21/9/23

ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΓΟΥΣ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας. Νεφελώδης εἰς τοὺς 15°C ἐν Οὐψάλα. Φθινόπωρον. 
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Κατ΄ἀρχάς, ὃσοι ἐμεῖς οἱ φιλοπάτριδες, θεωροῦμε ὃτι:
ΕΙΜΕΘΑ ΕΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ ΕΙΣ ΔΙΑΡΚΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗΝ.
Ἀπὸ τὸ 1204; τὸ 1453; ἀπὸ τὴν 27ην Σεπτεμβρίου καὶ τὴν Ἀγγλοκινούμενη 
δολοφονία τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἐθνεγερσίας τοῦ 1821; ἢ ἀπὸ τὸ ὁλοκαύτωμα
 τῆς Μεσσηνίας, τοῦ 1944; 
Ὃταν τὴν 16ην Σεπτεμβρίου ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ
 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ τὰ ἀνθρωποειδῆ τῆς νεοιδρυθείσης ἐρυθρᾶς φυλῆς 
ἒσπρωχναν εἰς τὴν πολυακουσμένη "πηγάδα τοῦ Μελιγαλᾶ", 
ἂνω τῶν 704, ἁλυσσοδεμένους κατοίκους τῆς Μεσσηνίας. 
Ὡς καὶ μωρά. 
Τὸ ἂκρον ἂωτον τῆς Ὑπαρκτῆς Φρίκης. 
Ἢ ὃταν ἀπὸ τὴν 9/9 ἒως τὴν 26/9 κυνηγοῦσαν καὶ ἐτουφέκιζαν ἀδιακρίτως
 ἡλικίας καὶ γένους δῆθεν "γερμανοτσολιᾶδες". 
Θεωρεῖται ὃτι ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν θυμάτων εἰς τὴν Μεσσνίαν 
ἀνῆλθεν εἰς τοὺς 5200. Οἱ Μπελογιάννηδες, οἱ Βελουχιῶτες, καὶ ὃλα τα 
καλά παιδιά ποὺ κυνηγοῦσαν ὃσους ΕΔΕΣίτες ἐκρύφθησαν
 εἰς τα ἀστυνομικά τμήματα.
ΔΙΑ ΤΙ ΑΠΟΣΙΩΠΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ;
ΔΙΑΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΔΙΚΑΣΘΗ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΙΤΕ ΩΔΗΓΗΘΗ ΕΙΣ ΔΙΕΘΝΕΣ
 ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ,
ὃπου ἐκδικάζονται ἐγκληματικαὶ πράξεις "κατα τῆς Ἀνθρωπότητος"; 
Μήπως ἐπειδὴ ἐδόθη Η ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
 ἢ τέλος πάντων διεπράχθησαν αἱ φρικαλεότηται, ἡ γενοκτονία τῆς
 Μεσσηνίας ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΧΗΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ; 
Ὁπωσδήποτε, ὃμως,  τότε (1944) ἐξέλιπον παρόμοια Διεθνῆ Δικαστήρια
 ὃπως "Τὸ Διεθνές Ποινικόν Δικαστήριον εἰς Χάγην", 1//7/2002.
 Οὒτε τὸ Δικαστήριον τῆς Νυρεμβέργης εἶχεν συσταθεῖ (20/11/1945 ἒως
 1/10/1946). ΟΜΩΣ ΤΙ ΕΣΤΙ ΔΠΔ.
The International Criminal Court (ICC) is an intergovernmental organization 
and international tribunal seated in The Hague, Netherlands. It is the first 
and only permanent international court with jurisdiction to prosecute
humanity, war crimes and the crime of aggression1/7/2002.
(Τὸ Διεθνές Ποινικόν Δικαστήριον (ΔΠΔ) εἶναι ἓνας διακυβερνητικός
 ὀργανισμός καὶ διεθνές δικαστήριον μὲ ἓδρα τὴν Χάγη εἰς τὴν Ὀλλανδία. 
Εἶναι τὸ πρῶτον καὶ μοναδικόν μόνιμον διεθνές δικαστήριον μὲ
 δικαιοδοσίαν να διώκῃ ἂτομα δια τα διεθνῆ ἐγκλήματα γενοκτονίας, 
ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος, εγκλήματα πολέμου και τὸ ἒγκλημα
 ἐπιθέσεως).
Ἐπίσης, "Οἱ 18 δικασταί τοῦ ΔΠΔ ἐκλέγονται ἀπό τὴν Συνέλευσιν τῶν
 Κρατῶν Μελῶν δια τα προσόντα, τὴν ἀμεροληψίαν καὶ τὴν ἀκεραιότητά
 των καὶ ὑπηρετοῦν 9ετήν, μὴ ἀνανεώσιμον θητείαν. 
Ἐξασφαλίζουν δίκαιες δίκες καὶ ἐκδίδουν ἀποφάσεις, ἀλλά ἐκδίδουν 
ἐντάλματα συλλήψεως ἢ κλήσεις δια ἐμφάνισιν, εξουσιοδοτούν τα 
θύματα να συμμετέχουν, διατάσσουν μέτρα προστασίας μαρτύρων και 
πολλά άλλα".
Ἂς σημειώσωμεν ἐδῶ ὃτι ἡ Ρωσία ὑπέγραψεν μὲν τὸ Καταστατικόν 
τῆς Ρώμης, 17/7/1998, ἀλλά ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΠΕΚΥΡΩΣΕΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ 
ΤΟΥ ΔΠΔ, 1/7/2002. Ὑποστηρίζουν ὃμως, ὃτι ἀπέκρυψεν τὴν ὑπογραφήν
 τὸ 2016, μὶα ἡμέρα πρὸ τῆς προσαρτήσεως τῆς Ταυρίδος (λεγομένης Κριμαίας).
Τρέχουσιν (Κυπρ.) λοιπόν οἱ 18 καὶ ἐκδίδουν ἐντάλματα συλλήψεως.
 Κατα τοῦ Πούτιν. 
Ὂχι ὃμως καὶ κατά τοῦ Ζελένσκι. 
Καὶ ὃμως ὑπάρχουν ΧΙΛΙΟΙ ΛΟΓΟΙ, ὃπως ἡ δολοφονία 22000 Ρώσων 
τὸ γένος εἲτε Ἑλλήνων τῆς Μαριουπόλεως, Ταυρίδος κλπ.
 Ὁ κατατρεγμός καὶ οἱ ἀπαγορεύσεις χιλιάδων ἂλλων. 
Διότι, ὑποστηρίζουν οἱ Ρῶσοι, χιλιάδες περιστατικά προέκυψαν ἀπὸ τὸ 
2014 ἒως τὴν 24/2/22. 
Καὶ ὁ Ζελένσκι ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΔΙΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ, πάντοτε κατ' ἐντολήν ἡμετέρων,
 να ἀποστέλῃ κα εἰς θάνατον χιλιάδες νέους ἀνθρώπους
 (ἀνεξαρτήτου φυλῆς, διότι Οὐκρανική φυλή, οὐδεμίαν ἱστορικήν
 προσέγγισιν ἒχει. Πρόκειται περὶ νεόπλαστης φυλῆς ὑπὸ τῶν Σοβιετικῶν).

 Ἑκατοντάδες χιλιάδες νέες καὶ ἂλλοι περιμένουν να ἐπιστρέψουν ἀπὸ τὴν 
ἀναγκαστικήν μετανάστευσιν. ΤΙ ΧΩΡΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΑ ΜΕΤΑ 5ετίας;
Ὃπως ὑπεστήριξεν καὶ ὁ πρώην Σουηδός πολιτικός καὶ διαμεσολαβητής, 
Hans Blix (Χάνς Μπλίξ): «Κάποια λογική ἀρχῆς δια μὶαν κατάπαυσιν τοῦ 
πυρός εἰς τὴν γραμμήν, εἰς τας θέσεις, ὃπου εὑρίσκοντο καὶ τα δύο μέρη 
πρὶν ἀπό τὴν 24η Φεβρουαρίου 2022». Δέχονται;
Ποῖοι, ἆραγε ὠφελοῦνται διεθνῶς εἰς ἓναν πόλεμον διαρκείας;
 Ποῖοι ἐπωφελοῦνται ἀπὸ τὴν ἰσοπέδωσιν τῆς Οὐκρανίας καὶ παραλλήλως
 τῆς μερικῆς καταστροφῆς τῆς Ρωσίας; 
Τὴν ἀπομείωσιν τῶν πληθυσμῶν Ρωσίας καὶ Οὐκρανίας; 
Διότι αὐτα συμβαίνουν.
Θεωρῶ ὃμως ὃτι ΚΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ θὰ συντριβῆ εἰς
 τοῦς πάγους, διότι παρα τα φαινόμενα, ἐπίθεσις κατα τῆς Ρωσίας 
συντελεῖται ἀπὸ τὸ 2014!
Ἡ 1η, ἡ ἐκστρατεία τοῦ Ναπολέοντος Τὸ μέγιστον Λάθος, 1812.
Ἡ 2α, ἡ ἐκστρατεία Barbarossa τοῦ ἀχασβήρου Ἂντολφ Χίτλερ, 1941.
Ἡ 3η, ἡ ἐκστρατεία ΝΑΤΟ/Ἀχασβήρων, Μπιντέν-Ζελένσκι, 2014-23.
Μήπως εἶδεν κάποιος εἰς τὸν "Χάρτην" νὰ ἐπιτίθενται οἱ Ρῶσοι 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;
Ἐνδιαφέρουσα καὶ ἀποκαλυπτική ὑπῆρξεν καὶ ἡ σύγκρουσις,
 «Πόλεμος» Ζαχάροβα – Μπορέλ.
Μπορέλ: «Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ αδύναμη από 
οικονομική άποψη λόγω της εξάρτησής της από τις εξαγωγές ενέργειας. 
Η Ρωσία είναι ένας οικονομικός νάνος, είναι σαν μια αντλία βενζίνης της 
οποίας ο ιδιοκτήτης έχει μια ατομική βόμβα».
Ζαχάροβα: «Δεν προσδιορίζουν αν είναι άνδρες ή γυναίκες – 
Καλύτερα να σιωπούν»...
Οἱ παπιγιόν-άριοι τῶν μονοφθάλμων, τῶν ἐγκληματικῶν οἰκογενειῶν...
Ἆρα τὸ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΑΝΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ δύναται να ἐφαρμοσθῆ
 καὶ ΕΠΙΒΛΗΘΗ δια τῆς ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ. Η ΠΟΛΥΠΛΟΚΑΜΗ
 ΛΗΣΤΡΟΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΟΥΔΕΝ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΝ ΟΣΙΟΝ 
ΕΧΕΙ.
Ἐμεῖς ἂς μὴν λησμονοῦμε τοὺς Ἓλληνας, εὑρισκομένους ἐκεῖ παλαιόθεν.
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: