27/12/14

Σαν Σήμερα δημοσιεύτηκε ο ΑΝ.509

Το ΚΚΕ από το συνέδριο του ΚΚ Γαλλίας στο Στρασβούργο είχε ανακοινώσει δια του Μιλτιάδη Πορφυρογένη, τον Ιούνιο του 1947, την πρόθεση δημιουργίας Δημοκρατικής Κυβέρνησης.
Η κυβέρνηση της Πρέσπας (η λεγομένη «Κυβέρνηση του Βουνού») με πρωθυπουργό και υπουργός Στρατιωτικών τον Μάρκο Βαφειάδης, αντιπρόεδρο και υπουργό Εσωτερικών τον Ιωαννίδη, και υπουργό Εξωτερικών τον Πέτρο Ρούσο, ανακοινώθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 1947 και την επόμενη, 24 Δεκεμβρίου ο ΔΣΕ εξαπέλυσε επίθεση για την κατάληψη της Κόνιτσας, που θα ήταν η Έδρα της νέας κυβέρνησης.

Τότε η κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη, απάντησε με την δημοσίευση του Αναγκαστικού Νόμου 509 «Περί μέτρων ασφαλείας του Κράτους, του Πολιτεύματος, του Κοινωνικού Καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών των πολιτών», στις 27 Δεκεμβρίου, που κυρώθηκε αργότερα από τη Βουλή.
Ο Α.Ν. 509/1947 καταργήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1974 από την κυβέρνηση Καραμανλή-Μαύρου με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 59 "Περί συστάσεως και επαναλειτουργίας πολιτικών κομμάτων" (ΦΕΚ 259/Δ/1974), με συνέπεια την νομιμοποίηση του ΚΚΕ.

Ο ΑΝ 509 προέβλεπε:

Αρθρο1
1. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) κα η Εθνική Αλληλεγγύη που προπαρασκεύασαν και ενεργούσαν την κατά της ακεραιότητας της Χώρας προδοτική ανταρσία διαλύοντουσαν. Επίσης διαλυόταν και κάθε άλλο πολιτικό κόμμα, σωματείο η οργάνωση, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως συνεργαζόμενη μετ' αυτών η επιδιώκουσα αμέσως η εμμέσως την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως σκοπὸ την διά βιαίων μέσων ανατροπή του πολιτεύματος, του κρατούντος κοινωνικού συστήματος ή την απόσπαση μέρους εκ του όλου της Επικρατείας.
2. Κόμματα, σωματεία, ή οργανώσεις μη μνημονευόμεναι , ως και οι τυχὸν συσταθησόμενες μετά την ισχὺ του Νόμου, διαρκούσης της ανταρσίας, χαρακτηρίζονται ως υπαγόμεναι εις τας διατάξεις του Νόμου με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εφ' όσον πρόκειται περί κόμματος, και σε κάθε άλλη περίπτωση με απόφαση των κατά τόπους πρωτοβαθμίων Επιτροπών Δημόσιας Ασφάλειας, μή υποκειμένης εις ουδὲν ένδικον μέσον.
3. Τα γραφεία των διαλυομένων κομμάτων, σωματείων η οργανώσεων κλείνουν, όλη δε ἡ περιουσία και τα αρχεία αυτών κατάσχονται υπὸ της οικίας Εισαγγελικής Αρχής.
4. Τὰ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον κατασχόμενα δημεύονται διὰ βουλεύματος τοῦ συμβουλίου τῶν Πλημμελειοδικῶν τοῦ τόπου τῆς κατασχέσεως. Ἐν τῷ βουλεύματι ὁρίζεται τίνα ἐκ τῶν δημευομένων ἀντικειμένων δύναται νὰ ἐκποιηθοῦν. Τὸ προϊὸν τῆς ἐκποιήσεως τούτων διατίθεται ἀποκλειστικῶς πρὸς ἐνίσχυσιν τῶν θυμάτων τῆς ἀνταρσίας.

Ἄρθρον 2.
1. Ὅστις ἐπιδιώκει τὴν ἐφαρμογὴν ἰδεῶν ἐχουσῶν ὡς ἔκδηλον σκοπὸν τὴν διὰ βιαίων μέσων ἀνατροπὴν τοῦ Πολιτεύματος, τοῦ κρατούντος κοινωνικοῦ συστήματος ἢ τὴν ἀπόσπασιν μέρους ἐκ τοῦ ὅλου τῆς ἐπικρατείας, ἢ ἐνεργεῖ ὑπὲρ τῆς ἐφαρμογῆς αὐτῶν προσηλυτισμὸν τιμωρεῖται ἐὰν μὲν εἶναι ἀρχηγὸς ἢ ὁδηγὸς διὰ τῆς ποινῆς τῶν προσκαίρων δεσμῶν, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποiνῆς τῶν ἰσοβίων δεσμῶν ἢ τοῦ θανάτου, ἐὰν δὲ εἶναι ἁπλοῦς συστασιώτης διὰ ποινῆς φυλακίσεως, εἰς ἰδίως δὲ βαρείας περιπτώσεις διὰ τῆς ποινῆς τῆς εἱρκτῆς ἢ τῶν προσκαίρων δεσμῶν. 2. Ὡς ἰδιαιτέρα ἐπιβαρυντικὴ περίπτωσις θεωρεῖται ἡ ἐκτέλεσις τῆς πράξεως ἐν δημοσίῳ τόπῳ, παρόντων πολλῶν, ἢ διὰ τοῦ τύπου, ἢ ἐὰν ὁ προσηλυτισμὸς ἐνεργεῖται διὰ χρημάτων, ἢ ἀπευθύνεται πρὸς ἀνηλίκους, στρατιωτικοὺς ἐν γένει ἢ δημοσίους λειτουργούς.

Ἄρθρον 3.

1. Ἐὰν τὸ ἐν τῷ προηγουμένῳ ἄρθρῳ ἀδίκημα τελεσθῆ διὰ τοῦ τύπου, ὑπέχουσιν εὐθύνην ὃ τε συγγραφεὺς ἢ συντάκτης τοῦ δημοσιεύματος, ὁ διευθυντὴς ἢ ἐκδότης τοῦ ἐντύπου, καὶ ὁ ἐν γνώσει ἀναλαβών τὴν κυκλοφορίαν τοῦ τοιούτου ἐντύπου, ἀγνώστου δὲ ὄντος τοῦ ἐκδότου, ὁ τυπογράφος. 2. Κατὰ τῶν ἐν τῇ προηγουμένῃ παραγράφῳ ἀπαγγέλλεται πρὸς τούτοις παῦσις τοῦ ἐπιτηδεύματος τοῦ δημοσιογράφου ἢ τυπογράφου ἢ ἐκδότου τουλάχιστον ἑνὸς ἔτους καὶ ἐν ὑποτροπῇ ὁριστικὴ τοιαύτη.
3. Ὁ παρὰ τὴν παῦσιν ταύτην ἐξασκῶν τὸ ἐπάγγελμα αὐτοῦ τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως καὶ ἐν ὑποτροπῇ δι' εἱρκτῆς.
Ἄρθρον 4.
1. Ἀπαγορεύονται αἱ ἐν ὑπαίθρῳ εἴτε ἐν κλειστῷ χώρῳ συναθροίσεις προσώπων ἐπιδιωκόντων τὴν ἐφαρμογήν τῶν ἐν ἄρθρῳ 2 ἰδεῶν.
2. Ὁ ἐν γνώσει προσερχόμενος εἰς τοιαύτην συνάθροισιν τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν.
3. Ὁ ἐν γνώσει δεχόμενος εἰς τὴν οἰκίαν του ἢ τὸ κατάστημά του συνάθροισιν περὶ ἧς ἡ παράγραφος 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου, τιμωρεῖται διὰ φυλακίσεως τοὐλάχιστον ἓξ μηνῶν. Διὰ τῆς καταδικαστικῆς ἀποφάσεως ἀπαγγέλλεται ὑποχρεωτικῶς ἡ λύσις τῆς μισθώσεως τοῦ καταλύματος καὶ ἡ ἄρσις τῆς προστασίας τοῦ ἐνοικιοστασίου.
4. Ὅστις κακοβούλως διαταράσσει πολιτικὴν συγκέντρωσιν ἐπιτρεπομένου σκοποῦ τιμωρεῖται διὰ τῆς ποινῆς τῆς φυλακίσεως.

Ἄρθρον 5.
1. Ἡ καταδίκη τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων καὶ ὑπηρετῶν ἐπί τινι τῶν ἀδικημάτων τοῦ παρόντος νόμου συνεπάγεται τὴν ἀπὸ τῆς ὑπηρεσίας ἔκπτωσιν, ἀπαγγελομένην ὑπὸ τῆς καταδικασικῆς ἀποφάσεως, δι' ἦς ὡσαύτως ὁρίζεται ἀνικανότης πρὸς ἀνάκτησιν ἀρχῆς ἢ ἄλλης δημοσίας ὑπηρεσίας ἐπὶ πέντε τοὐλάχιστον ἔτη.
2. Στρατιωτικοὶ παντὸς βαθμοῦ, ὡς καὶ οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, καταδικαζόμενοι ἐπί τινι τῶν ἀδικημάτων τοῦ παρόντος Νόμου, ἐκπίπτουν τῆς ὑπηρεσίας καὶ στεροῦνται ὅλων τῶν μετὰ τῆς ἀρχῆς ἢ ὑπηρεσίας συνημμένων δικαιωμάτων καὶ πλεονεκτημάτων. Ἡ τοιαύτη καταδίκη συνεπιφέρει καὶ διαρκῆ ἀνικανότητα πρὸς ἀνάκτησιν ἀρχῆς ἢ ἄλλης δημοσίας ὑπηρεσίας. Αἱ συνέπειαι αὗται ἐπέρχονται καὶ ἂν δὲν ἀπαγγέλλωνται ἐν τῇ ἀποφάσει.

Ἄρθρον 6.
1. Δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ ὑπηρέται καίτοι μὴ ὑποπεσόντες εἰς ἀξιόποινον πρᾶξιν τοῦ παρόντος Νόμου, προπαγανδίζοντες ἐν τούτοις κομμουνιστικὰς Ἀρχάς ἢ προσβάλλοντες τὴν ἰδέαν τῆς Πατρίδος ἢ τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα, ἀπολύονται ὁριστικῶς τῆς ὑπηρεσίας, μετ' ἀπόφασιν τοῦ οἰκείου Συμβουλίου.
2. Στρατιωτικοὶ παντὸς βαθμοῦ καὶ οἱ ἀνήκοντες εἰς τὰ Σώματα Ἀσφαλείας, καίτοι μὴ ὑποπεσόντες εἰς ἀξιόποινον πρᾶξιν τοῦ παρόντος Νόμου, διαδίδοντες ἐν τούτοις ἀρχὰς ἀνατρεπτικὰς τοῦ κρατοῦντος κοινωνικοῦ καθεστῶτος, ἢ προσβάλλοντες τὴν ἰδέαν τῆς Πατρίδος καὶ τὰ Ἐθνικὰ Σύμβολα ἀπολύονται ὁριστικῶς τῆς ὑπηρεσίας μετ' ἀπόφασιν τοῦ οἰκείου Συμβουλίου. Οἱ ἐκ τούτων ἔφεδροι ἀξιωματικοὶ καὶ ὑπαξιωματικοὶ παραπέμπονται εἰς ἀνακριτικὸν Συμβούλιον πρὸς ἔκπτωσιν ἀπὸ τοῦ βαθμοῦ.

Ἄρθρον 7.
1. Τὰ ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου προβλεπόμενα ἀδικήματα ἀνακρίνονται καὶ ἐκδικάζονται κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Γʹ ψηφίσματος «περὶ ἐκτάκτων μέτρων ἀφορώντων τὴν δημοσίαν τάξιν καὶ ἀσφάλειαν». Κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ αὐτοῦ ψηφίσματος γίνεται καὶ ἡ ἐκτέλεσις τῶν ποινῶν.
2. Τὰ Στρατοδικεῖα, ἐπιβάλλοντα ποινὴν φυλακίσεως δι' ἀδικήματα προβλεπόμενα ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου, δικαιοῦνται νὰ ἀναστέλλουν ταύτην ὑπὸ ὅρον. Οἱ οὕτως ἀπολυόμενοι ἐὰν ἤθελον ὑποπέσῃ ἐντὸς τριετίας εἰς τὸ αὐτὸ ἢ παρεμφερὲς ἀδίκημα ἐκτίουν ἀρθροιστικῶς μετὰ τῆς νέας ποινῆς καὶ τὴν ἀνασταλεῖσαν, ἄλλως ἡ ποινὴ θεωρεῖται ὡς ἀποτιθεῖσα. Ὡσαύτως τὰ Στρατοδικεῖα δύνανται, ἐπιβάλλοντα ποινὴν φυλακίσεως νὰ μετατρέπουν ταύτην εἰς ποινὴν ἐκτοπίσεως ἰσοχρόνου διαρκείας.

Ἄρθρον 8. Αἱ ὑπὸ τοῦ παρόντος Νόμου προβλεπόμεναι ποιναὶ ἐπιβάλλονται μόνον ἐφ' ὅσον ἡ πρᾶξις δὲν τιμωρεῖται κατὰ τὰς διατάξεις τῆς ἰσχυούσης Νομοθεσίας διὰ βαρυτέρων ποινῶν.
Ἄρθρον 9. 1. Πὰσα λεπτομέρεια ἀφορῶσα τὴν ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος Νόμου θέλει ὁρισθῇ διὰ Βασιλικοῦ Διατάγματος τῇ προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Δικαιοσύνης, Στρατιωτικῶν καὶ Δημοσίας Τάξεως. Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος ἄρχεται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ὑποβληθήσεται δὲ εὐθὺς μετὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς πρὸς κύρωσιν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 27 Δεκεμβρίου 1947.

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το κακογουστο εργο επαναλαμβανεται σημερα σε μικρογραφια βεβαιως

το αμεταβλητο ανα τις δεκαετιες κοινωνικο καθεστως με το διαχρονικο δυτικοστραφες βαθυ του κρατος και τους αριστεροδεξιους και επιδεξιους ολιγαρχες του εφαρμοζει ατυπα ενα αντιστοιχο πλανο για τους εθνικοφρονες πατριωτες.

οποιος παει αντιθετα στις επιλογες του στους εκαστοτε ιστορικους μονοδρομους που αυτο οριζει ως δεσμευτικους.


οπως τοτε με τους κομμουνιστες ετσι και σημερα με τους εθνικοφρονες αντιδιεθνιστες -αντιπαγκοσμιοποιητες αμφοτεροι απο το ξενοκινητο δυτικο καθεστως

αποκαλουνται-νταν (ληστο) συμμοριτες δολοφονοι, συμμοριες εγκληματιες !

ακριβως ιδιοι οροι .


φυλακισεις διαβολες ψευδομαρτυρες κατασκεασμενοι νομοι ποινικο δικαιο δορυ ξεκαθαρισματος λογαριασμων της ολιγαρχιας με τους αντιπαλους της.

και φυσικα οι αντιστοιχοι δηλωσιες του κκε και οι σημερινοι δηλωσιες τυπου 2 βουλευτων χ.α

και η επικληση του δημοκρατικου καθεστωτος (παρωχημενο δυτικο δημιουργημα του εγγλεζικου μεσαιωνα ως παρλαμενταρισμος ρεπουμπλικανισμος)

ως νομιμοφανης βαση για το κοινωνικο καθεστως καθως και η καλυμμενη απαιτηση του για καθυποταγη με το φανερο
ιδεολογημα της μεταμελειας και μετανοιας προς αυτο ...


Ανώνυμος είπε...

Προτείνετε να ενεργοποιηθει ξανά ο νόμος; Ή μόνο το έκτο άρθρο;

Ανώνυμος είπε...

“Let there be floods of blood of the bourgeoisie – more blood, as much as possible”.

« Ας υπάρξουν πλημμύρες αίματος των αστών - περισσότερο αίμα , όσο το δυνατόν περισσότερο » .

In 1918 the Cheka orchestrated the campaign of mass arrests and executions that came to be known as Red Terror. A Red Army newspaper wrote: “Let there be floods of blood of the bourgeoisie – more blood, as much as possible”. The arrests didn’t stop at deserters and rioting workers. Anyone could fall under Cheka’s suspicion based on religious beliefs or social standing.

Ανώνυμος είπε...

το αρθρο 6 τοτε εφαρμοζεται αντιστροφα απο το 75

να μην παμε στις διωξεις φιλα προσκειμενων προς το κινημα του 67 απο τον καραμανλισμο του 75 και εκτοτε ως εν γενει παλαιοκομματισμος που ανεκαμψε με του αριστερο εμπλουτισμο και εισοδισμο μετα το αναγκαστικο διαλειμμα 67-74 και μαλιστα αβυσαλεα πιο διεφθαρμενος κλεπτοκρατικος και κυνικος.

να παμε στα σημερινα.

ο,τι εκανε στους κεμαλικους ο ερτογαν και οι ισλαμιστες στην τουρκια τα κανουν αναλογικα εδω οι παραδοπιστοι της δυσης


μονο που ο ερντογαν ειναι μεγας ηγετης και πατριωτης και προστατης αξιων της τουρκιας ενω αυτοι εδω ξεφτυλισμενα μαριονετακια της δυσης

οι ερευνες στην αστυνομια για εθνικιστες το 2013 απο τον καραφλο με τις εδε με πιεση του αμερικανοιουδαικου καπιταλιστικου λομπι που συγκυβερνα τις περισσοτρες χωρες της δυσης τι αλλο απο μαζικες πολιτικες διωξεις ειναι;

τι αλλο απο αποπειρα ελεγχου στρατου αστυνομιας δικαιοσυνης και μυστικων υπηρεσιων απο ενα καθεστως που εχει αποδυναμωθει μετα το 2009 και προσπαθει να ελεγξει φυγοκεντρες δυναμεις και προς τον εθνικισμο και προς την ριζοσπαστικη αριστερα;

το αρθρο εξι εφαρμοζεται σημερα και στην εκπαιδευση και στο στρατο και στην αστυνομια με αλλο προσημο.

τα δε αρθρα αυτα με τις προβλεψεις για τους δημοσιους υπαλληλους ειναι ακριβως τα σχεδια του σημερινου βενιζελου να αποτασσονται ναζιστες δημοσιοι υπαλληλοι απο το κρατος

ωστε να διατηρησουν τον ελεγχο των βαθεων δομων του οι πολιτικες ολιγαρχιες οι οικονομικες και τελικα οι προστατες δυτικοι δηλαδη τα αφεντικα του καπιταλισμου της δυσης οι αμερικανοιουδαιοι κεφαλαιουχοι που σχεδιαζουν ενωσεις κρατων και οικονομιων και ρατσων για οφελος τους

τοτε τους ελεγαν κομμουνιστες σημερα ναζιστες.περαν τον προταθεντων απο τους αμερικανους πρακτικων για διπλη εξοντωση των εθνικιστων κατα το αντιστοιχο μοντελων των αμερικανων με τους ισλαμιστες.

οικονομικος σταγγαλισμος και φυλακισεις

μαζι με φρενοβλαβη υστερικη και ασταματητη προπαγανδα με μονολογους απο το καθεστως μεσα απο τα ελεγχομενα καναλια μαζικης πλυσης εγκεφαλου που παραχωρει η συμμαχικη οικονομικη ολιγαρχια

οτι κανουν δηλαδη ολα τα καθεστωτα οταν βαδιζουν προς ιστορικη καταρρευση η ριζικο μετασχηματισμο τους...

Να "γιατρός" να μάλαμα

  Η Πρόεδρος και ΤΚ9 Διδάκτωρ Παπαρολογίας, είχε ήδη κερδίσει το πρώτο Βραβείο Αλαφουζόλ , με την δήλωσή της ότι ο θάνατος ενός ατόμου που ε...