23/5/24

ΜΑΪΟΣ 1968 OLOF PALME ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΝ ΣΟΥΗΔΙΑ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ ἁπάσσας 
τὰς Ἑλληνίδας. Αἲθριος εἰς τοὺς 10 - 23°C ἐν Οὐψάλα. ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἡμέραι ἀπὸ 23 ἒως 25 Μαΐου συμπίπτουν ὡς ἡμέραι μὲ τὸ ἒτος 1968, 
ὃταν ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ἂρχισαν
 καταλήψεις. Πέμπτη 23 Μαϊου 1968.
Οἱ τραγέλαφοι τῶν Πανεπιστημίων ἂδραξαν τὴν εὐκαιρία τῶν ὃσων
 συνέβαιναν εἰς τὰ Πανεπιστήμια τῆς Γιουρώπης (Πἀργα, Παρισίους κλπ),
 ὣστε νὰ κάνουν διαδηλώσεις, "δημόσιον διάλογον" ἀλλὰ κυρίως
 καταλήψεις. 
Ἀφορμή ὑπῆρξεν τὸ UKAS, μὶα Ἒκθεσις μὲ μεταρρυθμίσεις τῶν σπουδῶν
 εἰς τὴν τριτοβάθμια ἐκπαίδευσιν τῆς Σουηδίας από ὁμάδα ἐργασίας τῶν
 Πρυτανικῶν Ἀρχῶν διὰ τὴν σταθεροποίησιν τῶν σπουδῶν, ποὺ 
ἐδημοσιεύθη τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 1968. 
Ἀφορούσε βασικά τὴν εἰσαγωγήν τριετοῦς ἐκπαιδεύσεως, μὲ 
περιορισμένην ἐλευθερίαν ἐπιλογῆς μαθημάτων καὶ ἀναστολήν 
(ἀποκλεισμόν) φοιτητών ποὺ εἶχαν κακήν ἀπόδοσιν.
Ὃταν η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνησις τὸν Μάϊον τοῦ 1968 παρουσίασεν
 τὴν μεταρρυθμιστικήν της πρότασιν, ποὺ ἦτο βασισμένη εἰς τὸ UKAS, ἐπυροδοτήθησαν αἱ διαμαρτυρίαι τῶν φοιτητῶν ποὺ κατέληξαν εἰς τὴν 
κατάληψιν τοῦ "Οἲκου τῶν Φοιτητῶν".
Ἡ κατάληψις τοῦ Οἲκου τῶν Φοιτητῶν από φοιτητάς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον 
τῆς Στοκχόλμης ὑπῆρξεν μὶα πολιτικῶς βασισμένη κατάληψις 
ἐκπορευόμενη ΕΞΩΘΕΝ, καὶ εἶχεν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀναβολήν
 τῆς μεταρρυθμίσεως διὰ τὸ μέλλον.
Μὶα ἐν μέρει ἀναθεωρημένη πρότασις, η PUKAS, παρουσιάσθη μετέπειτα
 τὸν Ὀκτώβριον τουῦ ίδίου ἒτους κι ἐψηφίσθη εἰς τὸ Κοινοβούλιον
 τὸν Μάρτιον τοῦ 1969.
Το θέμα ὃμως τῆς μεταρρυθμίσεως τοῦ UKAS ἐπεσκιάσθη κατά τὴν
 διάρκειαν τῆς καταλήψεως ὑπέρ ἂλλων θεμάτων ποὺ ἦσαν 
σημαντικότερα διὰ τὴν λεγομένην "ἀριστεράν" τοῦ '68. 
Εἰς τὴν κατάληψιν συμμετεῖχαν ἀρχικῶς ὀργανώσεις καὶ ἀπό ἂλλα μέρη 
τοῦ πολιτικοῦ φάσματος, ποὺ εἶχαν ἀντιρρήσεις διὰ τὸ UKAS, – ὃπως καὶ
 ἡ Ἀριστερά τῶν 68 – ἀλλά ἀπεχώρησαν ἀπό τὴν συνεδρίασιν καὶ τὸν
 διάλογον ἢδη ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα.
Ὡστόσο, πολλά φοιτητικά σωματεῖα εἶδαν τὴν πρότασιν ὡς εὐκαιρίαν 
νὰ πάρουν τὸν ἒλεγχον τῶν πανεπιστημίων.
Αἱ διαδηλώσεις ἒλαβαν ἀρχικῶς μεγάλην δημοσιότητα καὶ ὁ τότε 
Ὑπουργός Παιδείας Olof Palme (Οὒλοφ Πάλμε) ἒφθασεν μὲ πρόσκλησιν 
ὁλίγον μετά τὰ μεσάνυχτα, το βράδυ τοῦ Σαββάτου 25 Μαΐου,
 (Στοκχόλμη) διὰ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν συζήτησιν.
 Μεταξύ ἂλλων, O. Palme ἢθελε νὰ ἐξηγήσῃ τὴν σημασίαν τῆς Δημοκρατίας καὶ τοῦ "Ρεφορμισμοῦ", τῶν Ματαρρυθμίσεων, χωρὶς ὃμως νὰ εἰσακούγεται 
ὁ λόγος του.
Ὃταν ὁ O. Palme άνέφερεν τὴν λέξιν «κοινωνία», τὸν διέκοψεν 16ετής 
ὁ  ὁποῖος ἐρώτησεν: «Ποία κοινωνία; Ἡ δική σας καὶ τοῦ Wallenberg;» 
Ἐξοργισμένος ὁ Ο. Palme ἀπήντησεν ότι: «η κοινωνία ποὺ θὰ ἒπρεπε νά 
ἒχωμεν εἷναι μὶα δημοκρατική κοινωνία, βασισμένη εἰς ἐλευθέρας γενικάς
 ἐκλογάς, ἡ ὁποία ἀπορρίπτει βίαιες μεθόδους διὰ τὴν ἐπίλυσιν κοινωνικῶν προβλημάτων».
Τὴν ἑπομένην ἡμέραν, ἐπέκρινεν τοὺς (τραγέλαφους) νέους
 κομμουνιστάς εἰς μὶαν ῥαδιοφωνικήν συνέντευξιν εἰς τὴν ὁποίαν 
ἐπίστευεν ὃτι ἀπέρριπτον τὸν κοινοβουλευτισμόν, καθώς και εἰς τὸ
 φοιτητικόν συνέδριον που διοργάνωσαν αἱ Ἡνωμέναι Φοιτητικαί Ἑνώσεις
 τῆς Σουηδίας τὴν ἰδία περίοδον. 
Εἰς τὴν ἐφημερίδαν Dagens Nyheter εἶπεν ὃτι «αὐτοί ποὺ ἡγήθησαν 
τῆς συνεδριάσεως κι ἐκείνοι εἰς τοὺς ὁποίους ἐπετράπη νὰ ἀνέβουν 
εἰς τὸ βῆμα ὃσον ἢμουν ἐκεῖ - ἦσαν κομμουνισταί ποὺ ἢθελαν νὰ 
ἐκμεταλλευθοῦν αὺτήν τὴν συζήτησιν διὰ τὴν "φοιτητικήν δημοκρατία" 
καὶ τὸ UKAS ὣστε νὰ ἐκφράσουν τὴν Ἀποστροφήν των πρὸς τήν
 Δημοκρατίαν καὶ νὰ ὑποστηρίξουν μεθόδους βίας μὲ στόχον τὴν 
ἀλλαγήν τῆς Σουηδικής κοινωνίας»
Ὁ Ο. Palme ἓδωσεν ἐπίσης ἀργότερον μὶα ὁμιλία εἰς τὴν ὁποίαν 
ἐπεσήμανε τὴν σημασίαν νὰ ἀκούωμεν τοὺς νέους εἰς τὴν κοινωνίαν
 διότι ἂλλως ὑπῆρχεν ὁ κίνδυνος νὰ ἀναζητήσουν ἀκόμη περισσότερον
 ἐξτρεμιστικάς ὁμάδας. Εἰς τὴν ὁμιλίαν ἦτο πασιφανές ὃτι ὁ Ο. Palme μὲ «εξτρεμιστικές ομάδες»
ἐννοοῦσε τοὺς κομμουνιστάς, τοὺς σημερινούς ΑΝΤΙΦΑ.
Τὸ Σάββατον 25 Μαΐου, ἀρκετοί ἀπό τούς συμμετέχοντας εἰς τὴν 
συνάντησιν ἒφυγαν εἰς πορείαν ποὺ, μεταξύ άλλων, προσπάθησε νὰ
 καταλάβῃ τὸ θέατρο της Στοκχόλμης, το Μέγαρο Μουσικής, την Όπερα
και τον Κεντρικό Σταθμό. 
Ἒχοντες ὃμως ἀποτύχει εἰς τὴν προσπάθεια αὐτήν, ἡ πορεία επέστρεψεν 
εἰς τὸν Οἶκον Φοιτητῶν. Τέλος τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας 27 Μαΐου, 
οἱ καταληψίαι ἐγκατέλειψαν μόνοι τους τὸν Οἶκον Φοιτητῶν, ἐπειδή
 ἡ ἀστυνομία ἐσταμάτησε τὴν προμήθεια τροφίμων κι ἐπείνασαν.
Ἒτσι ἒλαβεν τέλος ἡ κατάληψις.
Κατά τὴν διάρκειαν τῆς Ἀνοίξεως, ἡ μεταρρύθμισις UKAS ὑπῆρξεν
 κυρίαρχον πολιτικόν ζήτημα τῶν μαθητῶν καὶ θὰ συνέχιζε νὰ εἶναι
 ἓνα σημαντικόν ἐκπαιδευτικόν πολιτικόν ζήτημα διὰ τὰ μεθεπόμενα ἒτη.
ΟΜΩΣ Olof Palme καὶ Ἀστυνομία ἀπέτρεψαν καταλήψεις Ἐκπαιδευτικῶν
 Ἱδρυμάτων, αἱ ὁποιαι ὃμως συνεχίζοναι ἒως σήμερον ἀνὰ τὰς Εὐρώπας
 (καὶ εἰς USA, πλὴν τῆς Σουηδίας).
ΚΙΝΗΜΑ 21.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς. 4877

Δεν υπάρχουν σχόλια: