30/3/13

Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού και Εμείς

Ημερίδα στο Σπόρτιγκ 31-03-2013
Αύριο Κυριακή 31 Μαρτίου, (16.00-19.30 μμ) στο γήπεδο του Σπόρτιγκ στον Άγιο Ελευθέριο, (Ηλ.Ζερβού 9), διοργανώνεται από το σωματείο «οι φίλοι του Τάματος του έθνους» ημερίδα για την προβολή της διεκδίκησης της υλοποίησης του «Χρέους του Εθνούς»
Έκκληση προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος καί τον Ἐξοχωτάτῳ Πρωθυπουργό Αντώνιο Σαμαρά του Μητεροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ για το «Τάμα του Έθνους μας»

«Εἶναι ἀλήθεια ὅτι αὐτόν τόν καιρό, μέ τίς συζητήσεις γιά τήν ἀνέγερσι μουσουλμανικοῦ τεμένους (τζαμιοῦ) στήν Ἀθήνα, μερίμνῃ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, καί πιό πολύ σήμερα ἔρχεται στή μνήμη μας τό ἐπί 192 ἔτη ἀνεκπλήρωτο ἀκόμη «Τάμα τοῦ Ἔθνους μας» καί ὅ,τι καί ὅσα αὐτό συνέπαγεται γιά τήν περιδινούμενη πατρίδα μας. Οἱ Προπάτορές μας, ἥρωες ἀγωνιστές καί Κυβερνῆτες τῆς Πατρίδας μας ἔκαμαν τό μεγάλο αὐτό «Τάμα τοῦ Ἔθνους», ὑποκινούμενοι ἀπό βαθειά εὐλάβεια καί εὐγνωμοσύνη πρός τόν Σωτῆρα Χριστό, ἀλλά παρ' ὅτι εἶχε γίνει ἡ ἀπαραίτητη προετοιμασία (νομική ρύθμισις, σύνταξις μελετῶν, ἐξεύρεσις οἰκοπεδικοῦ χώρου κλπ.) δέν ὑλοποιήθηκε ἡ ἱερή αὐτή Ἀπόφασις Ἀρχόντων Κλήρου καί Λαοῦ. Στίς ἡμέρες μας ἀνακινεῖται καί ἀναζωπυροῦται τό θέμα. Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν προλαβοῦσαν Συνοδικήν περίοδον, ἐπανειλημμένως ἠσχολήθη μέ τό θέμα αὐτό καί ἐκπνεούσης τῆς θητείας της ἀπεφασίσθη ἡ συγκρότησις Ἐπιτροπῆς Ἀνεγέρσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ «Τάματος» ὑπό τήν Προεδρίαν τοῦ Μακ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.Ἱερωνύμου, ὁ ὁποῖος ἐκθύμως στηρίζει τό μέγιστο αὐτό διά τό Ἔθνος μας ἐγχείρημα. Ἐτέθη, μάλιστα, κατά τήν προηγουμένην Ἱεράν Σύνοδον, τῆς ὁποίας διετέλεσα Συνοδικόν μέλος, ἡ προοπτική διά νά ἑορτασθοῦν σύν Θεῷ τά 200 ἔτη ἀπό τήν Ἐθνεγερσίαν μέ τόν Νέον Ναόν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Τό ἀνεγνωρισμένο Σωματεῖον «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» δραστηρίως καί πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν κινεῖται διά τήν ὑλοποίησιν τοῦ μνημειώδους τούτου ἔργου. Πιστεύομεν ὅτι σύντομα θά προωθηθῇ τό θέμα αὐτό ἀπό πλευρᾶς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας διά νά χαρῇ γῆ καί Οὐρανός μέ τήν πραγμάτωσίν του. Εἰλικρινῶς λυπούμεθα, καί μαζί μας ὅλος ὁ φιλόχριστος λαός, ὅταν, παρότι παραμένει ἐπί δύο ἑκατονταετίας περίπου τό Πανελλαδικό αὐτό Ἱερό Τάμα ἀνεκπλήρωτο, προωθεῖται ἡ ἀνέγερσις τεμένους ἑτεροθρήσκων στήν περιοχή τῆς Πρωτευούσης, δαπάναις τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἐνῷ εἴμεθα ἐκτεθειμένοι ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων διά τήν μέχρι τώρα παραμέλησιν τῆς σοβαρωτάτης αὐτῆς ὑποχρεώσεώς μας ὡς Ἑλληνορθοδόξου Ἐκκλησίας καί ὡς Ἔθνους. Εἶναι πράγματι «μεγάλο τό κρῖμα καί ἄδικο», ὅπως λέγει ὁ λαός μας, τό ὁποῖο συντελεῖται εἰς τήν πατρίδα μας. Ἐάν ἦτο ἡ παραχώρησις ἑνός μεγάλου οἰκοπεδικοῦ χώρου γιά δημιουργία νεκροταφείου ἤ ἑνός Κοινωφελοῦς Ἱδρύματος διά τούς ἑτεροθρήσκους, θά ὑπῆρχε κατανόησις. Νά ἐπιχειρῆται, ὅμως, ἡ ἀνέγερσις μουσουλμανικοῦ τεμένους εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Ἔθνους μας, μή πραγματοποιηθέντος ἀκόμη τοῦ Ἐθνικοῦ Τάματος, ἐνῷ ἡ θρυλική Ἁγιά Σοφιά καί ἡ περιώνυμος Πατριαρχική Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης δέν λειτουργοῦν, εἶναι ἥκιστα τιμητικόν δι' ὅλους μας, Ἄρχοντες, Κλῆρο καί Λαό. Ἡ παροῦσα ἔκκλησις ἀνακοινοῦται καθηκόντως τῇ Ἱερᾷ ἡμῶν Συνόδῳ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῷ Ἐξοχωτάτῳ Πρωθυπουργῷ τῆς Χώρας μας κ. Ἀντωνίῳ Σαμαρᾷ διά τά κατ' αὐτούς.-

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Ντ. Αϊιζενχάουερ θα εγκαταλείψει την Ερυθρά Θάλασσα

Το πυρηνικό αεροπλανοφόρο Dwight Eisenhower, το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις εναντίον των Χούτι στην Υεμένη, εγκαταλείπει την Ερυθρά Θά...