31/8/19

Ημερολόγιο Συμμοριτοπολέμου

31 Αυγούστου 1946 .Το μεταβατικό απόσπασμα Μεγαλουπόλεως της χωροφυλακής, δυνάμεως 10 ανδρών ενέπεσε έξωθι του χωρίου Τριλόφου εις ενέδρα των Κ]Σ υπό τον Δημήτριο Γιαννακούρα ή Πέρδικα. Φονεύθησαν οι Χωρ]κες Γρίβας Κωνσταντίνος και Τσιαχρίστος Απόστολος, ο κρατούμενος ιδιώτης Νικόλαος Βουγιούκος και ο οδηγός του αποσπάσματος ιδιώτης Ιωάννης Κουτσουβέρης. Άλλη πολυμελής συμμορία προσέβαλε το χωρίον Μεγάλη Παναγιά Χαλκιδικής. 

31 Αυγούστου 1947. Περί ώραν 23,30' , οι συμμορίτες προσέβαλαν τις δυνάμεις Χωροφυλακής και ΜΑΥ Αμμοχωρίου και Σιταριάς Φλωρίνης. Οι συμμορίτες στο Αμμοχώριο κατεκρεούργησαν δύο γέροντας και εν δωδεκαετές παιδίον, ενέπρησαν εξ οικίας, απήγαγον ένα αδειούχο Στρατιώτη και έναν οπλίτη ΜΑΥ και στρατολόγησαν δύο ιδιώτες. Εκ Σιταριάς απήγαγον δύο ιδιώτες μετά των συζύγων των, λεηλάτησαν οικίας και αφήρεσαν δέκα ύποζύγια. Απώλειες ημετέρων έν Αμμοχωρίω εις νεκρός ΜΑΥ και εν Σιταριά, είς νεκρός και δύο τραυματίαι ΜΑΥ. 

31 Αυγούστου 1949. Υπό αποσπάσματος Χωροφυλακής Λουτσίνης κατόπιν συμπλοκής επί Ταϋγέτου εξωντώθησαν οι κομμουνιστοσυμμορίτες Σταύρος Ζερβέας, εξ Εκωχωρίου Καλαμών και ο έμπορος έξ Αθηνών. Στέφανος Παναγιωτόπουλος. Ως διεπιστώθη «ο έμπορος . Στέφανος, Παναγιωτόπουλος είναι ο 'Αρχικ]ρίτης Στέφανος Γκιουζέλης, υποστράτηγος Διοικητής της Μεραρχίας Πελοποννήσου των Κ]Σ και μέλος του Ανωτάτου Πολεμικού Συμβουλίου τού ΔΣ. Η αγνώρισις εγένετο παρουσία Αξιωματικού Χωροφυλακής και Στρατού υπό Συμμοριτών μετακληθέντων έκ του Στρατοπέδου Τριπόλεως και ανηκόντων εις τό επιτελείο τού εξοντωθέντος Αρχικ]ρίτου. 

Τμήμα Στρατού και Χωροφυλακής Δεσκάτης συνεπλάκη μετά πολυμελούς Κ]Σ. Εφονεύθησαν 14 Κ/Σ. και ηχμαλωτίσθησαν 3. Είς χείρας ημετέρων περιήλθον 15 ατομικά όπλα, 2 οπλοπολυβόλα, 18 ημίονοι, 80 πρόβατα, 500 οκάδες αλεύρου κ.λ.π. τρόφιμα.

31 Αυγούστου 1686 .Η Παράδοση του Ναυπλίου στους Ενετούς

Ο Σερασκέρης, (Ισμαήλ Πασάς), ευθύς, ως κατέφθασαν αι άναμενόμεναι νέαι έξ Εύβοιας επικουρίαι, επετέθη αύθις τη 19η/29 Αύγούστου επί κεφαλής δεκακισχιλίων πεζών και ιππέων και κατέλαβε τον δεσπόζοντα των Ενετικών οχυρωμάτων λόφον της Άρείας, στήσας δε εκεί την σημαίαν του ώρμησε λάβρος κατά του εγγύς παρά την Αγίαν ΙΙαρασκευή γενικού στρατοπέδου των Ενετών, οίτινες επί κεφαλής έχοντες εν τη κρισίμω ταύτη στιγμή αυτόν τον αρχιστράτηγον Μωροζίνην και τον κόμητα Καίνιξμαρκ και ενισχυθέντες υφ' όλων σχεδόν των εν τοις διαφόροις οχυρώμασι της πολιορκίας δυνάμεων και των πληρωμάτων των στόλων, εγκαίρως καταφθασάντων, κατώρθωσαν να αποκρούσωσι την σφοδράν ταύτην του Σερασκέρη επίθεσιν μετά τρίωρον αιματηράν μάχην, καθ' ην οι Ενετοί απώλεσαν 350 άνδρας οι δε Τούρκοι περί τους 1500. 

Ο Σερασκέρης εν τη οπισθοφυλακή ευρισκόμενος το πρώτον μεν απεσύρθη εν τάξει εις τον λόφον της Αρείας, ότε όμως είδε τον λοιπόν αυτού στρατόν υποχωρούντα ατάκτως και διασκορπιζόμενον, έσπευσε να φύγη και ούτος προτροπάδην, κατά πόδας καταδιωκόμενος υπό των πεζοναυτών και τών Σκλαβούνων, Μελιταίων και Σαξόνων στρατιωτών του Μωροζίνη.
 Κατά την μάχην ταύτην διεκρίθη επί προσωπική ανδρεία ο Σουηδός Στρατηγός κόμης Καίνιξμαρκ, υπό τα σκέλη του οποίου εφονεύθη διά σφαίρας ο ίππος, εφ' ού επέβαινεν, ον εύθέως αντικατέστησε δι' άλλου χωρίς να χάση καιρόν. Επίσης διεκρίθησαν και οι πρίγκηπες του Βρούνσβικ, και τού Τουρέννου. 

Την λαμπράν και κρίσιμον ταύτην νίκην εώρτασαν πανηγυρικώτατα οι Ενετοί, καίτοι κεκοπιακότες εκ της μάχης, την νύκτα της 19ης/29ης προς την 20ήν/30ην Αύγούστου περιφέροντες τη διαταγή του Μωροζίνη μετά φωνών και αλαλαγμών επί ακοντίων τας κεφαλάς τών κατά τήν συμπλοκήν ταύτην φονευθέντων Τούρκων αξιωματικών, όπως αποθαρρύνωσι τέλεον τους πολιορκουμένους. 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΟΥΣ 
Η φρουρά του Ναυπλίου, κατατρυχομένη υπό τοσούτων ταλαιπωριών και καταστροφών, αδιακόπως δε παρενοχλουμένη ύπο του γενικοΰ πυρός τών πολιορκητών, δέν ήδύνατο να ανθέξη επί πλέον, μετά την τελευταίαν ταύτην ολεθρίαν του Σερασκέρη, προ των ομμάτων της, ήτταν και κατατρόπωσιν της ύπ' αύτον στρατιάς, εφ' ώ και τελείως απελπισθείσα, την επιούσαν άμα τη ανατολή του ηλίου, ανεπέτασεν επί των επάλξεων λευκάς σημαίας και απέστειλεν εις τον Άρχιστράτηγον Μωροζίνην πρεσβείαν έκ δύο προκρίτων Τούρκων, προτείνουσα αυτώ την παράδοσιν της κατερειπωθείσης πόλεως, επι τω όρω της ασφαλούς μεταφοράς πάντων των έν Ναυπλίω ευρισκομένων Οθωμανών, των τε αποτελούντων την φρουράν και των λοιπών κατοίκων της πόλεως μετά των γυναικών και τέκνων αυτών και πάσης της κινητής αυτών περιουσίας και των όπλων συμπεριλαμβανομένων, δι' Ενετικών πλοίων εις την απέναντι της Τενέδου 'Ασιατικήν παραλίαν. 
Ο Μωροζίνης, ως εικός, ευχαρίστως απεδέξατο τους προταθέντας όρους, διά την πιστήν τήρησιν τών οποίων αντήλλαξε μετά των πολιορκουμένων ομήρους. Κατα τα συνομολογηθέντα την εσπέραν της 20ής/30ης Αυγούστου οι Τούρκοι του Ναυπλίου «παρέδωκαν εις τον Αρχιστράτηγον Μωροζίνην οκτώ εκ των προυχόντων αυτών ως ομήρους και το επιθαλάσσιον φρούριον, εν τω οποίω οι Ενετοί εύρον 17 τηλεβόλα ορειχάλκινα, 7 σιδηρά και ένα όλμον, τήν δέ πρωΐαν της επιούσης 21ης /31ης Αύγούστου 1686, επεβιβάσθησαν μετά των οικογενειών των και των πραγμάτων, όσα ηδυνήθη έκαστος να φέρη μεθ' εαυτού επί των έν τω λιμένι του Ναυπλίου εισπλευσάντων Ενετικών πλοίων, άτινα μετέφερον αύτούς κατά τά συντεθειμένα εις την παρά την Τένεδον ασιατικήν παραλίαν.

 Ό Φρούραρχος Ναυπλίου Μουσταφά-Πασάς όστις διαρκούσης τής πολιορκίας είχε δείξει έκτακτον ανδρείαν, φοβούμενος εν τούτοις την οργήν του Σουλτάνου δεν ηκολούθησεν τους λοιπούς Τούρκους, άλλ' επιβάς μετά του ενός των τεσσάρων αυτού αδελφών, του Ασάν, και ολοκλήρου της οικογενείας του επί δύο ιδιαιτέρων Ενετικών πλοίων κατέφυγε το πρώτον μεν εις Ζάκυνθον, εκείθεν δέ εις Ενετίαν και Λιβόρνον, εις την τελευταία των οποίων οριστικώς εγκατέστη και εβίωσε, τυχών γενναίας ισοβίου χρηματικής χορηγίας ύπό τής Ενετικής Κυβερνήσεως, προς αμοιβήν της ανδρείας του και των μεγάλων ιδιοκτησιών ας εν Ναυπλία εκέκτητο.

 Συμφώνως με το Ιουλιανόν ημερολόγιο 
ο εχρώντο οι Ευρωπαίοι ιστοριογράφοι, οι την άλωσιν ταύτην του Ναυπλίου περιγράψαντες στις 20]30 Αύγούστου παρεδόθη τοις Ενετοίς το επιθαλάσσιον φρούριον, την δέ επιούσαν 21]31 Αύγούστου τό Ναύπλιον, ώς ορθώς και ό Μάτεσις αναφέρει έν τώ ήμερολογίω του. 

«1686 7)βρίου 2. «Ήρθανε δύο φελούκες Μαλτέζικες και είπανε πώς στας 21 του Αύγούστου, Σάββατον ήμέρα, επήραν τ' 'Ανάπλι οί Βενετσάνοι από τον Τούρκο μέ πάτα,.Εβρήκαν σκλάβους 480, Οβραίους 300 και Μόρους (Μαύρους) άλλους τόσους». 

Απόσπασμα από την «Ναυπλία» του Μιχαήλ Γ. Λαμπρινίδου

20/31 Αυγούστου 1788, η ναυμαχία της Καρπάθου

Ο Λάμπρος Κατσώνης, με τους Ψαριανούς του, επιτέθηκε στα ανοιχτά της Καρπάθου, σε Μοίρα του τουρκικού στόλου από ένα δίκροτο των 74 πυροβόλων, μια φρεγάτα των 50 πυροβόλων και πέντε σεμπέκια των 28 πυροβόλων.
 Οι Τούρκοι , με μεγάλε ζημιές και έχοντας απώλειες 500 ανδρών, υποχώρησαν και κατέφυγαν στην Ρόδο. αφήνοντας στο έλεος των «Λαμπρινών» τα μεταγωγικά τους σκάφη. 
Από τους δικούς μας, 7 πέρασαν στη Γη των Μακάρων. 

Η ναυμαχία της Καρπάθου είναι η πρώτη κατά θάλασσα νίκη των Ελλήνων εναντίον των Τούρκων, από τις 20 Απριλίου 1453, όταν τους σκόρπισε ο θαλασσομάχος Φλαντανελάς, μπροστά στα Κάστρα της Πόλης

Στις 21/31 Αυγούστου 1686, οι Τούρκοι παρέδωσαν το Ναύπλιο στον Μοροζίνι.

 Στις 31 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου 1922, οι ι Τούρκοι πυρπόλησαν την ελληνική και την αρμενική συνοικία της Σμύρνης. 

Στις 31 Αυγούστου/13 Σεπτεμβρίου 1923 η φασιστική κυβέρνηση Μουσολίνι τέσσερεις ημέρες μετά τη δολοφονία του Ιταλού στρατηγού Ενρίκο Τελίνι και τεσσάρων μελών της ιταλικής ομάδας που συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή για τη χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, διέταξε την κατάληψη της Κέρκυρας. 

Ο Ιταλικός στόλος βομβάρδισε τα δύο φρούρια της Κέρκυρας, στα οποία είχαν στρατοπεδεύει πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Από τον βομβαρδισμό σκοτώθηκαν 16 πρόσφυγες και υπήρξαν 30 τραυματίες και 2 ακρωτηριασμένοι.
 Η κατάληψη της Κέρκυρας έληξε όταν η Πρεσβευτική Διάσκεψη, στην οποία η Κοινωνία των Εθνών παρέπεμψε το ζήτημα ,υποχρέωσε την Ελλάδα να καταβάλει στην Ιταλία αποζημίωση 50 εκατομμυρίων λιρετών, και να διενεργήσει ανακρίσεις για την ανεύρεση των δραστών, υπό την εποπτεία του διεθνούς παράγοντα. 

Στις 31 Αυγούστου 1971, ο Γεώργιος Γρίβας σε ηλικία 74 χρόνων, επέστρεψε στην Κύπρο σε συνεννόηση με τον Μακάριο για να συμβάλει στην αποτροπή της διχοτόμησης της νήσου του πρότειναν οι Αμερικανοί στην Χούντα των Αθηνών. 

Όλα τα σημαντικά γεγονότα της 31ης Αυγούστου, χωρίς "αμερικανιές" και λάθη θα τα διαβάσετε εδώ...……..
 https://ta-mavra-nea.blogspot.com/2019/08/31.html

Τα οικονομικά πεπραγμένα της κυβέρνησης Καποδίστρια

Πίναξ των χρηματικών ποσοτήτων που εισήλθαν εις το Ταμείο του Ελληνικού Κράτους επί της διοικήσεως του Κυβερνήτου I. Α. Καποδίστρια και του αδελφού του Αύγουστίνου, από τον Ιανουαρίο του 1828 έως το Μάρτιο του 1832.

-Τα εκ Εθνικής Τραπέζης κεφάλαια .................1,100,000 φράγκα
- Πόροι χορηγηθέντες παρά της Γαλλίας……...3,500,000 φράγκα.
-Πόροι χορηγηθέντες παρά της Ρωσσίας ..........3,500,000 φράγκα. - -Πόροι χορηγηθέντες παρά της Αγγλίας ...........500,000 φράγκα. -Έκδοση χαρτονομίσματος   ................................500,000 φράγκα -Κοπή αργυρών  και χάλκινων νομισμάτων ........100,000 φράγκα. ΄-Κληροδοτήματα και Δωρεές .............................600,000 φράγκα -Δανεισθέντα παρά του Κυβερνήτου ..................800,000 φράγκα -Πρόσοδοι  του Κράτους ...................................14 000,000 φράγκα

Το όλον, 24,600,000 φράγκα.

Παρά ταύτα η μεν Γαλλία χορήγησε το 1829 ενάμιση εκατομμύριο ιδιαιτέρως διά τις δαπάνες του τακτικού σώματος, ό δε Κ. Εϋνάρδος, εκτός των όσων εχάρισε εις την Ελλάδα, είχε να λάβει ώς χρέος 200,000 φράγκα, για τα οποία η Κυβερνήση του έδωσε ως ενέχυρο τις αλυκές της Θερμησίας στην Ερμιόνη. Αποτελεί ένα από τα τρία δημοτικά διαμερίσματα του δήμου Ερμιόνης Και τα χρήματα αυτά επήρκεσαν για όλες τις δαπάνες, που κρατήθηκαν κάτω από τα επτά εκατομμύρια φράγκα το χρόνο.
Τα Ετήσια έξοδα της κυβέρνησης Καποδίστρια ήσαν
-Δια το Στρατό Ξηράς………………….4,000,000 φράγκα
-Εις το Ναυτικό………………………….700,000 φράγκα -
Για μισθούς πολιτικών υπαλλήλων……..500,000 φράγκα
-Για ειδικές έκτακτες δαπάνες, για Κοινωνική Πολιτική και πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων …………… 1,000,000 φράγκα
Το όλον 6,200,000 φράγκα.

Σε αυτά περιλαμβάνονται τα «φιλοδωρήματα» της κυβερνήσεως προς τους αναξιοπαθούντες. Με αυτό τον προυπολογισμό ο κυβερνήτης ανέγειρε εκ θεμελίων εις όλες σχεδόν τις πόλεις της Πελοποννήσου και της Στερεάς οικοδομήματα προς εγκατάσταση των διοικήσεων και των δικαστηρίων, και κατασκεύασε περισσότερα από 150 αλληλοδιδακτικά σχολεία και άλλες τόσες εκκλησίες, έφτιαξε το λιμάνι του Πόρου και έφτιαξε στο Ναύπλιο, το Αργος, την Κόρινθο , στις Πάτρες και τη Ναύπακτο, στρατώνες ικανούς να στρατωνίζουν 5000 τακτικούς στρατιώτες. Δια την ανέγερση του ορφανοτροφείου, της Αίγινας δαπανήθηκαν 300000 φράγκα. 
Ο Κυβερνήτης τους πρώτους 20 μήνες της θητείας του που συνεχιζόταν ο πόλεμος κράτησε 20.000 στρατιώτες και 40 πολεμικά πλοία. 
Το 1830, μετά την ελάττωση του Στρατού και του στόλου, το Στράτευμα αποτελείτο από 11300 αξιωματικούς και οπλίτες . (18 ελαφρά τάγματα 6,000 ανδρών, 6 τάγματα Τακτικού με 2,400 άνδρες, ένα τάγμα πυροβολικού με 500 άνδρες, 3 ίλες λογχοφόρων με 400 άνδρες, 2 ίλες Βουλγάρων με 300 άνδρες, 1,200 πολιτοφύλακες και 500 αξιωματικούς σε πολεμική διαθεσιμότητα. 
Τα πολεμικά Πλοία εν ενεργεία ήσαν 22 με 120 αξιωματικούς. Το 1832 στις αποθήκες του Στρατού βρισκόντουσαν 4 πλήρεις πεδινές πυροβολαρχίες , δώδεκα χιλιάδες τυφέκια, και 300000 λίτρα πυρίτιδος.

31 Αυγούστου 1974. Η αποθέωση του «Κουφού» στην Θεσσαλονίκη Ο Καραμανλής από το Μπαλκόνι του Μακεδονία Παλλάς μίλησε σε ογκώδη συγκέντρωση και ανακοίνωσε την έξοδο από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Στις 19:30 το απόγευμα, έκανε στο Παλέ ντε Σπορ, τα εγκαίνια της 39ης ΔΕΘ με μοναδική συμμετοχή κόσμου και πρωτοφανή παλμό .
Στον αγιασμό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμονας και αμέσως μετά τον λόγο πήραν ο νέος Πρόεδρος της ΔΕΘ Νικόλαος Ζαρντινίδης και ο Υπουργός Εμπορίου Κανελλόπουλος. 
Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής αντί ομιλίας εγκαινίων απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους και δήλωσε «Εγκαινιάζω την πρώτην μεταπελευθερωτική περίοδον της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης».

28/8/19

28 Αυγούστου 1995. Έκρηξη βόμβας στο Σεράγεβο, σκότωσε 43 μουσουλμάνους καταναλωτές. Οι αμερικανοί κατηγόρησαν τους Σέρβους , και δύο μέρες αργότερα τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ βομβάρδισαν θέσεις του Στρατού της Δημοκρατίας της Σερβίας.Ακριβώς ένα χρόνο μετά δημοψήφισμα, στο οποίο οι Σέρβοι της Βοσνίας με 94% απέρριψαν το σχέδιο της Ομάδας Επαφής, οι «Κλόουν» της «Υπηρεσίας» έβαλαν μαζί με τους μουσουλμάνους  , στις 28 Αυγούστου 1995 μια βόμβα στην αγορά «Μερκάλε» του Σεράγεβο, που έσκασε 11.00 το πρωί και σκότωσε 43 μουσουλμάνους καταναλωτές ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 75. 

Αυτή η επίθεση ήταν η αφορμή για τις "ανθρωπιστικές αεροπορικές επιδρομές ΝΑΤΟ" κατά των Σερβοβόσνιων που ξεκίνησαν δυο μέρες μετά και που οδήγησαν στις ειρηνευτικές συμφωνίες Ντέιτον . 

Στο Κόλπο της «Μερκάλε» οι Αμερικανοί και το ΜΙ6 μαζί με τους αρχιρουφιάνους της «επικοινωνίας», τις ξανθιές των καναλιών και τα «ρουφιανάκια» της πολιτικής κατηγόρησαν αμέσως τους Σέρβους , και δύο μέρες αργότερα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ βομβάρδισαν θέσεις του Στρατού της Δημοκρατίας της Σερβίας.

 Το 2015, βγήκε επιτέλους η αλήθεια για τις δολοφονίες των καταναλωτών στην υπαίθρια αγορά «Μερκάλε» του Σεράγιεβο και αποκαλύφθηκε η απάτη των μουσουλμάνων και των αμερικανικών υπηρεσιών και των συνένοχων δημοσιογράφων.Δεν έπεσε Όλμος. Ήταν βόμβα.

 Οι ίδιοι οι μουσουλμάνοι σκότωσαν τον κόσμο για επικοινωνιακούς λόγους. Στη δίκη του Ράτκο Μλάντιτς, στη Χάγη, οι εμπειρογνώμονες κατέθεσαν , ότι οι θάνατοι στην αγορά «Μερκάλε» του Σαράγιεβο δεν προκλήθηκαν από όλμο , αλλά από εκρηκτικά που βρισκόντουσαν στο σταθερό έδαφος.

 Οι εμπειρογνώμονες είπαν στο δικαστήριο της Χάγης ότι το βλήμα σύμφωνα με την τροχιά και τη γωνία πρόσπτωσης που αναφέρονται στις εκθέσεις της αστυνομίας του Σεράγεβο και της UNPROFOR δεν θα μπορούσε να πέσει στην αγορά Μερκάλε χωρίς να προσκρούσει στην οροφή. Επίσης είπε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών δεν είναι ανάλογος της εκρηκτικής του ¨όλμου των 120 χιλιοστών. 

Οι εμπειρογνώμονες αποκάλεσε την έρευνα για τη σφαγή στην «Markale» «αντιεπαγγελματική και πολλαπλά εσφαλμένη», και είπαν ότι ήταν «πρακτικά αδύνατο» για τον σταθεροποιητή, (την ουρά του πυραύλου) , να παραμείνει θαμμένος στην άσφαλτο, μετά από την έκρηξη, όπως ισχυρίστηκαν οι ερευνητές, και τόνισαν ότι η ουρά του όλμου που βρίσκεται στο δικαστήριο , δεν έχει «γρατσουνιές» που θα έδειχναν ότι είχε χτυπήσει το έδαφος. 
«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι στην Μερκάλε έγινε μια στατική έκρηξη, η οποία δεν ενεργοποιήθηκε από μακριά και ότι η τρύπα σκάφτηκε , ο σταθεροποιητής τοποθετήθηκε στο εσωτερικό, και στη συνέχεια καλύφθηκε με χώμα», ανέφερε η έκθεση των εμπειρογνομώνων. Αυτή είναι η αλήθεια.

 Οι «καλοί άνθρωποι» που έβαλαν τη Βόμβα στο Σεράγεβο, έριξαν και τα χημικά στη Συρία. Όπως προέβλεπε το σενάριο, οι ευαίσθητοι όλου του κόσμου αμέσως καταδίκασαν τότε τη χρήση χημικών όπλων στη Συρία, την οποία όμως έκαναν οι άνθρωποι των ΗΠΑ στην Συρία, και τα οποία προμηθεύτηκαν μέσω Τουρκίας. 
Η «Μερκάλε» του Σεράγιεβο και η νατοϊκή ωρολογιακή βόμβα που έπαιζε το ρόλο της «σερβικής βόμβας» επέστρεψαν.

Μνήμη Ελένης Γκατζογιάννη

Σαν σήμερα στις 28 Αυγούστου 1948 στο χωριό Λια της Μουργκάνας στη Θεσπρωτία, το «ανταρτοδικείο» του ΚΚΕ καταδίκασε σε θάνατο την πολύτεκνη μάνα Ελένη Γκατζογιάννη , 41 ετών, επειδή βοήθησε να φυγαδευθουν τα παιδιά από το χωριό, 
μεταξύ των οποίων και τα δικά της και να μην παραδοθούν στο παιδομάζωμα.
Η Ελένη Γκατζογιάννη τουφεκίστηκε αυθημερόν μαζί με την συννυφάδα της Αλέξώ.
Την ίδια ημέρα κεκίνησε η επιχείρηση «Ταύρος» του Εθνικού Στρατού για την εκκαθάριση από τους Κ/Σ της Μουργκάνας.

Η 28η Αυγούστου 1949 στον Γράμμο

Στο Βόρειο Γράμμο, η 51 Ταξιαρχία κατέλαβε την 04.00 ώρα της 28ης Αύγουστου το ΦΛΑΜΓΙΟΥΡΟ και συνέχισε προς ΦΑΡΜΑΚΗ—ΚΙΑΦΑ. Έτερον τμήμα την 03.00 ώρα ενεπλάκη μετά ΚΣ δυνάμεως 150— 200 εις την περιοχήν ΒΕΓΕΡΝΙΚ—ΑΓ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ. Οι ΚΣ προσπάθησαν, εν διαλύσει να διαφύγουν προς ΑΛΒΑΝΙΑΝ διά μέσου ΦΟΥΣΙΑ. Την 06.45 ώρα τμήματα της 45ης Ταξιαρχίας κατέλαβαν το ύψωμα 1666 και συνέχισαν την κίνηση των προς ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ.
 Η 9η Μεραρχία συνέχισε με το πρώτο φως της ημέρας την προέλαση της κατά μήκος των συνόρων. 
Την 09.15 ώρα, ο 1ος Λόχος του 521 Τάγματος της 41ης Ταξιαρχίας έστησε και πάλιν την κυανόλευκη επί του υψώματος 2520 του ΓΡΑΜΜΟΥ. Η 3η Μεραρχία καταδρομών την 12.20 ώρα κατόπιν αγώνος κατέλαβε το ΣΚΙΡΤΣΗ. Οι Κ/Σ απεσύρθησαν καταδιωκόμενοι νοτίως της κορυφογραμμής ΚΙΑΦΑ—ΣΚΙΡΤΣΗ, ύψωμα 2520, προσπαθώντας να διαφύγουν προς ΑΛΒΑΝΙΑ κυρίως διά της διαβάσεως της ΜΠΑΡΑΣ. Περίπου το μεσημέρι της 28ης Αυγούστου άρχισε η σύμπτυξη των δυνάμεών των Κ/Σ προς το κέντρο του μετώπου και η οργάνωση της υποχώρησης τους προς την Αλβανία. Επιθετική ενέργεια υπό της 74 ης Ταξιαρχίας την 1200 ώρα κατά ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ουδέν απέδωσε. 
Οι Κ/Σ αμυνθήκαν μετά πείσματος. Η 75η Ταξιαρχία μετά από προπαρασκευή Πυροβολικοί και βομβαρδισμού υπό της Αεροπορίας εξαπέλυσε την 13.30 ώρα επίθεση κατά ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ—ΚΑΜΕΝΙΚ. Διεξήχθη σκληρός άγων μέχρι της 19,00 ώρας οπότε και ολοκληρώθηκε η κατάληψη του υψώματος. 
Την 14.25 ώραν τμήματα της 45ης Ταξιαρχίας κατέλαβαν την ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ και το ΑΝΩΝΥΜΟΝ, ανατρέψαντα τις αντιστάσεις των Κ/Σ που επεχείρησαν αντεπίθεση από την ΤΣΙΟΥΜΙΑ αποκρούστηκε. Την 14.45 ώρα τμήματα της 51ης Ταξιαρχίας κατέλαβαν το ύψωμα 2258 Β. ΚΙΑΦΑΣ.
 Την 14.55 ώρα κατέλαβαν την ΚΙΑΦΑ ολοκληρώνοντας την αποστολη της 51ης. Την 15.00 ώρα ολοκληρώθηκε η κατάληψη της κορυφογραμμής ΚΑΜΠΙΤΣΙΟ -ΕΙΙ. ΑΡΕΝΑ—ΤΣΙΟΥΜΙΑ υπό τμημάτων των 45 και 73 Ταξιαρχιών. Ό εχθρός συνεπτύχθη πρός ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ, καταδιωκόμενος κατά πόδας. 
Την 15.30 ώρα κατελήφθη το ΦΑΡΜΑΚΗ υπό τμημάτων της 51 Ταξιαρχίας κατόπιν αγώνος 3 1/2 ωρών. Την 1600 ώρα η 41 Ταξιαρχία κατέλαβε τη διάβαση ΚΟΥΚΟΥΛΗ. Τμήματα της XV Μεραρχίας, προσέκρουσε σε ισχυρή αντίσταση των Κ/Σ επί ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Το Α Σώμα ανέφερε ότι «φάλαγγες ΚΣ διέρχονται από την ΜΠΑΡΑ εισερχόμενες στην ΑΛΒΑΝΙΑ και διέταξε την 61η Ταξιαρχία και την 79η να συνεχίσουν άνευ αναπαύσεως την κίνηση τους προς την ΜΠΑΡΑ προς απόφραξη ταύτης. Την 18.00 ώρα διλοχία της 79ης Ταξιαρχίας εγκαταστάθηκε επί της διαβάσεως ΚΟΥΚΟΥΛΙ. ΙΙερί την 23.00 ώρα τμήματα της 78ης Ταξιαρχίας εγκαταστάθηκαν επί του ΣΤΑΥΡΟΥ και του ΛΙΟΚΟΥ, όπου βρισκόταν το πυροβολικό των Κ/Σ. Οι Κ/Σ προέβαλαν αντίσταση στην περιοχή της ΘΕΟΤΟΚΟΥ μέχρι του μεσονυκτίου.

27/8/19

Οι δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα των εκλογών

Την Κυριακή ψηφίζουν στη Γερμανία στο Βραδεμβούργο και την Σαξωνία και οι ρουφιανοπαπαγάλοι «ανησυχούν» για την άνοδο της «ακροδεξιάς». Και όταν λένε «ακροδεξιά» εννοούν την «Αλερνατίβα» που είναι ένα δεξιό ευρωσκεπτικιστικό «συνονθύλευμα» με τους δικούς της εγχρώμους «Γερμανούς» και την δική της «Πουστιά». 
Επικεφαλής της «Αλτερνατίβας» είναι η Άλις Βέιντ, πρώην στελεχος ητ Γκόλντμαν Σαξ που δηλώνει λεσβία, αλλά είναι παντρεμένη και μία γυναίκα από την Σρι Λάνκα και έχει υιοθετήσει και δύο παιδιά! Ο 46χρονος Αλέξανδρος Τάσσης, γιος Έλληνα εργάτη, είναι ο επικεφαλής των «Εναλλακτικών Ομοφυλοφίλων», της Αλτερνατίβας και βουλευτής στο κοινοβουλίο της Βρέμης. Με αυτά και αυτά, επειδή παραμένουν εναντίον του εξισλαμισμού της Ευρώπης, στις δημοσκοπήσεις, έχουν 21-22% στο Βραδεμβούργο όπου παλεύουν για την πρώτη θέση με τους Σοσιαλδημοκρφάτες, ενώ στην Σαξωνία είναι στο 24-26% και είναι καθαρά δεύτεροι πίσω από την Μέρκελ που έχει 30-31%. 

Στην Ιταλία ο Σαλβίνι από το 38% έπεσε στις νέες δημοσκοπήσεις sto 33-36% αλλά παραμένει μακράν πρωτο κόμμα με 15-16% από τους «Δημοκράτες» με μαξιλαράκι 12-16% από τους «φρατέλι» και τον Σίλβιο.
 Στη Γαλλία το 68% είναι κατά του Πουστρόν και το 27% γουστάρει την Μαρίν, αλλά τίποτα δεν έχει σημασία. 
Τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται δεν είναι το άθροισμα των ψηφοδελτίων. Αυτό το μάθαμε και εμείς με το «ζωγραφιστό» 31,53% που έδωσαν στον Τσιπρόφσκι.

27 Αυγούστου 1922. Μαρτύρησε ο εθνομάρτυρας Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομος

Στις 11 π.μ. της 27ης Αυγούστου/ 9ης Σεπτεμβρίου η εμπροσθοφυλακή του Τουρκικού ιππικού υπό τον λοχαγό Σερεφετίν και 400 άτακτοι «τσέτες» υπό τον Μονόφθαλμο (Κιόρ) Μπεχλιβάν μπήκαν στην Σμύρνη. Κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος και συστάθηκε έκτακτο στρατοδικείο. Τρομοκρατία απλώθηκε στην πόλη. Οι ελληνες συνετευσαν στη Μητρόπολη. 
Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, κάτωχρος από τη νηστεία και την αγρύπνια , βοηθούμενος από τον αδελφό του Ευγένιο, έκανε την τελευταία του λειτουργία στην Αγία Φωτεινή. Στο τελευταίο του κήρυγμα είπε: «Η Θεία Πρόνοια, δοκιμάζει την πίστιν μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. 
Αλλ’ ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός. Προσεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς.»
 Εκείνη την ώρα εμφανίστηκε ένα γαλλικό άγημα από είκοσι άνδρες, τους οποίους με αποστολή να συνοδεύσει τον Χρυσόστομο στην καθολική μητρόπολη ή στο Γαλλικό Προξενείο Ο μητροπολίτης Χρυσόστομος δεν δέχθηκε, λέγοντας ότι σαν καλός ποιμένας είχε χρέος να μείνει κοντά στο ποίμνιό του. 
Όταν η περίπολος βγήκε από τη Μητρόπολη, ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας Τούρκος αξιωματικός και δύο στρατιώτες, με τις λόγχες πάνω στα όπλα, σταμάτησε μπροστά από το μητροπολιτικό κτίριο.
 Ο αξιωματικός ανέβηκε επάνω και διέταξε τον Μητροπολίτη να τον ακολουθήσει στον Νουρεντίν πασά, τον στρατιωτικό διοικητή. Βλέποντας την σύλληψη του Μητροπολίτη ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πουώ που συνόδευε το απόσπασμα πρότεινε στον επικεφαλής αξιωματικό να ακολουθήσουν το αυτοκίνητο, και έτσι ήταν αυτόπτης μάρτυρας του μαρτυρίου του Χρυσοστόμου. 
Ο Μητροπολίτης έμεινε στο γραφείο του Νουρεντίν Πασά δέκα λεπτά. Και ενώ ο Χρυσόστομος κατέβαινε τις σκάλες ο Νουρεντίν βγήκε στο μπαλκόνι του κτιρίου και είπε στους χίλους με χίλιους πεντακόσιους μουσουλμάνους, άνδρες και γυναίκες, που βρίσκονταν στην πλατεία, ότι τους παραδίδει, τον Μητροπολίτη, προσθέτοντας: «Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε• αν σας έκανε κακό, να του κάνετε και εσείς κακό!».
 Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή τον Μητροπολίτη και τον οδήγησαν πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο του Ισμαήλ, ενός Ιταλού προστατευόμενου. Εκεί τον έντυσαν με μία άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή• άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσσασμένα με γροθιές και με ξύλα, και να τον φτύνουν στο πρόσωπο• του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα• του ξερίζωσαν τη γενειάδα• του έβγαλαν τα μάτια• του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά.» 


Πηγή www.elkosmos.gr

26/8/19

Ο ΝΑΤΟκομμουνιστής Τζουκανοβιτς και η Παναγία Σουμελά

Όσοι κοιμούνται όρθιοι έγιναν έξω φρενών με τον Τούρκο υπουργό πολιτισμού και Τουρισμού που διεκδικεί περί τα 100 θρησκευτικά κειμήλια της Μονής της Παναγίας Σουμελά, που βρίσκονται διασκορπισμένα ,σε όλο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια ξαφνική τουρκική πρόκληση. 
Το (Βαθύ) Κράτος Δικαίου, που μάχεται τον «εθνικισμό» και κατήργησε την ιθαγένεια την οποία ταύτισε με την υπηκοότητα, τώρα αναγνωρίζει την κομμουνιστική αρχή της απαλλοτρίωσης από το Κράτος Δικαίου. 
Την αρχή έκαναν από το ΝΑΤΟκομμουνστικό Μαυροβούνιο, που εμφάνισαν νομοθεσία, με την οποία τα Μοναστήρια, οι εικόνες και τα λειτουργικά σκεύη δεν ανήκουν στην εκκλησία και τους πιστούς αλλά στο αντιχριστιανικό Κράτος και η εκκλησία μπορεί να έχει μόνο την νομή. Αμέσως μετά εμφανίστηκαν Αλβανικές κρατικές σημαίες πάνω στα σερβικά Κάστρα και εκκλησίες στο Κόσσοβο.
 Διότι το μνημεία δεν είναι σερβικά αλλά περιουσία του αλβανικού Κράτους. 
Το ίδιο και τα κόκκαλα των πεθαμένων, Που ανήκουν στον «κύριο του υπεδάφους» και οι συγγενείς που τα πήραν για να μην μείνουν αιχμάλωτοι των τούρκων οι νεκροί θα πρέπει να τα επιστρέψουν στους Τούρκους που είναι ιδιοκτήτες; Το «Κράτος» αφού δεν υπάρχει Έθνος είναι ο κληρονόμος και ο νόμιμος ιδιοκτήτης. Οι μπολσεβίκοι είναι εδώ.

Οι νέες Θερμοπύλες

1821 .Στις 26 Αυγούστου/7 Σεπτεμβρίου, έγινε η δεύτερη μάχη στα Στενά των Βασιλικών στη Φθιώτιδα. 
Ο Μπαϊράμ Πασάς με 8.000 πεζούς, και με πυροβολικό. κινήθηκε με όλο του τον στρατό για να διανοίξει τη στενή διάβαση των Βασιλικών, που κατέληγε στην Λιβαδειά.
 Η διαδρομή του περνούσε πίσω από τα σημερινά Καμμένα Βούρλα και τον Αγ. Κωνσταντίνο και στη συνέχεια στη δασώδη κοιλάδα, των βασιλικών,
Οι Δυοβουνιώτηδες, ο Πανουργιάς ο Γιαννάκης Γκούρας, ο Αντώνης Κοντοσόπουλος και ο Κωνσταντής Καλύβας με 1600 κράτησαν το πέρασμα. Ο Παπά-Ανδρέας Κοκοβιτσιανός τους επιτέθηκε από τα νώτα. 
Οι Τούρκοι με την δύση του ήλιου τράπηκαν προς την Πλατανιά, και την Λαμία, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης πάνω χίλιους νεκρούς . 
Μεταξύ των νεκρών βρίσκονταν και ο Μεμίς Πασάς, τον οποίο σκότωσε ο Γκούρας. Επίσης άφησαν 2 πυροβόλα και 18 σημαίες. 
Από τους Έλληνες σκοτώθηκαν δέκα και τραυματίστηκαν 30, μεταξύ των οποίων και ο οπλαρχηγός Κοντοστόπουλος.

Η προδοσία

Στις 7 το βράδυ της 26ης Αυγούστου/8ης Σεπτεμβρίου 1922. ο Αρμοστής και άγγλος πράκτορας, Αριστείδης Στεργιάδης, επιβιβάστηκε στη Σμύρνη στο αγγλικό θωρηκτό «Iron Duke», («Σιδερένιος Δούκας») που τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. 
Η αποστολή του είχε λήξη με επιτυχία.
 Στην Αθήνα σχηματίστηκε κυβέρνηση υπό τον Νικόλαο Καλογερόπουλο , με τον Νικολάο Τριανταφυλλάκο και τον Γεώργιο Μπούσιο, αλλά δεν ορκίστηκε.

25/8/19

Πόσες δασικές πυρκαγιές έχουμε εμείς στην Μεσόγειο τον Φεβρουάριο;

Εκτός από οικολόγοι είναι και εντελώς ηλίθιοι. Ούτε που τους πέρασε από το ακατοίκητο ότι στον Αμαζόνιο αυτή την εποχή είναι καταχείμωνο.
 Πόσες δασικές πυρκαγιές έχουμε εμείς στην Μεσόγειο τον Φεβρουάριο;

Ώρα να σκεφθούμε και μια διαφορετική λύση για τα επιτόκια με τα οποία δάνεισαν οι φίλοι σύμμαχοι την Ελλάδα.

Μαζεύτηκαν οι «Επτά», στην Γαλλία. Η ιδεολογική πλατφόρμα της Διεθνιστικής Τραπεζικής Χούντας είναι η υπεράσπιση των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και του «περιβάλλοντος» και του αυταρχικού καταπειστικού θεσμικού πλαισίου που δημιούργησε. 
Σε αυτή τη γραμμή ο Πουστρόν.Υπεράσπιση της «δημοκρατίας», των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. 
Από δίπλα και τα ξυπόλυτα τάγματα εφόδου των Τραπεζιτών. «Βλέπουμε τον Αμαζόνιο να καίγεται και την Αρκτική να λιώνει».
 «Πιο πολλά χρήματα για τους πλούσιους, λιγότερα χρήματα για τους φτωχούς», λένε οι μαχητές των Αγορών. 

Ο "ανεπιθύμητος" Τραμπ έχει την λαϊκή ατζέντα . τα χαμηλά επιτόκια. Έριξε και το σύνθημα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του αμερικανικού λαού. Η Κίνα ή η Φέντεραλ Ριζερβ. 

Για πρώτη φορά το επιτόκια τα επηρεάζει ένας εκλεγμένος πολιτικός και δεν τα καθορίζουν μόνοι τους οι «Αγορές». 

Το «όνειρο» του Καποδίστρια, η εξόφληση σε 100 χρόνια, που το πρότεινα το 2009 έγινε πραγματικότητα. Εκδόθηκαν τα πρώτα ομόλογα 100 ετών. Πολύ σύντομα θα μπορούσε πολλαπλασιαστούν.

 Η Αυστρία εξέδωσε και νέο τίτλο διάρκειας 100 ετών. Στις ΗΠΑ το υπουργείο Οικονομικών, εξετάζει την έκδοση ομολόγων διάρκειας 50 και 100 ετών. Το 2010 τόλμησε πρώτο την έκδοση ομολόγου 100 ετών το Μεξικό. Το 2016, ακολούθησαν η Ιρλανδία και το Βέλγιο. Από τις αρχές του 2014 η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, και η Βρετανία έχουν εκδώσει ομόλογα 50 ετών για να ρυθμίσουν οφειλές 130 δισ. δολαρίων. 
Η πίεση του Τραμπ προς την Φέντεραλ Ριζερβ προσφέρει ένα «δώρο» στις άλλες κυβερνήσεις .
 Τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων υποχωρούν διεθνώς σε νέα ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Η Γερμανία την περασμένη Τετάρτη εξέδωσε για πρώτη φορά στα χρονικά κρατικό ομόλογο διάρκειας 30 ετών με αρνητικό επιτόκιο. 
Οι επενδυτές την πληρώνουν για να κρατήσει τα χρήματά τους για τρεις δεκαετίες σε ένα ασφαλές καταφύγιο, αποκαλύπτοντας ότι φοβούνται ύφεση και αναταράξεις μακράς διαρκείας. Η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία άντλησε 824 εκατ. πληθωρικά ευρώ, και θα χρειαστεί 795 εκατ. ευρώ έως το 2050. 
Ελβετία, Ιαπωνία και Σουηδία έχουν εκδώσει ομόλογα διάρκειας άνω των 10 ετών επίσης με αρνητικό επιτόκιο. 

Ώρα να σκεφθούμε και μια διαφορετική λύση για τα επιτόκια με τα οποία δάνεισαν οι φίλοι και σύμμαχοι την Ελλάδα. 

Σπύρος Χατζάρας

Ο φόβος των Ιουδαίων

Όπως το είπε ο Αισχύλος:  « τὰ δ' ἄλλα σιγῶ. βοῦς ἐπὶ γλώσσῃ μέγας βέβηκεν». 
Μεγάλο βόδι μου πατάει τη γλώσσα. Διότι, τα ξυπόλυτα ρουφιανοτάγματα των Ωτακουστών του διαδικτύου είναι σε επιφυλακή. Ότι λέμε, το λέμε με τον «φόβο των Ιουδαίων». Όταν χτυπάει η πόρτα μπορεί να είναι το «Κράτος Δικαίου», που παρακολουθεί , αξιολογεί και βρίσκει άρθρα του Ποινικού Κώδικα στα οποία εμπίπτουν οι απόψεις μας. Χούντα. Το Τέταρτο Ράιχ, της Τραπεζικής Διεθνούς! 

Όταν οι διεθνιστές και ανθρωπιστές κοιτάζουν αλλού

Στις 25 Αυγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 1898, οι «καλοί» και «γεμάτοι κατανόηση» μουσουλμάνοι έσφαξαν 700 Ηρακλειώτες στην περιοχή Βεζίρ Τσαρσί. 
Στο τελωνείο σκότωσαν τους χριστιανούς υπαλλήλους που πήγαν να το παραλάβουν και τα άγημα από 17 Σκοτσέζους που τους συνόδευε. Αυτά οι έμμισθοι διεθνιστές τα ξεχνάνε. 
Στις 5 Αυγούστου / 6 Σεπτεμβρίου 1821, στα Βασιλικά της Φθιώτιδας , σκοτώσαμε 800 καλούς Τούρκους του οθωμανικού Κράτους Δικαίου που πήγαιναν για επίσκεψη στην Πελοπόννησο.Παπά-Ανδρέας Κοκοβιτσιανός με τριακόσιους , Αντώνης Κοντοσόπουλος και Κωνσταντής Καλύβας με εξακόσιους Δυοβουνιώτης μαζί με τον γιο του και άλλους χίλιους . και Γιαννάκης Γκούρας. 
Εμείς θυμόμαστε. 


ΥΓ. Η Γκρέτα όχι 
Όλα τα γεγονότα της 25ης Αυγούστου, θα τα διαβάσετε εδώ..... 
https://ta-mavra-nea.blogspot.com/2019/08/25.html

24/8/19

Σαν σήμερα οι Εβραίοι και οι Τούρκοι σκότωσαν τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό

1779. Στις 24 Αυγούστου/4 Σεπτεμβρίου, ήμερα Σάββατο οι Τούρκοι μετά από δωροδοκία των Εβραίων συνέλαβαν τον Αγιο Κοσμά τον Αιτωλό στο χωριό Κολικόντασι κοντά στην πόλη του Βερατίου και τον απαγχόνισαν επιτόπου.
Οι Εβραίοι της περιοχής προσέφεραν στον Κουρτ Πασά του Βερατίου 25.000 γρόσια, για να τον σκοτώσει επειδή ήταν δήθεν όργανο της Ρωσίας και υποκινούσε επανάσταση. Ο Κουρτ Πασάς έστειλε τον χότζα με στρατιώτες και τον συνέλαβαν, ενώ κήρυττε στο Κολλικόντασι, τον κρέμασαν από ένα δέντρο και στη συνέχεια τον έγδυσαν και τον πέταξαν στον Άψο ποταμό. 
Μετά από τρεις ημέρες το ανέσυρε εφημέριος του χωριού Μάρκος και ο Άγιος ενταφιάσθηκε στη μονή της Θεοτόκου Αρδονίτσας Β. Ηπείρου.

Τα 5 βιβλία του Σπύρου Χατζάρα μόνο με 65 Ευρώ.
Τα 5 βιβλία του Σπύρου Χατζάρα
μόνο με 65 Ευρώ. 
Τα ταχυδρομικά δώρο. 
-«Η Επανάσταση των Φιλογενών»
Η Κόκκινη Συμφωνία και οι Περιούσιοι ΑΘΕΑΤΟΙ»,
-« Το Εβραϊκό Ζήτημα»,  
- «ΕΑΜ -ΕΛΑΣ- ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ» 
-Το Ευαγγέλιο του Καλού Πατριώτη.


Παραγγελίες στο deltio11@gmail.com 
και στο 6944-279798.

«Το Ευαγγέλιο του Έλληνα Πατριώτη». Ένα βιβλίο που πρέπει να μπει σε κάθε ελληνικό σπίτι

«Η φωνή της Πατρίδος είναι εντολή ιερά και απαράβατος εις τον Πατριώτην. 
Η Πατρίς αποφασίζει, και ο Πατριώτης παραιτεί το σκήπτρον, διά να συγκαταταχθή εις την τάξιν των λοιπών πολιτών. 
Η Πατρίς θέλει, και ο Πατριώτης αφίνει υπέρ αυτής τον ένα Αρκτικόν, και μεταβαίνει εις τον άλλον Ανταρκτικόν Πόλον. 
Ή Πατρίς φωνάζει, και ό Πατριώτης παραιτεί μετά προθυμίας αναπαύσεις, γονείς, συγγενείς, τέκνα, γυναίκα, φίλους, κέρδη, κ.τ.λ. διά να αντιπαραταχθή θπό τας εθνικάς σημαίας κατά τού εχθρού. 
Ή Πατρίς προσκαλεί, και ο Πατριώτης γέρων είναι ή νέος, συναριθμείται εις τας στρατιωτικός φάλαγγας του Έθνους. 
Η Πατρίς τυραννείται, και ο Πατριώτης ημέρας καί νυκτός μηχανεύεται διάφορα μέσα προς κατάργησιν των εξολοθρευτικών δυνάμεων των τυράννων της. 
Ενί λόγω, δεν είναι επιχείρησις, την οποίαν ευχαρίστως δεν αναλαμβάνει υπέρ της Πατρίδος του». 

Το 1817, πριν 202 χρόνια, τέθηκαν οι βάσεις τους ελληνικού εθνικιστικού κινήματος, καθώς, η επαναστατική προσπάθεια των Φιλογενών είχε εισέλθει στην «τελική ευθεία».
 Τότε, κυκλοφόρησε νόμιμα στα Επτάνησα , και χέρι με χέρι σε όλο τον ελληνικό χώρο, το «Δοκίμιον περί Πατριωτισμού», «ως υπαγόρευμα Πατριώτου είς φιλογενείς ψυχάς» και προανήγγειλε στους Φιλογενείς την επερχόμενη απελευθέρωση.
To Δοκίμιο περί Πατριωτισμού των Φιλογενών και ο Αληθινός Πατριώτης, η Κορωνίδα και το καύχημα ολοκλήρου του Ελληνικού Γένους, ο ζωντανός στύλος της Πατρίδος , ο νέος Μιλτιάδης και ο νέος Θεμιστοκλής. Ο Ιωάννης Καποδίστριας!

«Το Ευαγγέλιο κάθε Έλληνα Πατριώτη» Αφιερωμένο σε Φιλογενείς ψυχές 

Ένα βιβλίο εθνικής αυτογνωσίας που πρέπει να διαβάσει κάθε Έλληνας.
Τιμή 15 ευρώ 

Για ταχυδρομική αποστολή με αντικαταβολή συν τα ταχυδρομικά έξοδα. 

Παραγγελίες 
στο deltio11@gmail.com

και στο 6944 279798 

Για τους Έλληνες Πατριώτες σε ΗΠΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, και τας Ευρώπας , αυθημερόν ηλεκτρονική αποστολή.

23/8/19

Η 23η Αυγούστου στην Ιστορία


 1244 . Το τελευταίο οχυρό αντίστασης των Σταυροφόρων στην Ιερουσαλήμ, ο πύργος του Δαβίδ παραδόθηκε στους μουσουλμάνους.
1268.Σε μια από τις πιο ορεινές περιοχές στην Ιταλία στην Λ' Άκουιλα του Αμπρούτσο 50 μίλια νοτιοανατολικά της Ρώμης, ο Κάρολος Ανζού νίκησε στη μάχη του Ταλιακότσο τους Γιβελίνους οπαδούς του Κορραδίνου των Χοενστάουφεν, στην οποία μετείχαν και οι Γιβελίνοι Καποδίστριες. 

1305. Ο μαρτυρικός θάνατος στο Λονδίνο του Εθνάρχη του Σκωτσέζικου Λαού Γουίλιαμ Γουάλας. Ο Γουάλας συνελήφθη από τους Άγγλους μετα από προδοσία του Σκωτσέζου Εφιάλτη Ιωάννη του Μεντείθ στις 5 Αυγούστου 1305. Εκτελέστηκε δημόσια στο Σμίθφιλντ.πριν τον αποκεφαλίσουν τον ευνούχισαν, και του έβγαλαν τα άντερά του και τα έκαψαν μπροστά του.


1328. Η βασιλεία του Φιλίππου Βαλουά της Γαλλίας ξεκίνησε με μια μεγάλη επιτυχία με την εκστρατεία στην Φλάνδρα, όπου τερμάτισε την εξέγερση των αγροτών που διαρκούσε από το 1323. Στη Μάχη του Κασέλ ο Φίλιππος με 14000 άνδρες νίκησε τους 8000 του ηγέτη των ανταρτών Νίκολας Ζενέκιν. Ως αποτέλεσμα της νίκης ο Φίλιππος αποκατέστησε τον Λουδοβίκο Α΄ της Φλάνδρας που είχε ανατραπεί με λαϊκή εξέγερση.

1382 . Στην υπεράσπιση της Μόσχας από την επιδρομή των Τατάρων  για πρώτη χρησιμοποιήθηκε πυροβολικό.


1514 . Ο σουλτάνος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Σελίμ Α΄, νίκησε στη μάχη του Τσαλντιράν τους Πέρσες του  σάχη Ισμαήλ Α'. Στο Τσαλντιράν, οι Οθωμανοί είχαν περισσότερο και καλύτερα εξοπλισμένο στρατό με δύναμη μεταξύ 60.000  ενώ οι Κιζιλμπασί Τουρκομάνοι αριθμούσαν περίπου 40.000 .Ο  Σάχης Ισμαήλ Α΄, ο οποίος τραυματίστηκε και παραλίγο να αιχμαλωτιστεί στη μάχη, έχασε τις συζύγους του που συνελήφθησαν από τον Σελίμ Α΄.


1552 .Ο στρατός του Ρώσου Τσάρου Ιβάν του Τρομερού άρχισε την  πολιορκία του Καζάν.

1572. Στο Παρίσι συνήλθε για να εξετάσει την απόπειρα δολοφονίας τους ναυάρχου Κολινύ το συμβούλιο του βασιλιά της Γαλλίας Κάρολοy Θ΄,  παρουσία της βασίλισσας μητέρας Αικατερίνης των Μεδίκων .Τα στοιχεία βάρυναν την οικογένεια ντε Γκυζ. Το σπίτι απ’ όπου ρίχτηκαν οι πυροβολισμοί κατά του Κολινύ ανήκε  στην μητέρα ντε Γκυζ που είχε ορκιστεί τον θάνατο του ναυάρχου τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο της δολοφονίας του συζύγου της προ δεκαετίας.
 Ο δράστης είχε διαφύγει με άλογο που είχε πάρει από τους σταύλους των Γκυζ. Ο αδελφός του βασιλιά, ο δούκας ντ’ Ανζού, φαινόταν αναμεμειγμένος, (το όπλο ανήκε σ’ ένα από τους φρουρούς του), πίεζε μάλιστα για την εξόντωση των Ουγενότων αρχηγών. Ένας πράκτοράς του κατέφτασε με την πληροφορία ότι οι Ουγενότοι ετοίμαζαν εξέγερση για την άλλη μέρα. Προ των, αληθών ή υποτιθεμένων, κινδύνων να χάσει την επιρροή της στον βασιλιά γιο της, να κηρυχθεί πόλεμος με την Ισπανία και να κινδυνεύσει η ζωή της, η Αικατερίνη αποφάσισε τον όλεθρο των Ουγενότων.


1595 . Ο πρίγκιπας της Βλαχίας Μιχαήλ ο Γενναίος, νίκησε τον οθωμανικό στρατό που διοικούσε ο Σινάν Πασάς, στη μάχη του Τσιλουγκιρένι .Παρόλο που οι Βλάχοι εξήλθαν νικητές από τη μάχη, ο Μιχαήλ αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να περιμένει βοήθεια από τους συμμάχους του, τον πρίγκιπα Σιγισμόνδο Μπάτορι της Τρανσυλβανίας και το Ροδόλφο Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1614.Ίδρυση του Πανεπιστημίου του Γκρόνιγκεν

1793.Αναδιοργάνωση του γαλλικού πεζικού σώματος, με τη συγχώνευση των βασιλικών στρατευμάτων στα επαναστατικά σώματα. Η Εθνοσυνέλευση αποφάσισε  τη μαζική στράτευση των ανδρών ηλικίας 25 έως 35 ετών.

1797. Το Πέραστ στον Κόλπο του Κότορ  ήταν η τελευταία πόλη  της Ενετικής Δημοκρατίας, που υπέστειλε τον ¨Λέοντα και παραδόθηκε στους Γάλλους.1800. Γεννήθηκε  στο Λάμποβο Αργυροκάστρου, ο Ευάγγελος Ζάππας.


1813. Κατά τον  έκτο Συνασπισμό , 80000 Πρώσοι και Σουηδοί νίκησαν τους 60.000 του Νικολά Ουντινό στη μάχη του Γκρόσμπερεν, τους οποίους ο Ναπολέων είχε διατάξει να καταλάβουν  το Βερολίνο. Η βροχή που αχρήστευσε τα μουσκέτα έπαιξε ρόλο στη μάχη. Οι Γάλλο είχαν 3000 νεκρούς και 1500 αιχμαλωτίστηκαν.

1839.Η Βρετανική Αυτοκρατορία κατέλαβε  το Χονγκ Κονγκ.
1866. Έληξε ο Αυστρο-πρωσικός πόλεμος με την υπογραφή της Συνθήκης της Πράγας με την οποία Αυστρία δέχτηκε τη διάλυση της Γερμανικής Συνομοσπονδίας και τα εδάφη κάτω από την αυστριακή επιρροή γύρισαν στην Πρωσία.

1910 . Ενόψει των επαναληπτικών εκλογών ανακοινώθηκε στην Αθήνα η ίδρυση του κόμματος του Ελευθέριου Βενιζέλου, με το όνομα «Κόμμα των Φιλελευθέρων».


1914 O Χίντεμπουργκ, ανέλαβε την διοίκηση της γερμανικής 8ης Στρατιάς, στ ανατολικό μέτωπο. Στο δυτικό μέτωπο, η μάχη της Μονς , οπου το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα νίκησε τους Γερμανούς. Η  Ιαπωνία κήρυξε τον πόλεμο στη Γερμανία


1916 . Η Ρουμανία κήρυξε τον πόλεμο κατά της Αυστροουγγαρίας.1921. Στις 10 Αυγούστου/ 23 Αυγούστου το Α' και το Γ' Σώμα  Στρατού εξαπέλυσαν κατά μέτωπο επίθεση  στον Σαγγάριο  με σκοπό την διάσπαση της γραμμής Ινλάρ Κατραντζή - Ιλιτζά. Το Β' Σώμα Στρατού εκτελούσε κυκλωτικό ελιγμό από το αριστερό πλευρό της τουρκικής αμυντικής γραμμής που καταλάμβανε το όρος Καλέ Γκρότο.

1923.Η Επαναστατική Κυβέρνηση , των Πλαστήρα, Γονατά αποφάσισε να αναμετρηθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο στρατός και η αστυνομία διέλυσαν τους συγκεντρωμένος στο Πασαλιμάνι Κομμουνιστές. Στις συγκρούσεις που ακλούθησαν σκοτώθηκαν 11 οπαδοί του ΣΕΚΕ. Την ίδια ημέρα άρχισε η εκκένωση της Κωνσταντινούπολης από τα συμμαχικά στρατεύματα, μετά την επικύρωση της Συνθήκης της Λωζάνης από την Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας.

1927. Εκτελέστηκαν στη Βοστόνη οι Ιταλοί αναρχικοί Νίκολας Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτι, που κρίθηκαν ένοχοι φόνου.


1939. Υπογράφτηκε στη Μόσχα, από τον Υπουργό Εξωτερικών του Γ’ Ράιχ, Γιόακιμ φον Ρίμπεντροπ και τον σοβιετικό κομισάριο , Βιάτσεσλαβ Μολότοφ, το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης, με το οποίο έγινε δυνατός ο δεύτερος παγκόσμιος Πόλεμος.

1942.Άρχισε η Μάχη του Στάλινγκραντ.
1943. Απελευθέρωση του Χαρκόβ. 
1944 . Η εμφάνιση των σοβιετικών στρατευμάτων στον ποταμό Προύθο οδηγεί σε πραξικόπημα. Ανατράπηκε ο Ίον Αντονέσκου, και ο Βασιλεύς της Ρουμανίας Μιχαήλ συνθηκολόγησε άνευ όρων προς τους Συμμάχους και διέταξε κατάπαυση του πυρός.  Η νέα κυβέρνηση συνθηκολογεί και αμέσως συντάσσεται με την άλλη αντιμαχόμενη πλευρά. Η μεταστροφή της Ρουμανίας ανάγκασε τη Βουλγαρία να συνθηκολογήσει και τον Οκτώβριο οι Γερμανοί να εγκαταλείψανε την Ελλάδα, την Αλβανία και τη νότια Γιουγκοσλαβία.  Απελευθέρωση της Μασσαλίας.

1945. Ο Ιωσήφ Στάλιν υπέγραψε το διάταγμα (Αρ. απόφασης 9898cc ) σχετικά με τους αιχμαλώτους πολέμου του Ιαπωνικού στρατού στη Σοβιετική Ένωση.

1948. Ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, από 147 Εκκλησίες 44 χωρών.

1958.
Στην Κύπρο εφονεύθησαν στη Λύση από ενέδρευουσα Αγγλική περίπολο , ενώ μετέφεραν οπλισμό ο Μιχαήλ Καϊλής 25 ετών και ο Καλλής Σακκά 27 ετών από τη Λύση.


1973. Ο χιλιανός Προέδρους Σαλβαδόρ Αλιέντε διόρισε τον Αουγκούστο Πινοτσέτ ως αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων.

1990 . Η Αρμενία κήρυξε  την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση.
1991.Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Μπόρις Γέλτσιν υπέγραψε το διάταγμα αναστολής των δραστηριοτήτων του Κομμουνιστικού Κόμματος.

1996. Απέλαση των παράνομων μεταναστών που είχαν καταλάβει  την εκκλησία του Αγίου Βερνάρδου  στο Παρίσι. Σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Γιουγκοσλαβίας και της Κροατίας. 


1999 . Η Γερμανία θα κυβερνάται και πάλι από το Βερολίνο. Η κυβέρνηση της Γερμανίας μετακόμισε στο Βερολίνο. 

2005.Δημιουργήθηκε  ο τυφώνας Κατρίνα.


22/8/19

Η 22α Αυγούστου στην Ιστορία

1371. Βεγκέσλαος Α΄ του Λουξεμβούργου, δουξ της Βραβάντης επιτέθηκε με 2500 άνδρες στον Γουλιέλμο Β΄ δούκα του Γιούλιχ, επειδή οι μισθοφόροι του Γιούλιχ λήστεψαν εμπόρους της Βραβάντης. Στην μάχη του Μπασβέιλερ 
ο Βεγκέσλαος υπέστη ταπεινωτική ήττα και αιχμαλωτίστηκε . Μαζί του αιχμαλωτίστηκε και ο Γουλιέλμος Α΄, Μαργράβος του Ναμύρ.

1531. Στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας , νότια του ποταμού Δνείστερου, διεξήχθη η μάχη του Ομπερτίν μεταξύ της Μολδαβίας της οποίας το στρατό διοικούσε ο Βοεβόδας Πέτρου και του Στρατού του Πολωνικού Βασιλείου που διοικούσε ο χατμάνος Γιαν Ταρνόφσκι. Ο Μολδαβοί είχαν 7000 νεκρούς. Οι Πολωνοί πήραν στην κατοχή τους την Ποκουτία που ειχαν προσαρτήσει οι Μολδαβοί. 

1559. Στην Ισπανία συνελήφθη  ως αιρετικός 
ο αρχιεπίσκοπος Βαρθολομαίος ντε Καράντσα.
 
 1572. Στο Παρίσι  έγινε απόπειρα δολοφονίας από τους Καθολικούς κατά του Ουγενότου ναυάρχου Κολινί, ο οποίος τραυματίστηκε στον αριστερό βραχίονα. Μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο του Μπετισί, όπου ο χειρουργός κατόρθωσε να του αφαιρέσει τις σφαίρες από τον αγκώνα . Ο βασιλιάς εξοργίστηκε, και εστειλε τον προσωπικό του γιατρό στον Κολινύ, τον περίφημο Αμβρόσιο Παρέ, Ουγενότο, και διέταξε να εγκατασταθεί βασιλική φρουρά στο σπίτι του ναυάρχου. Η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκε τον τραυματία κι ο Κάρολος ορκίστηκε να τιμωρήσει τους δράστες της απόπειρας. 

1696. Η ναυμαχία της Ανδρου ανάμεσα στους στόλους της Βενετίας και του Πάπα από τη μια μεριά και των Τούρκων από την άλλη. Που έληξε χωρίς απώλειες και για τις δυο πλευρές.
1703. Στην Κωνσταντινούπολη εκδηλώθηκε πραξικόπημα εναντίον του γιου της Κρητικιάς Εμετουλάχ Ραμπιά Γκιουλνούς Σουλτάν,  Μουσταφά Β που ήθελε να αποκαταστήσει την εξουσία του Σουλτανάτου, μειώνοντας τις  εκτελεστικές εξουσίες του  Μεγάλου Βεζύρη, και  να κάνει τα τιμάρια κληρονομικά.  Σαν αποτέλεσμα του πραξικοπήματος ο Μουσταφά υποχρεώθηκε να παραιτηθεί υπέρ  του ομομήτριου αδελφού του  Αχμέτ Γ΄. Οι πραξικοπηματίες συνέλαβαν τον σύμβουλο του Μουσταφά  Φεζουλάχ Εφέντι που εκτελέστηκε τον Σεπτέμβριο και απομάκρυναν τον βεζύρη Ραμί Μεχμέτ Πασά.  Το πραξικόπημα της 22ας Αυγούστου  συνέβαλε στη μείωση της εξουσίας του σουλτανάτου και την ενίσχυση της δύναμη των γενίτσαρων και του Καδή.

1716. Το Θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος που έσωσε την Κέρκυρα. Μετά από 50 ημέρες πολιορκίας από τους Τούρκους, (στην οποία διακρίθηκαν μαχόμενοι στα τείχη υπό τον Σάξονα κόμη Σούλεμπουργκ , ο Φραγκίσκος και ο Βίκτωρ, (Νικηφόρος) Καποδίστριες) , η καταιγίδα της προηγούμενης νύχτας προκάλεσε μεγάλες ζημιές στον Οθωμανικό στόλο και οι Τούρκοι αποφάσισαν εσπευσμένα στις 11/22 Αυγούστου 1716 την αποχώρηση τους στο Βουθρωτό. Οι Κερκυραίοι απέδωσαν το θαύμα στον Άγιο Σπυρίδωνα .Στους Ενετούς περιήλθε μεγάλη ποσότητα πολεμικού υλικού και αιχμαλωτίστηκαν οι Οθωμανοί στρατιώτες που λόγω της σύγχυσης εγκαταλείφθηκαν στο νησί. Οι Ενετοί όρισαν να τιμάται η μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα στις 11/22 Αυγούστου , πραγματοποιώντας λιτανεία του σκηνώματος του, δώρισαν στον Ναό μια ασημένια κανδήλα και χορηγούσαν κάθε χρόνο το έλαιο που χρειαζόταν.


1717 . Ισπανικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Σαρδηνία

1795. Η Γαλλική Εθνοσυνέλευση στις 22 Αυγούστου, 1795 ενέκρινε το Σύνταγμα της Γαλλικής Δημοκρατίας που εγκρίθηκε από το λαό με δημοψήφισμα στις 6 Σεπτεμβρίου.

1798 . Απόβαση 1000 Γάλλων στην Κιλάλα της Ιρλανδίας , με επικεφαλής τον στρατηγό  Χουμπέρτ.

1818. Ο Μέγας Δουξ της Βάδης Καρολος Χέχμπεργκ προκειμένου να εξασφαλίσει τη λαϊκή υποστήριξη για τον διάδοχό του Λουδοβίκο, χορήγησε στο Μεγάλο Δουκάτο, ένα φιλελεύθερο Σύνταγμα, που συνέταξε ο Κάρολος Φρειδερίκος Νεμπένιους, με το οποίο συγκροτούντο Άνω και Κάτω Βουλή που η συγκατάθεσή τους ήταν αναγκαία για να επιβληθούν φόροι και νόμοι. Το αποτέλεσμα ήταν πολιτικά σημαντικό πολύ πέρα από τα στενά όρια του Δουκάτου.

1849. Ο Αυστριακός στρατός έκανε την πρώτη αεροπορική επιδρομή στην ιστορία. Έριξαν από αερόστατο εμπρηστικές βόμβες στην Βενετία.

1859. Λόγω της ήττας από την Γαλλία και την απώλεια της Λομβαρδίας , την οικονομική κατάρρευση και την αστυνομική βία σε όλη την επικράτεια των Αψβούργων, ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ απέλυσε τον υπουργό του Αλέξανδρος Μπάχ, τερματίζοντας την περίοδο της «απολυταρχίας του Μπαχ».


1864 .Οι εκπρόσωποι των χωρών που υπέγραψαν τη Σύμβαση της Γενεύης για τη μεταχείριση των τραυματισμένων στρατιωτών στον πόλεμο, επέλεξαν ως σύμβολο για τη νέα ανθρωπιστική οργάνωση τη σημαία του Τάγματος του Ναού, τον Ερυθρό Σταυρό σε λευκό φόντο.
1910. Προσάρτηση της Κορέας από την Ιαπωνία.
1926 .Το Κίνημα του επικεφαλής των «Δημοκρατικών Ταγμάτων» Γεωργίου Κονδύλη για την ανατροπή του Θεόδωρου Πάγκαλου,που παραθέριζε στις Σπέτσες και την επαναφορά του (φαυλοκρατικού) δημοκρατικού πολιτεύματος Στις 03.00 της 22ας Αυγούστου, ρίχτηκαν δύο κανονιοβολισμοί από τον Λυκαβηττό .Αυτό ήταν το σύνθημα των κινηματιών οι οποίοι στις επόμενες τρεις ώρες κατέλαβαν όλα τα επίκαιρα κτίρια, τα στρατόπεδα γύρω από την Αθήνα καθώς και τα αεροδρόμια Φαλήρου και Τατοΐου. Τις πρωινές ώρες το κίνημα πλέον είχε επικρατήσει αναίμακτα.

1931.Στο θέατρο Περοκέ που έπαιζε την επιθεωρησιακή οπερέτα «ΚΑΤΕΡΓΑΡΑ» των Κίμωνα Καπετανάκη και Μίμη Κατριβάνου. που οι εφημερίδες του Βενιζέλου την αποκαλούσαν «κίτρινο θέατρο»,«δημοκρατικοί» Μπράβοι, του Βενιζελικού Παρακράτους πυροβόλησαν για να σκοτώσουν τον Βασίλη Αυλωνίτη. Το Βενιζελικό καθεστώς ανέσυρε μια αστυνομική διάταξη του 1895 περί ελέγχου του περιεχομένου των θεατρικών έργων και τα Αστυνομικά Τμήματα άρχισαν να στέλνουν έγγραφα στα θέατρα της περιοχής τους που έπαιζαν επιθεωρήσεις, ζητώντας να αφαιρεθούν οι σκηνές που σατίριζαν «πολιτικά εν γένει και επίσημα πρόσωπα». Η «Ακρόπολις» στο φύλλο της 19ης Αυγούστου έγραφε ότι δόθηκε προθεσμία τεσσάρων ημερών για το «ψαλίδι» και προειδοποιούσε τους υπεύθυνους των θεάτρων ότι εάν δεν συμμορφώνονταν «προς τας υποδείξεις» θα ακολουθούσε ποινική δίωξη. Ο Βενιζέλος ήταν στη δύση του .Η κατάσταση ήταν έκρυθμη μετά το οικονομικό κραχ του 1929, και η δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων ήταν έντονη.
Τα 2 μεγάλα σκάνδαλα της εποχής ήταν η υπερτιμολόγηση του ψωμιού και η νοθευμένη κινίνη. Το σκάνδαλο του βενιζελικού Κινίνου είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, όπως και το σύνθημα «Κάτω οι κλέφτες». Το θέατρο Περοκέ ήταν κατάμεστο όπως κάθε βράδυ. Ο 27χρονος τότε, Βασίλης Αυλωνίτης, είχε βγει στην σκηνή που ονομαζόταν «από τους υπουργούς βγήκαν τα κολοκύθια» και σατίριζε τον Βενιζέλο και τον Γενικό Διευθυντή του Χημείου του Κράτους Γαλόπουλο για το σκάνδαλο της κινίνης. Ενώ ο Αυλωνίτης ήταν στη σκηνή. σηκώθηκαν από τις πρώτες θέσεις 4 άντρες. Όρμησαν στη σκηνή, έριξαν κάτω τα σκηνικά και ο ένας εξ αυτών έβγαλε περίστροφο και πυροβόλησε τον Αυλωνίτη, αλλά η σφαίρα βρήκε τον τεχνικό του θεάτρου Παναγιώτη Μωραΐτης. Οι πυροβολισμοί συνεχίστηκαν και τραυματίστηκαν ο λογιστής, ενας ηλεκτρολόγος και μια ηθοποιός. Τους Μπράβους τους έπιασε ο κόσμος που τους παρέδωσε στην Αστυνομία. Το Περοκέ μετά από λίγες μέρες, συνεχισε κανονικά τις παραστάσεις του αλλά η επιθεώρηση είχε λογοκριθεί προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια σκηνικά. Ο Αυλωνίτης έκανε χρόνια να ξαναβγεί σε αθηναϊκή σκηνή.

1941. Τα Γερμανικά στρατεύματα έφτασαν προ των πυλών του Λένινγκραντ και άρχισε η πολιορκία της Πόλης.

1942 .Η Βραζιλία κήρυξε τον πόλεμο στην Γερμανία και την Ιταλία, αλλά όχι στην Ιαπωνία.

1944. Σε αντίποινα για την απαγωγή του Στρατηγού Κράϊπε εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς 30 Κρητικοί στο χωριό Βρύσες και 19 στο χωριό Καρδάκι.
 Ο σοβιετικός Στρατός μπήκε στη Ρουμανία.


1952. Ξεκίνησε στο Αεροδικείο Αθηνών, η Δίκη των Αεροπόρων.Πρόεδρος Αεροδικείου ήταν Σμήναρχος Γ. Κουντούρης, αεροδίκες οι σμήναρχοι Γ. Δούκας και Κ. Μαργαρίτης (αργότερα Α/ΓΕΑ) και οι αντισμήναρχοι Γ. Αντωνάκος (αργότερα Α/ΓΕΑ) και Ε. Κανελλάκης. Βασιλικός Επίτροπος ο αντισμήναρχος Κ. Παπαγεωργόπουλος. Στη δίκη δεν προσήχθησαν ο Δόκιμος Ίκαρος Ν. Ακριβογιάννης που τον εστειλαν στην Αλβανία και τον εκτέλεσαν οι Αλβανοί και ο Χρήστος Δάδαλης, που πέθανε κατά την ανάκριση με άγνωστο τόπο ταφής του.

1956. Η αποικιακή κυβέρνηση στην Κύπρο ζήτησε  από τα μέλη της ΕΟΚΑ να παραδοθούν μέχρι 12 Σεπτεμβρίου.

1962 .Στις 22 Αυγούστου 1962 ο Γάλλος Πρόεδρος Σαρλ ντε Γκωλ έγινε στόχος  δολοφονικής επίθεσης της ΟΑΣ, που διοργανώθηκε από την Γαλλική Πολεμική Αεροπορία και τον Αντισμήναρχο Ζαν Μαρί Μπαστιέν -Τιρί. Ενώ η μαύρη προεδρική  Citroën DS 19 περνούσε μεσα από το Πετί-Κλαμάρ ,( 8χλμ έξω από το Παρίσι) δεχτηκε πυρά αυτόματων όπλων . Ο Ντε Γκώλ και η συνοδεία του που περιελάμβανε και  τη σύζυγό του, δεν έπαθαν τίποτε. Ο αρχηγός της  συνομωσίας Ζαν Μαρί Μπαστιέν -Τιρί , εκτελέστηκε δια τυφεκισμού μετά την καταδίκη το 1963, και ήταν το τελευταίο πρόσωπο που εκτελέστηκε  δια τυφεκισμού στη Γαλλία .Απόπειρα δολοφονίας του Γάλλου προέδρου Σαρλ ντε Γκωλ .

1973. Στις ΗΠΑ δημοσιεύτηκε η επιστολή του Προέδρου Νίξον με την οποία αποδεχόταν την παραίτηση του υπουργού εξωτερικών Ουίλιαμ Ρότζερς που είχε υποβληθεί στις 16 Αυγούστου. Έτσι άνοιξε ο δρόμο για να γίνει υπερυπουργός  
ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας  Χένρι Κίσινγκερ .1982. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε τις συντάξεις Εθνικής Αντίστασης στους ΕΑΜόβουλγαρους.

1993.Πυροσβεστικό «Καναντέρ» κατέπεσε στη Ροδινή Αχαΐας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι δύο χειριστές.

1996. Φρίκη στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησής καιδολοφονίας 16 παιδιών από κύκλωμα παιδεραστών με επικεφαλής το Μαρκ Ντιτρού.

2001.Στις Βρυξέλλες, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε  την αποστολή 3.800 στρατιωτών από 12 χώρες στα Σκόπια, για τον αφοπλισμό των Αλβανών ανταρτών .

21/8/19

Η 21η Αυγούστου στην Ιστορία

705. O Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος που πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη με έναν στρατό Σλάβων και Βουλγάρων, για τρεις ημέρες, ανακάλυψε ένα παλιό και εγκαταλελειμμένο αγωγό και μαζί με μια μικρή δύναμη εμπίστων μπήκε στην πόλη κοντά στο Παλάτι των Βλαχερνών, και γρήγορα το κατέλαβε . Ο Τιβέριος Γ ο Αψίμαρος διέφυγε και κατέφυγε στη Σωζόπολης της Βιθυνίας.

1331. Ο ανατραπείς βασιλιάς της Σερβίας Στέφανος Ούρος Γ΄Νέμανιτς, ο Άγιος παρέδωσε το φρούριο Πέτριτς στο Κόσσοβο, οπου είχε καταφύγει, στον γιο του Ντούσαν (Στέφανο Δουσάν), που τον φυλάκισε το φρούριο Ζβέτσαν, στην σημερινη Μιτροβίτσα . Ο Στέφανος Ούρος θεωρείται Αγιος από τη Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία . Τα λείψανά του βρίσκονται στην Μονή Βισόκι Ντέτσανι στο Κοσσυφοπέδιο, που χτίστηκε από αυτόν και το βασιλικό του στέμμα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Τσετίνιε στο Μαυροβούνιο.

1482. Οι παπικές δυνάμεις του Σίξτου Δ΄ υπό τις διαταγές του Ρομπέρτο Μαλατέστα του Ρίμινι, νίκησαν στη Μάχη του Καμπομόρτο το στρατό του Φερδινάνδου της Νάπολης που διοικούσε ο Αλφόνσος Δούκας της Καλαβρίας. 


1614. Πέθανε η Αιματοβαμμένη Κυρία του Καχτίτσε. Η σατανίστρια Κόμισσα Ελίζαμπεθ Μπάθορι. Στο κάστρο του Καχτίτσε στα Καρπάθια στη σημερινή Σλοβακία,  μαζί με 4 συνενόχους βασάνισε  και σκότωσε 650 κορίτσια, σε τελετές, και λουζόταν με το αίμα τους  Μετά από καταγγελίες  συνελήφθη τα Χριστούγεννα το 1610, από τους απεσταλμένους του Βασιλιά της Ουγγαρίας και Κροατίας Ματθαίου Β. Οι συνένοχοί της οι ομολόγησαν κάηκαν ως σατανιστές στις 7 Ιανουαρίου 1611. Η Κόμισα έμεινε φυλακισμένη στο κάστρο της όπου και πέθανε.

1656. Κατά τη διάρκεια του ρωσο-σουηδικού πόλεμου άρχισε η πολιορκία της Ρήγας από τον στρατό του τσάρου Αλεξέι Μιχάηλοβιτς Ρομάνοφ που κράτησε έξι εβδομάδες.

1690.Κατά τον Μεγάλο Τουρκικό Πολέμο, ο Αυτοκράτορας Λεοπόλδος Α΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας υπέγραψε διάταγμα, για τα «προνόμια», των Σέρβων στο έδαφος της Αυτοκρατορίας και τους εγγυήθηκε την ελευθερία της Ορθοδοξίας, το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το Κυριλλικό Αλφάβητο και το Ιουλιανό ημερολόγιο και το δικαίωμα να εκλέγουν αρχιεπίσκοπο και επισκόπους και έχουν ορθόδοξους κληρικούς.

1703. Μετά από στάση των Γενιτσάτων παραιτήθηκε από το θρόνο τη Κωνσταντινούπολης ο Σουλτάνος Μουσταφά Β΄ .Ήταν γιος του σουλτάνου Μεχμέτ Δ΄ και της Ελληνίδας Εμετουλάχ Ραμπιά Γκιουλνούς Σουλτάν.
Ο Μουσταφά Β΄ πέθανε στις 29 Δεκεμβρίου 1703 στο Τοπ Καπί στην Κωνσταντινούπολη σε ηλικία 39 χρονών. Τον διαδέχθηκε ο αδερφός του,
Αχμέτ Γ΄.
1716.Το Θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος που έσωσε την Κέρκυρα. Μετά από 50 ημέρες πολιορκίας από τους Τούρκους στην οποία διακρίθηκαν  μαχόμενοι στα τείχη ο Φραγκίσκος και ο Βίκτωρ, (Νικηφόρος) Καποδίστριες και ενώ  αναμενόταν η τουρκική τελική έφοδος, το απόγευμα της 10ης/21 Αυγούστου του 1716,  άρχισαν να μαζεύονται στον ουρανό τεράστια μαύρα σύννεφα, πράγμα ασυνήθιστο για την εποχή , και άρχισε να βρέχει και να φυσά πολύ δυνατά! Η  βροχή και ο άνεμος συνεχίστηκαν με την ίδια σφοδρότητα  όλη την νύχτα!

1737. Κατά τον Ρωσο-Τουρκικό πόλεμος του 1735-1739 απαγχονίστηκε στη Σόφια ο Επίσκοπος Σιδηροχώριου ή Σαμακόβου Συμεών Πόποβιτς, ως ηγούμενος συνομωσίας υπέρ των Ρώσων. (Το Σαμακόβι της Ανατολικής Θράκης (που σημαίνει στα βουλγαρικά μεταλλείο σιδήρου). γήταν ένα πλούσιο κεφαλοχώρι με 5.000 κατοίκους και ανήκε στην επαρχία των Σαράντα Εκκλησιών. Ήταν χτισμένο στο κέντρο της οροσειράς του Μικρού Αίμου. Γύρω στα μέσα του 18ου αιώνα εγκαταστάθηκαν τεχνίτες σιδηρομεταλλείων από την Κεντρική Ευρώπη και αναπτύχθηκε η μεταλλουργία του σιδήρου. Εκεί συνέρρευσαν και οι κάτοικοι της περιοχής και δημιουργήθηκε έτσι ένα μεγάλο χωριό, το Σαμακόβι).1745.  Η Σοφία Φρειδερίκη Αυγούστα, του Άνχαλτ-Τσερμπστ, αφού βαπτίστηκε Αικατερίνη παντρεύτηκε στην Αγία Πετρούπολη τον μέλλοντα Πέτρο Γ΄.

1778. Ο βασιλιάς Γουσταύος Γ΄ της Σουηδίας ολοκλήρωσε  το πραξικόπημά του τερματίζοντας μισό αιώνα κοινοβουλευτικής διακυβέρνησης στη Σουηδία και δημοσίευσε  το νέο Σύνταγμα, που του ανέθετε  την εξουσία ως πεφωτισμένο δεσπότη.

1808. Στον πόλεμο της Ιβηρικής ο Ουέλινγκτον  στο Βιμέιρο στην Πορτογαλία νίκησε τους Γάλλους και τον στρατάρχη Ζουνώ. Την ίδια ημέρα κατά τον Φιλανδικό Πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Σουηδίας ο στρατηγός Βλάστοφ επικεφαλής 3500 ανδρών νίκησε τους Σουηδούς στην μάχη της Καρστούλα. Οι Σουηδοί άφησαν στο πεδίο της μάχης  300 νεκρούς.

1810. Ο Γάλλος στρατηγός Ζαν Μπατίστ Μπερναντό , εξελέγη από το Σουηδικό Κοινοβούλιο διάδοχος του σουηδικού θρόνου .Στις 2 Νοεμβρίου κατέφθασε στη Στοκχόλμη και στις 5 Νοεμβρίου ο βασιλιάς της Σουηδίας Κάρολος ΙΓ΄ τον υιοθέτησε υπό το όνομα Κάρολος Ιωάννης ΙΔ.


1828. Κατά τον 9ο Ρωσοτουρκικό πόλεμο , (1828-1829) στο μέτωπο της Γεωργίας, στις 9/21 Αυγούστου, 9.000 Ρώσοι υπό τον Στρατάρχη Πάσκεβιτς νίκησαν 30.000 Τούρκους υπό τον Κίου-Μοχαμέντ Πασά, κάτω από τα τείχη της Αχάλτσιχε , την οποία κατέλαβαν οι Ρώσοι. 

1860. Στο Ρέτζιο της Καλαβρίας διεξήχθη  στην πλατεία Ντουόμο η μάχη μεταξύ των ανδρών του Γκαριμπάλντι και των Βουρβόνων. Οι Γαριβαλδίνοι κατέλαβαν
το Ρέτζιο.

1866.Στο χωριό Ασκύφου Σφακίων , η «Επαναστατική Συνέλευση» της Κρήτης κηρύσσει την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
1877. Κατά τον 10ο  Ρωσοτουρκικό  Πόλεμο  (1877-1878), άρχισε η Δεύτερη Μάχη της Σίπκα.


1886 . Αποτυχημένο πραξικόπημα στη Βουλγαρία ενάντια στην κυβέρνηση του πρίγκιπα Αλέξανδρου Μπάττενμπεργκ Α , που οδήγησε στην συγκρότηση  μιας προσωρινής κυβέρνησης με επικεφαλής τον Μητροπολίτη  Κλήμη του Τάρνοβο. 


1911. Η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι κλάπηκε από έναν υπάλληλο του Λούβρου. Βρέθηκε το 1913, κατά τύχη στη Φλωρεντία. Ο  κλέφτης ονομαζόταν Βιντσέντσο Περούτζια που δήλωσε ότι επιθυμούσε την επιστροφή στην Ιταλία του πίνακα που είχε κλαπεί από τον Ναπολέοντα.


1932. Στη Βενετία, έληξε το 1ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ.

1937 . Στη  Σοβιετική Ένωση εκτελέστηκαν  οι ηγέτες του πολωνικού κομμουνιστικού κόμματος.

1944. Ο πρωθυπουργός της εξόριστης κυβέρνησης Γεώργιος Παπανδρέου συναντήθηκε στην Ρώμη, με τον Τσώρτσιλ.


1950. Μετά την παραίτηση της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα, ορκίστηκε ως πρωθυπουργός  ο αρχηγός του κόμματος των Φιλελευθέρων Σοφοκλής Βενιζέλος που ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών και προσωρινά Εθνικής Αμύνης και Εσωτερικών, Ο Νικόλαος Μπακόπουλος ορκίστηκε υπουργός Θρησκευμάτων και Παιδείας και προσωρινά Δικαιοσύνης, Μεταφορών και Ταχυδρομείων, Τηλεγράφων και Τηλεφώνων. Ο Φωκίων Ζαΐμης υπουργός Κοινωνικής Προνοίας, και υπουργός Υγιεινής, Οικισμού και Ανοικοδομήσεως και προσωρινά Συντονισμού και Οικονομικών. Ο Ευάγγελος Αβέρωφ,  υπουργός Γεωργίας και προσωρινά Εθνικής Οικονομίας και υπουργός Εφοδιασμού και Διανομών. Γρηγόριος Κασιμάτης υπουργός Εργασίας και προσωρινά Δημοσίων Έργων και υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Ο Σταύρος Κωστόπουλος υπουργός Άνευ Χαρτοφυλακίου με καθήκοντα υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Τύπου και Πληροφοριών και προσωρινά Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο Λεωνίδας Ιασωνίδης  Γενικός Διοικητής Βορείου Ελλάδος.


 
1967. Συνελήφθη στην Αθήνα ο αρχηγός του ΠΑΜ Μίκης Θεοδωράκης.


1968. Ο Νικολάε Τσαουσέσκου, της κομμουνιστικής Ρουμανίας, καταδίκασε την εισβολή του Συμφώνου της Βαρσοβίας στην Τσεχοσλοβακία, και κάλεσε τον ρουμανικό πληθυσμό να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της Χώρας.

1981. ¨Άρχισε η  «επιστημονική» συζήτηση στον Τύπο σχετικά με την απειλή της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

1983. Δολοφονία στο αεροδρόμιο της Μανίλας του πολιτικού αντιπάλου του Μάρκος Μπ.Ακίνο. 


1991.Tο πραξικόπημα του Αυγούστου στη Μόσχα. Μετά από 60 ώρες σε κατ 'οίκον περιορισμό στην Κριμαία, οι πραξικοπηματίες άφησαν τον Γκορμπατσώφ ελεύθερο. Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν στη Μόσχα με ειδικές μονάδες και επιτέθηκαν στο κτήριο του ρωσικού Κοινοβουλίου. Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν και στα «κεντρικά» της ΚΑ-Γκε-Μπε στην Λιουμπιάνκα, έσπασαν τα παράθυρα του κτιρίου και έριξαν το άγαλμα του Τζερζίνσκι. Η Λετονία ακλούθησε την Εσθονία και κήρυξε την ανεξαρτησία της.

1999 . Στη Σόφια έγινε η πέμπτη προσπάθεια  να ανατινάξουν το μαυσωλείο όπου βρικόταν το σώμα του Γκεόργκι Ντιμιτρόφ θέσει μέχρι το 1990. Ως αποτέλεσμα των δύο εκρήξεις  το μαυσωλείο καταστράφηκε εν μέρει και ακολούθησε το γκρέμισμα με μπουλτνόζες.
2001. Το  NATO αποφάσισε να στείλει ειρηνευτική δύναμη στα Σκόπια.

2004 . Τσετσένοι αντάρτες με επικεφαλής τον Ασλάν Μασχάντοφ προσπάθησαν να καταλάβουν το  Γκρόζνι.

2006 . Η Ρωσία εξόφλησε  όλο το χρέος της προς τη Λέσχη πιστωτών του Παρισιού. Η τελευταία δόση ανήλθε σε 23,7 δισεκατομμύρια δολάρια.


2014. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διόρισε τον Αχμέτ Νταβούτογλου ως πρωθυπουργό.
2018. Σεισμός μεγέθους 7,3 Ρίχτερ συγκλόνισε  την ανατολική Βενεζουέλα,