9/5/24

ΤΟ ΑΙΣΧΡΟΝ ΨΕΥΔΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ


ΥΓΕΙΑ, Φῶς Ἑλληνικόν εἰς ἃπαντας τοὺς  Ἓλληνας καὶ 
ἁπάσσας τὰς Ἑλληνίδας. Βροχερός εἰς τοὺς 4°C ἐν Οὐψάλα.
 ΕΛΛΑΣ≡HELLAS.
Ἀριθμοσοφίας ἓνεκεν: ΕΛΛΑΣ, π. α. 46 = 10 = 1ΕΛΛΗΝ, π. α.
 47 = 11 = 2. κλπ.
Τῶν ψυχαριστῶν δὲ: ΕΛΛΑΔΑ, π. α. 35 = 8. ΕΛΛΗΝΑΣ, 66 = 12 = 3!

(π. α.: πυθμενικός ἀριθμός. Ἡ μαθηματική Ἀκρίβεια τῆς Ἑλληνικῆς
 γλώσσας).
Οὐδὲν Δημογραφικόν Ζήτημα ὑπάρχει ἐν Ἑλλάδι!
Ἐξηγῶ. Ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε εἶχεν Δημογραφικόν Ζήτημα. 
Ἀπεναντίας πληθώρα ἐργατῶν, πληβείων καὶ διανοητῶν. Καὶ ἒχει.
 Τὸτε πῶς ἐξηγεῖται ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ; Πρῶτον διὰ τῶν πολέμων. 
Τὰ τεκταινόμενα μεταξύ 1914 - 22 εἶναι πασίγνωστα. 
Μετὰ τὸν Β' ΠΠ, 1940 - 49. Διὰ τῆς Ἐκδιώξεως τῶν 250.000 Ἑλλήνων 
τῆς Ἀλεξανδρείας, 1952. Τῆς Ἐκδιώξεως τῶν 100.000 Ἑλλήνων τῆς Κ-Πόλεως,
 1955. 
Τῆς Ἐκδιώξεως τῶν 200.000 Ἑλληνοκυπρίων ἀπὸ τὴν Βόρειον Κύπρον. 
Τῆς ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΗΜΙΑΣ, "μεταναστεύσεως", μεταξύ 1956 - 62,
 1965 - 67. 2011 - 2024. 
Διότι ἐκλείπει ἡ άνάπτυξις τῆς τεχνολογίας, εἰς ὃλους τοὺς
 τομεῖς, ὡς καὶ ἡ ἐνθάρρυνσις γεωργίας, ἀλιείας καὶ κτηνοτροφίας. 
Διότι ἐκλείπει ἡ Φροντίς τῆς Ἑλληνικῆς Φύσεως, δρυμῶν, δασῶν, πανίδος
 καὶ χλωρίδος.
ΓΝΩΣΤΑ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΙΚΥΛΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ, 
ΤΗΣ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ,
 ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΗΣ
 ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ. 
Μάλιστα, τῆς Ἀγροτικῆς παραγωγῆς ποὺ ὂχι μόνον ἐκάλυπτεν τὰς ἀνάγκας
 τῆς Ἑλλάδος κατὰ 100% ἀλλὰ καὶ ἐξήγαγεν πρὸς Σοσιαλιστικάς χώρας,
 κατὰ τὴν περίοδον 1968 - 1976.
 Ὁπότε ὁ Κουφός καὶ τὸ Κ-ΝΔοῦ συνονθύλευμα ΑΝΟΙΞΑΝ ΧΑΒΟΥΖΕΣ.
Διότι πῶς ἐξηγεῖται τὸ "ἀνοιγμα τῶν συνόρων" ἐπὶ ὑποτελῶν εἰς τὴν 
"Δύσιν", Μητσοτάκη - Σαμαρᾶ, 1993;
 Ἒγινε δῆθεν πρὸς κάλυψιν, διὰ τῆς εἰσαγωγῆς, "ἐργατικῶν χεριῶν",
 ὃταν ἢδη εἶχεν περιωρισθεῖ ἡ Ἀγροτική Παραγωγή, ἡ ὁποία
 ΕΠΟΛΕΜΗΘΗ ἀπὸ τὴν ἐπαίσχυντη ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΘΙΑΣΩΤΑΣ, 
διάβαζε τὰ λόμπυ καὶ τοῦς λογῆς διεφθαρμένους, ὐπὲρ τῶν παραγωγῶν
 Γερμανίας, Γαλλίας, Ὀλλανδίας, κλπ. Πῶς ἐξηγεῖται τὸ κόψιμο τῆς 
σταφίδος, ἡ καταστροφή τῆς κτηνοτροφίας καὶ τῆς ἀλιείας, κλπ, καὶ ἡ
 ταυτόχρονη ἀνεξέλλεγκτη εἰσροή τῶν εἰσαγωγῶν ἀπὸ τὰς ἂνωθι
 Κωλοχώρας τῆς ΕΕ, μεταξύ 1992 - 2024; 
Καὶ ὂχι μόνον.
 Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ χώρας ἐκτὸς ΕΕ, διὰ τὴν ἐπιβαλλομένην ἐκτόπισιν τῶν 
ἐγχωρίων προϊόντων, δῆθεν διὰ νὰ μὴν δεχθῆ ἠ Ἑλλὰς κυρώσεις καὶ 
πρόστιμα εἰς δις εὐρὼ (ἐλεύθερον ἐμπόριον).
ΕΠΙ ΤΟΥΤΟΥ, εἰς τὶ ἐχρειάσθησαν ΚΑΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ "νέα ἐργατικά χέρια";
 ΟΧΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΘΗΝΑ ΧΕΡΙΑ. ΟΧΙ ΧΕΡΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΦΡΟΥΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ἀλλὰ ἀορίστως "ἐργατικά χέρια τῆς
 ἀλλοδαπῆς καὶ μάλιστα ΕΠΙ ΙΣΟΙΣ ΟΡΟΙΣ" (μὲ καλὰ μεροκάματα,
 ἀσφάλεια, περίθαλψιν, κ. α.);
ΕΞΗΓΗΣΙΣ. Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΦΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ. ΔΙΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΞΑΝΕΜΙΣΘΗ Η ΑΡΧΕΓΟΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗ 
ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ, ὃπως ἀκριβῶς ἐφαρμόζεται πιστά ἐπὶ σχεδίου 
εἰς τὴν ΝΙΣΥΡΟΝ λόγου χάριν, ὃπως μαρτυρεῖ εἰς συνέντευξιν ὁ καθηγητής
 κύριος γνώστης, Αδαμάντιος Σάμψων διὰ τὴν ἐπικείμενην καταστροφήν
 ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ κτηρίου.
ΔΙΟΤΙ Η ΕΛΛΑΣ ΩΣ ΓΗ ΕΝΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, μεθάνιον καὶ ἀργόν
 πετρέλαιον ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΠΑΛΙΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΝ
 ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ.
 Ὂχι ὃμως πρὸς χρῆσιν τῶν ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ἀλλὰ τρίτων.
ΣΚΟΠΟΣ εἶναι νὰ ἀπομείνῃ ἡ ΑΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΑΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ
 ΣΩΡΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ. 
Ἓνα ἀπέραντο ἀεροδρόμιο...
Τὰ ὐπάκουα ὂντα, οἱ ἑκατομμύρια ἀσιάται καὶ ἀφρικανοί ἐπήλυδες, 
ἀφοῦ ΕΡΗΜΩΘΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ Η ΕΛΛΑΣ, ἢ θὰ χαθοῦν ἢ
 θὰ συνεχίσουν τὴν πορείαν των ὡς "ἀκρίδες", "κώνωπες" καὶ "ὓαινες"
 πρὸς νὲον κρανίου τόπον!
ΔΙΟΤΙ, ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΙΟΙ, ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ, ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΕΙ ΤΡΟΠΟΥΣ ΥΦΑΡΠΑΓΗΣ
 ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΥΘΥΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΥΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ.
 ΠΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΗΜΕΤΕΡΟΥΣ. 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΒΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΑΚΡΙΔΩΝ. Ποσοστὰ ἀπὸ τὰ χρήματα ποὺ
 θὰ ἒπρεπεν νὰ διατεθοῦν πρὸς τὸ ΚΑΛΟΝ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΛΥΘΥΣΜΩΝ.
Βεβαίως συντρέχουν δὺο τινὰ. 
Πρῶτον συνεχίζεται ἡ Ὑπερχρέωσις τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Γηγενῶν, πρᾶγμα 
διὰ τὸ ὁποῖον ἀδιαφοροῦν οἰ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΕΠΟΙΚΟΙ, "οἱ μετανάστες",
 οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ἁρπάξουν ὃτι ρευστό κυλήσει ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ, θὰ φύγουν. 
Καὶ δεύτερον μειώνονται συνεχῶς οἱ προσδοκωμενοι πόροι πρὸς κάλυψιν
 τῶν ἀναγκῶν.
 Δηλαδή συρρικνώνεται ἡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑ. 
Τὸ οἰκόπεδον ΕΛΛΑΔΑ γίνεται φθηνότερο.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΚΑΘΟΔΟΣ
ΤΩΝ ΕΞΩΘΕΝ
 ΕΚΑΤΟΝ ΜΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΔΙΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΝ 
ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ!
ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΑΠΕΙΡΑΚΤΗ Η Η ΘΕΡΑΠΩΝ ΦΥΣΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
 ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
ΕΣΣΕΤ' ΗΜΑΡ!
Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος, Οὐψάλα.
Ἀνεμβολίαστος, Ὑπέρμαχος τῆς Ἱπποκρατικῆς Ἰατρικῆς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΘΝΙΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ...και ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ