19/12/15

Περί του Θανάση που ήθελε να τον φωνάζουν «Άρη»

Έκαστος έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι του είπαν. Συνήθως όμως η αλήθεια βρίσκεται στο τι δεν του είπαν.

Περί του Θανάση, που κατέβηκε ως τρελή και παλαβή για να βρει στην Αθήνα, τον γκέι «Τάκη» του, (που επίσης ποτέ δεν είχε γκόμενα), και ο οποίος έκανε «Κνίτη» τον πουστρόΘανάση, δεν έχω να ξανασκεφτώ τίποτα.

Ως «προοδευτικός άνθρωπος», είχε δικαίωμα στην σεξουαλική επιλογή που οι θαυμαστές του την αρνούνται. Δεν θεωρώ κακό ότι ήταν γκέι. Ούτε θεωρώ κακό το ότι ήταν αλκοολικός και μέθυσος, Η μισή βουλή και βάλε άλλωστε είναι… Χίκ.

Θεωρώ όμως κακό το ότι ήταν «κομμουνιστής». Αυτό ήταν το κουσούρι του.
Τα άλλα, τις σφαγές, τις κλεψιές και τις πλαστογραφίες τις έκανε ως «κομμουνιστής».

8 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χατζάρα,
Δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν σε ατεκμηρίωτες φήμες, πολύ περισσότερο δεν μπορώ να μεταδώσω μια τέτοια φήμη που δυσφημεί κάποιον, πολύ περισσότερο δε όταν είναι νεκρός και δεν μπορεί να αμυνθεί...

Εγώ σε αντίθεση με σας εντρυφώ στα ντοκουμέντα:

«….Ωστόσο ή πιό ισχυρά καί ή πιό δυναμική προσωπικότης μεταξύ τής τριανδρίας τού ΕΛΑΣ (Βελουχιώτης, Σαράφης, Τζήμας) ήταν ό Άρης Βελουχιώτης.

Ό Βελουχιώτης ήταν ό κατ' εξοχήν ανεγνωρισμένος καί ό δυναμικός αρχηγός τού ΕΛΑΣ. Αυτός επέβαλε τή σιδηρά πειθαρχία στά τμήματα τού ΕΛΑΣ, προ παντός στή Ρούμελη. Ήταν πανταχού παρών, εμπνέων τόν θαυμασμό καί τόν φόβο, μεταδίδων εμπιστοσύνη καί αισιοδοξία στους αντάρτες του καί άπογοήτευσι στους άλλους. Χωρίς κανένα ενδοιασμό έπαιρνε τίς πιό τολμηρές καί τίς πιό επικίνδυνες αποφάσεις. Πολλές φορές ήταν ικανός γιά ρομαντικές καί συναισθηματικές εκδηλώσεις καί πράξεις. Σέ άλλες περιπτώσεις ήταν άγριος καί ανένδοτα σκληρός. Ή στιγμιαία του αδυναμία στή φυλακή, ύπό τήν 4η Αυγούστου, δέν τόν ήμπόδισε νά παραμείνη κομμουνιστής μέ όλη του τήν καρδιά καί τή σκέψι. Έπίστευε μέ όλη του τή δύναμι στήν κοινωνική έπανάστασι. Είχε παραμείνη Έλλην ώς τό κόκκαλο καί έξανίστατο όταν μιλούσε κανείς κομμουνιστής ή άλλος, γιά τήν αύτονόμησι τής Ελληνικής Μακεδονίας.

Ή επαφή του μέ τή λαϊκή ψυχολογία καί τίς λαϊκές αντιδράσεις, τού επέτρεπε νά διαβλέπη όλες τίς δυσκολίες πού θά αντιμετώπιζε τό Κομμουνιστικό Κόμμα άν έβάδιζε «πρός μία Λαϊκή Δημοκρατία». Τό αδιαφιλονίκητο γόητρο του στίς τάξεις τού ΕΑΜ - ΕΛΑΣ τόν έφερεν ώς τόν ενδεχόμενο αντίπαλο τού Πολιτικού Γραφείου τού ΚΚΕ, τού οποίου δέν ήτο μέλος. Έξηρτάτο άπό αυτόν νά άγνοήση τίς αποφάσεις τού τελευταίου ή καί νά τό άνατρέψη. Μέ τόν Μάρκο στή Μακεδονία, τόν Όρέστη στήν Αττική, αλλά καί μόνος, ήταν σέ θέσι νά δώση μία άλλη τροπή καί έξέλιξι στό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, αντίθετη άπό αυτήν πού ήταν στή σκέψι τής ηγεσίας τού ΚΚΕ. Παρέμεινεν, ωστόσο, πιστός στήν πειθαρχία τού Κόμματος καί ύπετάσσετο στίς διαταγές του καί όταν ακόμα δέν άνταπεκρίνοντο στήν αντικειμενική πραγματικότητα. Ήταν πολύ δύσκολο νά μέτρηση κανείς πιό αίσθημα υπερτερούσε μέσα του, τό εθνικό ή τό επαναστατικό. Έν πάση περιπτώσει, ή συναντίληψις, όχι πάνω στό περιεχόμενο άλλά πάνω στήν ακολουθητέα γραμμή τού Εθνικού αγώνος καί τής πολιτικής τακτικής, μεταξύ αυτού καί τού Πολιτικού Γραφείου τού ΚΚΕ, δέν ήταν πλήρης."

Από το βιβλίο "ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" του Κομνηνού Πυρομάγλου, υπαρχηγού του ΕΔΕΣ

Ανώνυμος είπε...

"Ένα βράδυ, ύστερα άπό τήν πρώτη συνεδρίασι τού ΚΓΣΑ, βρισκόμαστε έξω άπό τό κτίριο τών συνεδριάσεων, βαδίζοντας πρός τή Λέσχη τών Αξιωματικών τού ΕΛΑΣ, όταν έδοκίμασα νά τόν κάμω νά μιλήση πιό ανοιχτά, έστω καί θυμωμένα:
- Πές μου Άρη, ειλικρινά. Παρ' όλα όσα λέγονται εδώ, είσθε αποφασισμένοι νά συνεχίσετε τήν έπίδειξι δυνάμεως εναντίον τών άλλων Όργανώσεων Αντιστάσεως;
- Βεβαίως όχι, απήντησε. Φτάνει νά συμφωνήσουμε πάνω σέ ένα σχέδιο διεξαγωγής τού εθνικού αγώνος.
- Μά φίλε μου, δέν υπάρχουν εκατό τρόποι διεξαγωγής τού Εθνικού Αγώνος. Ένας τρόπος μόνο. Τό χτύπημα τού Κατακτητού ώς τήν εθνική άπελευθέρωσι.
- Αγαπητέ Κομνηνέ (μέ κάποια δόσι ειρωνείας) είσαι περισσότερο στό στοιχείο σου όταν δέν καταπιάνεσαι μέ σοφιστείες. Ξέρεις πολύ καλά πώς δέν κάνουμε τόν ίδιο αγώνα, όπως τού 1821. Ό τόπος μας δέν θά άπελευθερωθή μόνο μέ τή δική μας εθνική άντίστασι. Ή τελική νίκη θά άποφασισθή άλλου. Άλλά εκείνο πού μπορούμε νά αποφύγουμε, μετά τήν άπελευθέρωσι, κάνοντας καί εθνική άντίστασι, είναι ή επιβολή τής δικτατορίας άπό τόν Βασιλέα Γεώργιο καί τήν ολιγαρχία τής δεξιάς, όπως πρίν άπό τόν πόλεμο.
- Ωστόσο είσαι, καί σύ καί οί άλλοι σύντροφοι, υπέρ μιάς δικτατορίας, τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, δέν είναι έτσι;
- Αρχίζεις πάλι τό ίδιο βιολί. Πόσες φορές σού είπα ότι δέν είμαι ούτε μέ τή μιά ούτε μέ τήν άλλη. Άλλοι μπορεί νά άνέχωνται δικτατορίες. Ξέρουμε, όλοι, πολύ καλά, καί σύ καί γώ, ότι οί "Ελληνες δέν άνέχωνται δικτατορία είτε τής δεξιάς είτε τής αριστεράς. Μετά τήν άπελυθέρωσι, ό ίδιος ό λαός θά έκλέξη τό πολίτευμα του. Ξέρεις καλύτερα άπό μένα ότι τά παληά κόμματα δέν έχουν καμμία σχέσι πιά μέ τό λαό. Είναι μιά παρέα εκμεταλλευτών, έτοιμη νά συμμαχήση καί μέ τό διάβολο ακόμα.
- Σύμφωνοι Άρη, σέ ότι άφορα τά παληά κόμματα. "Ας τά αφήσουμε. Έδώ σχηματίζουμε ένα Κοινό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών. Ό ΕΔΕΣ έχει πάρει τήν άπόφασι νά συνεργασθή ειλικρινά. Τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ έχει πάρει τήν ίδια άπόφασι;
- Σε παρακαλώ άφησε με, μέ τήν ειλικρίνεια τού ΕΔΕΣ. Παράτα με.
- Καί τί μπορείς νά μού πής γιά τόν ΕΔΕΣ; Σέ τι' μπορείς νά τόν ψέξης, Άρη;
- Μέ τούς αντάρτες τού ΕΔΕΣ δέν μπορώ νά έχω κανένα παράπονο ούτε καί έχθρα. Δέν μπορώ νά πώ τό ίδιο όμως καί γιά τόν Ζέρβα καί γιά ώρισμένους αξιωματικούς τού ΕΔΕΣ στάς Αθήνας. Καί γιά νά τά πούμε άπό τήν καλή · τί σημαίνει όλη αυτή ή δουλοπρέπεια πρός τούς Άγγλους. Καί αυτά τά τηλεγραφήματα πρός τόν Βασιλέα στό Κάιρο, πού τά έδημοσίευσαν όλες οί εφημερίδες τής Αιγύπτου; Τί σημαίνουν όλα αυτά καί ποιό τό περιεχόμενο;
- Είσαι πάντα υπερβολικός Άρη. Τό τηλεγράφημα πρός τόν Βασιλέα δέν ήταν παρά διαμαρτυρία γιά τή δράσι τών Βασιλοφρόνων στήν Ελλάδα, μέχρι τόν τελευταίο Απρίλιο, τίποτε άλλο.
- Δέν σέ πιστεύω καθόλου, Κομνηνέ. Ας είναι θά δούμε άπό τή στάσι σας στό Γενικό Στρατηγείο Ανταρτών.
- Επαναλαμβάνω Άρη. Δέν υπάρχουν χίλιες στάσεις. Μιά μόνον, ό πόλεμος εναντίον τών στρατευμάτων κατοχής, καί...
- Ό σχηματισμός πραιτωριανού στρατού, προσέθεσεν ό Άρης.
- Άρη θά σέ παρακαλέσω νά σταματήσης. Έάν αρχίσουμε, εσύ νά μιλάς γιά πραιτωριανούς καί γώ γιά δικτατορία τού προλεταριάτου, δέν θά βρούμε άκρη.
- Έάν επιμένεις νά κάνης τόν αφελή, δέν πειράζει. Θά σού τό πώ ακόμα μιά φορά: Μιά κομμουνιστική έπανάστασις στήν Ελλάδα δέν είναι ακόμα δυνατή. Ξέρουμε καλύτερα άπό κάθε άλλον καί άπό σάς, ποιες θά ήταν οί αντιδράσεις τού κόσμου καί τί μπορούμε νά περιμένουμε. Ωστόσο θ' αντιταχθούμε στήν επιστροφή τού Βασιλέως. Ξέρουμε άπό πείρα πού μπορεί νά μάς βγάλη αυτό. Κείνο πού πραγματικά μέ απασχολεί δέν είναι ούτε ό ΕΔΕΣ, ούτε οί αντάρτες του, ούτε καί σύ καλά — καλά. Είναι ό Ζέρβας"

(Από το βιβλίο "ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" του Κομνηνού Πυρομάγλου, υπαρχηγού του ΕΔΕΣ)

Ανώνυμος είπε...

"- Γιά όνομα τού Θεού, άφησε τόν Ζέρβα, είστε καί εξαδέλφια!! Άς συμφωνήσουμε πάνω σέ ώρισμένες αρχές καί γραμμή καί νά είσαι βέβαιος πώς ό Ζέρβας θά τίς τηρήση.
- Αρχές καί γραμμές θέλεις, φώναξε. Νά σού τίς ξαναπώ. Καθαρά καί ξάστερα. Εθνικό αγώνα μέχρι τέλους. Ειλικρινή συνεργασία καί μέ σάς καί μέ τήν ΕΚΚΑ καί μέ τήν ΒΣΑ. Νά συμφωνήσουμε άπό τώρα ότι ό Ελληνικός λαός θά άφεθή ελεύθερος, μετά τήν άπελευθέρωσι, νά άποφασίση τό πολίτευμα πού θέλει. Τέλος ό Βασιλεύς νά μήν έπιστρέψη στήν Ελλάδα. Έάν συμφωνήσουμε πάνω στά τρία αυτά σημεία καί τά δηλώσουμε ανοιχτά, σού υπόσχομαι νά αφήσουμε ήσυχο τόν ΕΔΕΣ.
- Τώρα, Άρη μου, αρχίζουμε νά συνεννοούμεθα, θά πρέπει μόνο νά παραδεχθής ότι όταν μιλούμε γιά δημοκρατικές ελευθερίες μέ περιορισμούς, έστω καί εναντίον τού Βασιλέως (μ' όλο πού προσωπικώς είμαι αντιμοναρχικός) αυτό δέν λέγεται πιά δημοκρατία. Καί άν κατά περίεργη καί απίστευτη σύμπτωσι ό λαός ψηφίσει τήν επάνοδο τού Βασιλέως;
- Αυτό δέν θά συμβή ποτέ. Ό Ελληνικός Λαός δέν μπορεί νά ψηφίση υπέρ ενός Βασιλέως πού είναι επίορκος.
- Καί μέ τήν ευκαιρία αυτή, Άρη, πώς πάει ή ύπόθεσις μέ τόν έπιτελάρχη σας τόν συν)χη Πετρουλάκη καί άλλους θαυμαστές τού Μεταξά. Τί σκέπτονται γιά τόν Βασιλέα;
- Κατάλαβαν τό λάθος των καί μετάνοιωσαν. Αυτό σού δείχνει, ότι ή Μοναρχία εξόφλησε στήν Ελλάδα. Άλλ' άς αφήσουμε τό ζήτημα αυτό. Είναι ή σειρά μου νά σέ ρωτήσω ακόμα μιά φορά. Πραγματικά καί ειλικρινά επιδιώκετε συνεννόησι, κάποια συνεννόησι μέ τό ΕΑΜ — ΕΛΑΣ; είναι ειλικρινείς οί προθέσεις σας;
- Άκουσε, Άρη, γιά τελευταία φορά. Θά σού τό επαναλάβω γιά νά-διώξω άπό τή σκέψι σου τήν έμμονη ιδέα πού σέ κατέχει. Γιατί αυτό σού έγινε βραχνάς, θά μπορούσε νά πή κανείς. Έάν ή ίδια έμμονη ιδέα δέρνει τούς ηγέτες όλους τού ΕΑΜ — ΕΛΑΣ, κομμουνιστές καί μή, τά πράγματα, μπορώ νά σου πώ άπό τώρα, θά τελειώσουν πολύ άσχημα. Θά παίξετε τό παιχνίδι τού Βασιλέως καί ό Βασιλεύς θά έπιστρέψη στήν Ελλάδα, ό,τι καί άν κάμετε. Στό είπα καί σένα καί τού Λευτεριά στή Ρουβέλιστα. Τό επανέλαβα στόν Πίσπιρη καί τόν Κουμάνη στό Βουλγαρέλι, τόν περασμένο Απρίλη. Τό ύπεγράμμισα στόν Σαράφη καί στόν Τζήμα στό Λιάσκοβο. Ξέρεις πολύ καλά πώς δέν επιδιώκουμε καμμιά ρήξι μαζύ σας. Τί άλλο θέλεις;
- Νά μέ πείσης, Κομνηνέ, γιά τήν ειλικρίνεια τού Ζέρβα.
- Τίποτε τό εύκολώτερο, Άρη. Έχεις άντίρρησι νά προτείνω στό Ζέρβα μιά συνάντησι μεταξύ σας; Είμαι βέβαιος, όποιος σέ βλέπω καί μέ βλέπεις, ότι θά διαλυθούν όλες οί παρεξηγήσεις.
- Θά τό ήθελα, αφού τό βεβαιώνεις, άπήντησεν ό Άρης.

Είχαμε φθάσει έξω άπό τή Λέσχη τών Αξιωματικών τού ΕΛΑΣ, καί ό στρατηγός Σαράφης μέ τούς αξιωματικούς τής αντιπροσωπείας τού ΕΔΕΣ, μάς είχαν πλησιάσει. Εκείνο τό βράδυ είμεθα προσκεκλημένοι άπό τόν ΕΛΑΣ, καί, όλη τή βραδυά, ή ατμόσφαιρα ήταν πολύ φιλική καί εγκάρδια….»

(Από το βιβλίο "ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ" του Κομνηνού Πυρομάγλου, υπαρχηγού του ΕΔΕΣ)

Μαιρη Στραβομουτσουνακη είπε...

οχι και θανασης

σακης κλαρας

σακης


οπως λεμε

σακης Κουβάς

Ανώνυμος είπε...

πας να αμαυρώσεις την φήμη ενός αγωνιστή που πάλεψε να απελευθερώσει τις χώρες πάνω από τον Ολυμπο από τον Ελληνικό Ζυγό

εγώ που εντρυφώ στα κείμενα θυμάμαι ότι,

"τα φυσικά σύνορα τής Ελλάδος είναι στον Ολυμπο"

κάτω από τον Ολυμπο απελευθέρωνε την χώρα από αντιστασιακούς.

τελείωσαν την αποστολή τους συνοδεύοντας τού Γερμανούς όπως φεύγανε να μην τους χτυπήσει κανένας, όπως οι μπάτσοι συνοδεύουν τους αναρχικούς όταν πάνε να σπάσουν τα γραφεία τής χρυσής αυγής.

Ανώνυμος είπε...

KK€-A.E.

Όχι μόνο Προδότες αλλά και Πούστηδες!

http://bit.ly/1YtWvgB

Ανώνυμος είπε...

1)
Είχε την ικανότητα να κάνει τέτοιους διάλογους ο Άρης και δεν είχε την ικανότητα να καταλάβει ποιοι ήσαν πίσω από το προδοτικό ΚΚΕ;
Δεν ήξερε ποιοι το δημιούργησαν και γιατί;
Από το 17 έως το 40 είναι μόνο 23 χρόνια δεν είναι 223!

“Εάν επιμένεις νά κάνης τόν αφελή, δέν πειράζει. Θά σού τό πώ ακόμα μιά φορά: Μιά κομμουνιστική έπανάστασις στήν Ελλάδα δέν είναι ακόμα δυνατή. Ξέρουμε καλύτερα άπό κάθε άλλον καί άπό σάς, ποιες θά ήταν οί αντιδράσεις τού κόσμου καί τί μπορούμε νά περιμένουμε.”

Από τα ίδια τα λόγια που εσύ παραθέτεις , τι καταλαβαίνεις εκτός του ότι ήθελε την κομμουνιστική επανάσταση ΑΛΛΑ ο ίδιος ο λαός δεν την επιθυμούσε!
Δεν είναι ακόμα δυνατή λέει , δεν λέει ότι είναι ότι πιο τυραννικό υπάρχει!
Δεν λέει πως όπου επικράτησε, επικράτησε με ποταμούς αίματος μεταξύ ΟΜΟΕΘΝΩΝ, βαλτοί (οι ομοεθνείς) σε έναν εμφύλιο σπαραγμό από ΑΛΛΟ ΕΘΝΟΣ!
Άλλο έθνος είναι οποιοσδήποτε σχηματισμός ο όποιος θέλει να επιβληθεί στον λαό “προς όφελος του” ΑΛΛΑ δεν πιστεύει σε καμία από τις αξίες του έθνους στο οποίο θέλει να επιβληθεί!

Πάρε παράδειγμα σήμερα που κυβερνούν οι απόγονοι του ΕΑΜ ΕΛΑΣ πως ξεχαρβαλώνουν τα Ιερά και τα Όσια της Ελληνικής πατρίδας μας!
Δες τι λένε για το “ανύπαρκτο Ελληνικό έθνος, για την ιστορία μας για την Ελληνοχριστιανική παιδεία μας και χίλια δυο άλλα!
Αυτοί θα κυβερνούσαν και ξέρεις κάτι ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ!
ΑΥΤΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ, μετά τον πόλεμο … οι φιλελεύθεροι απόγονοι του Βενιζέλου οι προοδευτικοί οι αριστεροί και αυτοί κυβερνούν ακόμα!
Τα αποτελέσματα ολοφάνερα!

Ήταν Χριστιανός λένε!
Δεν ήξερε πως ο κομμουνισμός είναι ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ;
Δεν είχε ιδέα για το όπιο του λαού;
Τίποτα δεν είχε διαβάσει σε σχέση με την κομμουνιστική θεωρία;
Δεν είχε ιδέα για τα εκατομμύρια των νεκρών στην σοβιετική ένωση επί Λένιν;
Δεν μιλαμε για τον οποιονδηποτε αγνο αγωνιστη ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΟΥΣ!
Πως είναι δυνατόν να εμπιστεύεστε ανθρώπους , να τους ονομάζεται ΗΡΩΕΣ αλλά παρόλα αυτά να ισχυρίζεστε πως ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ποιά ήταν η ιδεολογία που εκπροσωπούσαν, ποιος ήταν ο ρόλος του ηγετικού κόμματος ΚΚΕ και που ήθελαν δυστυχώς να επιβάλλουν με ποταμούς ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ αίματος;
Εάν ΔΕΝ γνώριζαν ήταν ΕΠΙΕΙΚΩΣ ηλίθιοι εάν γνώριζαν αλλά παρόλα αυτά συνέχιζαν ήταν προδότες του Ελληνικού έθνους!

Το πρόβλημα όλων των κομμουνιστών ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΕΡΒΑ ήταν και είναι οι βασιλιάδες και οι τσάροι, η δεξιά ιδεολογία (Πατρίδα Θρησκεία οικογένεια ) ανεξάρτητα του τι ήθελε ο λαός;
Πιο δημοκράτης πεθαίνεις!

Ανώνυμος είπε...

2)
Έχετε ηρωοποιήσει όλους τους αντιστασιακούς του ΕΑΜ ΕΛΑΣ , όλους αυτούς που και με την βούλα του Ελληνικού λαού ανέλαβαν επίσημα την διακυβέρνηση της χώρας μας ιδίως από το 1981 και μετά αλλά παρόλα αυτά …πρώτη φορά αριστερά!
Τόσο πολύ τιμάται τους αγωνιστές σας ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Πάντα έτσι ήταν οι αριστεροί και πάντα έτσι θα είναι!
Ότι τους χαλάει την αριστερή σούπα είτε δεν είναι αριστερό είτε το ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ από την μνήμη τους!

Στις ηγεσίες αναφέρομαι όχι στους απλούς αριστερούς που ψηφίζουν ΑΡΙΣΤΕΡΑ αλλά το μόνο που ξέρουν για την αριστερά είναι Η ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ!
Αυτό τους απασχολεί , ΑΥΤΟ ΞΕΡΟΥΝ!
Εάν ήξεραν όλα τα άλλα τα οποία σήμερα τα βλέπουν σε όλο τους το μεγαλείο να πραγματοποιούνται οι ηγεσίες τους δεν θα έβρισκαν τρύπα να κρυφτούν όπως και έχει αρχίσει να γίνεται!

Ας δεχτούμε όμως τον ισχυρισμό τον δικό σου και της αριστεράς γενικότερα, πως οι ήρωες της εθνικής αντίστασης πάλευαν με τα όπλα έκαναν πόλεμο για την υπεράσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας μας , για τις αξίες του Ελληνοχριστιανικού έθνους μας, έκαναν ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ενάντια στους προδότες δεξιούς και τους Γερμανούς κατακτητές!

Ξέρεις τι σημαίνει εθνικισμός και ποια η σημαντική διάφορα του με τον εθνισμό;
Ο εθνικισμός είναι η δυναμική προάσπιση των συμφερόντων του Έθνους ενώ ο εθνισμός είναι η παθητική υπεράσπιση αυτού!

Εάν όλοι οι αγωνιστές του ΕΑΜ ΕΛΑΣ πάλευαν για όλα όσα εσύ και οι αριστεροί θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε πως πάλευαν ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ , γιατί σήμερα για τους αριστερούς ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΠΡΟΒΑΤΟ , εφόσον οι αριστεροί –ΞΑΝΑΛΕΩ σύμφωνα με την αριστερή άποψη και την δική σου – οι αγωνιστές του ΕΑΜ ΕΛΑΣ έκαναν ακριβώς αυτό που προστάζει η εθνικιστική ιδεολογία;
Την με τα όπλα υπεράσπιση των αξιών του έθνους μας!
ΜΕ αυτήν την λογική ήταν η δεν ήταν εθνικιστές οι αριστεροί;

Διαλέξτε τέλος πάντων οι ήρωες σας τι ηταν και τι ήθελαν από την Ελλάδα μας την οποία αιματοκύλισαν και τώρα πια γνωρίζουμε άριστα ποιοι ήταν πίσω από όλα αυτά καθώς και ποιες ήταν οι επιδιώξεις τους!
Τελικά το κατάφεραν!

Αλλά είπαμε για όλα αυτά υπεύθυνη είναι η δεξιά, η αριστερά δεν έχει κυβερνήσει ΠΟΤΕ την χώρα μας μόνο η «αριστερά»!
Για όλα βεβαίως ευθύνεται Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ , αυτός είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και των δεξιών και των αριστερών!

Η 18η Μαΐου στην Ιστορία

Η 18η Μαΐου είναι η 139η ημέρα του δίσεκτου 2024 . Απομένουν 227 ημέρες πριν από την 31η Δεκεμβρίου . 872.  Ο Λουδοβίκος Β' ο Νεότερος σ...