21/5/20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΣΟΚ», ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ, BLITZ PANDÄMIE

ΥΓΕΙΑ, καλημέρα ,Φώς Ελληνικόν εις όλους τους Έλληνας καί όλας τας Ελληνίδας.
Αίθριος εις τούς 8°C εν Ουψάλα.
Οι πυροβολημένοι (μέ πτύελα κοροϊδο-ιού) καταγράφονται ως:
2020 WHO
14/5 confirmed
deaths
21/5 επιβεβ/νοι
απόψυχοι
(Σύμπαν)
4.422.147
297.552
5.082.660
329.294
(Ελλάς)
2.663
147
2.850
166
(Σουηδία)
27.909
3.460
31.523
3.831
(Ουψάλα)
1.359
134
1 528
149
Σήμερον συμφώνως μέ τούς https://www.worldometers.info/coronavirus/ :
Η καταμέτρησις τών θανόντων συνεχίζεται. Η Επιχείρησις «σόκ», ο κλονισμός, ή καλλίτερον η Blitz Pandämie (όπως ...Blitzkrieg!) 闪电贫血 (Shǎndià npínxiě: αστραπιαία ανεμία καί όχι πανδημία!) ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
Ο ΗΛΙΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΙΣ
 Εν πρώτοις θά ήθελα νά διορθώσω τόν διεθνούς κύρους φίλτατον καθηγητήν τού Στάνφορντ τών ΗΠΑ, Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος εις συνέντευξιν υπεστήριξεν ότι επέρασαν δύο χιλιάδες έτη διά νά διαπιστώσωμεν ότι Η ΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. 
https://youtu.be/XL-3P3pF9b4?t=729 
Ότι δηλαδή «η ανθρωπότης» εδέχετο έως προσφάτως ότι η Γή είναι τό κέντρον τού κόσμου. Πράγμα τό οποίον διδάσκεται εις τό ΔΙΕΘΝΕΣ. Καί ότι χάρις εις τόν ιερέα Ν. Κοπέρνικον (1473-1543), καί εις τόν αστρονόμον Γ. Γαλιλαίον (1564-1642) εμάθαμε ότι ο Ήλιος είναι τό κέντρον καί ότι η Γή κινείται... 
ΟΜΩΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ καί δή οι Έλληνες έπιστήμονες εγνώριζαν εδώ καί χιλιάδες έτη άλλα πράγματα. Οι πρόγονοί μας εγνώριζαν περί τού θέματος ό,τι γράφεται εις τόν κωδικοποιημένον ΥΜΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ, τού Πρόκλου, 410-485 μεχ, διευθυντού τής Ακαδήμειας Πλάτωνος: «...Κέκλυθι (Ήλιε). μεσσατίην γάρ εών υπέρ αιθέρος έδρην / καί κόσμου κραδιαίον έχων εριφεγγέα κύκλον / πάντα τεής έπλησας εγερσινόοιο προνοίης. / Ζωσάμενοι δέ πλάνητες αειθαλέας σέο πυρσούς...» «...Επάκουσον. εσύ πού ευρίσκεσαι εις τήν μεσαίαν έδραν τού αιθέρος / καί πού κατέχεις τού Κόσμου (πλανητικού συστήματος) τόν καρδιακόν φεγγοβόλον κύκλον / μέ τήν δική σου εγερτήρια πρόνοια εδόθη πληρότης εις τά πάντα. / Οι πλανήτες κατά ζώνες ακολουθούν τούς δικούς σου αειθαλείς πυρσούς...». 
Αρίσταρχος, Φιλόλαος, Ικέτας, Ίππαρχος, Πρόκλος κλπ 
Το Μέγα Ερώτημα όμως τών ημερών είναι: 
ΠΟΙΟΣ ΕΒΑΠΤΙΣΕΝ COVID-19 ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟ-ΙΟΝ; 
Μία Υπερταχείας διαγνωστική απάντησις ακούει εις τό εξῆς: Η Παρασκευαστική Αδελφότης codex alimentarius! CODEXALIMENTARIUS FAO-WHO, http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ 
Η απάντησις τού ερωτήματος υποκρύπτει καί τό αληθές τής ΥΠΕΡ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ εις τήν οποίαν έχει υπεισέλθει ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΗ ΚΑΙ ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΙΝ ΤΟΥ ο ανθρώπινος και ο ζωϊκός πληθυσμός τού πλανήτη Tellus, δηλαδή της Γαίας. 
Καί καθόλου Η ΑΓΕΛΗ, όπως επιθυμούν οι «καστανάδες» λοιμωξιολόγοι νά αποκαλούν τόν ανθρώπινον πληθυσμόν. 
Ανοσίαν Αγέλης επιθυμούν καί όχι Πληθυσμιακή Ανοσία.
 Ενσκήπτουν περαιτέρω πάμπολλα ερωτηματικά, εφ΄όσον δοθεί μία πρώτη απάντησις (Η όποια απάντησις). Ποίος συγκεκριμένος άνθρωπος, ειδικός, έγκριτος ή μή; Ποίον είναι το όνομά του; Πότε εξέδωσέ τήν ονοματοδοσίαν, ποίος ή ποίοι τήν ενέκριναν, ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ; 
ΔΙΟΤΙ, ως Έλληνες δεχόμεθα τήν τού Σωκράτους άποψιν περί ονοματοδοσίας. Λέγει λοιπόν εις τό έργον ΚΡΑΤΥΛΟΣ ο Σωκράτης εις τόν διάλογον μέ τόν Ερμογένην: 
«...ονόματος ορθότης εστίν αύτη, ήτις ενδείξεται οίον εστί τό πράγμα...» 
ήτοι, ορθότης ονόματος είναι αυτή η οποία φανερώνει τί είναι τό πράγμα, δηλαδή τήν ουσία τού πράγματος. 
Περιγράφει δέ καί τόν ονοματοθέτην: «...Καί τό εκάστω φύσει πεφυκός όνομα τόν νομοθέτην εκείνον εις τούς φθόγγους καί τάς συλλαβάς δεί επίστασθαι τιθέναι; -Πάνυ γε!» Δηλαδή, τό όνομα πού από τήν φύσιν του έχει ορισθεί διά κάθε τί ο νομοθέτης εκείνος πρέπει νά γνωρίζη νά κατασκευάζη μέ συλλαβάς καί φθόγγους; -Βεβαίως! Ποίος λοιπόν ώρισεν κάποιον μαοκινέζον ή κάποιον άλλον εις τό Wuhan (Ουάν) νά δώση εις γενετικόν υλικόν, τό όνομα COVID-19, εις τά «εξωσώματα», τό υγρόν πού διά τήν άλφα ή βήτα αιτία μίαν συγκεκριμένην στιγμήν εμπεριέχουν δηλητηριώδεις ουσίες αποβλητέες εκ τών κυττάρων; Ποίος ο ονοματοθέτης;
 ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΤΩ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΙΝ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. 
Ποίοι παράγουν καί καρπώνονται τά κέρδη από τά δισεκατομμύρια τέστ; Έχομεν ως εκ τούτου: 1.Δειγματολειψία πρός ανίχνευσιν τού γενετικού υλικού, εξωσωμάτων, προκληθέντος (δήθεν) εκ τού SARS-COVID-19, του κοροϊδοιού. 2.Διαγνωστικόν εγχείρημα ανιχνεύσεως υπάρξεως τού ιού SARS-COVID-19, του κοροϊδοιού. 3.Δοκιμή ανιχνεύσεως ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪOY SARS –CoV-2... κλπ 
Ομιλούμεν περί πακέτων! 
ΤΑ ΑΡΠΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, τών γερόντων είτε τών απλών πολιτών. 
Πρός τούτο η ΑΡΝΗΣΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Συνοδεύεται δέ με τό «ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΟΡΟΝΟΙΟ!» ή «ΕΧΩ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΡΟΪΔΟΙΟΝ!».
 ΟΙ ΤΣΙΦΟΥΤΗΔΕΣ, ΟΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΛΛΟΤΕ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ! ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (ζώντες ή βαλσαμωμένοι): 
Έλληνες καί Ελληνίδες, ο Κοροϊδοιός επέρασεν, έφυγεν... τόν παρέσυρεν ο Ποταμός! 
-Σέ πήρεν τό ποτάμι, μακριά ιέ καί μήν ματαέλθης! Μάς άφησες φραγκαρρώστεια, μοναξιά, γκρίνια, μάς αφήσες εις τό έλεος τών εισβολέων καί τά θαλάσσια σύνορα απροστάτευτα! 

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος Ουψάλα  

Δεν υπάρχουν σχόλια: