29/6/17

Αριστοτέλη άσε με στά Χάη μου!

Εν πρώτοις πρέπει νά αναφέρω ότι η εκπομπή μας έχει θέσει τό μέγα ζήτημα τής καθαριότητος εν Ελλάδι καί ότι η κατάστασις πρόκειται νά οδηγήση τήν χώραν εις πανδημίαν, δηλαδή ποικιλία επιδημιών, διότι η οργάνωσις της κοινωνίας καί τών αστικών κέντρων έχει εκτραπεί παντός ελέγχου.
Μετά δέ τήν εισβολήν τών εκατομμυρίων αγραμμάτων, λαθραίων καί μή από Άφρικα καί Ασία, τήν αναγκαστικήν αποδημία 500 000 εκπαιδευoμένων καί Ακαδημαϊκών καί τήν αθρόα παραθεριστικήν κίνησιν από τό 2010 καί μετά ο βόθρος θά πνίξη τό άστυ.
Θά πνίξη κατ΄ αρχήν τήν Πόλιν τών Αθηνών. Επέβαλαν τήν αστυφυλία αρχής τό 1956 αρχομένου μέ τήν εξουσίαν τού Κ. Καραμανλή, καί ο αριθμός τών Αθηναίων από 700 000 ανήλθεν εις ασύμβατον αριθμόν πολλάκις εκατομμυρίων. Εκαλυφθη μέ μπετό η περιοχή Λυκείου τού Αριστοτέλους από τόν Λυκαβηττόν έως τόν Ιλισσόν, τόν υπόγειον πλέον ποταμόν τών Αθηναίων.
Ας μήν λησμονούμε ότι μπετόν, τζαμιά, λαθραίοι, βρώμα καί δυσωδία καλύπτουν καί τά περιξ τού Κηφισσού καί τής Ιεράς Οδού. Εννοώ ότι πρέπει νά σκάβωμεν έναν αιώνα διά νά επαναφέρωμεν τήν φύσιν τής πόλεως τών Αθηναίων εις τό 1956...

Η ημέρα όμως ανήκει εις τόν Σταγειρίτη Πανεπιστήμονα Αριστοτέλην.
Τό 2014, 2400 έτη από τήν γέννησιν τού Αριστοτέλους ,ανεκάλυψα ότι εις τό σχολικόν μου έπος 1964-1976 όχι μόνο ουδέν κείμενον τού Αριστοτέλους υπήρχεν εις τήν διδακτέαν ύλην, (ούτε υπάρχει), αλλά καί ουδεμία αναφορά εγένετο διά τόν Αριστοτέλην από τά εκπαιδευτικά έδρανα κατωτέρας καί μέσης εκπαιδεύσεως...

Ο Αριστοτέλης ήτο υπόθεσις τών «ξένων» Πανεπιστημίων καί τών ξένων ερευνητών... όσο δέ καί τά παραποιημένα κείμενα τών οπαδών τού Φαρισσαίου Σαούλ υπό τήν εποπτείαν τού Γιαχβέ.
Οι δέ ισλαμισταί, καί όλοι οι σιωνισταί τόν ήθελον ιδικόν των ραββίνον, επίσκοπον, ιμάμην κλπ. «Πρώτον ειπείν», λοιπόν, «περί τί, καί τίνος η σκέψις εστίν. Ότι περί απόδειξιν, καί επιστήμης αποδεικτικής...».

Ούτως υπό τών Σαουλιστών η λέξις «πίστις» από «απόδειξις» διδάσκεται ως «ελπιζομένων υπόστασις». Παρερμηνείας ο ερχόμενος λοιπόν! Ενώ ο γραικύλος κραυγάζει: Αριστοτέλη άσε με στά Χάη μου!
Εμείς σκύβωμεν νά μελετήσωμεν Αριστοτέλην, τήν Ελληνικήν Παιδείαν.

Αριστοτέλειον Φώς εις Όλους τούς Έλληνας.

Ενώ εις τήν Ελλάδαν αναμένεται καύσων εδώ τό στερέωμα είναι νεφελώδες καί ο Κέλσιος εις τούς 18°C.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Η απάντησις εις τό ερώτημα: Ποίον Νόμιμον Πρωθυπουργόν καθήρεσεν
ο «στυγερός» δικτάτωρ τήν πρωίαν 5ην Αυγούστου 1936 καί ώρα 02:00 καί εγκαθίδρυσεν τήν τρισυπόστατον Δικτατορίαν Βασιλέως Γεωργίου Β΄ - Ιωάννη Μεταξά - Aλεξάνδρου Παπάγου;
Ουδένα πρωθυπουργόν καθήρεσεν!

Η νέα ερώτησις:

Πώς ελέγετο τό σπουδαιότερον έργον
τού Αριστοτέλους;

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

https://www.youtube.com/watch?v=zF4DZaBK_Rk

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ... ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΜΟΣ $$$$$$$$$$$

https://www.youtube.com/watch?v=ievh09qUgeQ

Ανώνυμος είπε...

Κανελλόπουλε έχεις απογόνους που να συνεχίσουν το έργο σου; Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης...

Ανώνυμος είπε...

Το σπουδαιότερο έργο του Αριστοτελους ειναι μια πλατεία στην Θεσσαλονίκη .

Ανώνυμος είπε...

ΖΗΤΩ ΤΟ ΜΑΤΡΙΞ χαχαχαχαχαχαχαχα