21/4/19

Διακοίνωση του Γεωργίου Βού προς τους αγαπημένους τους Βρετανούς

Αθήνα, 21 Απριλίου 1941
«Ή έλληνική Κυβέρνησις, έκφράζουσα εις τήν βρεταννικήν Κυβέρνησιν καί τά γενναία αύτοκρατορικά στρατεύματα τήν εύγνωμοσύνην της διά τήν παρασχεθείσαν παρ' αύτών βοήθειαν εις τήν άμυναν τής Ελλάδος κατά του εισβολέως, προβαίνει εις τήν έξης δήλωσιν: 
Αγωνισθείς νικηφόρως έπί έξάμηνον κατά λίαν ίσχυροτέρου εχθρού, ο ελληνικός στρατός ευρίσκεται ήδη εστερημένος τών απαραιτήτων δια την συνέχισιν του πολέμου μέσων, οίον πολεμεφοδίων, μεταγωγικών, αεροπλάνων τα οποία άλλως τε και από της αρχής των επιχειρήσεων εσπάνιζαν. 
Η κατάστασις αύτη των πραγμάτων καθίστα αδύνατον διά τους Έλληνας τήν συνέχισιν του αγώνος με το παραμικρόν ενδεχόμενον επιτυχίας και τους στερεί οιασδήποτε ελπίδος να παράσχουν δι' αυτού βοήθειάν τινα εις τους γενναίους των συμμάχους. 
Έξ άλλου, λόγω του άναστήματος της βρεταννικής δυνάμεως και της εις διάθεσιν αύτής άεροπορίας, έν συνδυασμώ προς τήν εκτασιν του παρ΄ αύτής ήρωϊκώς προασπιζομένου μετώπου, τα αύτοκρατορικά στρατεύματα δέν θά ηδύναντο, άνευ της βοηθείας του ελληνικού στρατού, νά παρατείνουν τήν αντίστασίν των πέραν ολίγων τινών ήμερων. 
Ύπό τάς συνθήκας ταύτας, ή παράτασις του αγώνος, ένώ ούδέν θά είχε χρήσιμον άποτέλεσμα, δέν θά έπέφερεν ειμή τήν κατάρρευσιν του ελληνικού στρατού και ματαίαν αίματοχυσίαν εις τάς συμμαχικάς δυνάμεις. 
Κατ' άκολουθίαν, ή ελληνική Κυβέρνησις είναι ύπόχρεως νά διαπιστώση ότι περαιτέρω θυσίαι του βρετανικού εκστρατευτικού σώματος θά ήσαν άσκοποι και ότι ή έγκαιρος αποχώρησίς του φαίνεται καθισταμένη αναγκαία λόγω τών περιστάσεων και συμφώνως προς τά κοινά συμφέροντα του αγώνος.».

Και η πατριωτική έκκληση του προδότη για τα Εθνικά συμφέροντα της Αγγλία
 Διαταγή ΠΡΟΣ I. ΠΙΤΣΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗ Τ.Σ. ΗΠΕΙΡΟΥ
 Αθήνα, 21 Απριλίου 1941 

«Πληροφορούμαι ότι Αντιστράτηγος Τσολάκογλου άνέλαβε πρωτοβουλίαν συνθηκολογήσεως. Δέον κατανοηθεί παρά πάντων ότι ύψιστα συμφέροντα Πατρίδος απαγορεύουσι τούτο. Επικαλούμαι πατριωτισμόν πάντων. Στρατός δέον άγωνισθή μέχρις έσχάτου ορίου δυνατοτήτων του. Αντικαταστήσατε Αμέσως Τσολάκογλου». 

Α. ΠΑΠΑΓΟΣ, ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: