26/3/09

Η εφαρμογή του προτεινόμενου πολιτεύματος του Ρήγα Φεραίου σήμερα.

Τα κόμματα ελέγχονται εύκολα από ολιγομελείς ομάδες. Η άμεση εκλογή των ηγητόρων μας χωρίς εξαρτήσεις από κόμματα και καθοδηγητές κάθε μορφής ονομάζεται άμεση Δημοκρατία.
Μην μας διαφεύγει ότι η Ελληνική Κοσμοθεωρία διακρίνει ως μοντέλο διοίκησης το ανεστραμμένο τρίγωνο. Δηλαδή ο ηγήτορας που εκλέγεται από τον λαό ευρίσκεται κάτω και ο λαός που τον ελέγχει εκλέγοντάς τον άμεσα επάνω.
Ο Κολοκοτρώνης προτείνει την εφαρμογή του Δημοκρατικού πολιτεύματος που μας κληροδότησε ο Ρήγας Φεραίος εναρμονισμένο στα σύγχρονα δεδομένα και σας προτείνει να το μελετήσετε.
Για να έχετε μια πρώτη γεύση περί του θέματος σας παραθέτω ένα πολύ μικρό απόσπασμα της εργασίας του προγόνου μας.
ΡΗΓΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΟΣ
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤOΙΚΩΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ,
ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΠΟΓΔΑΝΙΑΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

έλευθερία, ίσοτιμία, αδελφότης
Συμβούλους προκομμένους μέ πατριωτισμόν νά βάλωμεν, είς όλα νά δίδουν όρισμόν.
'Ο νόμος νά 'ναι πρώτος καί μόνος όδηγός καί τής πατρίδος ένας νά γίνη άρχηγός.
ΡΗΓΑΣ ΘΟΥΡΙΟΣ
...

Άρθρ. 6. - 'Η έλευθερία είναι έκείνη ή δύναμις, όπου έχει ό άνθρωπος είς τό νά κάμη όλον έκείνο, όπου δέν βλάπτει είς τά δίκαια τών γειτόνων του. Αυτή έχει ώς θεμέλιον τήν φύσιν, διατί φυσικά άγαπώμεν νά είμεθα ελεύθεροι· έχει ώς κανόνα τήν δικαιοσύνην, διατί ή δικαία έλευθερία είναι καλή· έχει ώς φύλακα τόν νόμον, διατί αυτός προσδιορίζει, έως πού πρέπει νά εϊμεθα έλεύθεροι. Τό ηθικόν σύνορον της έλευθερίας είνε τούτο τό ρητόν. Μήν κάμης είς τόν άλλον εκείνο, όπου δέν θέλεις νά σέ κάμουν.
...
Άρθρ. 31. - Τά εγκλήματα τών επιτρόπων του έθνους καί τών άξιωματικών ποτέ δέν έχουν νά μείνουν άτιμώρητα. Κανένας δέν έχει τό δίκαιον, νά στοχάζεται τόν εαυτόν του άπαραβίαστον περισσότερον άπό τούς άλλους. Ήγουν, όταν σφάλλη μεγάλος ή μικρός, ό νόμος τόν παιδεύει άφεύκτως κατά τό σφάλμα του, άς είναι καί ό πρώτος άξιωματικός.

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΙ
ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρ. 1. - Ή Έλληνική Δημοκρατία είναι μία, μ' όλον όπου συμπεριλαμβάνει είς τόν κόλπον της διάφορα γένη καί θρησκείας· δέν θεωρεί τάς διαφοράς τών λατρειών μέ έχθρικόν μάτι· είναι άδιαίρετος, μ' όλον όπου ποταμοί καί πελάγη διαχωρίζουν ταίς έπαρχίαις της, αί όποίαι όλαι είναι ένα συνεσφιγμένον άδιάλυτον σώμα.

Σχετικά με τον τίτλο «Γιατί κ' η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά», αυτό εμπεριέχεται στον Θούριο του Ρήγα Φεραίου γι' αυτό και επιλέχθηκε ως τίτλος, και είναι απόλυτα σχετικό διότι σήμερα επικρατεί αναρχία με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας εντός και εκτός χώρας.
Από Πετρόμπεης Μαυρομηχάλης

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Το έργο που ξεκίνησαν αυτοί οι ήρωες οραματιστές έχει μείνει ανολοκλήρωτο,έκαναν όμως την αρχή,στις επόμενες γενιές άφησαν παρακαταθήκη και είναι χρέος της κάθε γενιάς η προσπάθεια έστω ολοκλήρωσής του.Αντιθέτως βλέπουμε την κάθε γενιά εδώ και δεκάδες χρόνια να συναγωνίζεται την προηγούμενη σε αλητεία,με θλιβερό επακόλουθο την σημερινή απελπιστική κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και πιστεύω πως ο πάτος του βαρελιού έχει ακόμη πολύ βάθος,εκτός και αν...