22/2/24

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΑΦΩΝ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς -0°C ἐν Οὐψάλα. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Εἶναι γνωστόν πλέον ὃτι ἡ ἐπιστήμη τῆς Γεωγραφίας ἐκλείπει. 
Εἰς ἀκαθόριστον χρόνον πρὸ ἑνὸς αἰῶνος ἀπεσύρθη ἀπὸ τὰ διδακτικὰ 
βιβλία. Εἰς τὴν Ἑλλάδαν αὐτὸ ἀνέτρεξεν μετὰ τὸ 1996. Μετὰ τὰ ΙΜΙΑ. 
Ἐμεῖς οἱ Ἓλληνες "τὰ πηγαίναμε" λίαν καλῶς εἰς τὴν Ἱστορίαν, τὴν
 Γεωγραφίαν, τὴν Γεωμετρίαν κλπ. Γεωμετρία ὡς "Μαθηματικά". 
Αἲφνης ἀποσύρεται ἡ Γεωγραφία, ἐνῶ ἡ Ἱστορία ἀναγράφεται καὶ 
διδάσκεται ἀπὸ μίαν Χάννα Ρεπούση ὡς Ἐπιστήμη τοῦ Συνωστισμοῦ, 
δηλαδή ἀσήμαντη. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἓλλην μαθηματικός ἐγκέφαλος 
ἂρχισεν τὸ 1976 νὰ βομβαρδίζεται καὶ συνεχίζει νὰ συσκοτίζεται μὲ τοξίνας "σεξουαλισμοῦ", ἀποχαυνώσεως, μοιρολατρείας, ναρκωτικῶν, αὐτοκαταστροφικῆς ἀπαξιώσεως, κλπ. 
Ἡ δὲ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, μὲ ἱστορίαν 51.000 ἐτων, ἀγνοεῖται (ἐνν. διαγράφεται) 
καὶ ὡς ἒννοια καὶ ὡς λέξις.
Ἲδε, 48.863 ἒτη ἀπό τὴν γέννησιν τῆς Φιλοσοφίας εἰς τὴν Ἑλλάδαν.
Διογένης Λαέρτιος – Γιῶργος Α. Χαραλαμπίδης.
Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΡΟΤΣΑΙΛΝΤ
Συμφώνως, λοιπόν, μὲ τὴν Γεωγραφίαν τῶν "θεῶν τῆς Τοκογλυφίας",
 ἡ Οὐκρανία, εἶναι πεδιάς κάπου ...ἀπέναντι καὶ ἡ Ταυρίς (ποτέ κριμ) 
κάπου μετὰ τὸν ποταμόν ...Themes! 
Μέγιστον πτολίεθρον τὸ Λονδρίνιον καὶ χώρα! 
Ἡ αὐτοκρατορία τοῦ ΚΛΕΠΤΡΟΝΙΟΥ!
Τὰ Σόδμ καὶ τὰ Γόμρ, Σόδομα καὶ Γόμορα, ἐν τῶ μεταξύ, οὒτε Ἑλληνικά 
χωρία ἦσαν οὒτε εἰς τὴν Ἑλληνικήν Ἐπικράτειαν ὑπῆρξαν κάποτε 
μὲ τ΄ἀχυροκάλυβα. 
Ἐν τούτοις μεμνήσκονται ὐπὸ τῶν βαρβάρων ὡς νὰ προϋπῆρχεν κοινωνία
 μή "σοδομική" εἰς τόπον βαρβάρων.
 Καὶ ὃτι ἐκεῖ προϋπῆρχαν οἱ ἱεροί νόμοι περὶ "ΥΓΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ". 
Ἐνῶ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ εἰς μίαν παράλληλον
 συμβίωσιν μὲ τοὺς Νόμους τῆς Φύσεως, ὑπῆρξεν ἐξελλιγκτικόν 
φαινόμενον δεκάδων χιλιάδων ἐτῶν. Καὶ ὂχι ὃπως καυχῶνται οἱ 
"Ἐπιτήδιοι" τῶν ἀμπραχαμιτικῶν "θρησκειῶν", ὃτι ἀπεστάλησαν ἐκ 
"ΚΥΡΙΟΥ" καὶ ὃτι πρέπει οἱ "δοῦλοι" νὰ ὑποτάσσονται εἰς αὐτοὺς καὶ 
νὰ προσ-κυνοῦν αὐτόν.
Οἱ "κιναιδονόμοι" τῶν "τοκογλυφικῶν" κρατῶν, "δύσεως καὶ ἀνατολῆς", 
ὡς νόμοι βαρβάρων παλαιοτέρων ἐποχῶν, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΡΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, μὲ σκοπόν τὴν
 διάλυσιν τῶν Ἀνθρωπίνων κοινωνιῶν, εἰς τὴν μετεξέλλιξιν καὶ πορείαν
 πρὸς τὴν "ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΟΝΤΩΝ".
Εἰς δὲ τὴν κοινωνίαν τῶν ἀνθρώπων παρεμβαίνουν οἱ ΘΕΑΤΟΙ, πλέον,
 καταστροφεῖς τῶν κοινωνιῶν μὲ πόλεμον καὶ ΕΠΙΒΟΛΗΝ τῆς 
παρεμφεροῦς "κουλτούρας". 
Πρὸς τοῦτο τοὺς ἐπομένους μήνας ὃταν θὰ τραγουδᾶ ἡ κυρία 
Εὐρωβυζιόν πρόκειται νὰ καλεσθῆ ὁ "ὑπ-άκουος" τῶν μιζοτακοδίαιτων 
νὰ ἐνισχύσῃ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του τὴν ἁμυντικήν γραμμήν
 (διάβαζε ἐπιθετικήν παραφροσύνην) τοῦ ΝΑΤΟ εἰς τὸν ποταμόν
 Δνείπερον, ὣστε νὰ ἑδραιωθῆ ἡ βασιλεία τῆς Ἡδονολαγνείας τῶν
ὀσφυοκάμτων τετραπόδων, made in London Schools of Lust of Lumpy 
Quadrupeds.
Ὁ Ἐνάρετος ὃμως Ἓλλην, ὁ Ἐνάρετος Εὐρωπαῖος, γνωρίζει τὶ θὰ κάνῃ.
-Τὶ θὰ κάνῃ; Θὰ ἀλλάξῃ κανάλι!
Ἐκεῖνο ποὺ ἐπίκειται, παρὰ ταῦτα, ἀπὸ τοὺς θερμοαίμους καὶ 
"πολυπληθεῖς" ΝεοΔημοκράτας εἶναι νὰ στρατευθοῦν ὡς
 ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ (δίποδα ἒχουν) εἰς τὸ πλευρόν τῶν αὐλικῶν τοῦ βασιλέως
 Ζελένσκι, ἀπογόνου τῶν μογγόλων Χάνων*. 
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ καὶ νὰ μετακομίσουν εἰς τὴν 
"Γῆν τὴς Ἐπαγγελίας" δυτικῶς τοῦ Δνειπέρου, τῆς πάλαι ποτε τσαρικῆς
 (καισαρικῆς) Ρωσσίας, ὣστε νὰ γίνουν "σῶμα ἓν καὶ ψυχή μὶα"
 μετὰ τῶν σῶν ἀδελφῶν.
Νὰ μὴν λησμονήσουν καλτσοδέτας καὶ ζαρντινιέρας!
*Δυστυχῶς εἶναι ὁλίγον γνωστοί εἰς ἡμᾶς, οἱ Τζίνγκινς Χάν, Κουμπλάϊ Χάν
κλπ, οἱ ὁποῖοι ἐγνώριζον μόνον κατακτήσεις διὰ ΣΦΑΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ
 κι ἂς γράφουν ὃτι θέλουν οἱ ἐκμαυλισταί τῆς Ἱστορίας.
 ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑ; 
Ἡ αἱμοβόρικη "πολιτεία" των ἐξηφανίσθη ἀπὸ παντοῦ, ὃπως καὶ αἱ
 δυναστείαι αὐτῶν. 
Παράβαλε τὴν Πολιτείαν τοῦ Μεγάλου Ἓλληνος Ἀλεξάνδρου, τὴν ὁποίαν
 ἀκόμη καὶ σήμερον θαυμάζουν ὃσοι ἐγγράμματοι εἰς Ἀνατολήν καὶ Δύσιν.

ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (3)
Ἡ στροφή τῆς κοινωνίας πρὸς τὸν ἀθλητισμόν σηματοδοτεῖ τὴν θέλησιν 
τῶν μελῶν τῆς κοινωνίας διὰ τὴν ἀνάδειξιν τῆς Πολιτείας τῶν Ἑλλήνων.
Ὁ πόλεμος ἐναντίον τοῦ ὑπερ"σεξουαλισμοῦ", τῆς νωθρότητος καὶ τῶν 
ἐξαρτήσεων πρέπει νὰ εἶναι καθημερινός καὶ ἒντονος.
Ἡ Πᾶσα ἐπιτυχία προϋποθέτει ὀμαλόν Οἰκογενειακόν Βίον,
 Παραδοσιακήν Ἀνατροφήν τῶν τέκνων καὶ Ὑγιήν Διατροφήν. 
Ἡ σωστή διατροφή, παραδοσιακή, πλούσια, εἲτε ἂν ὀρθομοριακή, 
ἀλλὰ πάντοτε ὑγιεινή εἶναι μὶα δύσκολη ὑπόθεσις ποὺ ὃμως πρέπει 
νὰ κερδηθῆ.
Οἱ γονεῖς, πατήρ καὶ μήτηρ, εἶναι πάντοτε, ὃλο τὸ εἰκοσιτετράωρον, δίπλα
 εἰς τὸν παίδα ἢ τὴν παιδίσκην, εὶς τὸν νέον ἢ τὴν νέαν.
 Ἡ πορεία τοῦ Ἀθλητοῦ πρέπει νὰ καταγράφεται εἰς τὸν χρόνον ἀπὸ τὸν 
Προπονητήν.
 Ὁ Ἀθλούμενος, -η, παρακολουθεῖται ἀπὸ Ἀθλίατρον, φυσιοθεραπευτήν
 καὶ Ψυχολόγον καὶ αἱ παρατηρήσεις των συμπεριλαμβάνονται 
εἰς τὸ πρωτόκολλον τοῦ ΑΘΛΗΤΟΥ, τοῦ ΠΟΛΙΤΗ > ΟΠΛΙΤΗ.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! 
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μίλησα ζωντανά στην ΕΡΤ 24. Μαζί μου ηταν τρείς ευρωφιλελέρες και το πουλέν της χοντρονοικοκυράς που βρήκε 20000 για το παράβολο

  Όλοι οι Προδοτόπουλοι και οι Εφιαλτάκηδες δηλώνουν πιά  Μπατριώτρες.  Εμείς ,το Κίνημα 21 είμαστε Φίλοι του Γένους. Των Ελλήνων.  Είμαστε ...