3/1/19

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ B´ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φώς Ελληνικόν εις όλους τούς Έλληνας καί τάς Ελληνίδας. Χειμών, χιών, «ήλιος μέ παγάκια» (κάπως -9°C) παρά τάς Ουψάλας. 
ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2019! 

Έθεσα κατά φαντασίαν τήν ερώτησιν εις τόν Αλέξις Πρέσπα: «Ποίος υπήρξεν ο Φίλιππος Β΄;» καί έλαβον ως απάντησιν: Βασιλιάς τής Ματσεντόνια (δηλαδή τών Σκοπίων). Τότε εσκέφθην τί νά διορθώσω; Ένα τούβλο παραμένει τούβλο όσο καί ξεΣυριζά-σης! Υποχρεούμαι όμως νά παραθέσω αυτούσιον τό ιστορικόν Ελληνικόν κείμενον: 
Ό Φίλιππος τῆς Μακεδονίας (ἐγένετο 382 π.Χ., ἀπέθανε 336 π.Χ.) ό τῶν Μακεδόνων βασιλεύς καὶ ό τοῦ Ἀλέξανδρου τοῦ μεγάλου πατήρ ἦν. Ό Φίλιππος είκοσι μέν καί τέτταρα έτη (360 π.Χ. - 336 π.Χ.) τῶν Μακεδόνων έβασίλευσεν, έλαχισταις δε άφορμαίς Χρησάμενος μεγίστην τῶν κατά τήν Εύρώπήν δυναστειών κατεσκεύασε τήν ίδίαν βασιλείαν καί παραλαβών τήν Μακεδονίαν δουλεύουσαν Ίλλυριοίς πολλών καί μεγάλων έθνών καί πόλεων κυρίαν έποίησε. Διά δέ τήν ίδίαν άρετήν τής μέν' Έλλάδος άπάσης παρέλαβε τήν ήγεμονίαν έκουσίως τῶν πόλεων ύποταττομένων. Ίλλυριούς δέ καί Παίονας καί θράκας καί Σκύθας καταπολεμήςας τήν Περσών βασιλείαν έπεβάλετο καταλύσαι καί δυνάμεις μέν έίς τήν Άσίαν διαβιβάσας τάς Έλληνίδας πόλεις ήλευθέρου

Είπαμε «Όσο ολιγώτερα διδάσκονται νέοι καί νέες, όσον ολιγωτέραν Ιστορίαν διδάσκεται μία κοινωνία Ανθρώπων επί τής Γής, τόσον ευάλωτοι γινόμεθα εις τόν ιόν τής Φρεννοπενίας».
 Ακούμε καθημερινώς: «Δέν έχω χρόνο» ή «Τί μάς λές τώρα; Άλλη φορά» καί τά παρόμοια. Λές καί οι δάσκαλοι, η Ιστορία καί όλα τά τής καθημερινότητος είναι «γιεχωβίστικα κόλπα» ή «communistas ψηστήριον»! Πτωχαίνει ο νούς, λοιπόν,
η κρίσις, καί απομένουν τά συναισθήματα πού γεμίζουν τάς κυψελίδας τού εγκεφάλου μέ άχυρον καί τουρκική βλακεία! 

Ως γνωστόν πανεπιστημιακός εκ Μικράς Ασίας απεκάλυψεν ότι «τούρκος» εσήμαινε γάϊδαρος πρό 200 ετών! 
Τό γράφω ώστε νά μήν μάς αποκαλούν καί «racistas» οι επιτήδειοι καί οι ανίδεοι. Ποίος λοιπόν κατεσκεύασεν τό λεγόμενον «τουρκικόν έθνος» τών γκρίζων λύκων ή τό «τουρκικόν κράτος» τών φοβισμένων ανθρώπων από διαφορετικήν καταγωγήν, φυλήν καί έθνος, οι οποίοι ομιλούν τήν γλώσσαν μέ τόν γαλλογερμανικόν σπαστήρα πού σπάει όχι μόνον κυψελίδας αλλά καί πέτρες! Αναφέρω τό θέμα τής γλώσσης διότι οι Αθέατοι, οι Σκοτεινοί επιδιώκουν μέ όλα τά μέσα νά μάς ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ μίαν παρόμοια γλωσσική ομίχλη. 
Τά λεγόμενα «γραικικά». The greekish, grekiska, die grekich, die greK>Ich! ΕΥΔΑΙΜΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ! 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
Ουψάλα 

2 σχόλια:

avdargor είπε...

ναι ρε κανελλοπουλε..αυτο που απασχολει τον ελληνισμο αυτη τη στιγμη...ειναι τα γκρηκλισς...νομιζεις... οτι ναναι. σ'εχει βαρεσει 'σουηδικη αμαμια' νομιζω,οπως λεμε σουηδικη γυμναστικη.

Ανώνυμος είπε...

πρωην φανκλαν περιστεροχεσμενισταs γιουχαααααα