28/10/20

Το ΟΧΙ του Κατσιμήτρου και των Ανδρείων του.

 Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός! 

Στις 04:00, μια ώρα μετά το «ΟΧΙ» προς τον πρέσβη της Ιταλίας στην Αθήνα Εμμανουέλλε  Γκράτσι,  ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας, Υποστράτηγος Χαράλαμπος  Κατσιμήτρος, μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ιωάννη Μεταξά ο οποίος   διέταξε  «αντίστασιν μέχρις εσχάτων».

Ο Κατσιμήτρος αφού  έκανε πρώτα τον Σταυρό του σαν καλός ορθόδοξος Χριστιανός είπε,  ΜΑΧΟΥ «υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας», και αναφώνησε: Ζήτω το Έθνος και Ζήτω η Πατρίς. Δεν είπε πουθενά και ποτέ, ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ. Ούτε είπε πουθενά ,  Ζήτω ο «Εστεμμένος Τενενκές».


Η Ημερήσια Διαταγή του διοικητή της 8ης Μεραρχίας  Χαράλαμπου Κατσιμήτρου στις 28/10/1940

«Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας, Ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών να διέλθη ο Ιταλικός Στρατός δια του εδάφους μας.
Η Κυβέρνησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων.
Ήδη διανοίγεται το στάδιον της εκτελέσεως του υπέρτατου προς την πατρίδα καθήκοντος δια αντιστάσεως, μέχρι εσχάτων συμφώνως προς το σχέδιον ενεργείας.

Αξιωματικοί και οπλίται της Ογδόης Μεραρχίας αμυνθήτε του Ιερού Πατρίου εδάφους μετά φανατισμού εναντίον του επιδρωμέως όστις θέλει να προσβάλη ημάς ύπουλως και ανάνδρως.

Αναμνησθήτε των ενδόξων παραδόσεων του Έθνους μας και πολεμήσατε μετά λύσσης κατά του ανάδρου εχθρού όστις τόσον ατίμως και άναδρως θέλει να προσβάλη τούτο.

Δείξατε εις αυτόν ότι είμεθα εις θέσιν να δώσουμεν την δέουσαν απάντησιν όπως έδωσαν οι Πρόγονοί μας εις τους επιδρομείς Πέρσας.

Ο Θεός ας βοηθήσει τον Τίμιον υπέρ Πατρίδος αγώνα μας και ας ευλογήσει τα όπλα μας διότι θα αγωνισθώμεν υπέρ βωμών και εστιών και υπέρ της ελευθερίας μας.

Με την πεποίθησιν ακράδαντον υπέρ της νίκης αναφωνώ μεθ’ ημών. Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! Ζήτω, ο Στρατός!
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος υποστράτηγος »

Προσοχή: 
Ο Κατσιμήτρος,  προέταξε τον ρόλο του Ιωάννη Μεταξά , «ο Πρέσβης της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν από την Κυβέρνησιν ημών….η Κυβέρνησις απέρριψε …..και διέταξε αντίστασιν μέχρις εσχάτων» , ενώ ο τενεκές Παπάγος διέταξε υποχώρηση στον Αχελώο ,  και δεν αναφώνησε, «Ζήτω ο βασιλεύς», αλλά μόνον , Ζήτω, το Έθνος! Ζήτω, η Πατρίς! και
Ζήτω, ο Στρατός!


Για να καταλάβετε την τεράστια πολιτική σημασία της ημερήσιας διαταγής Κατσιμήτρου παραθέτω για σύγκριση το «Σήμα» του "συντρόφου" Βεντήρη «πρός απάσας τάς υπό του Α'Σ.Σ. δυνάμεις», με την Α. II. 335 της 21ης -8-1949

«Ή καλή Μοίρα και η αγάπη όλων μας, σας επιφυλάσσει το μοναδικόν προνόμιον, να θέσετε την πλάκα εις τον τάφον των προδοτών του Γένους στοπ. Γρήγορα επιταγή της Ελλάδος στόπ. Σας κατευθύνει ή ένδοξοτέρα μορφή των ήμερων μας, ο αρχιστράτηγος, ο όποιος ώπλισε με άφθονα μέσα και με ασφάλειαν τας στιβαράς χείρας σας στόπ. Σας ευλογεί ο Βασιλεύς στόπ».
Αντιστράτηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: