17/1/23

Χρόνια Πολλά στους Αντώνηδες και τις Αντωνίες

Τὸν ζηλωτὴν Ἠλίαν τοῖς τρόποις μιμούμενος, τῷ Βαπτιστῇ εὐθείαις ταῖς τρίβοις ἑπόμενος, 
Πάτερ Ἀντώνιε, τῆς ἐρήμου γέγονας οἰκιστής, 
 καὶ τὴν οἰκουμένην ἐστήριξας εὐχαῖς σου·
 Διὸ πρέσβευε Χριστῷ τῶ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: