29/6/10

Aspis: Το τεράστιο σκάνδαλο έχει χρώμα και ονόματα.

http://olympia.gr/2010/06/28/aspis-scandal

Το γιατί η «νέα διακυβέρνηση» δεν ξεκαθαρίζει ένα σκάνδαλο της «ισχυρής Ελλάδας» και της «κακής δεξιάς», το έχουμε δει στο: Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν κυνηγάει την «αμαρτωλή» και «δεξιά» Aspis; Υπάρχει κάποια «οφειλή»;

Δείτε τώρα το ιστορικό του μεγάλου σκανδάλου βήμα προς βήμα με στοιχεία – φωτιά:

Με την περίεργη συγκάλυψη του Εποπτεύοντος τότε, Υπουργείου Ανάπτυξης, με αρμόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, τους Άκη Τσοχατζόπουλο, Χ. Θεοδώρου και Κίμωνα Κουλούρη, οι Εταιρείες του Π. Ψωμιάδη υπεξαίρεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα Κεφάλαια των Ασφαλισμένων τους.

Η Αστική Ευθύνη του Δημοσίου προς τους Έλληνες Πολίτες που πίστεψαν στην Φερεγγυότητα των Εταιρειών Ασπίς, του Παύλου Ψωμιάδη, και εμπιστευόντουσαν τις Οικονομίες τους λόγω των Πιστοποιητικών Φερεγγυότητας που εξέδιδε το Εποπτεύον Υπουργείο, και τα οποία Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας, οι Ασφαλιστές του έδειχναν στους Πολίτες για να τους πείσουν ότι «όλα έχουν καλώς», είναι τεράστια. Όχι μόνον στην κυριολεξία της αλλά σε αριθμό Πολιτών και σε Κεφάλαια!


Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα 400/1970 περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφάλισης, στην κατηγορία «ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ» όλες οι μορφές ασφάλισης που συνάπτονται μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και ασφαλιζόμενου καλύπτουν παροχές (και καταβάλουν το ασφαλισμένο κεφάλαιο) οι οποίες βασίζονται στην υγεία, θάνατο, επιβίωση, ανικανότητα του ασφαλισμένου. Το δε ασφάλιστρο υπολογίζεται από αναλογιστικούς υπολογισμούς. Προκειμένου ο νομοθέτης να περιορίσει τον ασφαλιστικό κίνδυνο επιβάλει στις ασφαλιστικές εταιρίες την αντασφάλιση μέρους των παροχών και των καλύψεων. Οι ασφαλιστικές εταιρίες υπολογίζουν τα αποθέματα των ασφαλίσεων επιβιώσης, μεικτής ασφάλισης (θανάτου επιβίωσης) και της ασφάλισης προσόδων με ανώτατον εγγυημένο επιτόκιο το οποίο προσδιορίζεται από την εποπτεύουσα αρχή. Με αυτό τον τρόπο (αντασφάλιση και εγγυημένο επιτόκιο) και λόγω και της επιβαλλόμενης διασποράς των επενδύσεων και του ανώτατου ποσοστού ανά κατηγορία επενδύσεων, περιορίζεται ο ασφαλιστικός και οικονομικός κίνδυνος. Σύμφωνα με το άρθρο 13-γ του ΠΔ252/96 αρ 16 ο νομοθέτης επιτρέπει τη σύναψη ασφαλιστηρίων ζωής όπου οι προβλεπόμενες στη σύμβαση παροχές να καθορίζονται από την αξία μονάδων (μεριδίων) οι οποίες συνδέονται με μια συγκεκριμένη αξία, όπως αυτή των εγκεκριμένων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, η από μονάδες περισσοτέρων διακεκριμένων Κεφαλαίων τα οποία οργανώνονται και διοικούνται από την ίδια ασφαλιστική επιχείρηση (εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο).

Αυτά τα συμβόλαια είναι ασφαλιστήρια Ζώης και η παροχή βασίζεται είτε σε ένα σκέλος (επιβίωσης) και για τα οποία προβλέπονται οι ρυθμίσεις (α),(β), και (γ), είτε σε δύο σκέλη (επενδυτικό και κάλυψη θανάτου) και στην περίπτωση αυτή ισχύει η ρύθμιση (δ).

Στο ίδιο άρθρο και στη ρύθμιση (ε) στους αναλογιστικούς υπολογισμούς τόσο στο εφάπαξ ασφάλιστρο όσο και σε αυτό των περιοδικών καταβολών απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της μεθόδου ZILLMER. Στη ρύθμιση (στ) γίνεται σαφέστατη διευκρίνηση πως η ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ εννοείται η αξία του πιστωτικού υπόλοιπου του λογαριασμού μονάδων του αντισυμβαλλομένου μειωμένη με το ποσό του προστίμου εξαγοράς. Με τη ρύθμιση αυτή δεν επιτρέπεται εγγύηση του ποσού του εφάπαξ ασφαλίστρου ούτε της Αξίας της παροχής. Αυτό έγινε από τον νομοθέτη για να προστατευτεί η ασφαλιστική επιχείρηση από τον επενδυτικό (οικονομικό) κίνδυνο διότι δεν μπορεί να συναφθεί (αντίστοιχη με τον ασφαλιστικό κίνδυνο) καμίας μορφής αντασφαλιστή σύμβαση. Στο άρθρο 7 του 400/1970 ΠΔ 252/96 αρ.10 και στο κεφάλαιο 2 περίπτωση Β(Τεχνικά αποθέματα ασφαλίσεων ζωής) παράγραφο δ(ΙΙΙ) μαθηματικό απόθεμα για τις ασφαλίσεις κλάδου ΙΙΙ της παρ. 2 «ασφαλίσεις ζωής» του άρθρου 13 του παρόντος αναφέρεται:

‘’Πρόβλεψη που σχηματίζεται για να καλύψει υποχρεώσεις που συνδέονται με επενδύσεις (unit-linked contracts)

Η αξία των υποχρεώσεων (ή η απόδοση αυτών) προσδιορίζεται μέσω αναφοράς στις επενδύσεις των οποίων τον κίνδυνο φέρει ο αντισυμβαλλόμενος ,ή μέσω αναφοράς σε δείκτες χρεογράφου ή σε άλλη αξία

Με βάση τα ανωτέρω τα συμβόλαια ASPIS BOND, ASPIS PLUS, MEGA ASSET δεν υπάγονται στα συμβόλαια του άρθρου 13 διότι τον κίνδυνο τον φέρνει η εταιρία και όχι ο ασφαλισμένος και αυτό λόγω της εγγύησης από την εταιρία της αξίας παροχής είτε αυτή σχηματίζεται από περιοδικές καταβολές είτε από εφάπαξ καταβολή. Τα συμβόλαια αυτά δεν έχουν υπολογιστεί με αναλογιστικές αρχές και δεν θεωρούνται ασφαλιστήρια συμβόλαια, είναι δε αντίθετα τόσο ως προς τους γενικούς όρους όσο και προς την λειτουργία τους με όσα ορίζονται στο άρθρο 13-γ και δεν αναγνωρίστηκαν σαν ασφαλιστήρια συμβόλαια από την αναλογιστική υπηρεσία και δεν αναφέρονται στο βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων της εταιρίας.

Στις αρχές του Μαρτίου του 2002 ήρθε στη Σουηδία ο Ν.Χαλκιόπουλος, χωρίς να το γνωρίζω και με ενημέρωσε πως σε συνάντηση του Σ.Δ της εταιρείας τον προηγούμενο μήνα έγινε έντονη συζήτηση μεταξύ των μελών αυτού των διευθυντών πωλήσεων και των υπευθύνων του τμήματος επενδύσεων για το έλλειμμα των 14 δις δρχ. στο ASPIS BOND και με ενημέρωσε για την απόφαση του να αποχωρήσει από την εταιρεία. Πράγματι στις 27/3/2002 απεχώρησε. Το Σοκ για εμένα ήταν μεγάλο .Τον Απρίλιο κατέβηκα στην Ελλάδα και είχα έντονη συζήτηση με τον Ψωμιάδη και τα άλλα στελέχη. Ο Ψωμιάδης μου υποσχέθηκε πως μέχρι τέλους του έτους θα το τακτοποίησει. Από τότε οι σχέσεις μου μαζί του ψυχράθηκαν. Τότε επειδή η εταιρεία δεν είχε χρήματα για να πληρώνει τις εξαγορές ο Ψωμιάδης επινόησε το ASPIS PLUS. Όποιοι ασφαλισμένοι ήθελαν εξαγορά στο ASPIS BOND το μετέτρεπαν σε ASPIS PLUS με αρχικό εφάπαξ ασφάλιστρο όχι την αξία εξαγοράς (το γινόμενο των μεριδίων επί την τιμή αυτού) όπως ο νόμος ορίζει αλλά το αρχικό εφάπαξ ασφάλιστρο και του έδιναν ένα BONUS διατήρησης του συμβολαίου πέραν της 10-ετίας η οποία άρχιζε από την ημερομηνία ασφάλισης του ASPIS BOND και όχι την ημερομηνία μετατροπής σε ASPIS PLUS. Όταν αργότερα έμαθα για αυτό τότε στις 10/10/2002 έστειλα τρισέλιδη επιστολή στον Ψωμιάδη όπου μεταξύ των άλλων του αναφέρω τα εξής:

(…) Το BONUS της δεκαετίας για τα συμβόλαια ASPIS PLUS δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά από το υπουργείο διότι είναι σαν να υπάρχει από την αρχή μια απόδοση εγγυημένη 6,9%(…)! (…) θα θεωρηθούν ανταγωνιστικά προς τις τράπεζες και θα επιβληθούν τεράστια πρόστιμα(…) (…) δυστυχώς είμαι υποχρεωμένος να πάω σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου(…) (…)Για να δοθεί το Bonus πρέπει να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ της εταιρίας(…) (…)Πρέπει να αλλάξει η σύνθεση της Ασφαλιστικής Τοποθέτησης του BOND διότι το υπουργείο θα το καταργήσει και θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα(…)

Από τότε οι σχέσεις μου μαζί του ήσαν τυπικές και απαιτούσε την παραίτησή μου από την αναλογιστική υπηρεσία. Η Αναλογιστική υπηρεσία για όσα συμβόλαια μεταφέρονταν από τα UNIT LINKED (κλάδος ΙΙΙ) στα κλασικά (κλάδος Ι) χρησιμοποιούσε σαν τεχνικό επιτόκιο το 3,33% (αντί 6,9%) επιβαρύνοντας την εταιρία με αυξημένο απόθεμα. Τα μαθηματικά αποθέματα υπολογίζονταν σωστά. Αυτό που η αγορά ήξερε σαν έλλειμμα στο αποθέματα ήταν αυτά των UNIT LINKED BONDS

Τα συμβόλαια αυτά μπορούν να θεωρηθούν είδος εταιρικών ομολόγων. Το υπουργείο εμπορείου τον Δεκέμβριο του 2006 χαρακτήρισε το συμβόλαιο MEGA ASSET μη σύννομο με την ασφαλιστική νομοθεσία και επέβαλε πρόστιμο 1.300.000€ στην εταιρία.

Η διαχείριση των Ασφαλίστρων και επενδύσεων των συμβολαίων αυτών γινόταν από τον ίδιο τον Ψωμιάδη και το τμήμα επενδύσεων της εταιρίας και ήταν σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στην ρύθμιση (ια)του άρθρου (13γ).

Συγκεκριμένα στο προσάρτημα του ισολογισμού του έτους 2003 (το όποιο είχε αποσταλεί στο υπουργείο) και στη σελίδα 44 «ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ASPIS BOND» υπάρχει η ανάλυση των επενδύσεων του ποσού των 62.824.025,57€ το οποίο το τμήμα επενδύσεων είχε προσδιορίσει σαν απόθεμα του UNIT LINKED. Εκεί φαίνονται οι πιο κάτω συναλλαγές:

Το 2002 0 Π. Ψωμιάδης εντελώς αυθαίρετα και παράνομα πήρε από τα κεφάλαια του ΑΣΠΙΣ BOND της Ασπίς ΑΕΓΑ, το ποσό των €30.000.000 τοις μετρητοίς και τα μετέφερε στην προσωπική του Εταιρεία «Ασπίς Όμιλος Εταιρειών» τοποθετώντας στη θέση των μετρητών ένα… Εταιρικό Ομόλογο της προσωπικής του Εταιρείας «Ασπίς Όμιλος Εταιρειών», ίσης αξίας, προσφέροντας επιτόκιο 5%!

Χρησιμοποίησε δε, τα €30.000.000 για να αυξήσει τη συμμετοχή του στην Aspis Bank και να παίξει στο Χρηματιστήριο. Την ίδια χρονιά πούλησε 67.000 μετοχές της Ασπίς ΑΕΑΖ στο ΑΣΠΙΣBOND, προς €5.898.752,75 και λίγο αργότερα, πούλησε άλλες 105.000 μετοχές της Ασπίς Εστία στo ΑΣΠΙΣBOND προς €1.396.050 και οικειοποιήθηκε τα μετρητά που απέσπασε από τo ΑΣΠΙΣ BOND. Οι Εταιρείες «Ασπίς Όμιλος Εταιρειών», «Ασπίς Εστία», και διάφορες άλλες που αναφέρονται πιο κάτω, είναι δικές του Εταιρείες, και τις χρησιμοποιούσε για να πουλάει τις Μετοχές τους, στην Ασπίς ΑΕΓΑ, στην Ασπίς ΑΕΑΖ, στην Commercial Value, οι οποίες διέθεταν μετρητά από τις Ασφαλιστικές Δραστηριότητες. Οι πιο πάνω Μετοχές των προσωπικών Εταιρειών του Π. Ψωμιάδη με τα αντίστοιχα αναγραφόμενα ποσά, δεν αναγνωρίζονται ως Ασφαλιστική Τοποθέτηση από την Ασφαλιστική Νομοθεσία, η οποία απαγορεύει τη χρησιμοποίηση Μετοχών μη εισηγμένων Εταιρειών!

Το 2005, πούλησε στο ΑΣΠΙΣBOND δικές του προσωπικές Μετοχές της Ασπίς ΑΕΓΑ ύψους €7.935.706,36 και τα εισέπραξε της μετρητοίς. Επανέλαβε την ίδια πράξη, παίρνοντας από το ΑΣΠΙΣBOND ποσό €1.372.500 και το μετέφερε στην προσωπική του Εταιρεία, «Ασπίς Όμιλος Εταιρειών». Το ποσό αυτό δεν αναγνωρίζεται ως Επένδυση από την Ασφαλιστική Νομοθεσία.

Όλες αυτές οι πράξεις ήσαν παράνομες. Η ASPIS BANK σαν θεματοφύλακας των αποθεματικών, όφειλε από το νόμο για τις οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ήθελε να κάνει η ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ να ενημερώσει το υπουργείο και να πάρει την έγκριση από αυτό. Ο Ψωμιάδης προκειμένου να αποφύγει αυτήν τη διαδικασία και σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας έκανε τις μεταφορές και αντικαταστάσεις χωρίς την εγγύηση του υπουργείου.

Αν και οι επενδύσεις αυτές ήσαν σε αντίθεση με όσα αναφέρονται στο άρθρο (13γ) έγιναν δεκτές από τις Εποπτικές Αρχές, οι οποίες εξέδωσαν στην εταιρία Πιστοποιητικό Φερεγγυότητας.

Στη ρύθμιση (1γ) αναφέρεται πως το υπουργείο εμπορείου τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο ελέγχει το ειδικό αρχείο καθώς και την κάλυψη των αποθεμάτων που αντιστοιχούν στα ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνδέονται με επενδύσεις και συντάσσει έκθεση έλεγχου.

Μετά την έκδοση της αδείας λειτουργίας του εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου ο έλεγχος των υπηρεσιών της αναλογιστικής υπηρεσίας του υπουργείου εμπορείου περιορίζεται στη διαπίστωση της ορθότητας της λειτουργίας αυτού και στην ακρίβεια των υπολογισμών του ποσού των μονάδων (μεριδίων) ,της αξίας αυτών και του είδους των επενδύσεων. Όμως αν οι υπηρεσίες διαπιστώνουν ότι το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο δεν λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 13γ όφειλαν όπως αναφέρεται στο άρθρο 13γ περίπτωση Α παράγραφος κ να αρνηθούν την έκδοση νέων συμβολαίων. Σύμφωνα και με το άρθρο αυτό οι υπηρεσίες υποχρεούνται τουλάχιστον μια φορά το δίμηνο να ελέγχουν το ειδικό αρχείο, να διενεργούν αυτοψία, να επισημαίνουν οποιεσδήποτε παραλείψεις και σφάλματα κατά τη διενέργεια του ελέγχου και να διατάξουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων προς επανόρθωσή τους .

Με βάση τους ισολογισμούς της εταιρίας, οι υπηρεσίες του υπουργείου εμπορίου ήταν εύκολο να διαπιστώσουν ότι το ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ της Ασπίς ΑΕΓΑ, δεν είχε αγοράσει μερίδια υπέρ των δικαιούχων (των Ασφαλισμένων) όπως όφειλε, δεν κατέθετε τις σωστές Προβλέψεις (Αποθέματα) σύμφωνα με το εγγυημένο κεφάλαιο, δεν δραματοποιόντουσαν οι επενδύσεις όπως το άρθρο 13γ αναφέρει και τέλος ότι το εσωτερικό μεταβλητό κεφάλαιο, στην πραγματικότητα ήταν σταθερό κεφάλαιο και ίσον με την αξία του εφάπαξ ασφαλίστρου και όχι μεταβλητό κεφάλαιο και ίσον με την αξία των μεριδίων όπως το άρθρο 13γ ορίζει. Συνεπώς ο λογαριασμός αυτός δεν έπρεπε να ονομάζεται μεταβλητό κεφάλαιο και ούτε να είναι και εσωτερικό αλλά να ανήκει λογιστικά και εξ ολοκλήρου διαχειριστικά σε Εταιρία Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Το υπουργείο έπρεπε από την πρώτη στιγμή (1999) να μην επιτρέψει την λειτουργία και την κυκλοφορία του UNIT LINKED (BOND) και δεν έλαβε υπόψη του την Ασφαλιστική Αγορά η οποία βοούσε και το χαρακτήριζε παράνομο.

Το 1998 ο Π. Ψωμιάδης σχεδίασε το επενδυτικό πρόγραμμα ΑΣΠΙΣ BOND. Το προϊόν αυτό ήταν ένα ΤΟΞΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ με εφάπαξ καταβολή ποσού επένδυσης και πρόσφερε εγγύηση του αρχικού Κεφαλαίου που Επένδυε ο Επενδυτής! Πιο απλά, αν ο Επενδυτής επένδυε 1.000.000 δρχ. και η αξία της επένδυσης, τρία χρόνια μετά ήταν μόνον 500.000 δρχ. τότε ο Π. Ψωμιάδης κάλυπτε τη διαφορά, εισπράττοντας τη ζημιά, πέρα από τη ζημιά που εισέπραττε από τις προμήθειες που πλήρωνε και από τα λοιπά έξοδα της επένδυσης. Τη διαφορά αυτή, την κάλυπτε από τα νέα Κεφάλαια που εισέπρατε, από άλλους επενδυτές. Το 1998 και 1999 το τμήμα Επενδύσεων της Εταιρείας, επένδυε κανονικά τα Μερίδια (Αποθέματα) που αντιστοιχούσαν στα ποσά που κατέθεταν οι Επενδυτές για την αγορά του ομολόγου ΑΣΠΙΣ BOND. Τις δύο αυτές χρονιές, οι συγκεκριμένες Επενδύσεις, λόγο των καλών Αποδόσεων της εποχής εκείνης, παρήγαγαν Πλεόνασμα 460.215€ και 29.731.986€ αντίστοιχα.

Από τη χρονιά του 2000 και μετά που άρχισε η κατρακύλα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, και κάθε χρόνο μετά και για πολλά χρόνια, δημιουργήθηκαν τεράστια Ελλείμματα στην Εταιρεία, τα οποία ο Π. Ψωμιάδης κάλυπτε, μη Επενδύοντας τα Μερίδια (Αποθέματα) των νέων ΑΣΠΙΣ BOND που συνέχιζαν να πουλάνε οι συνεργάτες του. Χρησιμοποιούσε τα νέα Κεφάλαια που εισέπραττε, για να καλύπτει τις Ζημιές της Ασπίς ΑΕΓΑ και για να καλύπτει επίσης τα δικά του δάνεια που έπαιρνε από διάφορους χρηματοδότες της Αγοράς, εκδίδοντας προσωπικές του επιταγές, γνωστές στην Αγορά ως «Ρεπάκια», από τη λέξη «Repos»!

Τα Ελλείμματα του ΑΣΠΙΣ BOND, τις επόμενες χρονιές ήταν καταστροφικά:

Το 2000, ήταν €31.067.954

Το 2001, ήταν €112.999.310

Το 2002, ήταν €141.627.888

Το 2003, ήταν €136.410.127

Το 2004, ήταν €137.937.260

Το 2005, ήταν €158.336.478

Το 2006, ήταν €160.384.385

Η ΑΕΓΑ τις χρονιές, 1999 έως και 2006 εισέπραξε €356.097.598,41 πλήρωσε εξαγορές €109.261.417,38 (εάν οι εξαγορές καταβάλλονταν με βάση την αξία των μεριδίων τότε το ποσό αυτό θα ήταν περίπου στο μισό οπότε η εταιρία θα είχε όφελος περίπου €55.000.000), προμήθειες €20.127.254,67 (5,65%) και το απόθεμα ήταν €66.324.546,93

Τα πιο πάνω ετήσια ελλείμματα το λογιστήριο δεν τα συμπεριελάμβανε στους ισολογισμούς της εταιρίας! Η αναλογιστική υπηρεσία συμπεριελάμβανε στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των αποθεμάτων (είναι το άθροισμα των μαθηματικών αποθεμάτων, των αποθεμάτων των εκκρεμών αποζημιώσεων όλων των λοιπών κλάδων, αποθεμάτων UNIT LINKED κλπ.), το ποσό της αξίας των μεριδίων που είχαν αγοραστεί και εμφανίζονταν στην κατάσταση που έπαιρνε από το λογιστήριο .

Ο Ψωμιάδης διαβεβαίωνε συνεχώς το υπουργείο ότι θα καλύψει τα ελλείμματα μέσα από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Πράγματι το 2001 προσπάθησε να πουλήσει σημαντικό ποσοστό της εταιρίας σε Αμερικάνικη Ασφαλιστική Εταιρία, αλλά δεν τα κατάφερε. Το 2004 προσπάθησε να πουλήσει το 55% της εταιρίας στην ΑΣΠΙΣ BANK. Η αξία της εταιρίας υπολογίστηκε αρνητική και δεν έγινε η αγορά. Το 2005 προσπάθησε να πουλήσει ποσοστό πάνω από 20% σε Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρία άλλα και πάλι, δεν τα κατάφερε. Μετά προσπάθησε να αγοράσει την Universal Life στην Κύπρο και να την συγχωνεύσει με την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΙΑ ΑΕΓΑ αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν τα κατάφερε. H Universal Life Κύπρου είχε Αποθέματα πάνω από 500 εκατ. λίρες Κύπρου, περίπου 700 εκατ. ευρώ, ένα τεράστιο Κεφάλαιο με το οποίο ο Π. Ψωμιάδης, όχι μόνον θα κάλυπτε όλες τις ζημιές του και τα δάνειά του, αλλά θα κέρδιζε ένα μεγάλο ποσό, με το δικό του υπολογισμό, ότι μόλις αποκτούσε τον έλεγχο της UL, θα μπορούσε να «βάλει χέρι» στα Αποθέματά της με τις δικές του λοβιτούρες! Υπολόγιζε, ωστόσο, χωρίς τον ξενοδόχο, την Εποπτική Αρχή της Κύπρου, η οποία ασκούσε πραγματικούς Ελέγχους στα Αποθεματικά. Πιθανόν, να υπολόγιζε να μεταφέρει την έδρα της στην Ελλάδα, όπου οι Έλεγχοι ήταν πολύ πιο χαλαροί, για να μην πούμε… ανύπαρκτοι! Τονίζουμε ότι μια Ασφαλιστική Εταιρεία, λειτουργεί σχεδόν όπως λειτουργεί μια Χρηματιστηριακή. Η ίδια η Χρηματιστηριακή, μπορεί να έχει ελάχιστα Κεφάλαια σε σχέση με τα Κεφάλαια των πελατών της Επενδυτών τα οποία Διαχειρίζεται για λογαριασμό τους. (Κεφάλαια υπό Διαχείριση) και να πωλείται, με ένα πολύ μικρότερο ποσό, σύμφωνα με τις προμήθειες που κερδίζει! Έτσι, μπορεί ο Π. Ψωμιάδης να πλήρωνε ένα σχετικά μικρό ποσό να αγοράσει την Universal Life, όμως, τη στιγμή που την Αγόραζε, θα είχε τον «πλήρη έλεγχο» των Κεφαλαίων υπό Διαχείριση (Αποθέματα) των Ασφαλισμένων, τα οποία είχε συνηθίσει να χειρίζεται «κατά βούληση», αγνοώντας τελείως τους ήδη χαλαρούς Ελέγχους της τότε Εποπτικής Αρχής, του Υπουργείου Ανάπτυξης! Με αυτό τον τρόπο αγόραζε χρόνο και πολιτική προστασία!

Η εταιρία του, πέρα από τα ελλείμματα του ΑΣΠΙΣ BOND δημιουργούσε ελλείμματα και από τα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Συμβόλαια, τα οποία φόρτωνε με υπερβολικά έξοδα.

Τις Ζημιές αυτές τις κάλυπτε δημιουργώντας υπερβολικές Εικονικές Υπεραξίες στις Θυγατρικές Προσωπικές Εταιρείες του, τις οποίες φόρτωνε στις Ασφαλιστικές Εταιρείες του Ομίλου, (Ασπίς ΑΕΓΑ & ΑΕΑΖ και Commercial Value) ανταλλάσσοντας τις Μετοχές των προσωπικών θυγατρικών Εταιρειών του με τα ζεστά μετρητά Ασφάλιστρα που του έφερναν τα Δίκτυά του.

Στο προσάρτημα του ισολογισμού της 31/12/2003 της Ασπίς ΑΕΓΑ, και στην σελίδα 4 η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

«Στη χρήση 2002, είχε γίνει αποτίμηση των μετοχών της εταιρείας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ (Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζημιών) στο ποσό των €34.323.400,02. Η αποτίμηση έγινε από δυο Ανεξάρτητους Διεθνώς Αναγνωρισμένους Ελεγκτικούς Οίκους (!)

Κανένας δεν γνωρίζει ποίοι ήταν αυτοί οι δύο Ανεξάρτητοι Διεθνώς Αναγνωρισμένοι Ελεγκτικοί Οίκοι.

Η Αποτίμηση ήταν αυξημένη από την Αξία Κτήσεως κατά… €27.503.637,19!

Η διαφορά αυτή μεταφέρθηκε απευθείας στον λογαριασμό Αποθεμάτων «ΑΙΙΙ» (Διαφορές από Αναπροσαρμογή Αξίας Συμμετοχών και Χρεογράφων).

Εάν η Αποτίμηση των Μετοχών αυτών είχε γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 παράγ. 6 του Κ.Ν 2190/1920, θα προέκυπτε Υπό Αξία ύψους €32.381.221,6! Η Υπό αξία θα επιβάρυνε τα Αποτελέσματα της Εταιρείας και θα μείωνε τα ίδια Κεφάλαιά της με το ίδιο ποσό!»

Με την πράξη αυτή η Εταιρεία, με εντελώς ψεύτικους υπολογισμούς, τους οποίους εδέχθη το υπουργείο προς μεγάλη τότε έκπληξη των στελεχών της εταιρείας, αύξησε τα ίδια κεφάλαιά της με το εικονικό ποσό των €27.503.637,19!!

Το ποσό αυτό, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να παρουσιάσει η εταιρεία τα απαιτούμενα ίδια Κεφάλαια, οι Ζημιές της ήταν πολύ υψηλότερες, έτσι στο πρώτο τρίμηνο του 2004 ο Π. Ψωμιάδης, κάνει μια ακόμη αύξηση Κεφαλαίων με τον εξής τρόπο, ο οποίος αναφέρεται στο ίδιο προσάρτημα:

«Έκανε χρήση της σχετικής ευχέρειας που του παρείχαν οι διατάξεις του άρθρου 15Ν του νόμου 3229/2004 και αναπροσάρμοσε την 31/12/2003 την Αξία των Ακινήτων της Εταιρείας, «Αυθαίρετα», στην «Εύλογη» Εμπορική Αξία τους αυξάνοντας την Αξία τους κατά €50.476,355,56!, όπως ακριβώς όριζε η διάταξη! Το ποσό αυτό το πέρασε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας! Η Αξία Κτήσεως των οικοπέδων… αναπροσαρμόστηκε κατά €32.870.178,64 και η Αξία των Κτιρίων κατά €24,897.48481,24! Οι αποσβέσεις υπολογίστηκαν στο ποσό των €7.291.304,32.»

Οι Υπεραξίες αυτές, δεν Ελέγχτηκαν για την Ορθότητά τους από το υπουργείο, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να παρουσιάσει μια εντελώς Εικονική Αύξηση των ιδίων Κεφαλαίων της, κατά €77.979.992,75€!!

Παρόλο που τα Ελλείμματα του ΑΣΠΙΣ BOND, οι Υπεραξίες των Ακίνητων και των Προσωπικών Εταιριών του Π. Ψωμιάδη, τις οποίες Αποτιμούσε ο ίδιος και τις φόρτωνε στην ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ, συν τις υπερβολικά Υπερτιμημένες Αγορές Ακινήτων, συν τις Υπεξαιρέσεις που έκανε ο ίδιος απευθείας από το Ταμείο της Εταιρείας, παρόλο που όλες αυτές οι Κραυγαλέες Παρανομίες, ήταν γνωστές στο Υπουργείο, εν τούτοις το Υπουργείο, εξέδιδε Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας από το 1999 μέχρι και το 2007!

Στη συνέχεια, τα συγκεκριμένα Πιστοποιητικά Φερεγγυότητας παρουσιάζονταν στους Επενδυτές από τους συνεργάτες του, προκειμένου να προσελκύουν νέα Κεφάλαια. Όλες αυτές οι καταστάσεις είχαν δημιουργήσει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση στα Στελέχη του Π. Ψωμιάδη, ο οποίος συνεχώς τους πίεζε να καλύπτουν τις λοβιτούρες του, μέχρι που το 2002 όταν η κατάσταση έφτασε να είναι αφόρητη, να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από την εταιρεία, φοβούμενοι μην μπλέξουν και οι ίδιοι και καταλήξουν στη φυλακή! Έτσι τον Μάρτιο του 2002, αποχώρησε από την εταιρεία ο προϊστάμενος της Αναλογιστικής Υπηρεσίας, Ν. Χαλκιόπουλος, αργότερα οι προϊστάμενοι του Λογιστηρίου Η. Δίπλας και Σπαταλάς. Λίγο αργότερα ο Χ. Χαραλαμπόπουλος, Δ/ντής Οικονομικού Σχεδιασμού, ο Δ. Δεσύπρης, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, ο Δ. Χριστακόπουλος, Δ/ντής Στρατηγικού Σχεδιασμού, και ο Γενικός Διευθυντής, Σ. Καρράς.( Ο Σ. Καρράς, στις 18/10/2004 αναγκάστηκε να στείλει μια επιστολή στον Π. Ψωμιάδη με την οποία τον κατηγορούσε ότι πήρε από το ταμείο της εταιρίας €9.000.000, χωρίς να τον ειδοποιήσει! Τότε ο Σ. Καρράς, αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες πληρωμής των υποχρεώσεων της Εταιρείας! Τελικά αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Εταιρεία και είχε δικαστικές διενέξεις μαζί του, οι οποίες τελικά λύθηκαν εξωδικαστικά)

Το 2000, όταν άρχισε η κατάρρευση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, η εταιρία είχε ζημιά από τις αποτιμήσεις της αξίας των κινητών αξιών του χαρτοφυλακίου της, που έφτασαν το ποσό των 25.212.548.973 δρχ.

Βάσει του νόμου Ν 2874 Άρθρο 37, παράγραφος 4, δόθηκε η δυνατότητα στην Εταιρεία, όπως και σε όλες τις υπόλοιπες που λειτουργούσαν στην Ελλάδα, να αποσβέσουν τις ζημιές τους στα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε ειδικό λογαριασμό του Ενεργητικού, εκπίπτοντας από τα έσοδα της Εταιρείας τουλάχιστον το 20% του συνόλου της ζημιάς μέχρι του μηδενισμού της.

Στον ισολογισμό του 2001 ο ορκωτός λογιστής της εταιρίας και στη σημείωση 8 γράφει: «Η Υποαξία η όποια προέκυψε κατά την κλεισμένη χρήση (2001) ποσού Δρχ.19.553.021.068 (€57.382.306,88) από Αποτίμηση και Πώληση χρεογράφων κατά ποσό Δρχ 17.359.198.260 (50.944.088,80€) επιβαρύνει τα αποτελέσματα και κατά το υπόλοιπο πόσο Δρχ 2.193.822.808 (6.438218,08€) μείωσε απευθείας τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, ενώ η αντίστοιχη υποαξία της προηγούμενης χρήσης (2000) κατ’ εφαρμογής σχετικής διάταξης του Ν2238/94 μεταφέρθηκε στις δαπάνες πολυετούς απόσβεσης όπου περιλαμβάνεται με το εκ. δρχ. 18.237.753.759 (53.522.388,14€) αναπόσβεστο υπόλοιπο».

Εάν ο οποιοσδήποτε Λογιστής διάβαζε όλες τις Παρατηρήσεις των Ορκωτών Λογιστών, και ιδίως η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι Εταιρείες του Π. Ψωμιάδη, έπρεπε από τότε να είχαν κλείσει Οριστικά!

Οι Αστικές Ευθύνες της Μοναδικής Εποπτικής Αρχής των Ασφαλιστικών Εταιρειών που ήταν, τότε, το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι τεράστιες. Επέτρεψαν στον Π. Ψωμιάδη να καταληστεύει τα Αποθέματα των Ασφαλισμένων (Κεφάλαια υπό Διαχείριση) και να τα Επενδύει όπως αυτός προσωπικά ήθελε, και το χειρότερο, να συνεχίσει να προσελκύει για άλλα δέκα σχεδόν χρόνια τις Αποταμιεύσεις τους για «Επενδύσεις χωρίς να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια προστασίας των Κεφαλαίων των ασφαλισμένων. Το 2000 η ζημιά από τις επενδύσεις των Αποθεμάτων ΑΕΓΑ, ήταν Δρχ.25.212.548.973 και το 2001, άλλα Δρχ.18.237.753.759! Σύνολο Δρχ.43.475.507.518, δηλαδή €127.587.696!!

Το 60% της ζημιάς αυτής προήρχετο από τις Επενδύσεις των Αποθεμάτων των Ασφαλισμένων στις θυγατρικές Εταιρίες συμφερόντων, του Π. Ψωμιάδη.

Η νομοθετική διάταξη του 2000, που διευκόλυνε τις Ασφαλιστικές Εταιρείες να αποσβέσουν τις Χρηματιστηριακές Ζημιές τους, είχε κυρίως δημιουργηθεί από την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, ειδικά για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ονομάστηκε νόμος του ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, προκειμένου αυτή να μην καταρρεύσει και να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στο χρηματιστήριο στο οποίο ήταν εισηγμένη, όπως ήταν εισηγμένη και η ASPIS BANK.

Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Π. Ψωμιάδης και συνέχισε να μεταφέρει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα Αποθέματα των Ασφαλισμένων στις Προσωπικές Εταιρείες του, όπως θα δούμε πιο κάτω, χωρίς να τον ενοχλεί κανένας!

Στελέχη της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ όπως επίσης και της Ασφαλιστικής Αγοράς, σχολίαζαν, με ποία λογική ο Υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος υπέγραψε την ρύθμιση αυτή, όταν γνώριζε πολύ καλά πως το ιστορικό της Ασπίς ΑΕΓΑ, δεν παρουσίαζε ποτέ Κέρδη, και ιδίως αυτού του μεγέθους, ώστε να προβλεφθεί να ξοφλήσει τις τεράστιες ζημιές που υπέστη από την πτώση των αξιών του Χρηματιστηρίου, από μελλοντικά Κέρδη. Πώς ήταν δυνατόν να γίνουν προβλέψεις Κερδών 6 δις το χρόνο για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, όταν η Ασπίς ΑΕΓΑ, ποτέ της στο παρελθόν δεν παρουσίασε κέρδη αυτού του μεγέθους!

Επομένως, τόσο το Υπουργείο όσο και ο Υπουργός Α. Τσοχατζόπουλος, γνώριζαν ότι η ζημιά αυτή δεν πρόκειται να αποσβηστεί ποτέ. Και οι άλλες Ασφαλιστικές Εταιρίες του Ανταγωνισμού το γνώριζαν, άρα και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών. Τότε κυκλοφόρησαν φήμες στην Αγορά, τόσο από στελέχη της εταιρίας όσο και από τον ανταγωνισμό, πως η εταιρία σύντομα θα κλείσει.

Τότε ο Π. Ψωμιάδης, προκειμένου να καθησυχάσει τόσο τα Στελέχη των Πωλήσεων όσο και των Διοικητικών Υπηρεσιών, οργάνωσε την περίφημη συνάντηση στο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ! (Εγώ, τότε ήμουν στη Σουηδία).

Στην επόμενη συνάντηση των Στελεχών του Ομίλου και των Πωλήσεων στο ξενοδοχείο Meridien στο Σύνταγμα, αρνήθηκε την παρουσία μου γιατί δεν δέχτηκα να κάνω τις Αριθμητικές Μεταβολές που μου ζητούσε στον ισολογισμό του εξαμήνου.

Μια άλλη απορία που είχαν τα στελέχη της εταιρείας (αλλά και φόβο για την επιβίωσή της) ήταν η στάση του προέδρου του χρηματιστηρίου μέχρι 31/12/2003 κ. Αλεξάκη, ο οποίος πριν πάει στο χρηματιστήριο ήταν πρόεδρος στην ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ! Τα στελέχη τις εταιρίας φοβόντουσαν πως ο κ. Αλεξάκης επειδή γνώριζε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και προκειμένου να προστατέψει το επενδυτικό κοινό, λόγω της αδυναμίας της εταιρίας να αποσβέσει το ποσό των 25.212.548.973δρχ, ίσως να προέβαινε σε κινήσεις οι όποιες θα είχαν επίπτωση στην επιβίωσή της. Τελικά ούτε ο Α. Τσοχατζόπουλος αλλά ούτε και ο Αλεξάκης πήραν ή επέβαλαν μέτρα, ώστε να προστατευτούν οι Ασφαλισμένοι και το Επενδυτικό Κοινό. Τα ενημερωτικά δελτία που η εταιρεία έστελνε (με βάση τους ισολογισμούς) στο χρηματιστήριο έδειχναν μια εύρωστη οικονομικά εταιρία (όπως και οι κυβερνήσεις για την οικονομία της χώρας μας στην ΕΕ). Το αποτέλεσμα της απραξίας αυτής και λόγω των εύλογων φημών ήταν η πτώση της αξίας των μετοχών της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και ASPIS BANK στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα την τελική καταστροφή των αποθεματικών των ασφαλισμένων.

Στο έτος 2003 το πρόβλημα της Ρευστότητας στην Ασπίς ΑΕΓΑ ήταν έντονο και υπήρχε καθυστέρηση στην καταβολή των Αποζημιώσεων των Πελατών μέχρι και 8 μήνες! Το υπουργείο ήταν ενήμερο και αυτό αποδεικνύεται με την επιστολή που έστειλε στην Ασπίς ΑΕΓΑ, στις 22/12/2003 (ατρ.πρωτ.Κ3-14215). Στην επιστολή του το Υπουργείο μεταξύ άλλων, ενημερώνει την εταιρεία και με τα εξής: (…) έχουν πρωτοκολληθεί, πέραν των τηλεφωνικών καταγγελιών, άλλες 63 γραπτές καταγγελίες στο 2003!(…)

Από το 2003 και μετά, τόσο η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, με διαδοχικούς Υπουργούς και Υφυπουργούς, τους Α. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ, Α.ΘΕΟΔΩΡΟΥ και Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ, όσο και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, επί προεδρίας του Γ. ΚΩΤΣΑΛΟΥ, γνώριζαν για τα ελλείμματα του ΑΣΠΙΣ BOND και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας, γιατί είχαν γίνει αρκετές συζητήσεις για το θέμα αυτό και τις πιθανές Επιπτώσεις του στην Ασφαλιστική Αγορά. Σχετικό είναι το πιο κάτω δημοσίευμα της «Ε» στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2003.

(Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο ενός σοκ βρίσκεται η ασφαλιστική αγορά καθώς τα αποκαλυπτήρια της παρατράπεζας που λειτουργούσε ο Παύλος Ψωμιάδης μέσω του Ασφαλιστικού Δικτύου της Ασπίς Πρόνοια, ανοίγουν τον Ασκό Απρόβλεπτων Εξελίξεων. Με ανακοίνωσή της η εταιρεία προσπάθησε να πάρει αποστάσεις διαχωρίζοντας τη θέση της από τις Εξωτερικές Ενέργειες του Διευθύνοντος Συμβούλου! Μένει να αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες αν μπορέσει να εμμείνει σ’ αυτή τη Γραμμή Ασφαλείας, καθώς οι μέχρι σήμερα έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν έναν καλοστημένο «Μηχανισμό Παραγωγής Παράνομου Χρήματος μέσα στο Δίκτυο της Εταιρίας». Όπως εκτιμούν Παράγοντες της Αγοράς την Εξέλιξη των πραγμάτων θα κρίνουν οι απαντήσεις που θα προσκομίσει η διενεργούμενη έρευνα, στα εξής:

•Εάν και κατά πόσον υπήρχε διασύνδεση των Προσωπικών Λογαριασμών του Π. Ψωμιάδη απ’ όπου γινόντουσαν οι Εισροές και Εκροές της Παρατράπεζας, με τη Χρηματοοικονομική Δομή του Ομίλου της Ασπίς Πρόνοια!
•Αν και κατά πόσο επιβαρύνουν οι Υποχρεώσεις του Π. Ψωμιαδη έναντι των Δανειστών του, τα Μεγέθη των Εταιριών στις οποίες Μετέχει.
Προβληματισμός και στη Κυβέρνηση

Την ανησυχία τους όμως για απρόβλεπτες Πολιτικές Παρενέργειες εκφράζουν κυβερνητικά στελέχη που είχαν κινητοποιηθεί πριν αρχίσουν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ, ώστε να υπάρξει μια «Ρεαλιστική Λύση» στο «πρόβλημα της Ασπίς»! Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ε» η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης αντιμετώπισε το ενδεχόμενο να τεθεί η Ασπίς Πρόνοια στο ειδικό Καθεστώς Επιτήρησης που προβλέπει ο νόμος. Υπήρχε περίσκεψη λόγο των Οριακών Αποθεμάτων της Εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι χθες είχαν έκτακτη συνάντηση για το θέμα της Ασπίδας , καθώς και για την κατάσταση στον κλάδο των Ασφαλειών, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άκης Τσοχατζόπουλος και ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Γ. Κώτσαλος. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων που γίνονται αυτές τις ημέρες θεωρείται πολύ δύσκολο να κατορθώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης να διατηρήσει τον έλεγχο των εξελίξεων. Παράγοντες της αγοράς μιλούν πλέον για το χρονικό μιας προαγγελθείσας κατάρρευσης και θέτουν τα συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη έναντι ευθυνών που δεν ανέλαβαν όταν:

•Είχαν ενημερωθεί ότι η Ασπίς Πρόνοια λειτουργούσε με Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια και χωρίς τους Νόμιμους Όρους Φερεγγυότητας.
•Στις αρχές του προηγούμενου Ιουλίου στελέχη της Διεύθυνσης Εποπτείας των Ασφαλιστικών Εταιριών είχαν ζητήσει να επιστραφεί στην εταιρία προς αναθεώρηση ο ισολογισμός του 2002!)
Την ίδια περίπου εποχή, χωρίς να ζητήσουν όπως όφειλαν την Άδεια της Εποπτικής Αρχής, οι Μέτοχοι της Ασπίς Πρόνοια, (Π.Ψωμιάδης) προέβαιναν σε μείωση των Αποθεματικών της Εταιρείας μεταβιβάζοντας στην «Ασπίς Όμιλος Εταιρειών» (προσωπική εταιρία του Π. Ψωμιαδη), μετοχική θέση 23% στην Aspis Bank έναντι επταετούς ομολόγου mη Ρευστοποιήσιμου και μη Διαπραγματεύσιμου στο Χρηματιστήριο. (Σημείωση: αναφέρομαι στο ποσό των 30.000.000€ που πήρε από το UNIT LINKED). Επανειλημμένως στο παρελθόν, κυβερνητικά στελέχη παρενέβησαν, καλύπτοντας εκ των υστέρων κινήσεις της Ασπίδας, που ελέγχονταν στο όριο της νομιμότητας ή την διευκόλυναν να διατηρήσει το περιθώριο της Φερεγγυότητάς της. Οι υποψίες διαπλοκής που διατυπώνονται και αφορούν στο επίκεντρο της φημολογίας ηχηρά ονόματα με πολιτικές προσβάσεις, δείχνουν ότι πραγματικά η κυβέρνηση άργησε, ενδεχομένως κινούμενη από μια διευρυμένη ερμηνεία – δήθεν προστασίας της Αγοράς»!(κλικ εδώ για μεγέθυνση της εικόνας)

Στις 16/11/2003 υπήρχε σχετικό δημοσίευμα στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ για την Παρατράπεζα του Π. Ψωμιαδη. Όλα τα πιο πάνω αποδεικνύουν αυτό που τα στελέχη της εταιρίας ήξεραν και φοβόντουσαν για την επικείμενη κατάρρευση του Ομίλου.

(κλικ εδώ για μεγέθυνση της εικόνας)

Λόγο των πιο πάνω καταγγελιών, τόσο τα Διοικητικά Στελέχη, όσο και αυτά των Πωλήσεων είχαν έντονες ανησυχίες για το Αποτέλεσμα του έλεγχου του ΣΔΟΕ και τις πιθανές επιπτώσεις του στις μελλοντικές Πωλήσεις και γενικά στην Πορεία της Εταιρείας. Αρκετά στελέχη μεταξύ σοβαρού και αστείου έλεγαν πως επειδή ζούμε στην Ελλάδα, ο Παυλάρας πάλι θα κάνει το… Θαύμα του!

Πράγματι σε ένα σύντομο σχετικό διάστημα οι Έλεγχοι του ΣΔΟΕ αποσιωπήθηκαν, και όλα βρέθηκαν «Όμορφα και Ωραία»!

Ο Π. Ψωμιάδης, παράλληλα καυχιόταν στα Στελέχη του για τα «Μέσα που Διέθετε»!

Πιο κάτω είναι ο πίνακας στον οποίο αναφέρονται τα ποσά των Αποθεμάτων των Ασφαλισμένων της Εταιρίας τα οποία με απόφαση του Π. Ψωμιάδη επενδύονταν στις Προσωπικές του Εταιρείες. Το 1998 από τα Αποθέματα των 110.058.821,7€ το ποσό των 46.049.037,41€ (42%!) ήταν επενδυμένο στις Προσωπικές Εταιρείες του Π.Ψ. Το 2003 το ποσό αυτό έφτασε στα 124.409.664,36€ από το σύνολο των 258.888.916,7€ (48%!). Το υπουργείο ενημερωνόταν για τις συναλλαγές αυτές από τις καταστάσεις των Επενδύσεων που ήταν υποχρεωμένη να στέλνει η Εταιρεία. Υπήρχαν φήμες στην εταιρεία πως με αυτό τον τρόπο ο Ψωμιάδης καρπώθηκε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από τα Αποθέματα των Ασφαλισμένων. Εάν θέλει ο Επόπτης ή το Υπουργείο να μάθουν που διοχετευτήκαν τα ποσά αυτά ας κάνει την ανάλογη έρευνα. Το θέμα είναι αρκετά απλό! Με αυτά τα δεδομένα, όποια περιουσιακά στοιχεία αποκτηθήκαν από τον Π. Ψωμιάδη και από μέλη της οικογένειάς του, πρέπει να επιστραφούν στα Αποθέματα των Ασφαλισμένων!

Στο τέλος του 2003 η πραγματική Ζημιά της Εταιρείας ήταν περίπου 200.000.000€! Αυτό οφείλεται στην Ανικανότητα ή την Αδιαφορία των Εποπτικών Αρχών να Ελέγξουν την Εταιρεία και να Εμποδίσουν τη Λεηλασία της από τον Π. Ψωμιάδη. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι Ζημιές που προέρχονταν από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα της Εταιρείας.Στις 24/8/2006 η Ασπίς Όμιλος αγόρασε 14.946.451 μετοχές της Market Trends με το ποσό 7.776.509€. Αυτή η εταιρία άλλαξε το όνομά της σε Aspis Holdings. Λίγους μήνες αργότερα, στις 21/11/2006 ο Π. Ψωμιάδης πούλησε 6.349.980 από αυτές τις μετοχές στην Aspis ΑΕΑΖ και εισέπραξε 4.635.500€. Ένα μήνα μετά, στις 8/12/2006, πούλησε άλλες 8.534.579 από τις ίδιες μετοχές στην Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και εισέπραξε άλλα 10.241.495€. Με αυτό τον τρόπο ο Ψωμιάδης κέρδισε 7.280.487€ (10.241.495+4.635.500-7.776.509). Αγόρασε μετοχές της δικής του, Aspis Holding προς 7.776.509€ (που δεν είχε δικής της δραστηριότητα) και τις πούλησε στις δικές του Ασπίς ΑΕΑΖ και Ασπίς ΑΕΓΑ, προς 14.879.995€ τσεπώνοντας τη διαφορά των 7.280.487€! Οι δύο Ασφαλιστικές, Ασπίς ΑΕΓΑ και Ασπίς ΑΕΑΖ, είχαν δική τους δραστηριότητα με τις Ασφάλειες και τα Επενδυτικά Ομόλογα και άλλα Συμβόλαια που Πουλούσαν, και εισέπρατταν τοις μετρητοίς τα χρήματα του κοινού!

Το ποσό των 7.280.486€ ήταν μέρος του ποσού των 30.000.000€ που μετέφερε από τα αποθέματα των ασφαλισμένων στη Ασπίς ΑΕΓΑ Ψωμιάδης, στην Ασπίς Όμιλος Εταιρειών. Αυτή τη συναλλαγή την γνώριζαν στο υπουργείο όπως με πληροφόρησε ανώτατο στέλεχος της διεύθυνσης αναλογιστικής. Με τα 124.409.664,36€ που πήρε από τα αποθέματα και τα πήγε σε εταιρίες δικών του συμφερόντων, ο Π. κέρδισε εκατομμύρια ευρώ κέρδισε σε βάρος των αποθεμάτων των ασφαλισμένων κάτω από την ανοχή των εποπτικών αρχών.

Με βάσει τα ανωτέρω στοιχεία και των εγγράφων που είναι αρχειοθετημένα στα αρχεία του Υπουργείου, δημιουργείται μια Ξεκάθαρη Αστική Ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι οι Αρμόδιες Εποπτικές Αρχές του Υπουργείου γνώριζαν τουλάχιστον 10 χρόνια πριν τις παράνομες δραστηριότητες του Π.Ψωμιάδη που επιβεβαιώθηκαν και από τους Ελέγχους του τότε ΣΔΟΕ! Υπήρξε Ανεπάρκεια των προβλέψεων των Αποθεμάτων του ΑΣΠΙΣ BOND πέρα από την παράνομη διάθεση στο κοινό, παράνομων Συμβολαίων Επενδύσεων και πέρα από τον ελλιπή έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων! Το δημόσιο υποχρεούται να καταβάλει στους κατόχους των συμβολαίων αυτών την οικονομική ζημία που υπέστησαν.

Τον Δεκέμβριο του 2004, στη Σουηδία ο Π. Ψωμιάδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχαμε για την Ασπίς ΑΕΓΑ μου είπε πως θα μεταφέρει τις ασφαλιστικές ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΕΑΖ καθώς και την COMMERCIAL VALUE στην Κύπρο και θα τις κάνει θυγατρικές μιας νέας ασφαλιστικής εταιρίας που θα φτιάξει και πως το μετοχικό κεφάλαιο αυτής θα σχηματισθεί με μεταφορά κεφαλαίων από τις πιο πάνω ασφαλιστικές. Όταν τον ρώτησα γιατί αυτό, μου απάντησε πως δεν άντεχε τον έλεγχο του υπουργείου και άλλες «πιέσεις», και μου έδωσε να καταλάβω ότι δεν άντεχε να πληρώνει τις μίζες που ανέρχονταν σε εκατομμύρια! Όταν τον ρώτησα τι θα γίνει εάν οι ασφαλιστικές δεν έχουν χρήματα για αποζημιώσεις μου απάντησε πως «εκ του μη έχοντος ουδείς λαμβάνει» και πως θα ολοκληρώσει τις μεταβιβάσεις αυτές μετά την συμπλήρωση του 70 έτους της ηλικίας του για να μην έχει ποινικές ευθύνες(!)

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

Όσο ήμουν στην εταιρία πάντα υπήρχε πρόβλεψη για αποζημίωση του συνόλου του προσωπικού και το ποσό αυτό συμπεριλαμβανόταν στο ποσό του Τεστ Επάρκειας της Εταιρείας. Στις 31/12/2005 αυτό ήταν μέρους του ποσού των 24.180.000€

Για το έτος 2006 είχα υπολογίσει ποσό τεστ επάρκειας 51.350.000€. Στο ποσό αυτό περιελάμβανα:

•μια εκτίμηση για επιπλέον αποθεματικό λόγο πιθανών αποκλίσεων από τις παραδοχές-επιτόκιο, ποσοστό ζημίας κ.λπ.
•έξοδα διαχείρισης χαρτοφυλακίου –Expenses Reserve-
•το κόστος απόλυσης όλου του προσωπικού όπως είναι υποχρεωμένες όλες οι εταιρίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο να έχουν υπολογίσει και να εμφανίζεται σε ξεχωριστό λογαριασμό. Στην Εταιρία το ποσό αυτό το υπολογίζαμε και το συμπεριλαμβάναμε στο λογαριασμό του TEST επάρκειας)
Ο Π. Ψωμιάδης απαίτησε να μειώσω τα ποσά του Τεστ Επάρκειας και θύμωνε γιατί νόμιζε ότι σκόπιμα αυξάνω τα Αποθέματα για να του μειώνω την δική του αυθαίρετη πρόσβαση σε αυτά! Η άρνησή μου αυτή καθώς επίσης και για άλλες αντιρρήσεις για άλλα θέματα του ισολογισμού μου κόστισε την απόλυση μου. Λεπτομέρειες θα δημοσιεύσω σε επόμενη αναφορά μου.

Ο Επόπτης μπορεί να δει ποιο είναι το ποσό του Τεστ Επάρκειας στον ισολογισμό του 2009 και μαζί με άλλα ποσά Αποθεμάτων που υπήρχαν, όπως π.χ. το Απόθεμα Κινδύνων εν Ισχύ, τα οποία απελευθερώθηκαν για να παραμείνουν ως Απόθεμα για Αποζημίωσεις Προσωπικού. Αυτό μπορεί να το ζητήσει ο Σύλλογος των Εργαζομένων στην Ασπίς από τον Επόπτη. Έτσι από το ποσό αυτό που είναι πάνω από 20.000.000€ θα καταβληθούν οι Αποζημιώσεις στους Εργαζόμενους γιατί το ποσό αυτό είναι ανεξάρτητο από το Απόθεμα των Ασφαλισμένων. Το Σωματείο των Ασφαλισμένων Θυμάτων, δεν μπορεί να διεκδικήσει νόμιμα αυτά τα Κεφάλαια γιατί κατοχυρώνονται από το Νόμο για αυτό τον αποκλειστικό σκοπό. Άλλα είναι τα Αποθέματα των Ασφαλισμένων, ας τα πούμε Κεφάλαια υπό Διαχείριση, και άλλα τα Αποθέματα για τις πιθανές Αποζημιώσεις των Εργαζομένων.

Η εταιρία στον ισολογισμό της του 2006 αναφέρει (πρέπει να έχει και το ίδιο στο 6-μηνο του 2009) 2.12.1. Προγράμματα καθορισμένων παροχών

Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο:

Ο Όμιλος και η Μητρική Εταιρία αναλαμβάνει τον αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας ή ο μισθός, και συνεπώς την υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις υποσχόμενες νόμιμες ή τεκμαιρόμενες παροχές.

Για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών η αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από την παρούσα αξία των παροχών κατά την ημερομηνία κλεισίματος των οικονομικών καταστάσεων, μειούμενη με την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και των προσαρμογών που απαιτούνται για τα κέρδη ή τις ζημιές από τις αναλογιστικές μελέτες και την άμεση καταχώρηση όλου του κόστους προϋπηρεσίας.

Η Εταιρία εφαρμόζει τη μέθοδο περιθωρίου του _ΛΠ 19 Παροχές προς το

προσωπικό, σύμφωνα με την οποία μέρος από τα κέρδη ή τις ζημιές που έχουν

προκύψει από αναλογιστικές μελέτες δύνανται να μην αναγνωριστούν.

Ωστόσο, η Εταιρία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΠΧΠ, επέλεξε να αναγνωρίσει τα σωρευμένα κέρδη και ζημιές που προέκυψαν από αναλογιστικές μελέτες και αφορούν την περίοδο από την ημερομηνία συμμετοχής του εργαζόμενου στα εν λόγω προγράμματα έως την ημερομηνία μετάβασης.

Η υποχρέωση της χρηματοδότησης προσδιορίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον σε ετήσια βάση, με τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας.

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται από τις εκτιμώμενες μελλοντικές

ταμειακές εκροές, κατάλληλα προεξοφλημένες με το επιτόκιο που φέρουν κρατικά

ομόλογα με διάρκεια ανάλογη της υποχρέωσης.

Η μεταβολή της αξίας της υποχρέωσης καταχωρείται αντίστοιχα σε χρέωση ή πίστωση της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ OMIΛΟΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2006 31/12/2005
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Τεστ επάρκειας 8.029 (!) 24.180


Θ. Αναγνωστόπουλος Αναλογιστής

Insurancedaily

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο επικεφαλής της ρωσικής FSB ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ουκρανίας στην τρομοκρατική επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στη Μόσχα Crocus

  Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας συμμετείχε στην τρομοκρατική επίθεση στο "ΣίτυΧωλ του Κρόκους...