24/2/18

Οι ρουφιάνοι «Γιακωβίνοι» που κατέστρεψαν τον Υψηλάντη και την Ελληνική επανάσταση

του Σπύρου Χατζάρα

Το πολιτικό μέλλον της Ελευθέρας Ελλάδος συζητήθηκε για πρώτη φορά από την παρέα των συνωμοτών-επαναστατών που ετοίμαζε από τα Επτάνησα την απελευθέρωση στο πλαίσιο του Ρωσο-τουρκικού πολέμου του 1806.
Τότε  κατά την σύνταξη του Ελληνικού Μανιφέστου, της Ελληνικής Νομαρχίας, τεθηκαν τα ζητήματα αν το ελεύθερο κράτος θα ήταν Δημοκρατία, αν θα είχε βασιλιά και ποιον, αν θα είχε Σύνταγμα και ποιο, αν θα ήταν ανεξάρτητο ή αυτόνομη ηγεμονία υπό την κηδεμονία άλλης δύναμης και ποιας.
Η συζήτηση των «Φιλογενών» που περιελάμβαναν και αριστοκράτες όπως ο Καποδίστριας και «Γιακωβίνους» δεν κατέληξε σε συμφωνία, και το άφησαν για αργότερα. Στην «Ελληνική Νομαρχία» διατυπώθηκε μια αμφίσημη θέση στο ζήτημα της Δημοκρατίας και της Αριστοκρατίας μετά τη Νίκη της επανάστασης.

«Η Νομαρχία, αδελφοί μου –έγραφε- ευρίσκεται τόσον εις τη δημοκρατία καθώς και εις την αριστοκρατία, αι οποίαι εις άλλο δεν διαφέρουν, ειμή μόνον. ότι η μεν δημοκρατία κλίνει εις την αναρχία, η δε αριστοκρατία εις την ολιγαρχία. Επειδή όμως και εις τας δύο αυτάς διοικήσεις σώζεται η ελευθερία, η εκλογή είναι αδιάφορος. Όθεν, κατά το πλήθος του λαού και κατά το κλίμα ποτέ μεν προτιμάται η μίαν, ποτέ δε η άλλη».

Αυτός ήταν ένας συμβιβασμός, του οποίου η πολιτική βάση διατυπωνόταν ήδη από τον Θούριο. (στίχ. 27, «γιατί κ' η αναρχία ομοιάζει την σκλαβιά») .

Το «Ελληνικό Μανιφέστο», επεξηγούσε ότι, «εις την αναρχίαν ελεύθεροι είναι μόνον οι ισχυρότεροι, εις την Μοναρχία εις, ουδείς εις την Τυραννίαν και όλοι εις την ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ». Επομένως ελευθερία υπάρχει και εις την «Δημοκρατία» και εις την Αριστοκρατία, αρκεί να υπάρχει «Νομαρχία», αφού, «Ελευθερία είναι η υπακοή εις τους νόμους», τους οποίους οι πολίτες «διέταξαν οι ίδιοι, έτσι ώστε, «υπακούοντάς τους ο καθείς υπακούει εις την θέλησίν του και είναι ελεύθερος».

Το ίδιο θέμα το συζητούσαν για εβδομάδες, την άνοιξη του 1820, στην Αγ. Πετρούπολη, όταν ο Καποδίστριας προσέφερε το ελληνικό στέμμα , στον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην ομάδα με την οποία συζητούσε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ήσαν, τα αδέλφια του, ο Γεώργιος , (που διέμενε επίσης στην Αγ. Πετρούπολη) και ο Νικόλαος, που είχε ανέβη από την Οδησσό, μαζί με τους Κωνσταντίνο Κατακάζη και Γ. Λασσάνη, ο εξάδελφος του και πολιτικός του σύμμαχος, Ιωάννης Μάνος , ο γιατρός από την Οδησσό, Πέτρος Ηπίτης, που ήταν ήδη «Φιλογενής» από το 1816, και ο οποίος αργότερα συνόδευσε τον Υψηλάντη μαζί με τον Ξάνθο και τον Μάνο στο ταξίδι στη Μόσχα, αναλαμβάνοντας αμέσως μετά, τον ρόλο του «Αποστόλου των Εθνών» της Επανάστασης, και ο οποίος κουράριζε τον Αλ. Υψηλάντη.

Ο Υψηλάντης έφυγε από την Αγία Πετρούπολη ως μέλλων βασιλεύς των Ελλήνων. Η Ουσία της Παλιγγενεσίας ήταν ο Έλληνας βασιλιάς, που δεν θα άφηνε περιθώρια για Όθωνες , Λεοπόλδους και Γκλίξμπουργκ. Και ο Υψηλάντης ήταν από Βασιλική Γενιά. Στο Κείμενο της επαναστατικής προκήρυξης που εξέδωσε και με το οποίο καλούσε εκ μέρους της πατρίδος τους Έλληνες στα Όπλα, θα έπρεπε Αυτός, ως κληρονόμος των Παλαιολόγων και των Κομνηνών, εκφράζοντας την συνέχεια, να ομιλήσει εκ μέρους του Έθνους.
Ακριβώς, όπως μίλησε ο Κολοκοτρώνης στον Χάμιλτον.

«Ο βασιλεύς μας εσκοτώθη, καμμία συνθήκη δεν έκαμε. Η φρουρά του είχε παντοτινόν πόλεμον με τους Τούρκους και δύο φρούρια ήταν πάντοτε ανυπότακτα».

Στην προκήρυξη προς του Έλληνες της Μολδοβλαχίας αυτή η λογική της «Συνέχειας» εκφράστηκε πλήρως.’ Ο Υψηλάντης μίλησε σαν τον Μέγα Κωνσταντίνο. «Εν τούτω Νίκα».

Ιδού η φίλη ημών πατρίς Ελλάς ανυψώνει μετά Θριάμβου τας προπατορικάς της σημαίας! 
Ο Μωρέας, η Ηπειρος, η Θεσσαλία, η Σερβία, ή Βουλγαρία, τα νησιά του αρχιπελάγους, εν ενί λόγω η Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα, δια να αποτινάξη τον βαρύν ζυγόν των βαρβάρων, και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριο όπλον των ορθοδόξων, τον τίμιον λέγω και ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως υπό την προστασίαν μεγάλης και κραταιάς Δυνάμεως: Εν τούτω τω σημείω νικώμεν! Ζήτω η ελευθερία!»

Τα κείμενα αυτά ήταν έτοιμα από καιρό. Δεν γράφτηκαν στο πόδι.
Αντίθετα «στο πόδι» συμπληρώθηκε η προκήρυξη, «Μάχου υπέρ Πίστεως και πατρίδος», η οποία απέκτησε μεγάλη Ιακωβίνικη Επιρροή.
Για χρόνια μελετώ και προσπαθώ να εντοπίσω τα πρόσωπα που επέφεραν τις καταστροφικές αλλαγές. Η ευθύνη βεβαίως είναι του Αλέξανδρου Υψηλάντη που την υπέγραψε και των αδελφών του.

Η προκήρυξη ξεκίναγε  "στραβά", με τον παραλληλισμό με τις ευρωπαϊκές επαναστάσεις.

« Πρὸ πολλοῦ οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης, πολεμοῦντες ὑπὲρ τῶν ἰδίων Δικαιωμάτων καὶ ἐλευθερίας αὐτῶν, μᾶς ἐπροσκάλουν εἰς μίμησιν, αὐτοί, καίτοι ὁπωσοῦν ἐλεύθεροι, ἐπροσπάθησαν ὅλαις δυνάμεσι νὰ αὐξήσωσι τὴν ἐλευθερίαν, καὶ δι’ αὐτῆς πᾶσαν αὐτῶν τὴν Εὐδαιμονίαν».

Ενώ στην προκήρυξη για τους Έλληνες ανεφερε απλά «μετά τόσων αιώνων οδύνας απλώνει πάλιν ο Φοίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπώς τας πτέρυγας του, και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπειθή τέκνα της!».

Η Ελληνική Επανάσταση ήταν εθνικοαπελευθερωτική δεν ήταν ταξική δια την «Ευδαιμονίαν». Και λίγες γραμμές πιο κάτω, αναφέρεται στους «διεθνιστές γάλλους και γερμανούς του Ναπολέοντα» του οποίους είχαν σκεφτεί να προσλάβουν, αλλά αυτό δεν είχε καμιά θέση στην διακοίνωση προς τον Τσάρο. «πολλοὶ ἐκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν ἔλθη, διὰ νὰ συναγωνισθῶσι μὲ ημᾶς».

Πιο κάτω έλεγε το αυτονόητο.
« Εἶναι καιρὸς νὰ ἀποτινάξωμεν τὸν ἀφόρητον τοῦτον Ζυγόν, νὰ ἐλευθερώσωμεν τὴν Πατρίδα, νὰ κρημνίσωμεν ἀπὸ τὰ νέφη τὴν ἡμισέληνον νὰ ὑψώσωμεν τὸ σημεῖον, δι’ οὗ πάντοτε νικῶμεν! λέγω τὸν Σταυρόν, καὶ οὕτω νὰ ἐκδικήσωμεν τὴν Πατρίδα, καὶ τὴν Ὀρθόδοξον ἡμῶν Πίστιν ἀπὸ τὴν ὰσεβῆ τῶν ἀσεβῶν Καταφρόνησιν. Μεταξὺ ἡμῶν εὐγενέστερος εἶναι, ὅστις ἀνδρειοτέρως ὑπερασπισθῆ τὰ δίκαια τῆς Πατρίδος, καὶ ὠφελιμοτέρως τὴν δουλεύση».

Αυτό ήταν το ετοιμο και κείμενο. Και ξαφνικά παρενεβλήθη εντελώς άσχετα το εδάφιον περί εκλογών και Συντάγματος, που κατεσρεψε τον Υψηλάντη και την Επανάσταση.

«Τὸ ἔθνος συναθροιζόμενον θέλει ἐκλέξη τοὺς Δημογέροντάς του, καὶ εἰς τὴν ὕψιστον ταύτην Βουλὴν θέλουσιν ὑπείκει ὅλαι μας αἱ πράξεις.»

Η προκήρυξη συνέχιζε   ομαλά λέγοντας:
«Ἂς κινηθῶμεν λοιπὸν μὲ ἕν κοινὸν φρόνιμα, οἱ πλούσιοι ἂς καταβάλωσιν μέρος τῆς ἰδίας περιουσίας, οἱ ἱεροὶ ποιμένες ἂς ἐμψυχώσωσι τὸν λαὸν μὲ τὸ ἴδιόν των παράδειγμα, καὶ οἱ πεπαιδευμένοι ἂς συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα».

Αν την ξαναδιαβάσουμε χωρίς την παράγραφο των εκλογών και της αγγλικής «Συνταγματικής Δημοκρατίας», αμέσως καταλαβαίνουμε ότι αυτό το εδάφιο είναι «μπάλωμα». Αλλά, ήταν εκτός τόπου και χρόνου.

Στις 24 Φεβρουαρίου/5 Μαρτίου 1821, η Ελλάδα δεν χρειαζόταν προκήρυξη εκλογών για την εθνοσυνέλευση της «Δημοκρατίας του Μάιντς», αλλά ένα Εθνάρχη, που θα ομιλούσε εκ μέρους του Έθνους.

Λίγο πιο κάτω η προκήρυξη έλεγε: «Ποῖοι μισθωτοὶ καὶ χαῦνοι δοῦλοι τολμοῦν να αντιπαραταχθώσιν ἀπέναντι λαοῦ, πολεμοῦντος ὑπὲρ τῆς ἰδίας ἀνεξαρτησίας; Μάρτυρες οἱ Ἡρωικοὶ ἀγῶνες τῶν προπατόρων μας».
Σε αυτό προστέθηκε « Μάρτυς ἡ Ἰσπανία, ἥτις πρώτη καὶ μόνη κατετρόπωσε τὰς ἀηττήτους φάλαγκας ἑνὸς τυράννου».
Η Ισπανία δεν αναφερόταν για τον πόεμο της Ιβηρικής αλλά για την εξέγερση του «Φιλελευθερου» τέκνου των Ρότσιλντ, στρατηγού Ραφαέλ ντελ Ριέγκο, που πήρε «Φιλελεύθερο Σύνταγμα» από τον Φερδινάνδο, και δανεικά από το Λονδίνο.

Το κλείσιμο της προκήρυξης με του «Τυραννοκτόνους» μπλα-μπλά, κλπ, ηταν επίσης εμβόλιμη, τσόντα, διότι οι Ελληνες δεν εξηγέρθησαν εναντίον του πολιτεύματος αλλά εναντίον του κατακτητή.
Εάν δηλαδή ο Τούρκος είχε συνταγματική μοναρχία και πολίτευμα «μέγκλα», ( made in England), ο Έλληνες θα έπρεπε να είναι ευτυχείς;

Συμπερασματικά διαπιστώνω ότι εις τον κύκλο περί τον Αρχηγό, έδρασε κάποιος «άγγλος πράκτορας», που πήρε μαζί του τα φοιτηταριά Ιακωβινάκια, και παρέσυραν, τον Αλέξανδρο, που δέχτηκε να βάλει την υπογραφή του κάτω από μια καρμπονάρικη προκήρυξη που στον έστειλε στην αυστριακή φυλακή και καταδίκασε την ελληνική Επανάσταση.

  Και επιμένω ότι τα σημεία που εντοπίζω προστέθηκαν την τελευταία στιγμή γιατί είναι άσχετα με όλα τα μέχρι τότε δημοσιευμένα κείμενα.

Ο Υψηλάντης επαναστάτησε με την προκήρυξη αυτή όχι κατά του Σουλτάνου αλλά κατά του Τσάρου. 

 ΥΓ. Ο «Τάταρος», (Ταχυδρόμος)) που μετέφερε προς τον Καποδίστρια και τον Τσάρο που ήσαν στο Τροπάου, την προκήρυξη και την παραίτηση του Υψηλάντη από το ρωσικό στρατό, πέρασε από την Βιέννη στις 10 Μαρτίου. Έκανε δηλαδή δυο μέρες από το Ιάσιο.
Η προκήρυξη έφτασε στον Ρώσο πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη Γκριγκόρι Στρογγανόφ , σε 5 ημέρες.
Την 1η/13η Μαρτίου 1821.

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Aξελ Τσιπρα :κυριε Ερντογαν, υπαρχουν και ορια,

Σε παρακαλώ κατάλαβέ με
Δεν έχω περιθώριο
Κατάλαβέ με
Τι να κάνω.

Κατάλαβέ με, αν σ’ αγαπήσω
Ακόμα ένα μόριο
Είμαι και τέρμα, θα πεθάνω
Είμαι και τέρμα, θα πεθάνω

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο Σπυρο.Βεβαια για να αντιληφθει καποιος τα εμβολιμα εδαφια χρειαζεται την δικη σου εξειδικευση επι του συγκεκριμενου θεματος.Μονο εσυ εχεις κανει σοβαρη μελετη για το παρασκηνιο της Επαναστασης,για τα πριν και τα μετα.Και μονο εσυ τα εχεις αναλυσει και εφτασες σε συμπερασματα που φωτιζουν καταστασεις και οδηγουν σε ορθη κατανοηση των γεγονοτων που ακολουθησαν.
Οταν διαθετεις χρονο να μας πεις για την αποστολη του Μπαϋρον και τα σχεδια των Αγγλων για ενα προτεκτορατο στην Δυτικη Ελλαδα,για τον λογο που τελικα τον εφαγαν-"ρευματοειδης πυρετος"-για την προδοσια της επαναστατικης κυβερνησης με το να μην προσπαθησει να ανεφοδιασει την πολιορκημενη πολη,τον ρολο του Μαυροκορδατου,του Μιαουλη κλπ.

Leon

panagos είπε...

Ο Κολοκοτρώνης σε ανάλογη περίπτωση ιακωβίνικης και καρμπονάρικης παρέμβασης είπε: προς Θεού πάψτε, μη μας περάσουν για καρμπονάρους. Διότι κατάλαβαινε τον κίνδυνο

Πέτρος είπε...

Καλημέρα σας,κ.Σπυρο! Ο Βλαδιμηρος μίλησε πριν κάποιο διάστημα με τον Κωστακη,ανεπίσημα!! Και στην μεταξύ τους συζήτηση τού είπε ότι ο Τσιπρας θα φύγει από την εξουσία με αίμα!! Έχετε μήπως πληροφορίες γι'αυτη την "ιδιωτική συνομιλία" μεταξύ των δύο ανδρών? Και τί εννοούσε ο Βλαδιμηρος με τη λέξη "αίμα"?

Ανώνυμος είπε...

Είχα αδυναμία στην ιστορία της Επανάστασης . Τα περισσότερα βιβλία των εκδόσεων ΒΕΡΓΙΝΑ τα είχα αγοράσει. Όταν όμως ανακάλυψα και διάβασα με προσοχή τα απομνημονεύματα του Κανέλλου Δεληγιάννη, είδα και άλλη μια πλευρά που μέχρι τότε αγνοούσα. Και όταν κυκλοφόρησαν με την εφημερίδα ΠΑΡΟΝ και τα βιβλία του Φραντζή, του Φιλήμονα και τοθ Οικονόμου, και τα άλλα φυσικά, φωτίστηκαν πιο πολλές πλευρές και άρχισε να εξηγείται σχεδόν ολόκληρο το οικοδόμημα της Επανάστασης.
Το ίδιο μυστήριο που περιγράφεις με απασχόλησε και εμένα. Τι ρόλο έπαιξε τελικά ο Υψηλάντης? Ήταν δικιές του αποφάσεις ή τον χειραγώγησαν και ποιοί?
Και εγώ κατέληξα στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι όλα είχαν σημασία με την μορφή και τον χαρακτήρα της νέας επικράτειας που θα γεννιώνταν. Θα ήταν αυτόνομη, ανεξάρτητη, υποτελής ηγεμονία, θα είχε Βασιλέα, Δημοκρατία, Σύνταγμα κλπ.. Δεν μου πήγε στο μυαλό να το συνδέσω με την Ελληνική Νομαρχία, που πράγματι μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή.
Εκεί που εστιάζω εγώ είναι στο ποιά θα ήταν η σχέση του με την Τσαρική Ρωσία.
Σίγουρα δεν ήταν δυνατόν να επιτρέψει η Ρωσία την δημιουργία μιας νέας επικράτειας που δεν θα ελέγχονταν από αυτήν. Όμως δεν θα αφήναν και οι άλλες Δυνάμεις την δημιουργία του αν το υπολόγιζαν σαν δημιούργημα της Ρωσίας. Έπρεπε να βρεθεί μία φόρμουλα που να επιτρέπει από την μια να πιστεύουν οι υπόδουλοι ότι έχουν την βοήθεια της Ρωσίας, χωρίς όμως να έχουν την βεβαιότητα της χειραγώγησης, να το δείχνουν αυτό στις άλλες Δυνάμεις , ότι την βοήθεια μόνο θέλουν , όχι την εξάρτηση, και από την άλλη να φαίνεται ο Τσάρος ότι νοιάζεται για την τύχη των Ελλήνων, χωρίς όμως να επιδιώκει την διάλυση της Τουρκίας, ώστε όταν έρθει η ώρα, να βοηθήσουν και οι άλλες για την επίτευξη του σκοπού αυτού.
Και πρώτη επιτυχία του Τσάρου ήταν ακριβώς αυτή. Ενώ η Ιερή Συμμαχία έπρεπε να οδηγήσει τις Δυνάμεις να επέμβουν στην καταστολή της Επανάστασης , όπως στην Νεάπολη, κατάφερε να επιβάλλει την ουδετερότητα. Αυτή ήταν στην ουσία η πρώτη νίκη της Επανάστασης , πιο σημαντική από οποιαδήποτε νίκη στο πεδίο της μάχης, και την πέτυχε ο Τσάρος.
Με τι αντάλλαγμα λέω εγώ?
Κάτι έπρεπε να δώσει για να τους καθησυχάσει.
Και δεν ήταν άλλο από τον ίδιο τον αρχηγό της Επανάστασης. Τον Υψηλάντη.
Με την αποκήρυξη και την άδεια να εισέλθουν τα τουρκικά στρατεύματα στις Ηγεμονίες έριχνε στάχτη στα μάτια των λοιπών μελών της Ιερής Συμμαχίας.
Να αποκηρύσσω τον υπασπιστή μου και τους επιτρέπω να τους εξοντόσουν! Είναι δυνατόν να είμαι υπέρ των επαναστατών?
Και στον Μωριά?
Μα εκεί είναι ασήμαντη εξέγερση. Σε λίγο καιρό θα τους εξοντώσουν οι τοπικοί πασάδες. Με αυτούς θα ασχολούμαστε? Εκεί στις Ηγεμονίες παίζεται το παιχνίδι των Επαναστατών.
Αν λοιπόν ο Υψηλάντης έπρεπε να καεί , έπρεπε να βοηθήσουν και σε αυτό οι προκηρύξεις.
Γι΄ αυτό στην επιστολή του προς τον Νικόλαο σπεύδει εξαρχής να πει πως συκοφαντήθηκε όταν τον κατηγόρησαν ως καρμπονάρο και ναι δεν έχει άλλες αποδείξεις , πλην τον λόγο της τιμής του , αλλά και τον Καποδίστρια . Που ήταν λεπτομερώς ενημερωμένος, ήξερε τις ιδέες του, τα σχέδιά του, τις προετοιμασίες και τα είχε βρει μάλιστα και καλά.
Άρα θα ήταν προδότης του έθνους του αν δεν δοκίμαζε, ιδιαίτερα όταν γνώριζε και το ενδιαφέρον του Αλέξανδρου για τους Έλληνες, όταν μάλιστα αναρωτιώνταν, πως και δεν επιχειρούν κάτι για να τους βοηθήσει, αλλά και πάλι δίσταζε , γιατί μια σφαίρα παρά τον Ίστρον θέλει πυρπολήσει όλη την Ευρώπη..
Μακρυγόρησα μεν, αλλά και πάλι είναι λίγα για να αναλυθεί μια άλλη άποψη.
Θ απροτιμούσα να την υποβάλλω και ενυπογράφως , αλλά οι καιροί είναι δύσκολοι και τώρα με τις κουκούλες δεν ξέρεις τι μπορεί να σου κάτσει .
Οπότε ανωνύμως αγαπητέ μου κύριε Σπύρο.
Καλό σας απόγευμα.