26/10/23

Ο ΜΙΚΡΟΚΥΡΙΟΣ ΕΧΕΙ ΓΝΩΣΙΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας 
τὰς Ἑλληνίδας.  
Μᾶλλον νεφελώδης εἰς 2°C ἐν Οὐψάλα. -22°C εἰς τὰ βόρεια. Χειμών.
 ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Μήπως γνωρίζετε ποῖος ὀνομάζεται Μικροκύριος Δημητροπαναγιωτάκης; 
Διαβάζοντες τὸ ἂρθρον θὰ καταλάβετε ποῖος ἒχει λάβει αὐτό τὸ ὂνομα.
Κατ' ἀρχὰς ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ὃτι ΠΡΟΩΘΩ τὴν ἳδρυσιν 
τοῦ ΚΕΣ, τοῦ Κεντρικοῦ Ἑλληνικοῦ Συμβουλίου
Διότι ὓστερον τοῦ κ'(κάπα) Τοπικοῦ Πολέμου, ἐν Μεσογείῳ, 
εἰς τὸν ὁποῖον περιέπεσεν ἡ Ἑλλὰς τὸ 2010, ὠδηγήθησαν Δέκα
 Ἑκατομμύρια Ἓλληνες, ΔΕΕ, εἰς τὰ κρεματόρια τῶν Γιουρο-πέων 
τοκογλύφων.
 Αἱ περιουσίαι τῶν Ἑλλήνων περιῆλθον εἰς τὰ ἂλλα ἐγκατεστημένα ΚΣ,
 κεντρικά συμβούλια, ἐν Γραικιστάν. 
Διὰ μέσου τῶν ΜΚΟ, τῶν πρακτόρων (ρωφιάνων) καὶ τῶν butlers τῆς
 Μεγάλης Στοᾶς τοῦ Καρόλου περῆλθεν ἃπαν τὸ ἰδιοκτησιακόν καθεστώς 
τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ εἰς τὰ νεοϊδρυμένα ὃπως λέγονται funds
 (φάντς, ὃπερ διεθνεῖς τοκογλυφικαί συμμορίαι).
Ἀλλὰ πῶς ἐφθάσαμεν ἒως ἐδῶ;
Τὸ 1976 ἀπεφάσισαν αἱ κ@λοοικογένειαι ποὺ κυβερνοῦσαν ὑπὸ τὸν
 Κουφόν, ὃπως ἡ Ἑλλὰς ὑποβληθῆ εἰς transformation (νὰ μεταμορφωθῆ). 

Δηλαδή νὰ γίνῃ μετάγγισις τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ πρὸς κάποιον
 ἀόρατον παραθεριστικόν πληθυσμόν. Εἶπαν καὶ ἒγινεν.
 Ἡ τουριστική "βιομηχανία" ἒλαβεν τὴν ὑποσχομένην μεταμόσχευσιν 
ἐπὶ τῆς ἐγχειρησιακῆς τραπέζης. 
Τὸ 26% τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ ἒλαβεν μεταμόσχευσιν καὶ οἱ ἀγρόται 
μετεβλήθησαν τοὐτέστιν εἰς butlers (προσωπικοί σερβιτόροι), ἐν τῶ
 ὀνόματι, τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1981.
Διαχρονική Ἐρώτησις: 
Τὶ τοὺς ἐνοχλοῦσεν ὁ Ἑλληνικός Ἀγροτικός Πληθυσμός;
Ἀμέσως μετὰ ἡ Ἑλλὰς ἒκανε rally (Ράλλη) εἰς τὴν Γιουρ-ώπα(!). 
Ὃμως τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 1981 ἐπανῆλθεν τὸ ἀγροτικόν καὶ τὸ ἂλλον 
καθεστώς δριμύτερον. Οἱ Ἀγρόται ἀπέκτησαν τὴν δυνατότητα νὰ πωλοῦν
 μόνοι τους τὰ προϊόντα τους. 
Οἱ Ἓλληνες συνέχισαν νὰ εἶναι Κύριοι τῆς Ἑλληνικῆς Γῆς, δασῶν, ὀρέων, 
ἀρχαιοτήτων καὶ ἱστορίας.
 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΕΚΤΗΣΑΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΝ. 
Διεσώθη πρὸς ὣρας ἡ Χώρα καὶ τὸ Αἰγαῖον.
 Ὁ Βοσκός ἒβοσκεν ἀσφαλής τὰ πρόβατά του εἰς τὰ Ἲμια. Ἐκοιμᾶτο ἣσυχος
 κὰτω ἀπὸ τὴν Ἑλληνικήν σημαίαν.
Καὶ ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς=Hellas, (ἲδε Youtube, Σοβιετική 'Ενωση - Ελλάδα 101-103 
(παρ.) Highlights - U.S.S.R vs HELLAS - Final Eurobasket 1987. 
https://youtu.be/Im5-yYpvTRA?t=162), εἰσέρχεται εἰς τὸ 
πολιτικόν προσκήνιον ὁ Δημητροπαναγιωτάκης, ὁ Ἐφιάλτης.
97 μεγάλαι ἐταιρεῖαι ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ κατ' ἐντολήν Ὓπερθεν. 
Ἀκριβῶς ὃπως καὶ τὰ ἐφοπλιστικά γραφεῖα ἐκ Πειραιῶς ἐφτερούγησαν 
εἰς τὸ Λονδίνον τοῦ "Φιλίππου". 
Ποῦ ἀλλοῦ, πλησίον τῆς Μασονικῆς στοᾶς καὶ τῆς κιναιδοφάμπρικας 
London School of Economics.
Παραλλήλλως συγκολεῖται καὶ κατασκευάζεται ἡ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
 ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΩΝ (ἀπὸ ὃλα τὰ κόμματα), ὐπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τῶν 
κομμουνιστῶν τῆς Νέας Ὑόρκης... Ἐνθυμηθεῖτε τὰ Ναυπηγεῖα Ἐλευσίνος, 
κλείσιμο σχολῶν, Περάματος, Χαλυβουργικῆς κλπ.
Οἱ τελευταῖοι ἀγρόται ἒπεσαν τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1996, μὲ τὸ Διάγγελμα
 Κ. Σημίτη. "Οἱ πέντε ἀλῆτες ποὺ σταμάτησαν τὴν κυκλοφορία". 
Τὸ εἶπεν ὁ Κερ@τᾶς ἓξι μήνας μετὰ τὴν ταφήν τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου.
Ἐν τῶ μεταξύ τὰ δύο ἑκατομμύρια τουρίστα ὂντα, ἒχουν γίνει πέντε καὶ 
δέκα.
Ἓνα κιλό τομάτες, ἐν συνεχείᾳ, ἀπὸ 185 δραχμάς ἐντὸς μίας νυκτός 
κοστολογήθησαν εἰς 1,5 εὐρώ, Δηλαδή 518 δραχμάς! 
Οἱ ἀνύπαρκτοι Ἓλληνες Ἀγρότες ὃμως οὐδὲν ἐκέρδισαν. 
Ἀλλὰ οἱ Ὀλλανδοί(!), οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Ἂλλοι.
 ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΞΕΧΑΣΕΙ...
Γράφει ὁ Κων/νος Κόλμερ (2006),
"Ἡ Ἐνέργεια ἀκρίβηνε σημαντικά τὸ τελευταῖον δεκαοχτάμηνον καὶ θὰ
 ἀκριβήνει κι ἂλλο μελλοντικῶς, ἀνοίγοντας τὴν ὂρεξιν τῆς Τουρκίας 
ν' ἁρπάξῃ τὰ πετρέλαια τοῦ Αἰγαίου, ποὺ ἀνήκουν δικαιωματικά 
στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὸ διεθνές Δίκαιον τῆς Θαλάσσης, ἀλλὰ
 ὂχι κατὰ τὸ δίκαιον τοῦ ἰσχυροτέρου. 
Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνησις τρέφει ψευδαισθήσεις ὃτι μὲ τὴν ὑποστήριξιν τῆς 
"εὐρωπαϊκῆς πορείας" τῆς Τουρκίας θὰ διευθετήσῃ εἰρηνικῶς τὸ ζήτημα 
τοῦ Αἰγαίου. Πλανᾶται πλάνην οἰκτράν... Ἀργά ἢ γρήγορα ἡ Ἑλλὰς εἲτε
 θὰ ὑποταχθῆ στὶς ἀπαιτήσεις τῆς Ἀγκύρας εἲτε θὰ ὁδηγηθῆ εἰς ἓναν 
πόλεμον διὰ τὸν ὁποῖον εἶναι ἀνέτοιμος".
Μετέπειτα τὰ "τουρίστα ὂντα" ἐπὶ Τοκογλυφικῆς Κατοχῆς (2010-2023) 
καὶ δὴ τὸ 2018, ἀνῆλθαν εἰς τριάντα. Τριάντα ἑκατομμύρια πορτοφόλια, 
μικρά καὶ μεγάλα εἰσῆλθαν νομίμως εἰς τὸ Γραικιστάν τοῦ πωλητή τῆς 
Μακεδονίας, Τσιπρέφσκι (2018) καὶ τοῦ συμβαλλομένου Μικροκυρίου 
Δημητροπαναγιωτάκη.
(Μικροκύριος: Κυριάκος, Δημητρο-παναγιωτάκης: Μητσο-τάκης).
Ὁ Ἓλλην μετεβλήθη εἰς butler: οἰκονόμος ἀρχιυπηρέτης, προσωπικός
 ὑπηρέτης, servant: υπηρέτης, σερβιτόρος καὶ coolie: χαμάλης, κινέζος 
χειρώναξ.
Τὰ κέρδη ὃμως ποῦ ἐπῆγαν;
ΤΙ ΛΕΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ ὁ Keir Giles ὃταν καθιστᾶ ὑπεύθυνη τὴν Ρωσία 
διὰ ὃτι συμβαίνει εἰς τὴν Σουηδίαν; (εἰς τὸ ἑπόμενο).
ΑΘΑΝΑΤΗ Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!
ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑΝ!
ΠΟΛΙΤΕΥΣΟΥ! Η πραγματική Λύσις.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: