28/10/21

ΜΕΘΥΣΤΕ ΜΕ Τ’ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ 21

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας.

 9°C οἱ βαθμοί τοῦ Anders Celsius εἰς τὴν νεφελώδην Οὐψάλαν, τὴν παλαιάν πρωτεύουσαν τῆς Σκανδιναυϊκῆς. Τῆς αὐτοκρατορίας Svea Rike.

 Ἀπὸ τὸν Συντονισμόν Ἑλλήνων Φιλογενῶν. 

 ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1940-41. 

 Ὁ παραγωγός τοῦ Θιάσου τοῦ παραλόγου, Ἀμέθυστος, προλέγει: 

 *Τὸ ἂρθρον τῆς 21/10/2021 «Ο ΦΥΛΑΡΧΟΣ ΚΟΥΛΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ» δυστυχῶς ἐχάθη ὑψηλά εἰς τὸ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΝ ΝΕΦΟΣ. Τὸ ἐμάσσησεν τὸ κτηνίατρον Κόστα Μπουρλᾶ, ὁ Μπουρλᾶτος τῆς ἁμαρτωλῆς ἀγέλης ὀνόματι Φάϊζερ. Διότι ἡ Χορωδία ἐτραγούδησεν: Φέρτε ἐμβόλιο Πλασέμπο νὰ διπλοεμβολιαστῶ. Καὶ ὂλη ἠ Ἀθήνα νὰ τὸ μάθῃ πῶς τὴν Γρίπη ἀγαπῶ. Κι ἂν Γριπούλα δὲν μὲ θέλεις Στοῦ Μπουρλᾶ θὰ πέσω νὰ ἐμβολιαστῶ...

 Τὸ Αἲνιγμα τῆς Ἑβδομάδος ἒχει ὡς ἐξῆς:

 Ἂχ με το Ἂδωνι, Χάσαν τὸν Βορίδη Καὶ μᾶλλον Νάσσο Πλεύρη! 

 ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΣ 28 ΟΚΤ. 1940 ΕΩΣ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941. 

 (Εἰς τὸ βῆμα ὀ Ἐτεοκλῆς). 

 1/11/1940, Κωστῆς Παλαμᾶς: Ἓνα μόνον λόγον ἒχω νὰ σᾶς πῶ, μεθύστε μὲ τ’ ἀθάνατο κρασί τοῦ 21! 

 Ὃποιος παρακολουθεῖ καὶ διαβάζει τὰ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ εἰς τὸ ΔΕΛΤΙΟ11 τοῦ ἐρευνητοῦ δημοσιογράφου Σπύρου Χατζάρα, εἲτε ὀ ἲδιος ἒχει προβληματισθεῖ, συλλογισθεῖ καὶ ἒχει ἀνακαλύψει τὰ ἰστορικά δρώμενα τότε βαδίζει εἰς μίαν ἱστορικήν Διαδρομήν ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ. 

 Ὃλβιος ὃστις τῆς Ἱστορίας ἒσχηκεν μάθησιν. Εὐτυχής ὃποιος ἒχει μελετήσει καὶ ἐμβανθύνει εἰς τὰ ἱστορικά δρώμενα. Κάτωθι παραθέτω ψήγματα τῆς πρόσφατης ἱστορίας τῆς Ἓλλάδος καὶ δὴ κατὰ τὸ 1940-41, ΑΠΟΤΙΩΝ ΦΟΡΟΝ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΟΣΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΚΑΙ ΟΣΟΥΣ ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ, ὢστε νὰ ζῶ, καὶ νὰ μοῦ δίνεται ἠ δυνατότης ἒν ἒτει 2021 νὰ λέγομαι Ἓλλην, νὰ ὁμιλῶ καὶ γράφω τὴν Ἑλληνικήν γλώσσαν. 

 Οἰ μόνιμοι ἐχθροί τοῦ Νεο-Ἑλληνικοῦ Ἒθνους-Κράτους ἀπὸ τὴν ἳδρυσίν του ὑπῆρξαν οἱ κινοῦντες τὰ ἠνία τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου.

 Οἰ Τοκογλύφοι καὶ οἰ χρηματισταί τοῦ Λονδίνου. Ὀνόματι Ροτσάϊλντ, κλπ, μὲ τὰς ἀγέλας των εἰς τὰς μασονικάς στοάς, τὰ κλεπτοτραπεζικά κέντρα καὶ βιομηχανικά κέντρα παραγωγῆς Ἀέρος, Σταγονιδίων, πολέμων, μίσους καὶ δολοφόνων.

 Ἡ Ἑλλὰς τὴν 27 ην Ἀπρίλίου 1936 μὲ τὸ Κυβερνητικόν Πρόγραμμα τοῦ ἐκλεγμένου Πρωθυπουργοῦ Ἱωάννη Μεταξᾶ ἒβαλεν πλώρη διὰ μίαν ὀρθήν πορείαν. Ἐφαρμογή 8ώρου ἐργασίας, δημιουργία ΙΚΑ (συμφώνως μὲ τὴν πρότασιν τοῦ Παναγιώη Κανελλοπούλου, 1934), δημιουργία Ἑλληνικοῦ ραδιοφωνικοῦ σταθμοῦ, τὴν Προστασίαν Δασῶν, δρυμῶν, ἀρχαιοτήτων, κλπ. 

Ἀλλά μὲ στόχον τὸ κυριότερον: Τὴν Διάσωσιν, φροντίδα καὶ προστασίαν τοῦ Ἓλληνος Ἀνθρώπου. 

Τὴν ἐξάλειψιν πείνας, πενίας καὶ ἀναλφαβητισμοῦ. 

Τὴν οἰκονομικήν ἀνακούφισιν. Τὴν ἐξάλειψιν τῆς διαφθορᾶς καὶ τῆς διαπλοκῆς.

 Καὶ πρὸ πάντων ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ ΘΩΡΑΚΙΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

 Μετὰ πέντε μόλις ἡμέρας, τὴν 2αν Μαΐου ἂρχισαν τὰ δύσκολα. Ἡ ἀντίθεσις τῶν παραγκωνισμένων τοῦ Συμφώνου Σοφούλη – Σκλάβαινα (18 Φεβρουαρίου 1936).

 Διαδηλώσεις τουτἐστιν τῶν ἀντιφρονούντων «σοσιαλιζόντων», συνδικαλιστάδων, ἐποίκων, σατανάδων καὶ σκατανθρώπων. 

Ὣστε ὁ Πρωθυπουργός Ι. Μεταξᾶς νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν υἱόν τοῦ ἐκλιπόντος Ἐλευθερίου Βενιζέλου, τὴν 1ην Ἰουνίου 1936, μίαν μονοετήν ἂρσιν λειτουργίας Βουλῆς (Κοινοβουλευτική Δικτατορία διὰ νὰ ἀποκτήσῃ ἡ κυβέρνησις τὸν ἒλεγχον τῶν Ὑπουργείων). 

Ἡ Δικτατορία ὃμως ἐπεβλήθη ἀπὸ τὸν Στρατάρχη-Σκατάρχη Αλ. Παπάγον καὶ τὸν Φελλόν ἑτεροθαλλὴ ἀδελφόν του βασιλέα Γεώργιον Β΄. 

Οὓτως ἐπεβλήθη ἐν Ἑλλάδι ἠ τρισυπόστατη δικτατορία τὴν 5ην Αὐγούστου 1940 (ὂχι 4η Αὐγ. ὂπως θέλουν πολλοί, διότι ἧτο ή Ἑορτή τοῦ Ἐθνικοῦ Ὓμνου τῆς Ἑλλάδος. 

Μὲ αὐτόν τὸν τρόπον ἐξέλειπαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, socialistas, communistas καὶ διαφθορεῖς. 

Τὰ πάντα ἐκρίθησαν ἀπὸ τὴν ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ τῆς Κυβερνήσεως Ι. Μεταξᾶ. 

Ὁ ἀρχηγός τοῦ κόμματος τῶν Ἐλευθεροφρόνων ἒγινε ὁ δημοφιλέστατος πολιτικός τοῦ ἒως τότε πολιτικοῦ κόσμου. Ἐχτίσθη ἡ πολύπλοκη ἀπόρθητη «Γραμμή Μεταξᾶ» περί τὰ 8 χιλιόμετρα εἰς τὴν Μακεδονίαν. 

Σύσσωμος ὀ Ἑλληνικός Λαός προόδευεν μὲ ὀδηγόν τὴν Κυβέρνησίν του. 

Ἡ Ἑλλὰς, μετὰ μόλις 4ετίας διέθετεν 600.000 στατιώτας, ἐφέδρους, κλπ 

Εἰς τὸ Ἀλβανικόν μέτωπον συμμετεῖχαν καὶ αἱ γυναῖκαι τῆς Πίνδου. Αἱ Ἠπειρώτισσαι. 

«Οἱ ἣρωες πολεμοῦν ὡς Ἓλληνες!», ἐκραύγαζεν ὁ Γουΐνστον Τσώρτσιλ ἀπὸ τὸ Λονδίνον.

 Ἀλλά τὸν Δεκέμβριον 1940 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΕΝ ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΑΣ ΤΑ 50 πληρωμένα ἀεροπλάνα ἀπὸ τήν Κυβέρνησιν Ι. Μεταξᾶ. 

Ἐνῶ τὴν 4ην Ἰανουαρίου κατηύθηνεν ( ὁ Γ. Τσώρτσιλ) τὰ 60 Ἀμερικάνικα ἀεροπλάνα, μὲ Ἑλληνικά δάνεια ἀγορασμένα, πρὸ τὸ Λονδίνον! 

Ἡ Πανεθνική Ἀντίστασις κατὰ τῶν εἰσβολέων Ἑλλήνων, διετηρήθη ἒως τὴν 20ην Ἀπριλίου 1941. 

 Ἡμέρα Τιμῆς εἰς τοὺς νεκρούς καὶ τοὺς μαχητάς τῆς ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΘΝΟΥΣ. 

Τιμή εἰς τοὺς τρεῖς μεγάλους συντελεστάς τῆς ὂλης ἐπιχειρήσεως. 

Τοῦ Ἓλληνος Στρατιώτη, τῶν Ἱ. Μεταξᾶ, Γ. Τσολάκογλου καὶ Χ. Κατσιμήτρου, καὶ τῆς Ἑλληνίδος Μητέρας/Γυναίκας. 

 Κύριοι Βουλευταί, ΤΟ ΠΑΙΓΝΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΒΕΝ ΤΕΛΟΣ ὀ ἐμπαιγμός τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ μὲ τὸ παιχνίδιον τῆς κορώνας τῶν νυκτερίδων ἒλαβεν τέλος. 

Ὁ Πανφοβισμός ἐξέπνευσεν, έψόφησεν!

 Ω ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΙ τῶν πρόστυχων καὶ ἐγκληματικῶν ἐμβολιασμών τῆς Παγκοσμίου Ἁρπακτικῆς Συμμορίας. Σεβαστεῖτε τοὺς ἀπογόνους σας. 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΑΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ τῶν Pfizer, Astra Zeneca καὶ Moderna κλπ. Φροντίσατε τὴν Ἑλληνικήν φύσιν, τὴν ΜΕΓΑΛΗΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ ποὺ προσφέρει καὶ συνεισφέρει ΔΩΡΕΑΝ εἰς τὴν Θεραπείαν καὶ Ἀνοσίαν Ἀνθρώπων καὶ ζώων.

 Ἀποτρέψατε τὴν Συνταξιοδοτικήν Μεταρρύθμισιν! Τὴν συνεχιζομένην ἐξόντωσιν τῶν Ἑλλήνων. Τὴν ἐγκατάλειψιν Συνταξιούχων καὶ Ἀρρώστων. 

 Η ΕΛΛΑΣ τού 2021, εἶναι εδώ. Τὸ Ὑπέρ Κόμμα τῶν Ἑλλήνων Δημοκρατῶν, ἒρχεται! Εἶσθε ἐσεῖς!

 Τὸ αἲνιγμα: Ἂχ-με-τ ο Ἂδωνι, Χάσαν τὸν Βορίδη Κε-μάλ ο Νάσσο Πλεύρη! 

 Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 

 Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: