24/3/09

να επιστραφούν άμεσα στους δανειολήπτες τα εισπραχθέντα, ποσά των τόκων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» έχει γίνει αποδέκτης αναφορών
πολιτών-καταναλωτών κατά τραπεζών σχετικά με τη μη αναπροσαρμογή
κυμαινομένων επιτοκίων συμβάσεων στεγαστικών δανείων από το 2003 κι έπειτα με
βάση τη διακύμανση των παρεμβατικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, όπως ρητά ορίζεται στην ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 (ΦΕΚ Α’ 277/18-11-2002).
Η εν λόγω τραπεζική πρακτική είχε ως συνέπεια να παραμένουν σταθερά και σε
αρκετά υψηλά επίπεδα κυμαινόμενα επιτόκια στεγαστικών δανείων που είχαν
συναφθεί πριν από το 2003 και έληγαν μεταγενέστερα, σε περιόδους κατά τις οποίες
τα Ευρωπαϊκά επιτόκια έπεφταν. Το μεγαλύτερο ζήτημα εντοπίζεται στις συμβάσεις
στεγαστικών δανείων που επιδοτούνταν από το Ελληνικό Δημόσιο και από τον
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας λόγω του ότι στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε
τροποποίηση σύμβασης θα είχε ως αποτέλεσμα την έκπτωση από το ευεργέτημα της
επιδότησης.
Ενόψει των παραπάνω, διαπιστώνεται ότι τα ποσά των τόκων που εισπράχθηκαν από
τις Ελληνικές τράπεζες που ακολούθησαν την ανωτέρω πρακτική υπολογίστηκαν
καταχρηστικά με επιτόκια ανώτερα των νομίμων κατά παράβαση του ν. 2251/1994
περί προστασίας των καταναλωτών και των αρχών της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Με την εν λόγω παράνομη συμπεριφορά τους, οι τράπεζες
έγιναν αδικαιολόγητα πλουσιότερες εις βάρος της περιουσίας των καταναλωτών-
δανειοληπτών, του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας
κατά τα αντίστοιχα ποσά τόκων, όπως έχουν ήδη αποφανθεί και τα Ελληνικά
Δικαστήρια.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Ευάγγελος Ζερβέας, καλεί:
(α) την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να παρέμβει στα μέλη της για να επιστραφούν
άμεσα στους δανειολήπτες τα εισπραχθέντα για την αιτία αυτή ποσά των τόκων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
(β) τους Δανειολήπτες-καταναλωτές να διεκδικήσουν, ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα, τυχόν μονομερώς εισπραχθέντα εκ μέρους των Τραπεζών για την
αιτία αυτή ποσά.
«Συνήγορος του Καταναλωτή» .Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 144, 11471 ΑΘΗΝΑ / 210-6460814, 210-6460862 / FAX: 210-6460414 1

Δεν υπάρχουν σχόλια: