30/5/24

ΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, 1770 - 2008 (2024)ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας τὰς 
Ἑλληνίδας. Αἲθριος εἰς τοὺς 12°C ἐν Οὐψάλα.  
ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ὡσὰν σήμερον, οἱ νεολαῖοι πατριῶται τῆς ΕΟΝ (Ἐθνική Ὀργάνωσις  
Νεολαίας), Λάκης Σιάντας, Μανώλης Γλέζος καὶ "Χαρικλώ", κοπἐλλα  
ἀγνώστου ὀνόματος, ἒκλεψαν τὴν ναζιστικήν σημαίαν τῆς Ἀκροπόλεως,  
τὴν νύκτα.  
Ὡς γνωστόν διετηρεῖτο εἰς κιβώτιον μετὰ τὴν ὑποστολήν τὴν ἑσπέραν. 
 Ἒπαρσις τὴν πρωΐαν, ὑποστολή τὴν ἑσπέραν.  
Μέλος τῆς ΕΟΝ τὴν ἰδίαν ἐποχήν ὑπῆρξεν καὶ ὁ Μίκις Θεοδωράκης.

Ὡσὰν ἐχθὲς. Ἀποφρὰς Ἡμέρα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας ἡ 29η Μαΐου
 Καὶ Ἀποφράδαν Ἡμέρα ἀποκαλοῦμεν ΟΧΙ μόνον τὴν 29ην Μαΐου 1453 
 ἀλλὰ καὶ τὴν 13ην Ἀπριλίου 1204.  
Λέγω ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ καὶ ὂχι κοσμοπολίτικης πολιτείας διαβάζων  
τὴν τελευταίαν ὁμιλίαν τοῦ Κων/νου Παλαιολόγου.
Οἱ ἲδιοι ἐχθροί τότε, οἱ ἲδιοι αὐτοί ἐχθροί, ὀσμανότουρκοι καὶ οἱ δυτικοί, ἈγγλοΓερμαναῖοι ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ κατεπολέμησαν καὶ καταπολεμοῦν. 
 Κατέσφαξαν καὶ κατασφάζουν, Κατελήστευσαν καὶ καταληστεύουν  
τὴν Ἑλλάδαν καὶ τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων.
ΟΙ ΔΥΤΙΚΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΥΠΗΡΞΑΝ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.  
Οἰ "Δυτικοί" πάντοτε κοιτοῦσαν τὸ ΙΔΙΟΝ ΟΦΕΛΟΣ, τὸ συμφέρον τους. 
 Ὁπωσδήποτε ὃμως πάγιοι ἐχθροί ἒχουν καταστεῖ οἱ μεσανατολίται, 
 αἱ ὓαιναι τῶν ἐρήμων καὶ διάφοροι ἐπίδοξοι Ἀσιατικοί λαοί.
Καὶ συνεχίζουν οἰ ἀγγλοσάξωνες (σήμερον καὶ μέσω τῆς πολιτικῆς Μπιντέν 
 καὶ ΝΈΊΤΟ). Ἡ Μητέρα Στοά τοῦ Κόσμου τῶν Κασσιτερίδων νήσων  
(Ἀγγλία) ἐπιμένει νὰ λύσῃ τὸ "ἀνατολικόν ζήτημα" ἀπὸ τὸ 1770,  
δηλαδή τὴν ἀνακατανομήν τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας πρὸς ὂφελός 
 της, μὲ συνέπεια νὰ ἒχῃ προσβάλει μὲ αἱμοβόρον ἀσιατικόν σύνδρομον  
τοὺς λαούς τῆς πάλαι ποτε Ἑλληνορωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας. 
 ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟ ΓΕΝΟΣ.  
Συνάθροισαν πρὸς τοῦτο, ὃλα τὰ ἐφιαλτικά κοινωνικά στρώματα,  
τοὺς ἐπήλυδας καὶ ἐρυθρούς φιλοσόφους τοῦ πεζοδρομίου,  
ΤΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ καὶ τοὺς "ἰκτήρας" (ζητιάνους) γροσιῶν.  
Ἐν ἀγνοίᾳ πάντοτε τοῦ φίλου ἀμερικανικοῦ λαοῦ, καὶ παρὰ τοῦ ὂμματος  
τοῦ φίλου Ρωσικοῦ λαοῦ, εἶς, ΕΝΑΣ τῶν ἐπηλύδων ὡς σατράπης  
"βεζυρεύει" τὸν ἐξαπατημένον, τὸν ἐναπομείναντα Ἑλληνικόν τὸ γένος 
πληθυσμόν.
"Κι ἐμεῖς θέλουμε νὰ μείνῃς!" (Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ νεοσατράπης).  
Νὰ μείνῃ ὁ σπόρος τῶν ἐπηλύδων εἰς τὰ χωράφια τοῦ πατέρα του Ἐφιάλτη 
 (τοῦ Κων/νου Μητσοτάκη, Ἂγγλου σατράπη).
Ἀλλὰ ποῖοι δύνανται νὰ θεωρηθοῦν ΟΙ ΚΡΑΤΑΙΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΟΥ  
ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 1770 ΕΩΣ ΤΟ 2008 ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΚΛΕΙΠΟΥΝ  
ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΡΒΑΡΗΝ ΔΥΣΙΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΚΡΑΤΙΑΝ;
Βεβαίως ὂχι ὀ Κουφός ἐραστής τοῦ Εὐταξία, τοὺ "ἡ Ἑλλὰς ἀνήκει εἰς τὴν 
 Δύσιν" (Κων/νος Καραμανλῆς). Οὒτε ὀ "πολεμᾶτε ἒως τὸν τελευταῖον ὀπλίτην!" ("Ἀλέξανδρος Παπάγος, συνΔικτάτωρ τοῦ ἀδελφοῦ βασιλέως Γεωργίου Β΄).
ΧΡΕΙΑΖΟΜΕΘΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ὡς:
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ).
Κων/νος Κολοκοτρώνης, ἐξολώθρευσεν 11.000 (7300) τουρκαλβανούς, 
 εὶς τὴν μάχην ΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ, 1779.
Γίγαντες, Οἰ Ἀλέξανδρος (πατὴρ) καὶ Κων/νος Ὑψηλάντης καὶ ὁ Ἀντώνιος Καποδίστριας ἳδρυσαν τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ τοῦ Γένους, 1800 ἃμα  
τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἑπτανησιακῆς Πολιτείας. 
Μετὰ τὸ 1812 οἱ Κων/νος Ὑψηλάντης καὶ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος Φυραρῆς (δρᾶσις των 1785 - 1719) μὲ τὸν Ἱωάννην Καποδίστριαν τὸν  
Μέγα ἳδρυσαν ἒδωσαν νὲαν Πνοήν εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ τοῦ 
 Γένους. ( σελ. 206, Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΓΕΝΩΝ, Σπυρίδωνος Χατζάρα).
Πολιτειακοί Γίγαντες, ὡς ὁ Ἱωάννης Καποδίστριας (1828-31). Ἳδρυσις, ἀνεξαρτησία τοῦ κράτους ΕΛΛΑΣ, 1830. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Ἀλέξανδρος Κουμουνδοῦρος (1865 - 82).  
Ἀνάδειξις Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Νικόλαος Πλαστήρας, 1922, 1945 - 52. 
 Ἐξαπέστειλεν τὸ προδοτικόν βασιλικόν τόξον. Ἱωάννης Μεταξᾶς,  
27/4 1936 - 31/1/1941. 
 Ὠργάνωσεν τὸ Ἑλληνικόν Κράτος καὶ τὸν Ἑλληνικόν στρατόν. 
 Ἓνωσεν τοὺς Ἓλληνας. ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ εἰς τὸν 
 Μουσολίνι καἰ Χίτλερ. 18/1/ 41, "Νὰ παραδώσωμεν τὴν Ἑλλάδαν εἰς τὸν 
 Χίτλερ, καλλίτερον νὰ ἀποθάνωμεν!" Η δικτατορία  ήταν  
Βασιλοπαπαγική.
Γεώργιος ΤσολάκογλουΓεώργιος Μπάκος καὶ Χαρ/μπος Κατσιμῆτρος,  
οἱ στρατηγοί τοῦ ἒπους 1940.
Γεώργιος Παπανδρέου (1963 - 65) Ἓνωσεν τὸν Ἑλληνικόν λαόν εἰς τὸν  
Ναόν τῆς Δημοκρατίας. Γεώργιος Παπαδόπουλος (1967 - 73), ὡς 
 ἐπαναστάτης ἐξεδίωξεν τοὺς Ἐφιάλτες, τὸ Ἀγγλοπροδοτικόν τόξον καὶ  
τοὺς ἐγκληματίας Γκλύξμπουργκ. Διέσωσεν μὲ τὴν Σεισάχθεια 500000 
 ἀγρότες ἀπὸ τὰ νύχια τῶν τοκογλύφων (Διαγραφή χρεῶν ἒως 100000 δρχ,  
1968.
Γίγας ὁ Ἀνδρέας Γ. Παπανδρέου (1981 - 95). Ἀναμόρφωσεν τὴν κοινωνικήν  
πολιτικήν, θωράκισεν τὴν Ἑλλάδαν, ὑπερασπίσθη διεθνῶς τοῦ Ἑλληνικοῦ  πολιτισμοῦ, ἀντιτάχθη ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ.  
Ξενοφῶν Ζολώτας (1952 - 1991) Ὠργάνωσεν τὴν Οἰκονομίαν τῆς  
ἀποτελειωμένης Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Ἀγγλοκρατίαν καὶ τὴν ὑποτέλειαν τῆς 
 "Δύσεως".  Τάσος Παπαδόπουλος, ΕΝΩΣΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ ΚΑΤΑ  
76%. Ἐξευτέλισεν τὶς χανούμισες τῆς Δύσεως.
ΚΙΝΗΜΑ 21.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: