2/8/21

Η Παλαιά Διαθήκη ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ τους ΧΑΛΔΑΙΟΥΣ μεταξύ των Υιών Ισραήλ.

 

Από Το βιβλίο της  ΙΟΥΔΙΘ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4 ΚΑΙ 5

 

ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων,  καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων·

«….καὶ ἔγραψεν ᾿Ιωακὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐν ῾Ιερουσαλήμ, τοῖς κατοικοῦσι Βαιτυλούα καὶ Βαιτομεσθαίμ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι ᾿Εσδρηλὼν κατὰ πρόσωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον Δωθαΐμ,  λέγων διακατασχεῖν τὰς ἀναβάσεις τῆς ὀρεινῆς, ὅτι δι᾿ αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἦν εὐχερῶς διακωλῦσαι αὐτοὺς προσβαίνοντας, στενῆς τῆς προσβάσεως οὔσης ἐπ᾿ ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς…»

 «ΚΑΙ ἀνηγγέλη ᾿Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ διότι οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ παρεσκευάσαντο εἰς πόλεμον καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρεινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν κορυφὴν ὄρους ὑψηλοῦ καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα.  καὶ ὠργίσθη θυμῷ σφόδρα καὶ ἐκάλεσε πάντας τοὺς ἄρχοντας Μωὰβ καὶ τοὺς στρατηγοὺς ᾿Αμμὼν καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας  καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ἀναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ Χαναάν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρεινῇ, καὶ τίνες ἃς κατοικοῦσι πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν, καὶ ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾿ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν,  καὶ διατὶ κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς; καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιὼρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν ᾿Αμμών·

 ἀκουσάτω δὴ ὁ κύριός μου λόγον ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ, ὃς κατοικεῖ τὴν ὀρεινὴν ταύτην, πλησίον σου οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου σου.  ὁ λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων,  καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν, οἳ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων· καὶ ἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ Θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, Θεῷ ᾧ ἐπέγνωσαν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοποταμίαν καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς παροικίας αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χαναάν, καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ καὶ ἐπληθύνθησαν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσι πολλοῖς σφόδρα.  καὶ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, ἐκάλυψε γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς Χαναὰν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ διετράφησαν· καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν…..»

 

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εβραϊκος αντισημητισμος.

Μερικα απ τα χειροτερα εγκληματα εναντιον των εβραιων ετελεσθησαν απο αλλους εβραιους.

Διαβαστε:
https://www.theoccidentalobserver.net/2021/08/01/jewish-anti-semitism/

Ανώνυμος είπε...

.... και με το πέρασμα των αιώνων ήρθαν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και τώρα μαλακες ελληνες σας κυβερνά μια φάρα από αυτούς και πληρώνετε φόρους και υποφερετε και σας βασανίζουν και σας δολοφονούν με τα εμβόλια....!

Ανώνυμος είπε...

Ρε μπάρμπα Σπύρο τί νόημα έχει αυτή η ανάρτηση; Έχετε την πεποίθηση ότι όταν μπήκε ο λαός του Ισραήλ στην γη της επαγγελίας διέπραξε γενοκτονία όλων των προυπαρχοντων ανθρώπων; Τότε η Ρουθ η μωαβιτισσα πως ζούσε ανάμεσα τους; Η γυναίκα του Μωυσή μήπως ήταν ισραηλιτισσα; Οποιος έμενε με τον αρχαίο Ισραήλ, οποιασδήποτε καταγωγής, ανήκε στον λαό του Θεού Αρκεί να εφάρμοζε τον Νόμο Του.
Οι δέκα φυλες εγκατασταθηκαν στα βόρεια προς Συρία μεριά, το λεγόμενο Βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Αυτοί εξεπεσαν από τα πάτρωα πρώτοι, ήδη από τον 9ο πΧ αιώνα και εκμαυλιστηκαν. Το Νότιο βασίλειο του Ιούδα των φύλων Ιούδα και Βενιαμίν με την Ιερουσαλήμ άντεξε μέχρι τον 6ο αιώνα, οπότε ήρθε ο Ναβουχοδωνοσαρας και το κατέλυσε.Πηρε μέρος του πληθυσμού αριστοκρατία, αστικό πληθυσμο, ιερείς στην Βαβυλωνία αιχμαλωσία. Οι εξόριστοι παρέμειναν αδιάβλητοι. Έχουμε ένα κάρο Άγιους από εδώ. Από αυτούς που έμειναν στην Ιουδαια άγνωστο μέρος διεστραφη. Στην ελληνιστική εποχή είχανε νέα ισχυροτατη επίθεση στα πάτρωα. Αλλά αυτό δεν τους εμπόδιζε να δέχονται τον ελληνικό πολιτισμο. Αυτό μας το φανερώνουν τα ονόματα τους. Πολλοί εξελληνιστηκαν, όπως αργότερα έλαβαν ρωμαϊκά ονόματα. Μόνο η Πίστη είχε σημασία να είναι ορθή για να ανήκεις στον λαό του Θεού. Η Πίστη συνεπάγεται την Συνολική Αρετή του ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις αυτού. Από την ζωή του, τον τρόπο εργασίας του, τον τρόπο λατρείας, το δόγμα, την αρετή κλπ.
Στα χρόνια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού υπήρχε ακόμα γόνιμη βάση για το Ευαγγέλιο, το οποίο ριζωσε και μεταδόθηκε σε όλον τον κόσμο. Ο ίδιος ο Κύριος διελυσε την διαθήκη με την άκαρπη συκιά τον εβραισμο και τελειοποίησε τον αρχαίο Νόμο που εδωσε κατ οικονομία με το Ευαγγέλιο προς όλη την ανθρωπότητα.

Ανώνυμος είπε...

Αγιος Αβειμ ο Μακκαβαιος
Αγιος Αντωνιος ο Μακκαβαιος
Αγιος Γουριας ο Μακκαβαιος
Αγιος Ελεαζαρος ο Μακκαβαιος
Αγιος Ευσεβωνας ο Μακκαβαιος
Αγιος Αχειμ ο Μακκαβαιος
Αγιος Μαρκελλος ο Μακκαβαιος
Αγια Σολομονη Μητερα Των Επτα Μακκαβαιων
Αγιος Ελεαζαρος Διδασκαλος Των Επτα Μακκαβαιων
Παρατηρούμε 2 αδέρφια με ρωμαϊκά ονόματα και έναν αδερφό με ελληνικό. Λες να μην ήταν γνήσια παιδιά του Θεού ή χαλδαιοι;

Ανώνυμος είπε...

"Ρε μπάρμπα Σπύρο" όπως βλέπεις το ΚΙΣΕ σ' έχει από κοντά.
Ενημέρωσε και τον Ζώη για να ξέρει.

Ανώνυμος είπε...

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΟΥ ΒΑΑΛ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΕΒΡΑΙΟΙ

Του Κουλη τα 9μερα. ΤΚ9