24/2/18

Εν Τούτω Νίκα!Η προκήρυξη του Υψηλάντη προς τους εν Βλαχία και Μολδαυΐα Έλληνας !

Η Προκήρυξη του Υψηλάντη προς τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας Μετά την πρώτη προκήρυξη προς το Πανελλήνιον, ο Υψηλάντης εξέδωσεν αυθημερόν και Δευτέρα «προς τους Αδελφούς της Εταιρίας των Φιλικών» , και Τρίτη προς τους εν Βλαχία και Μολδαυΐα Ελληνας, με τίτλο «Εν τούτω Νίκα», που τόνιζε:
«Άνδρες Έλληνες, όσοι ευρίσκεσθε εις Μολδαυίαν και Βλαχίαν. ιδού μετά τόσων αιώνων οδύνας απλώνει πάλιν ο Φοίνιξ της Ελλάδος μεγαλοπρεπώς τας πτέρυγας του, και προσκαλεί υπό την σκιάν αυτού τα γνήσια και ευπειθή τέκνα της!
Ιδού η φίλη ημών πατρίς Ελλάς ανυψώνει μετά Θριάμβου τας προπατορικάς της σημαίας!
Ο Μωρέας, η Ηπειρος, η Θεσσαλία, η Σερβία, ή Βουλγαρία, τα νησιά του αρχιπελάγους, εν ενί λόγω η Ελλάς άπασα έπιασε τα όπλα, δια να αποτινάξη τον βαρύν ζυγόν των βαρβάρων, και ενατενίζουσα εις το μόνον νικητήριο όπλον των ορθοδόξων, τον τίμιον λέγω και ζωοποιόν Σταυρόν, κράζει μεγαλοφώνως υπό την προστασίαν μεγάλης και κραταιάς Δυνάμεως: Εν τούτω τω σημείω νικώμεν!
Ζ ήτω η ελευθερία!»

«Και εις τας δύο ταύτας φιλικάς μας επαρχίας σχηματίζεται σώμα πολυάριθμον ανδρείων συμπατριωτών, δια να τρέξει εις το Ιερόν έδαφος της φίλης ημών πατρίδος. Οθεν, όσοι εύχονται να ονομασθώσι Σωτήρες της Ελλάδος και είναι διεσκορπισμένοι εις διάφορα Καδηλίκια, άς τρέξωσίν εις τους δρόμους, όπου ακούουσιν, οτι διαβαίνει τό σώμα τουτο, δια νά συνενωθώσι με τους συναδελφούς των.
Όσοι όμως γνήσιοι έλληνες είναι άξιοι να πιάσωσι τά όπλα,
και μολοντούτο μένουσιν αδιάφοροι, ας ηξεύρωσιν, ότι θέλουσιν επισύρει εις τον εαυτόν των την μεγάλην άτιμίαν, και ότι ή πατρίς θέλει τους θεωρεί ώς νόθους και άναξίους του ελληνικού ονόματος. »

Ιάσιον τη 24 φεβρουαρίου 1821.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ
Γενικός Επίτροπος της Αρχής 

Δεν υπάρχουν σχόλια: