ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΙΝΗΜΑ21. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

26/5/22

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος εἰς τοὺς 14°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). 
 Μὲ ἡλιόφως ποὺ οἱ Σουηδοί «μετεωρολόγοι», δηλαδή οἱ καιρο-σκόποι, ἀποκαλοῦν Σκανδιναυϊκόν φῶς. 
 Ὁ Σουηδός ἀνταποκριτής εἰς τὴν Ρωσίαν διέψευσεν τὰ ὃσα γράφονται ερὶ ἀρώστειας τοῦ Πούτιν. Ἐξ ἂλλου ἂν ὁ τοῦρκος ἐπιμείνει, οἰ Σουηδοί ἀποκλείεται νὰ δεχθοῦν τὰ περί Κούρδων. 

 Μαθαίνομεν πλήν τούτου ὂτι Φιλλανδοί καλλιτέχναι ἀναδεικνύουν το ἀρχέγονον σύμβολόν τους, τὴν «σβάστικα», τὸ γαμάδιον, τὸ σύμβολον τῆς πολεμικῆς τους ἀεροπορίας. 
Σύμβολον τὸ ὁποῖον οἱ Ναζί ἀμαύρωσαν. 
Σύμβολον έσωτερικότητος καὶ γαλήνης. 
Τὸ «φυλακτό» τους! 
 Αἱ ἐπιστῆμαι τοῦ Ἀριστοτέλους, ὡς γνωστόν, ἀφοῦ ἒκαναν ἓν Ὀδυσσειακόν περίπλουν ἐπεβλήθησαν εἰς τὴν ὑποτελήν ἈγγλοΦραγκοχώραν μας εἲτε μὲ νέας ὀνομασίας εἲτε μὲ νέα χαρακτηριστικά.
 Οἱ «καιρο-σκόποι» λόγου χάριν ὠνομάσθησαν μετεωρολόγοι, ἐνῶ ἡ Μετεωρολογία ὠνομάσθη Διεπιστημονική Ἐπιστήμη.
 Οἱ γκαγκανίζοντες καὶ τραυλίζοντες μισέλληνες τῶν Κασσιτερίδων Νήσων (Ἡνωμένον Βασίλειον), ΕΠΙΜΕΝΩ, ἢ δυσκολεύονται ὀνομάσουν τὴν Ἑλλάδαν ὡς Hellas καὶ τοὺς Ἓλληνας ὡς Hellenes ἢ ἀρνοῦνται. 
Εἶναι τελείως ἀδιάφορον τὶ ἀναδεικνύουν οἱ τῶν Ἀθηνῶν Ἐντεταλμένοι. 
 Ὁ ἐκ Δανίας διορισμένος ἐν Ἑλλάδι Βασιλεύς Γεώργιος Α’ (1864) ἐπεκρότησεν τὸ ὂνομα Ἑλλάς καὶ ὠνομάσθη Βασιλεύς τῶν Ἑλλήνων ὡς καὶ ὁ Γερμανός προκάτοχός του, ὁ Ὂθων. 
Δηλαδή ἡ Ἑλλὰς ἐλέγετο Hellas καὶ Hellenes εἰς τὴν Διεθνήν Γλώσσαν. Ἡ χώρα μας εἶναι δὲ κατεγραμμένη εἰς τὸν ΟΗΕ, ὡς Hellas καὶ Hellenique Republique. Ἐντούτοις παρατηροῦμεν ὃτι ὁ Πρέσβης τῶν Ἑλλήνων κάθεται ἐμπρός τοῦ παρ-ὀνόματος «Greece». 
 Εἰς αὐτήν λοιπόν τὴν τελευταίαν τετραετίαν, τὴν «Μητσοτακικήν» ἐπιβεβαιώνονται οἱ φόβοι ὃσων ἐξ ἡμῶν διερωτῶντο διατί καὶ τὸ πῶς.
 Διότι ἡ μισελληνική καὶ ἐγκληματική συμμορία τοῦ Κ. Μητσοτάκη, ἐξοντώνει, μέν, τοὺς Ἓλληνας ἂνω τῶν 60, προωθεῖ δὲ καὶ προτρέπει τὴν μετανάστευσιν τῶν Νεωτέρων ἀλλά καὶ τῶν Νέων Ἑλλήνων. 
 Τελευταία φορά εἲδαμε τὸ ὂνομα Hellas εἰς τὴν τηλεόρασιν εἰς τὸ Hellas – USSR 103 – 101, τὸ 1987 (μπάσκετ), ἐπὶ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Ἐνῶ δεξιοί καὶ ἀριστεροί θεωροῦν άδιάφορον τὸ θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς χώρας μας.
 Τὸ ἀπέδειξαν εἰς τὰς ἐκλογάς τοῦ 1989, διακόσια ἒτη μετὰ τὴν «Γαλλικήν ἐπανάστασιν», ὃταν ἒγινεν ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ τῶν ἀγγλοπρακτόρων Συνασπισμοῦ καὶ Κνουδού. 
 Ἡ μισελληνική καὶ ξενόδουλη συμμορία διαφόρων φατριῶν, μασονικῶν στοῶν καὶ διεθνῶν κέντρων ὃπως τῶν Economic Forum, Bildeberg, Tritorial, Codex Alimentarius, London City, μαζί μὲ τὰ ΑΝΥΠΑΡΚΤΑ ΜΚΟ εἰς ἂλλας χώρας, λυμαίνονται τὰ Ἑλληνικά κρατικά ταμεῖα τὰ ὑπερχρεωμένα ὡς καὶ τὰ εὐρωπαϊκά κονδύλια, τὰ ὁποῖα εἶναι διὰ τοὺς Ἓλληνας, δίδονται εἲτε ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΝ (!) «νέων πολιτῶν» κυρίως ἰσλαμιστῶν, πρὸς ἀντικατάστασιν ὃσων τυχόν καὶ ἀποδημήσουν εἲτε ἀλλοῦ.
 Τελευταίως εἰσέπραξαν 37 δις, πάντοτε ὡς «εὒκολα» χρέη, τὰ ὁποῖα χρεώνουν εἰς τὸν βαθύν καὶ ἀπώτερον χρόνον ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΑΣ. Παραδίδουν δἐ τὰ ὃπλα καὶ τὰ ὁπλικά συστήματα Ἁμύνης εἰς τὴν Ζελένσκοβα μὲ τὰ ὑψηλά τακούνια.
 Ὃπλα χρεωμένα εἰς τοὺς Ἓλληνας τοῦ μέλλοντος. 
 Εἶναι δὲ βέβαιον ὃτι οἰ ἀλλοδαποί, οἱ παντοῖοι ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ καὶ ἂς τοὺς ἒχουν δώσει ἰθαγένεια κάποια στιγμή θὰ φὐγουν. Συνέπεια αὐτοῦ θὰ εἶναι «ἡ ἐκ νέου στρατολόγησις» νέων τριτοκοσμικῶν. Κατ’ ἀρχάς εἲχαμεν τοὺς 6000 νεοσσούς, τὰ ἀσυνόδευτα, τὰ ὁποῖα παιδιά ἐπέρασαν πρὸς τὴν Ἑλληνικήν Κοινωνίαν τὸ 2019. 
Ἒχομεν ἑκατοντάδες ἐμπρησμούς κατὰ τῆς Ἑλληνικῆς φυσεως, ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. 
 Ἡ συμμορία εὐθύνεται διὰ δεκάδες χιλιάδες νεκρῶν (τῶν ἂνω τῶν 180 000 ἀπροόπτως θανόντων), ἀπὸ Μπουρλικά ἢ ἀλλα ἐμβόλια. 
 Εἰς τὴν χώραν ὃπου κωλλισιεργεῖται ἡ περίθαλψις καὶ παραβλέπονται τὰ φάρμακα. Ὃπου ἀκόμη καὶ ἡ μάσκα ἐπιφέρει ΚΕΡΔΗ είς τοὺς αἱματοβαμένους, ἐνῶ προκαλεί ΕΛΛΕΙΨΙΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ. Ὃπου ἡ ἐξόντωσις γερόντων ἐπιφέρει κέρδη. 
 ΑΣ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΙΝ. Τὴν μεταρρύθμισιν Εὐθανασίας τῶν ἐμβολίων τῆς Φάϊζερ καὶ ὃλων τῶν ἂλλων ἐμβολίων. Χρήματα συντάξεων ποὺ μένουν διὰ τὰ ἂνομα σχέδιά των. Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΕΠΙΣΤΡΕΦΩΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΦΥΣΙΝ. ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑΝ ΓΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. 

 Διαβάζομεν τὸ http://deltio11.blogspot.com/ Ἀκοῦμε, https://ellas21.com/ 'EΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
 (Ἡ Ἡμέρα τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑλλάδος Ἒφθασεν). 
 ΑΣ ΕΠΑΝΑΚΙΝΗΣΩΜΕΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1821. 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος 
 Οὐ​​​ψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι μάχες για το Σεβέρσκ στην DPR έχουν ήδη ξεκινήσει

  ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ, 3 Ιουλίου — RIA Novosti . Ο Βιτάλι Κισελέφ  του Υπουργείου Εσωτερικών της ΛΔ Λουγκάνσκ  σχετικά με την προσέγγιση των συμμαχικώ...