12/12/21

12 Δεκεμβρίου 1940. 46η ημέρα του πολέμου. Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο μετέφερε στον Λόρδο Χάλιφαξ τα παράπονα του Μεταξά για την ΑΘΕΑΤΗ αγγλική βοήθεια. Ο Νικολουδης πανηγύριζε για την επίθεση της 4ης Μεραρχίας. Ο Παπάγος εξέδωσε ένα ακόμα ανακοινωθέν που μετέδιδε αναφορές του Μανιαδάκη για το εσωτερικό

 

Ο Έλληνας πρέσβης στο Λονδίνο μετέφερε στον Λόρδο Χάλιφαξ τα ελληνικά παράπονα για την βοήθεια που δεν ερχόταν και ενημέρωσε τον Μεταξά:
 «Είδον πρό όλίγου τον Λόρδον Χάλιφαξ και παρεκάλεσα αύτόν διά δύο ζητήματα (υμέτερα 37690 και 37646 Κ), και μοί υπεσχέθη προβή αμέσως εις δέουσα σύστασιν. 
Λόρδος Χάλιφαξ μοι ανακοίνωσε ότι, κατά τις μόλις ληφθείσας ειδήσεις εξ Αιγύπτου, συνελήφθησαν περί τας 25.000 αιχμάλωτοι και ίσως περισσότεροι. 
Τώρα, μοι προσέθηκε, δύναμαι νά σας αποκαλύψω ότι ή έπίθεσις αύτη παρεσκευάζετο προ καιρού έν άκρα μυστικότητι και αυτός ήτο ό λόγος δι' ον δέν ήδυνήθημεν νά σας παράσχωμεν όλην τήν βοήθειαν και προεκλήθησαν μερικά παράπονα διά τούτο. Ηναγκάσθημεν μάλιστα να άναβάλωμεν έπί τινα χρόνον τήν έπιχείρησιν, ίνα σας βοηθήσωμεν. Ελπίζω ή νέα τροπή νά μας έπιτρέψη να σας βοηθήσωμεν περισσότερον.
 Ητο τής γνώμης ή έν Αιγύπτω νίκη βοηθήσει και ήμας μεγάλως και είναι βέβαιος ότι θά εχη αντίκτυπον εύχάριστον έν Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ισπανία». 
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μεταξάς στο ημερολόγιο του έγραψε: 

Η ιταλική αεροπορία βομβάρδισε τη Λευκάδα . Το Βασίλειο της Γιουγκοσλαβίας , υπέγραψε με την Ουγγαρία σύμφωνο αιώνιας φιλίας.
Το ανακοινωθέν του Παπάγου ανέφερε:

Δεν υπάρχουν σχόλια: