20/4/17

Η Μεγάλη Ώρα τών Αμφισβητήσεων

Ελπίζομεν είς τό Σκανδιναυικόν φώς εμείς εδώ κάτω είς τήν Σουηδίαν μήπως καί επιβιώσωμεν τών 9,6°C. Καί λέω κάτω διότι θεωρώ ότι λάθος λέγεται επάνω είς τά βόρεια...
Θέλω μόνον νά υπνθυμίσω τό γεγονός ότι τό ΦΩΣ πάντοτε ελαμβάνετο από τούς Δελφούς,  όπως έπραξεν καί ο ήρως τού Μαραθώνος από τάς Πλαταιάς, όπως γράφει ο Πλούταρχος.
Έτρεξεν 200 χιλιόμετρα διά νά φέρει τό Απολλώνιον Πύθιον Φώς, έν έτει 490 πεχ. Τό Φως διεδίδετο είς όλα τά Ελληνικά Πέρατα, έως τήν Πόλιν τού Σολύμου, τήν οποίαν οι λαρυγγίζοντες αποκαλούν Γερουσαλήμ.
ΙΕΡΑ ΣΟΛΥΜΑ, λοιπόν.

Απορώ ως εκ τούτου ποίον «φώς» μεταφέρουν εκ Μπέτλεχεμ!

Ήλθεν λοιπόν η Μεγάλη Ώρα τών Αμφισβητήσεων.

Χρειάζεται σθένος, παρρησία καί καθαράν ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ διά νά καταθέση κάποιος τήν ΑΛΗΘΕΙΑ. ΕΔΩ ΕΙΜΕΘΑ ΟΜΩΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ.
Αναφέρω κάτωθι τί εστί ισλάμ ή «Μωαμεθανισμός» κατά τούς –ισμούς.
Όμως ενώ όλοι οι Ιστοριζόμενοι γνωρίζουν διά τάς θυσίας τών Ελλήνων καί όλων τών Ευρωπαίων εναντίον αυτής τής Επιθετικής, Γενοκτονικής καί Εγκληματικής Οργανώσεως από τό 642 μεχ καί πράξεις αι όποίαι συνεχίζονται, έβαλεν τήν πρώτην Υπογραφήν Χειραφετήσεως, Δικαιώσεως καί έδωσεν άφεσιν Αμαρτιών; Δηλαδή τήν Χειραφέτησιν τού Ισλάμ.
Καί μάλιστα επροχώρησεν πέραν αυτού, μαζί μέ άλλους καί Καθιέρωσεν αύτήν τήν Οργάνωσιν μέ όλα τά γραφόμενα καί τά βιβλία των ώς «Θρησκεία»!
Χωρίς νά λάβουν Υπ΄ όψιν ότι είς «ίερά» των βιβλία, δηλαδή είς τό ένα καί μοναδικόν, τό κ΄ράν επί λεξεί γράφονται καί ενθαρρύνονται, η γενοκτονία άλλων λαών, η θανάτωσις όποιων «απίστων», λιθοβολισμός γυναικών καί άνω τών όλων Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ.
Διότι ο ίδιος ο Μωάμεθ, θεωρούν, ετέλεσεν αρραβώνα μέ τήν 6ήν Αίσα καί διέπραξεν γάμον όταν η παιδίσκη Αίσα έγινε 9 ετών! Εννοώ ότι όλα αυτά τά γραφόμενα οι τού ισλάμ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, καί εμείς οι άπιστοι εάν ΤΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ καί τά απορρίψωμεν κινδυνεύωμεν νά εκτελεσθούμε επί τόπου καί λυντσαρισθούμε!
Η μεγάλη ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΙΣ στρέφεται εναντίον τού πολιτικού καί τού νομικού κόσμου είς τήν χώραν μας, εν πρώτοις.
ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ υπέγραψαν τήν χειραφέτησιν τού κ΄ράν καί τού ισλάμ; Καί εκ δευτέρου διά τί συνεχίζουν νά κρύβονται νομιμοποιούντες εγκληματικά βιβλία; Διά τούτο ΑΜΦΙΣΒΗΤΏ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΙ ΕΝ ΕΥΡΩΠΗ. Θεωρώ δέ ότι παραβιάζουν μέ βίαιον τρόπον Ελληνικόν Σύνταγμα, νόμους, ήθη καί έθιμα, ενώ προκαλούν τό Δημόσιον καί κοινωνικόν αίσθημα.

Γεώργιος Κανελλόπουλος
Ουψάλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: