22/3/09

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς.

Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς, εκ μέρους του φιλογενούς
αρχιστρατήγου των Σπαρτιατικών στρατευμάτων Πέτρου Μαυρομιχάλη και
της Μεσσηνιακής Συγκλήτου.


Ο ανυπόφορος ζυγός της Οθωμανικής τυραννίας εις το διάστημα ενός
και απέκεινα αιώνος, κατήντησεν εις μίαν ακμήν, ώστε να μην μείνη
άλλο εις τους δυστυχείς Πελοποννησίους Γραικούς, ει μη μόνον πνοή
και αυτή δια να ωθή κυρίως τους εγκαρδίους των αναστεναγμούς.

Εις τοιαύτην όντες κατάστασιν στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας,
με μίαν γνώμην ομοφώνως απεφασίσαμεν να λάβωμεν τα άρματα, και να
ορμήσωμεν κατά των τυράννων. Πάσα προς αλλήλους μας φατρία και
διχόνοια, ως καρποί της τυραννίας απερρίφθησαν εις τον βυθόν της
λήθης, και άπαντες πνέομεν πνοήν ελευθερίας.

Αι χείρες ημών αι δεδεμέναι μέχρι του νυν από τας σιδηράς
αλύσσους της βαρβαρικής τυραννίας, ελύθησαν ήδη, και υψώθηκαν
μεγαλοψύχως και έλαβον τα όπλα προς μηδενισμόν της βδελυράς
τυραννίας.

Οι πόδες ημών οι περιπατούντες εν νυκτί και ημέρα εις τας
εναγκαρεύσεις τας ασπλάγχνους τρέχουν εις απόκτησιν των δικαιωμάτων
μας. Η κεφαλή μας η κλίνουσα τον αυχένα υπό τον ζυγόν τον απετίναξε
και άλλο δεν φρονεί, ει μη την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

Η γλώσσα μας η αδυνατούσα εις το να προφέρη λόγον, εκτός των
ανωφελών παρακλήσεων, προς εξιλέωσιν των βαρβάρων τυράννων, τώρα
μεγαλοφώνως φωνάζει και κάμνει να αντηχή ο αήρ το γλυκύτατον όνομα
της Ελευθερίας.

Εν ενί λόγω απεφασίσαμεν, ή να ελευθερωθώμεν, ή να αποθάνωμεν.
Τούτου ένεκεν προσκαλούμεν επιπόνως την συνδρομήν και βοήθειαν όλων
των εξευγενισμένων Ευρωπαίων γενών, ώστε να δυνηθώμεν να φθάσωμεν
ταχύτερον εις τον Ιερόν και δίκαιον σκοπόν μας και να λάβωμεν τα
δίκαιά μας.

Να αναστήσωμεν το τεταλαιπωρημένον Ελληνικόν γένος μας. Δικαίω
τω λόγω η μήτηρ μας Ελλάς, εκ της οποίας και υμείς εφωτίσθητε,
απαιτεί ως εν τάχει την φιλάνθρωπον συνδρομήν σας, και ευέλπιδες,
ότι θέλει αξιωθώμεν, και ημείς θέλομεν σας ομολογή άκραν υποχρέωσιν,
και εν καιρώ θέλομεν δείξη πραγματικώς την υπέρ της συνδρομής σας
ευγνωμοσύνην μας.


1821 Μαρτίου 23 εν Καλαμάτα

Εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου
Πέτρος Μαυρομιχάλης,
αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού και Μεσσηνιακού στρατού

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Είναι ιδέα μου ή αυτό το κείμενο είναι πιο επίκαιρο από ποτέ;Νομίζω πως αυτή η διακύρηξη πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της σύγχρονης φιλικής εταιρείας προειδοποιώντας όλες τις σημερινές αυλές την απόφαση των σύγχρονων Ελλήνων για αγώνα μέχρις εσχάτων για ελευθερία και ανεξαρτησία.Το χρέος μας είναι ιερό,πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε άξιοι απόγονοι πανάξιων προγόνων και ότι κυλάει το ίδιο αίμα στις φλέβες μας και όχι νερό,δεν είμαστε νερόβραστοι είμαστε στρατιώτες της Ελλάδας έχουμε ορκιστεί να την υπερασπίζουμε και έχουμε χρέος απέναντι της και απέναντι στην ιστορία.Όλοι θα κριθούμε και δεν θέλω να είμαστε η γενιά που θα πάρει τον μικρότερο βαθμό αλλά η γενιά που θα γυρίσει σελίδα και θα παραδόσει στα παιδιά μας μία Ελλάδα ελεύθερη,ανεξάρτητη και δυνατή στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.Χρήστος Παναγιωτόπουλος