12/1/24

Η Δηλητηρίαση του Ιωάννη Μεταξά την 77η Ημέρα του ΕλληνοϊταλικούΠολέμου

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 1941.
Ο Μεταξάς πήγε στην Θεία Λειτουργία και Κοινώνησε. 
Με τη Θεία Κοινωνία τον δηλητηρίασε ο Πατήρ «Παντελής» που ήταν πράκτορας της SoE
Ο Μεταξάς ήταν ανατίθετος στις προσπάθειες του Λονδίνου να ανοίξει βαλκανικό μέτωπο. Η αντίθεση του Μεταξά , ήταν ο λόγος για την δολοφονία του, η οποία αποφασίστηκε στο Λονδίνο  και εκτελέστηκε από τους Πάλερετ, Μπλαφουρ, 
και Γεώργιο, στην Αθήνα.
  Η συνάντηση του Μεταξά  με τον Πάλερετ  
την 12η Ιανουαρίου 1941 έγινε ενώ είχε ήδη δολοφονηθεί
Σκηνοθετημένη από τον Νικολούδη  "συνεργασία" του (αμήχανου) Μεταξά με τον Άγγλο πρέσβη.

Σημείωμα του Ιωάννη Μεταξά για ενημέρωση του Βασιλιά για την επίσκεψη του Πρεσβευτή της Αγγλίας Πάλερετ στις 12 Ιανουαρίου. Προηγουμένως στις 9 Ιανουαρίου ο Πάλερετ είχε ζητήσει από τον Μεταξά ραντεβού για να έρθει στην Αθήνα για συνομιλίες ο Ουέηβέλ

«Αθήνα, 12 'Ιανουαρίου 1941 1. Επισκεφθείς με σήμερον την 
μεσημβρίαν ο Πρεσβευτής της Αγγλίας μοι ανεκοίνωσεν ότι η αγγλική Κυβέρνησις, θεωρούσα την γερμανική απειλή δράσεως εν Βαλκανίοις «σοροβαρωτάτην», ενετείλατο τους Πρεσβευτάς αυτής 
έν Γιουγκοσλαβία καί Τουρκία όπως προβώσιν εις διαβήματα παρά 
ταίς Κυβερνήσεις παρ' αίς είναι διαπεπιστευμένοι, ίνα επιστήσωσι 
τήν προσοχήν αυτών επί του κινδύνου τούτου, και ερωτήσωσιν αυτάς ποία θα είναι η στάσις των εν περιπτώσει πραγματοποιήσεως της απειλής.
 2. Ειδικότερον εις τήν Τουρκίαν θέλει τεθή ρητώς το ερώτημα 
ποία θα είναι η στάσις αύτής εν περιπτώσει καθόδου της Γερμανίας 
είτε μέσω της Γιουγκοσλαβίας είτε μέσω της Βουλγαρίας, οπότε η αγγλική Κυβέρνησις θέλει θεωρήσει τον πόλεμον στρεφόμενον 
έναντίον της Ελλάδος καί της Αγγλίας. Πλήν τούτου, εις τήν 
τουρκικήν Κυβέρνησιν θέλει εκφρασθή η επιθυμία της Αγγλίας όπως απαντήση εις το τεθέν αύτη έρώτημα υπό της Γιουγκοσλαβίας 
έν σχέσει προς τήν ένδεχομένην στάσιν της Τουρκίας έν περιπτώσει πραγματοποιήσεως της γερμανικής άπειλής, έρώτημα εις ο 
η τουρκική Κυβέρνησις άπέφυγε ν' άπαντήση. 
Προς τούτο ο εν Αγκύρα Πρεσβευτής τής Αγγλίας έλαβεν εντολή 
όπως συνεννοηθή προ του διαβήματος του και μετά του εκεί γιουγκοσλάβου συναδέλφου του. 
3. Ο Πρεσβευτής της Αγγλίας μοί είπεν, επίσης, ότι θέλει γίνει 
έν Σόφια και έτερον έτι εντονότερον διάβημα αναφορικώς προς 
τη στάσιν της Βουλγαρίας.
 4. Ό κ. Πάλαιρετ μοι προσέθεσεν ότι έχει εντολή να μοι 
ανακοινώση ότι η αγγλική Κυβέρνησις, προς αντιμετώπισιν της υφισταμένης απειλής, προτίθεται νά αυξήση την προς ήμάς 
ενίσχυσιν, χωρίς να προσδιορίση αν τούτο θά συνίσταται εις τήν 
αύξησιν των αεροπορικών δυνάμεων ή και εις την αποστολήν 
στρατού ξηράς. Επί τούτων, μοί είπε, θέλει γίνει διεξοδική συζήτησις μετά του αφικνουμένου στρατηγού 
 5. Εις τον άγγλο Πρεσβευτήν απήντησα ότι, αν πρόκειται 
αι ένισχύσεις περί ών μοί ώμίλησε νά άφορώσιν άποστολήν 
στρατού ξηράς, δέον απαραιτήτως αύται να μη είναι κατώτεραι των 
δέκα μεραρχιών καί ή άποστολή αύτών νά μή γίνη κατά τμήματα
 αλλά νά αφιχθούν ομού εις Ελλάδα. 
Η ‘αφιξις αυτών κατά μικρά καί άραιά τμήματα θέλει προκαλέσει 
την καταστροφήν, το αυτό δε αποτέλεσμα θα έχη καί πάσα πρόκλησις άνευ σημαντικών δυνάμεων. 
Διά τον λόγον τούτον παρεκάλεσα τον άγγλον Πρεσβευτήν όπως ο στρατηγός Ουέβελ παραιτηθή τής προθέσεώς του να επισκεφθή το μέτωπον, παραμένων εν Αθήναις προς διεξοδικήν συζήτησιν πάντων 
των ζητημάτων τούτων. 
 6. Ηρώτησα επιπλέον τον συνομιλητήν μου αν ο στρατηγός Ουέηβελ 
θά συζητήση μεθ' ημών μόνον καθαρώς στρατιωτικά ζητήματα ή καί 
το όλον ζήτημα το αφορών την έν τοις Βαλκανιοις κατάστασιν.
 Ό κ. Πάλαιρετ άπήντησεν ότι θά συζητήση καί τό πολιτικόν ζήτημα, προσθέσας ότι θά παρίσταται καί ούτος κατά τάς συζητήσεις»

 Το σημείωμα του Πάλερετ της 9ης Ιανουαρίου ανέφερε: 
«J'ai reçu hier soir une télégramme de Monsieur Eden me disant que 
le Gouvernement britannique est en train de considérer avec la plus 
grande attention les représentations du Gouvernement grec au sujet 
de la campagne contre l'Italie et qu'il a l'intention de faire tout son 
possible. Il ajoute que, si vous êtes d'accord. le Gouvernement 
britannique est prêt à prier le général Wavell de se rendre à Athènes
 pour conférer avec votre Exellence. On demande une réponse 
d'urgence et je viendrai plus tard dans la matinée chercher cette
 réponse qui sera, je l'espère, affirmative. Nous pouvons évidemment prendre toutes les précautions nécessaires pour que sa visite reste secrete». 
 (Έλαβα ένα τηλεγράφημα από τον κ. Ίντεν χθες το βράδυ, που με ενημέρωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση δίνει τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή στις αντιδράσεις της ελληνικής κυβέρνησης στην 
εκστρατεία κατά της Ιταλίας και ότι σκοπεύει να κάνει παν το
 δυνατόν, εαν συμφωνείτε. Η βρετανική κυβέρνηση είναι έτοιμη να ζητήσει από τον στρατηγό Γουέηβελ να μεταβεί στην Αθήνα για να συνεννοηθεί μαζί σας. Ζητούμε μια επείγουσα απαντηση και θα έρθω αργότερα το πρωί για να λάβω την απάντηση που ελπίζω ότι θα
 είναι Ναι. Μπορούμε φυσικά να πάρουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να κρατήσουμε την επίσκεψή του μυστική».

 Στις 12 Ιανουαρίου 1941, ο Μεταξάς ενημέρωσε το Πρεσβευτή της Ελλάδος στο Βελιγράδι ότι όσα είπε ο Γιουγκοσλάβος Πρωθυπουργός στον Άγγλο Πρεσβευτή ήταν εκ διαμέτρου αντίθετα με όσα είπε στον Έλληνα πρέσβη ο υπουργός Εξωτερικών και του ζήτησε να ζητήσει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβικής κυβερνήσεως και να του θέσει τα εξής δύο ερωτήματα.
 α) ποία θα είναι στάσις Γιουγκοσλαβίας αν ζητηθή παρά Γερμανίας έλευθέρα διάβασις καί β) αν, παρά πάσαν άρνησιν αυτής, επιτρέψει 
δίοδον γερμανικών στρατευμάτων Γερμανία παραβιάση έδαφος της Γιουγκοσλαβία αν θέλει θεωρήσει γερμανικήν ταύτην ένέργειαν ώς έπίθεσιν, εις ην θέλει άντιστεί ένόπλως; 
 Την ίδια ημέρα ο Πιπινέλης από τη Σόφια ενημέρωσε την Αθήνα ότι οι μετακινήσεις της 5ης, 9ης και της ταχυκίνητης βουλγαρικής 
μεραρχίας , αποτελούσαν επιστροφή αυτών στις προηγούμενες 
θέσεις τους και ότι έν ούδεμια περιπτώσει δύναται θεωρηθώσιν ώς μαρτυρούσαι διαθέσεις δημιουργίας μετώπου Δουνάβεως, και 
προσέθετε: «Ώς σχετικώς ανέφερα υμίν διά 3105 και 3358 
έκθέσεών μου και 3253 τηλεγραφήματος μου, ουδεμία ουσιαστική αντίστασις δύναται αναμένηται έκ μέρους Βουλγαρίας εις περίπτωσιν γερμανικής εντεύθεν ενεργείας. Βουλγαρία θα προσπαθήση μέχρι τελευταίας στιγμής άποτρέψη ενδεχόμενον τούτο' έν ή όμως 
περιπτώσει εύρίσκετο προ ειλημμένης γερμανικής αποφάσεως, 
ούδεμίαν ούσιαστικήν άντίστασιν θά προέτασσε. Και χθες έτι 
Υπουργός Στρατιωτικών εις σχετικήν έρώτησιν άγγλου 
στρατιωτικού Ακολούθου άπήντησεν ότι Βουλγαρία είναι κράτος 
μικρόν και ουδέν δύναται πράξη».

Ο Μεταξάς το βράδυ της 12ης Ιανουαρίου έγραψε στο ημερολόγιο του:
Tο πρωί της 12ης Ιανουαρίου το Απόσπασμα του αντισυνταγματάρχη
 Ι. Δημοκωστούλα, με υποστήριξη μονάδων της 1ης Μεραρχίας
 εξαπέλυσε μετωπική επίθεση εναντίον της στενωπού της Κλεισούρας, την οποία κατέλαβε στις 10 π.μ. 
Οι Ιταλοί δεν περίμεναν να πέσει η καλά οχυρωμένη Κλεισούρα και 
γι’ αυτό περιήλθαν σε σύγχυση και ετράπησαν σε φυγή. 
Το Β΄ ΣΣ στις 12 Ιανουαρίου κοινοποίησε στον Παπάγο σχέδιο 
ενεργείας για την κατάληψη της γραμμής Άρτζα – Μπρέγκου Σιάλεσι – Μάλι Σπαντάριτ και την εξασφάλιση της Κλεισούρας 
από την κατεύθυνση του Τεπελενίου και από τα βορειοδυτικά.
 Το σώμα θα ενεργούσε σε τρεις φάσεις με κύρια προσπάθεια κατά 
μήκος της κορυφογραμμής Μάλι Γαρονίν – Μπρέγκου Μεμουλάζιτ – Μποσκέτο με ταυτόχρονη επιδίωξη δημιουργίας προγεφυρωμάτων 
από την 11η Μεραρχία νότια του Άψου ποταμού.

Το Αρχηγείο των  Ιταλικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε 
στις 12 Ιανουαρίου 1941:‎ 
 
"‎Στην Αλβανία, εχθρικές επιθέσεις στο μέτωπο της 11ης Στρατιάς. 
Οι αντεπιθέσεις μας προκάλεσαν σημαντικές απώλειες στον εχθρό. 
Στην κεντρική Μεσόγειο, οι μονάδες του Γερμανικού Αεροπορικού Σώματος, συνεχίζοντας τη λαμπρή δραστηριότητα που ξεκίνησε χθες, πραγματοποίησαν διερευνητικές και επιθετικές δραστηριότητες εναντίον βρετανικών
 σχηματισμών. 
Δύο σημαντικές ομάδες πλοίων δέχθηκαν επίθεση: ένα καταδρομικό ‎‎τύπου Μπέρμιγχαμ‎‎ χτυπήθηκε σίγουρα από βόμβα μεγάλου διαμετρήματος. Στην Κυρηναϊκή, το πυροβολικό και τις περιπολίες. Τα αεροσκάφη μας βομβάρδισαν εχθρικούς σχηματισμούς κοντά στο Giarabub. Επαναλαμβανόμενες εχθρικές αεροπορικές επιθέσεις σε μερικές από τις βάσεις μας στην Κυρηναϊκή. Στην Ανατολική Αφρική περιπολίες στα μέτωπα του Σουδάν και της Κένυας. 
Ένα από τα μέρη μας στην περιοχή Γκαλαμπάτ απώθησε μια επίθεση που υποστηρίζεται από το πυροβολικό προκαλώντας απώλειες στον εχθρό. Τα ξημερώματα της 10ης, ένα τμήμα τορπιλών σε μια κρουαζιέρα επιτήρησης στο 
Στενό της Σικελίας είδε έναν σημαντικό εχθρικό ναυτικό σχηματισμό που αποτελείται από πολλές μονάδες επιφανείας. Τα δύο τορπιλοβόλα μας 
επιτέθηκαν αποφασιστικά στο κέντρο της ανάπτυξης, χτυπώντας με δύο 
τορπίλες ένα καταδρομικό, το οποίο στη συνέχεια εθεάθη σε κατάσταση
 βύθισης.‎ ‎Ακολούθησε σφοδρή μάχη μεταξύ των εχθρικών αντιτορπιλικών, υποστηριζόμενων από καταδρομικά, και των τορπιλοβόλων μας μας που πραγματοποίησαν έντονη και παρατεταμένη δράση πυρός, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν ορατές πυρκαγιές σε δύο εχθρικά αντιτορπιλικά ‎ 
Τη νύχτα μεταξύ της 11ης και της 12ης, εχθρικά αεροπλάνα από τον ουρανό της Ελβετίας πραγματοποίησαν επιδρομή στο Τορίνο και το
 Σαβιγιάνο με την εκτόξευση βομβών και εμπρηστικών κλιπ. 
Στο Τορίνο, κάποια πολιτικά κτίρια επλήγησαν. τρεις νεκροί και τέσσερις 
τραυματίες διαμαρτύρονται. 
Στο Σαβιλιάνο χτυπήθηκε το στρατιωτικό νοσοκομείο, κάποια ιδιωτικά σπίτια
 και η εκκλησία της ενορίας. κάποια ζημιά, κανένα θύμα. 
Στον ουρανό της Κατάνια, ένα από τα μαχητικά μας αεροσκάφη, το απόγευμα
 της 11ης κατέρριψε ένα αγγλικό αεροσκάφος τύπου Glenn Martin"

Δεν υπάρχουν σχόλια: