30/3/23

1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1834 ΙΔΡΥΣΙΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Νεφελώδης, χιονόκαιρος εἰς τοὺς -12°C ἐν Οὐψάλα (Uppsala). Κρύο τοῦ... καλοῦ καιροῦ! 

ΕΛΛΑΣ≡HELLAS. 1821 - 2023.

1/4/1834 καὶ ἳδρυσις τῆς "Φιλικῆς Ἑταιρείας"; 
Βεβαίως! 
Διότι ἡ Φ.Ε. ὃπως παρουσιάζεται εἰς τὰ διδακτικά μας βιβλία πρόκειται περὶ ἑνός ἀποκυήματος τῆς φαντασίας τοῦ ἀγγλοπράκτορος Ἐμμανουήλ Ξάνθου, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν παρ' ὁλίγον ἐκτελεσθέντα Ἱωάννη Φιλήμονα (καὶ μὲ συνεργόν τὸν μασόνο Ρώμα) "ΙΔΡΥΣΑΝ" ΤΗΝ "ΦΙΛΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ" τους τὴν "πρωταπριλιά" τοῦ 1834! 

Ὁ Ἱ. Φιλήμων, ὂντως ἀγωνιστής τοῦ 1821, συνέγραψεν καὶ ἐδημοσίευσεν τὸ 1834 εἰς τὸ Ναύπλιον τὸ «Δοκίμιον περὶ τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας», ἀκριβῶς ΤΡΙΑ ΕΤΗ μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ ΑΡΧΗΓΟΥ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως Ἱωάννη Καποδίστρια. 

Τὸ κλασσικό παραμύθι μὲ τοὺς Ξάνθο, Σκουφᾶ καὶ Τσακάλωφ. Ἒτσι τοὺς ὑπέβαλεν ἡ "φιλοδέσποτος" Ἀγγλία. 

Ἡ ὁποία ὃπως ἐθεωροῦσαν οἱ ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΣ "ἦταν ἐχθρός μας καὶ φίλος τῶν βαρβάρων καὶ ἀγωνιζόταν νὰ βάλῃ ἐμπόδια στὸν ἀγώνα τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὸν ἐξολοθρεμό τους". 

"Οἱ Ἓλληνες ἦσαν δοῦλοι ὃπου ἐκυμάτιζεν ἡ Βρεττανική σημαία". 

Ἡ καθ΄ ὃλα Ἑλληνική Ἐπανάστασις τοῦ 1821 ὃμως, εἶχεν προετοιμασθεῖ ἢδη ἀπὸ τὸ 1780, μετὰ τὰ Ὀρλωφικά (1770), μὲ τὸν Λάμπρον Κατσώνη, Ρήγα Φεραῖον καὶ τοὺς Φιλογενεῖς Βιέννης, Τεργέστης καὶ Ρωσίας. 

Ἡ Φιλογένεια, ὁ Φοίνικας καὶ οἱ ὀπαδοί τοῦ Ρήγα, τὸ 1800, ἐσυντόνιζαν τὴν προετοιμασίαν τοῦ Μεγάλου Ἀγῶνος. 

"Πέντε ἒτη μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ "Δοκιμίου" τοῦ Ι. Φιλήμονος, τὸ 1839, ἐξεδόθη ἡ ἱστορία τοῦ ἀρχιμανδρίτου Ἀμβροσίου Φραντζῆ (Ἀνδρόνικου) ποὺ εἶχεν μυηθεῖ εἰς τὴν "Ἐταιρείαν τῶν Φίλων" τοῦ Γένους (τῶν Φιλογενῶν) τὸ 1810, 38 ἐτῶν.

 Ἑταιρείαν ποὺ ἀναφέρει ὁ Κούμας. 

Ὁ αρχιμανδρίτης Ἀμβρόσιος ἐμυήθη ὑπὸ τοῦ Γ. Πογονοπούλου καὶ συνελλήφθη μαζί μὲ τὸν Θ. Κολοκοτρώνη εἰς τὸν διωγμόν κατὰ τῶν Καποδιστριακῶν.

 Ὁ ἀρχιμ. Ἀμβρόσιος ἐπαρουσίαζεν μἰαν ἐντελῶς διαφορετικήν ἐκδοχήν διὰ τὴν προετοιμασίαν τῆς Ἑλλ. Ἐπαναστάσεως, μὲ πρωταγωνιστάς τὸν Ἀλέξανδρον Ι. Μαυροκορδᾶτον (τὸν καὶ Φυραρήν, δραπέτην), τὸν Κων/νον Α. Ὑψηλάντην καὶ τὸν Ἱωάννην Καποδίστρια. 

Δηλαδή τοὺς ΤΡΕΙΣ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ   εις τας ἀρχάς τοῦ 1800.

 Συμφώνως μὲ τὸν ἀρχιμ. Ἀμβρόσιον Φραντζῆν, τὸ πρῶτον σχέδιον τῆς "Ἑταιρείας τῶν Φίλων" ἀνῆκεν εἰς τὸν Ἀ. Ι. Μαυροκορδᾶτον, "ἂνδρα πολυμαθῆ ποὺ ἒλαβεν πολλάς μυήσεις διαφόρων ἑταιρειῶν", ὁ ὁποῖος ἐμοιράσθη τὰ σχέδιά του μέ τὸν Κ. Α. Ὑψηλάντη καὶ τὸν Ι. Καποδίστρια. 

Ὃταν ὁ Ι. Καποδίστριας ἀφίχθη είς τὴν Ρωσίαν τὸ 1812, ἐτέθη εἰς ΚΙΝΗΣΙΝ, ἐφαρμογήν, ἡ ἐπανάστασις". 
(Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ, Σ. Χατζάρα).

ΑΣ ΜΑΘΩΜΕΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

Τὶ σημαίνουν λοιπόν προοδευτικός, συντηρητικός, ἀριστερός, δεξιός, ἀκροαριστερός, ἀκροδεξιός, ταξικός, ἀντιδεξιὀς, ἀντιαριστερός, κεντρῶος, ὀρθόδοξος κλπ; 
Πρόκειται περὶ ἐπιθέτων (καὶ ὂχι αὐτῶν καθαυτῶν ἐννοιῶν), τὰ ὀποῖα ἐντείνουν, ἐπιτείνουν, προσδιορίζουν κλπ. ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ. 

Ἐπὶ τούτου θεωρεῖται ἂτοπος ἡ ἒκφρασις: "ἀριστερός ἢ ὀρθόδοξος ἂνθρωπος". 
Ἀντιθέτως ἰσχύει τὸ, "ὁ ἀριστερός καμηλιέρης τῆς φωτογραφίας". Ἂτοπον δὲ καὶ τὸ "ὁ ὀρθόδοξος καμηλιέρης" (ὁ ἒχων ὀρθήν τὴν δόξαν) εἶναι βλακώδης καὶ παρὰ φύσιν ἒκφρασις (διότι ὀρθός, τεχνικόν καὶ γεωμετρικόν ἐπίθετον, τὸ δόξα ἒννοια (σημ. γνώμη, καλή φήμη, λαπρότης, κλπ).
 Δηλαδή ἒχει ὀρθή γωνία ἡ λαμπρότης; Ἰσχύον ὃμως τὸ σωστόδοξος ἢ ἀληθόδοξος καμηλιέρης. 

Νὰ ἐπισημάνω ὃτι ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΣ καὶ ὁ καμηλιέρης ἒχει πτηνοφωνία ἢ ὀρθήν φαντασίαν.
Εἰς τὴν ὀρθήν (μεταφορικῶς) Πολιτικήν θεωροῦνται ἀποδεκτά τὰ ἐπιθέματα, ἐλεύθερος, δημοκρατικός, διεθνής, τοκογλυφικός, ἀντιτοκογλυφικός, ἐθνικός, πατριωτικός, ἀντιπατριωτικός, Ἑλληνικός, μοναρχικός, ὀλιγαρχικός, κλπ. 
ΑΠΑΝΤΕΣ οἱ πολίται εἶναι ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ, ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ.
Πλὴν τῶν ἐπηλύδων.
"What can you do for your country?”
«Tὶ μπορεῖς νὰ κάνῃς ἐσύ διὰ τὴν χώρα σου;».
Έργα και ημέρες ενός ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ
Η πρωθυπουργική «θητεία» ενός Προδότη! Π. Τραϊανοῦ.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ 21!
ΖΗΤΩ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΣΘΕ! ΠΟΛΙΤΕΥΘΕΙΤΕ, ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ!
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.
 Φυσική Ἀνοσία. Ἡλιος, Κίνησις καὶ Βιταμίνη C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο πράσινος θρίαμβος του επτάστερου στο Βερολίνο είναι πάνω από κάθε περιγραφή. ΒΟΥΝΤΟΥ ΒΟΥΝΤΟΥ!!!!!

  Δυο πράγματα. 1. Ο Δημήτρης μαζί με τον μικρό Παύλο και την Ομάδα πρέπει να πάνε το "έβδομο" στον τάφο του Μεγάλου Παύλου. 2. Οι...