε παρουσιάσει ο Στράτφορντ Κάννινγκ στον Καποδίστρια τον Νοέμβριο του 1825 στη Γενεύη.

Το Λονδίνο ήταν πολύ καλά πληροφορημένο σχετικά με τα όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα, για τη δράση του Καποδίστρια και των φίλων του, τις δραστηριότητες και τους ανταγωνισμούς των ντόπιων πολιτικών και κυρίως την εξέλιξη των κινήσεων πού οργάνωναν οι γάλλοι πράκτορες. Οι βρετανικές αρχές, άνοιγαν όλα τα γράμματα που έφταναν στα Επτάνησα και στην Κέρκυρα συγκεντρώνονταν αντίγραφα, μεταφράσεις και περιλήψεις.

 Ο Άνταμ αποκτούσε και άλλα έγγραφα, χάρη στους πράκτορές του, οι οποίοι του υπέβαλλαν επιπλέον και γραπτές ή προφορικές εκθέσεις. Για να ακυρώσει τις προσπάθειες του Καποδίστρια και για να τον εξουδετερώσει το Λονδίνο προσπάθησε να τον εμφανίσει ως «δεκεμβριστή», που συνωμοτούσε μαζί με τον μητροπολίτη Ιγνάτιο, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη, τον αδελφό του Βιάρο και άλλους, για να αποστατήσει ο Δούκας Κωνσταντίνος και να επιτεθεί στην Τουρκία.
Αυτές οι «εμπιστευτικές πληροφορίες» των Άγγλων προς τον Τσάρο Νικόλαο, συνέβαλαν στην απόρριψη του αιτήματός του να επισκεφτεί την Αγία Πετρούπολη τον Ιούνιο του 1826 επειδή, «η άφιξη του στη Ρωσία θα έδινε αφορμή να δημιουργηθεί η εσφαλμένοι εντύπωση ότι ο αυτοκράτορας είχε την πρόθεση να κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία».

Για την εκπλήρωση της μυστικής αποστολής εξουδετέρωσης του καποδίστρια επιστρατεύτηκε τον Δεκέμβριο του 1825 από τον Άνταμ, ο πράκτορας Σπύρος Μεταξάς, που τον έβλεπαν στην Ζάκυνθο να επισκέπτεται συχνά, τον κ. Παναγιώτη-Μαρίνο Στεφάνου ιατροχειρούργο και ανιδιοτελή Τραπεζίτη, (που μεσολάβησε με εντολή του Μέτλαντ για την απελευθέρωση του χαρεμιού του Χουρσίτ Πασά), και τον Ζακυνθινό «πατριώτη» και «Προέξαρχο των εν Zακύνθω Φραμασώνων», ιατρό Kωνσταντίνο Δραγώνα, της (αγγλόφιλης) Επιτροπής Ζακύνθου.

 Ο πράκτορας στάλθηκε πρώτα στον Κολοκοτρώνη, μετά πήγε στον Καποδίστρια και έδρασε για δύο σχεδόν χρόνια μέχρι την αποκάλυψη του.

Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση του Νικολάου Σπηλιάδη για την υπόθεση Σπηλιάδου Μεσθενοπούλου, στο http://kapodistrias1821.blogspot.gr

18/3/13

Για την εθνικοαπελευθερωτική μας Επανάσταση

Το Ελληνικό Έθνος, ο «Ιόνιος λαός», οι Μαρξιστές
και οι πράκτορες των Άγγλων

του Σπύρου Χατζάρα

Η ξένη κατοχή, που επεβλήθη στους Έλληνες μετά την δολοφονία του Καποδίστρια, κατασκεύασε με διάφορους απατεώνες και παραχαράκτες «Μινχάουζεν», το παραμύθι της ανύπαρκτης Φιλικής Εταιρείας, για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές.

Τους εθνικιστές της Εταιρείας των Φίλων του Γένους των Ελλήνων.
Τους Φιλογενείς. Το πρώτο ελεύθερο Ελληνικό Κράτος μετά την Άλωση , η Επτάνησος Πολιτεία, δημιουργήθηκε στα 1800, και ταυτόχρονα γεννήθηκε η Μεγάλη Ιδέα.
Οι Εθνικιστές Φιλογενείς της Κέρκυρας, με κορυφαίες τις Οικογένειες Θεοτόκη , Βούλγαρη, και Καποδίστρια, διακήρυξαν ότι, «αναγεννήθηκε το ελληνικό Έθνος μας που απόκτησε όνομα ελληνικό, πατρίδα ελληνική και ελευθερία ελληνική».

Το 1815, στη θέση του Ελληνικού Έθνους, εμφανίστηκε με υπόμνημα στο Συνέδριο της Βιέννης, ο «Ιόνιος λαός», που τον συναποτελούσαν ελληνώνυμοι προδότες και οι «αυτόχθονες» Καθολικοί και Ιουδαίοι της Επτανήσου, και επιζητούσε την αγγλική προστασία.
Ο Εφιάλτης τότε, λεγόταν Κόντε δε Ρώμαςκαι Βαρόνος Εμμανουήλ Θεοτόκης.
Έξι χρόνια μετά, ο Εφιάλτης λεγόταν, Μαυροκορδάτος, Κουντουριώτης, Μιαούλης, Μακρυγιάννης, Ορλάνδος , Λουριώτης . Αργότερα ονομάστηκε Χαρίλαος Τρικούπης, μετά «Λευτεράκης», αργότερα Γεώργιος Παπανδρέου ,και μετά ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ, ΕΑΤ-ΕΣΑ, Σημίτης, Γιωργάκης, ΠΑΣΟΚ, «Μνημόνιο».

Ο Εφιάλτης, δεν ήταν επομένως «στιγμιαίο ατύχημα» της Ελληνικής ιστορίας. Είναι διαρκές έγκλημα. Όπου εμφανίζονται οι πατριωτικές ιδέες ταυτόχρονα εκδηλώνεται νομοτελειακά και η προδοσία, της οποίας το παράσιτο, το κουβάλαγαν μαζί τους στις Θερμοπύλες ο Λεωνίδας με τους Τριακόσιους και ο Δημόφιλος με τους 700 Θεσπιείς. Ο Παλαιολόγος και η Κερκόπορτα πάνε μαζί.

Το Έπος της Πίνδου το 1940-41, ακυρώθηκε από τις σφαγές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και το προδοτικό κομμουνιστικό κίνημα του 1946-49. Ο Αγώνας της ΕΟΚΑ και το αίμα των εθνικιστών, κατέληξαν στους «Ανανιστές». Το Έπος των βαλκανικών Πολέμων κατέληξε με την Μικρασιατική Καταστροφή, και η Εθνικοαπελευθερωτική επανάσταση των Φιλογενών, το 1821, κατέληξε με τη δολοφονία του Αρχηγού, του Ιωάννη Καποδίστρια, στο Ναύπλιο.

Αυτό είναι το μάθημα της Ιστορίας. Δεν είμαστε, «όλοι πατριώτες», όπως έλεγε ο Σημίτης. Υπάρχουν οι προδότες και οι Πατριώτες. Υπάρχουν, το Ελληνικό Έθνος, και ο «Ιόνιος λαός», και οι πράκτορες. Πότε των Άγγλων, πότε των Αμερικάνων, και πότε της Κομμουνιστικής Διεθνούς.

Τα παραμύθια των «Μινχάουζεν», για την Εταιρεία Φάντασμα των «μικρομεσαίων» , και του «λαουτζίκου», βόλεψαν και τους αριστερούς μαρξιστάς, οι οποίοι ανακάλυψαν με πρωτεργάτη τον αστοιχείωτο παντογνώστη Κορδάτο, ως επαναστατική δύναμη το 1821, την ανύπαρκτη αστική τάξη.
Για τον λόγο αυτό και ο πολυτεχνίτης Συριζαίος καθηγητής κ. Γιάννης Μηλιός, ανακάλυψε ότι , «η Ελληνική Επανάσταση προέκυψε ως αποτέλεσμα της αποσύνθεσης και διάλυσης του ασιατικού τρόπου παραγωγής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, διαδικασία που στις περιοχές της Νότιας Ελλάδας, όπου ξέσπασε κυρίως η Επανάσταση, συναρθρώθηκε με τη δημιουργία και κυριαρχία καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων».

Σύμφωνα με τον μαρξιστή Μηλιό υπάρχει ασιατικός τρόπος παραγωγής, αφρικανικός τρόπος, λατινοαμερικάνικος, αυστραλέζικος κλπ, και καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, που προηγούνται των καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων. Αλλά την απάντηση σε όλους αυτούς που βλέπουν το ανύπαρκτο την έδωσαν οι έλληνες επαναστάτες με τον Ρώσσοαγγλογάλλο το 1806 , όπου ο «Γραικός πραματευτής» λέει τα εξής «μαρξιστικά»: «δια ελευθερίαν δεν δίδω οβολόν», «εγώ άσπρα δανείζω εις όσους αγρικώ, ότι έχω να τα λάβω με κέρδος αρκετό», και αμέσως μετά λέγει: «Ημείς, οι πλείστοι των πραγματευτών, θέλομεν άσπρα, κι ας έχομεν ζυγόν».
Αυτή ήταν η αστική τάξη των πραματευτών του Μάρξ, του Μηλιού, και του Κορδάτου.
Κατόπιν αυτού διορθώνω το Βλαξ- Βλακίστερος-Μαρξιστής, σε Βλαξ- Βλακίστερος-Μηλιός.

Εδώ και τώρα να ματαιώσουμε το Τζαμί στον Ελαιώνα

Από τον Σεπτέμβριο είχε δεσμευτεί ο κ. Ζήμενς Σαμαράς, για την κατασκευή σουνίτικου Τεμένους στην Αθήνα, χωρητικότητας 350 ατόμων, και τώρα έδωσε εντολή για τη δημοπράτηση του έργου από το υπουργείο Μεταφορών.
Οι «πολυπολιτισμικοί», δηλαδή το «συνταγματικό τόξο», η Φιλέλευθερη «δεξιά» , το Φιλελεύθερο ΠΑΣΟΚ η Φιλέλευθερη ρεπούσεια ΔΗΜΑΡ, και οι Φιλελεύθεροι του Σύριζα και της ΚΚΕ Ltd, με την υποστήριξη του Τζερώνυμο, δημιουργούν στην καρδιά της Αθήνας, ένα προγεφύρωμα για κάθε λογής πράκτορες και εξτρεμιστές του «Βαχαμπίτικου Τόξου», που έδρασε στη Λιβύη και τη Συρία.
Άλλωστε κανείς δεν ξέρει πόσα κατέβαλε στα μαύρα ταμεία των «Φιλελευθέρων» , οι «χορηγοί» του πολυπολιτισμού , η Σαουδική Αραβία , και το Κατάρ.

Η «απαίτηση» για το Τζαμί είναι πολιτική και εκφράζει την ισλαμική κατάκτηση της πόλης μας, και η ανέγερση του τεμένους συνδέεται με την εξυπηρέτηση του τεραστίου εμπορικού κέντρου που θα δημιουργηθεί στην περιοχή. Το Τζαμί , δεν εξυπηρετεί «θρησκευτικές ανάγκες», διότι αφ ενός οι μουσουλμάνοι προσεύχονται παντού με ένα χαλί, και αφ εταίρου, υπάρχουν ήδη, 160 προσωρινά Τζαμιά στην Αθήνα, για τους (προσωρινά) διαμένοντες στην Αθήνα μουσουλμάνους.

Η Αθήνα δεν είναι μουσουλμανική πόλη και δεν θα γίνει, και δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε την ανέγερση Τεμένους στην Καρδιά της Αρχαίας Αθήνας, δίπλα στην ελιά του Πλάτωνα,(που την έκοψαν για καυσόξυλα). Νομίζω ότι μπορούμε παρά τις επιμέρους διαφορές μας όλοι οι Πατριώτες μαζί να αποτρέψουμε αυτό το εθνικό έγκλημα.

Το δίκιο, η Ιστορία και οι Έλληνες είναι μαζί μας.

Ο Σπύρος Χατζάρας στο βιβλιοπωλείο «Λόγχη»


O ανεξάρτητος δημοσιογράφος και παραγωγός του «Axis Radio», Σπύρος Χατζάρας, την Τετάρτη 20 Μαρτίου, στις 19:00, παραμονές της 192ης επετείου της Εθνικοαπελευθερωτικής μας Επανάστασης, θα παρουσιάσει στο βιβλιοπωλείο «Λόγχη», το βιβλίο του,«1821: Η επανάσταση των Φιλογενών», που παρουσιάζει την αληθινή ιστορία και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του 1821 και ανασκευάζει όλα τα ψέματα της παραμυθιστορίας που κατασκεύασαν οι ξένοι επικυρίαρχοι και οι ντόπιοι πράκτορές τους.

16/3/13

Έρχονται δεύτεροι

Ο κ. Αρτέμης (Σώρρρας), και το http://www.mystikaperasmata.gr  ανακάλυψαν χρόνια πολλά μετα από εμένα, ότι ο αριστερός  κυρ Φώτης (Κουρέλης), έχει 80 ακίνητα και ότι λειτουργούσε σαν κοινοβουλευτικόςε εκπρόσωπος του ΚΙΣ όλα αυτά τα χρόνια.

Καλώς τους και ας άργησαν!

Επιστημονική Μπουρδολογία

Η Δρ. Ιστορίας, του Ιόνιου Πανεπιστήμιου κ. Όλγα Παχή, στο άρθρο της «Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά την Περίοδο της Αγγλοκρατίας (1814-1864)», που δημοσιεύτηκε στο Ανιστόρητον, τόμ. 8 (2010-2011) αρ. 29, αναφέρει: «Οι Γάλλοι πρώτοι ίδρυσαν στα 1805 στην Κέρκυρα τη δημόσια σχολή της Τενέδου, που αποτέλεσε σταθμό για τη διάδοση της παιδείας στο νησί και προηγούμενο για τη συστηματική ανάπτυξη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στα επόμενα χρόνια».

 Οι Γάλλοι ως γνωστόν παραδόθηκαν στον ναύαρχο Θεόδωρο Ουσακώφ στις 21 Φεβ/5 Μαρ 1799 , και έφυγαν από την Κέρκυρα. Επανήλθαν δε το 1807, και ίδρυσαν στην Κέρκυρα ένα μορφωτικό επιστημονικό ίδρυμα, την Ιόνιο Ακαδημία το 1808.

Επομένως η Δρ. Όλγα Παχή, μπουρδολογεί, για να μην γράψει το σωστό. Ότι η δημόσια σχολή Τενέδου για την επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων της Επτανήσου Πολιτείας ήταν δημιούργημα του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η 23η Απριλίου στην Ιστορία

23η Απριλίου είναι η 114η ημέρα του δίσεκτου 2024  . Απομένουν 252 ημέρες πριν από το τέλος του έτους. 303 . Κατά τον διωγμό  τουΔιοκλητιαν...