22/6/17

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Αίθριος καιρός σήμερον αλλά ο Κέλσιος μόλις εις τούς 15°C. Ο ήλιος ανατέλλει ώρα 3 καί 28 τήν πρωίαν καί δύει τήν 22 καί 14 λεπτά.
Καί αυτό τό καταθέτω διότι επί 9 ημέρας ανατολή καί δύσις εις Ουψάλαν συντρέχει ακριβώς τήν ιδίαν ώρα, ενώ εις τό κατώτερον άκρον είτε βορειότερον τής Σκανδιναυίας ούτε ανατέλλει ούτε δύει!
Η Σκανδο-ναυία, δηλαδή τό πλεούμενον ξυλάριον παγίδος εορτάζει αύτιον τό Θερινόν Ηλιοστάσιον. Θεωρείται δέ η μεγαλυτέρα Εορτή.
Όλοι λοιπόν οι Σουηδοί, Νορβηγοί, Δανοί, Φιλλανδοί καί οι άλλοι χορεύουν γύρω από τό καρφωμένον πέος εις τήν Γήν καί τραγουδούν υπέρ τής πανίδος καί τής χλωρίδος. Καταθέτω αυτό τό εορταστικόν σημείωμα, διότι μανιωδώς επιχειρούν νά σπιλώσουν, διαπομπεύσουν έως ότου καταργήσουν τήν εορτήν καί ότι έχει απομείνει από μίαν ζωντανήν Πολιτείαν, φυσιολατρικήν όπυ αυτή εμφανίζεται. Άς  ίδωμεν όμως τί εργασίαν θά «προσφέρουν» οι Σουηδοί εις 500.000 νεοφερμένους τά επόμενα έτη.
Ο μέγας γρίφος της εποχής τήν ώρα όπου αι μυστικαί υπηρεσίαι ανακοινώνουν ότι έχουν εισβάλλει εις τήν Σουηδίαν χιλιάδες επικίνδυνοι ισλαμισταί.
Ενώ Δήμαρχοι καί άλλοι δηλώνουν άγνοια.
Ίδωμεν.
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Η απάντησις εις τό ερώτημα: Ποίος συνέταξεν τήν Δικογραφίαν διά τήν εκδίκασιν τών 8 καί εκτέλεσιν τών 6 μελών τών Κυβερνήσεων Δημητρίου Γούναρη καί Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη τήν 15ην Νοεμβρίου 1922; Είναι....
Ο Γεώργιος Α. Παπανδρέου.

Η νέα ερώτησις: Ποίον Νόμιμον Πρωθυπουργόν καθήρεσεν ο «στυγερός» δικτάτωρ τήν πρωίαν 5ην Αυγούστου 1936 καί ώρα 02:00 καί εγκαθίδρυσεν τήν τρισυπόστατον Δικτατορίαν Βασιλέως Γεωργίου Β΄ - Ιωάννη Μεταξά - Aλεξάνδρου Παπάγου;

Δεν υπάρχουν σχόλια: